တၢ်ပီးတၢ်လီ  |  odb

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ

ကိးမုၢ်နွံ ဘၢးဒံၣ်(Buddy) (အိၣ်သၢနံၣ်) ဒီးအမိၢ်လဲၤဆူ တၢ်ဘါသရိၥ်ဒီး မၤစၢၤဝဲဒၣ် ၦၤစိၥ်လီၤ ပၥ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢၦၤကဖီအီၣ်လၢသိလ့ၣ် ဒီးဆူတၢ်ဘါသရိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီ ဘၢးဒံၣ် နၢ်ဟူထွဲ အမိၢ်စံးကတိၤတၢ်ဆူအဖံ ဒ်အမ့ၢ် “သိလ့ၣ် ဟဲစိၥ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီအပီးအလီတခိၣ်န့ၣ် ဟးဂီၤ”ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အမိၢ်စံးဝဲ သိလ့ၣ်မ့ၢ်ဟါဂီၤဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကဃုစ့ပၥ်ဖှိၣ် ဒ်သိးကပှ့ၤ သိလ့ၣ်တီၣ်တၢ်အသီ တခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ် နံၤကမှံထီၣ်ဝဲ ဒီးစံး ‘ယစ့အိၣ်’န့ၣ်လီၤ. ဒီးဟးထီၣ်လၢ ဒၢးပူၤတစိၢ်ဖိ ဟဲက့ၤစိၥ်ဝဲ အစ့ပၥ်ဖှိၣ်ဒၢဖိ အိၣ်ၦဲၤဒီး စ့လီၤဖှံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အစ့ပၥ်ဖှိၣ် ကအိၣ်ဝဲ ၃၈ ဒီလၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၢးဒံၣ်ဖိအစ့တအိၣ်အါ ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤ ပၥ်ဖှိၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လၢ ၦၤအါဂၤအတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်အဃိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပှ့ၤန့ၣ်ဘၣ်ဝဲသိလ့ၣ် အိၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤခုၣ်ဒၢးဒီးကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမၤစၢၤလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ၦၤတဝၢဖိတဖၣ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးအိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်တစဲးဖိဒၣ်လဲၥ် ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် သ့ဝဲဒၣ်လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ စီၤပၤ ၄ အပူၤ မုၣ်ကမဲလၢအိၣ်ဒီး…

တၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤ

ဘ့လံၣ်(Billy)မ့ၢ် ထွံၣ်ဖိတဒုလၢအသးတီ ဒီးအဲၣ်အကစၢ်, ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ် လၢအ့ၣ်ထၣ်နဲး(internet) ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အကစၢ်ရၢးစၢၣ်(Russel) အခီၣ်ဒ့ကၢ်အဃိ ဘၣ်သုဝဲနီၣ်ထိးဘိ ဒီးဘၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ် ထွံၣ်ဖိန့ၣ် ဖဲလဲၤတၢ်ဒီးအကစၢ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးဒ်အခီၣ်န့ၣ် ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရၢးစၢၣ် လဲၤဒုးနဲၣ်အထွံၣ်ဖိ ဘ့လံၣ် လၢ ကသံၣ်သရၣ်လၢအကွၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအလိၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်အိၣ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဒီးအကစၢ်န့ၣ် ဟးဝဲဃ့ၢ်ဝဲန့ၣ် တဘၣ်တၢ်နီတမံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖျါဝဲ ဒ်ထွံၣ်ဖိမ့ၢ်လဲၤတၢ်ဒီး အကစၢ်န့ၣ် ပၥ်မၤအသး ဒ်အခီၣ်ဆါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ ပစံးအီၤသ့လၢပပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်တမံၤဃီ ဒ်ၦၤလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဆါအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤသကိး, မၤသကိး, ရ့လိၥ်သကိးတၢ်ဒီးၦၤအါဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်ဆူ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးပၥ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤလိၥ်အလီၢ်ခံ ၅ ထံၣ်လၢ တၢ်မၤလိၥ်အထံၣ်တဆံအပူၤ “အဲၣ်ၦၤလၢနဃၢၤ ဒ်နအဲၣ်လီၤနသး ဒၣ်နဲ အသိးန့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၈ အပူၤစ့ၢ်ကီး “သုတအိၣ်ဒီးသုကမၢ်လၢၦၤ နီတမံၤတဂ့ၤ. အိၣ်ထဲတမံၤလၢသုဘၣ်အဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သုသးတက့ၢ်” ပၥ်ဖျါဝဲလၢတၢ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီး ၦၤအါဂၤန့ၣ်…

တၢ်အိၣ်မူတၢ်ခံးသူအကတီၢ်, တၢ်ထုကဖၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်

“ယဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢတၢ်ခံးသူအကတီၢ်” လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်ဖိတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်ပသးအကိပူၤ တၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤလၢပိၥ်မုၣ်မံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤလၢ ‘ကိးဘ့း-၁၉’(COVID-19)တၢ်ဆါ မၤကီမၤခဲတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီဘၣ်လိၥ်သး လၢ တၢ်အိၣ်မူတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအသီန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တၤတၢ် လၢအဂီၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးတံၥ်တၥ်အပူၤ အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲဒၣ်လၢ ဘၣ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး အတၢ်ဆိကမိၣ်မၤသံလီၤအသးန့ၣ်လီၤ. ဒ်သးကတုၤထီၣ်ကွံၥ်အသးလၢ တၢ်သးလီၤဘှါအဂီၢ် အဝဲစံးကတိၤသကိး အတၢ်ဂဲၤလိၥ်ဂဲၤပျုၤအသးတဖၣ် ဒီးအသးကိးလၢ သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ကဟုကယၥ် တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပဝဲကိးဂၤ ပကဘၣ်သ့သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသးလၢ ပကဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အနၣ်ရံၣ်, အမုၢ်နံၤ, အဆၢကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအကီခဲ, တြီၤလၥ်တဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ဃု နီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အဂီၢ် ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်စဲၣ်နီးတဖၣ် အတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လိၣ်ဘၣ်ဝဲတဘျီတခီၣ်န့ၣ်လီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၃ အပူၤ ပနၢ်ဟူဒီးပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိၦၤလၢ စီၤဒၤဝံး အတၢ်ထုကဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်စီၤဒၤဝံးအဂ့ၢ်အကျိၤ ဖဲအဝဲအတၢ်အိၣ်မူ အပူၤဘၣ် လဲၤခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ခံးသူအဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်မၤအသး လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်ထုကဖၣ် တၢ်ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အတီအလိၤ ၦဲၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.…

လဲၤတလၢကွံၥ် ထူၣ်စုညါ

ခရံၥ်နံၣ်ကယၤ ၂၀ အခၢၣ်သးကတီၢ်အခါ လၢကီၢ်အ့ဒယၣ်(India)အခၢၣ်သး တၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် ကဲထီၣ်မၤအသးလၢ ၦၤခရံၥ်ဖိတဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအတမ့ၢ် ခရံၥ်ဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ၦၤသးစၢ်တဂၤ ၦၤမၢအလဲၤထီၣ်ဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ် သၢကထြၢ ဒ်သိးကမၤဟးဂီၤမၤလီၤတဲၥ်ထူၣ်စုညါလၢ အအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အခိၣ်ဒုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤဟးဂီၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် လီၤတဲၥ်ဝဲဒၣ်ဆူ ကျဲခိၣ်ဒီးဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံး နးနးကလဲၥ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤလဲၤစိၥ်အီၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးၦၤပၥ်အီၤလၢ ကတဲၥ်အလိၤ ဒီးအကပၤန့ၣ် ၦၤဆါတဂၤအိၣ်ဝဲလၢ အမ့ၢ်ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်တဂၤန့ၣ် အုၣ်အသးဆူ ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဂၤ ဘၣ်ဃး ဒီး ထူၣ်စုညါအတၢ်ပနီၣ်ဒီး တၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ် အတၢ်တူၢ်သံ အသးလၢထူၣ်စုညါအလိၤ, လၢပဝဲၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး အသးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဝဲဒၣ်ဒီး ကိးပသူထီၣ် “ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်ဧၢ, တမ့ၢ်လၢ ယအဲၣ်ဒိးမၤဟးဂီၤထူၣ်စုညါန့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မၢ ယမၤအဃိ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲၦၤလၢ တသ့ၣ်ညါကစၢ်ခရံၥ်တဖၣ် ဂုၥ်ကျဲးစၢးမၤဟးဂီၤ ခရံၥ်ဖိအတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ပနီၣ်လၢ အမ့ၢ်ထူၣ်စုညါဒၣ်လဲၥ် ပသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤဟးဂီၤ ထူၣ်စုညါ အတၢ်ကစီၣ်တန့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူး စံးဝဲဒၣ်…

တၢ်ဆီတလဲ အတၢ်မၤလၢအဆူၣ်

ၦၤအၣ်ဖရံကၣ်ဖိတဖၣ်အမူး တၢ်ပနီၣ်ချံၣ်ဒီးလၢပီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဘျးထီၣ်ဝဲလၢ ပဟံၣ်အဒူၣ် လၢမံးခၠံၣ်ကၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(Michigan) အါနံၣ်အါလါလံန့ၣ်လီၤ. ယမၤန့ၢ်အီၤ ဒ်တၢ်န့ၢ်သါလၢ ယပၢ်အအိၣ် ဒီးဒိးန့ၢ်ဝဲ ဒ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဖဲပမၤတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤလၢ ကၣ်နၣ်(Ghana)န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ်, ယတံၤသကိး ၦၤကၣ်နၣ်ဖိတဂၤ ဟဲဟးလိၥ်ကွဲဆူ ယအိၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲထံၣ်ဝဲ ချံၣ်န့ၣ်ဒီး အကွၢ်တၢ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကမၢကမၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ်ဝဲ တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်စၢဃၥ်ချံၣ်ဒီးစံးဝဲ “တၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သမူပယၢ်တၢ်တမံၤလီၤ. ယသ့ၣ်ညါလၢအစိကမီၤတအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ယၤ ယတပၥ်အီၤလၢ ဟံၣ်ပူၤဘၣ်.” လၢတၢ်အဆိအချ့န့ၣ် ပကူးတဲၥ်ကွံၥ်ဒီး ပစူးကွံၥ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃး တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပတအဲၣ်ဒိးပၥ်တၢ်အပီးအလီ ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

စီၤပၤယိၤၡံယၤ ကဲစီၤပၤလၢဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အီၤအခါ အဝဲအတၢ်သ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်ယွၤ အတၢ်ပညိၣ်လၢ အၦၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် အိၣ်ဒၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကဒါက့ၤ လံၥ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အဘၣ်တၢ်တပၥ်ကနၣ်အီၤလၢ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ (၂ စီၤပၤ ၂၂:၈). ယိၤၡံယၤ အဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဒိကနၣ်…

တၢ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤတုၤထီၣ် ထီၣ်ဘးတၢ်လိၣ်

ကၠိအတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပဘၣ်ဟံးန့ၢ်အီၣ်အီဒၣ်ပတၢ်န့ၣ် ဒ်သိးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အတၢ်မၤဖးဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အသိး ဘၣ်ကတဲၥ်ကတီၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ အါန့ၣ်ၦၤပှ့ၤအီၣ်အီတၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ၦၤဆိကမိၣ်တယၥ်ဒွးဆိတန့ၢ်တသ့ဝဲအဃိ တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်လီၤတဲၥ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်စူးကွံၥ်တၢၤကွံၥ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ ကၠိဖိအါမးလၢ ကအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤလၢအဟံၣ်အဃိ မုၢ်ယဲၢ်နံၤဟါတုၤအိၣ်ဘှံးပူၤတသီ တၢ်သၣ်ဝံၤအသးလီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်ကၠိတဖျၢၣ်လၢ ကီၢ် အမဲရကၤအပူၤ ဃုထံၣ်ဝဲတၢ်အစၢ ခီဖျိတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ကရၢကရိလၢ အတဃုမၤန့ၢ် တၢ်အဘျုးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ် လၢၦၤအီၣ်တလၢၥ်န့ၣ်ဒီးဆှၢဝဲဆူဟံၣ်လၢကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဘျီဃီဒီး ဘှါၡဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ အိၣ်လီၤတဲၥ်ဒီးတၢ်သၣ်ဝံၤ ခံခါလိၥ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤအါဂၤတထံၣ်ဝဲ ကျိၣ်စ့ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒ်ပရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ၦၤအီၣ်တလၢၥ်အသိးန့ၣ်ဒီး တၢ်ဘျၢအမိၢ်ၦၢ်လၢ ပမၤအီၤဘၣ်ဃး ကၠိအတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အလီၢ်ခံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးလိၥ်အသးဒီး စီၤပီလူး အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဆူကရံၣ်သူး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်ဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ, စီၤပီလူးစံးကတိၤ ကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ကသုဝဲတၢ်လၢအအိၣ်အါ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဆူ ၦၤလၢအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ် ၈:၁၄). အတၢ်ပညိၣ်…

ယွၤဒုးတၢ်လၢပဂီၢ်

မိၢ်လၢ ကိၣ်လိၣ်ရၣ်ဒိၣ်(Colorado)ကီၢ်စဲၣ်တဂၤ ဒုးနဲၣ်ၦၤလၢမနုၤတမံၤမး ကဆိကတီၢ်အီၤလၢ အတၢ်ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတန့ၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲနၢ်ဟူဝဲ အဖိခွါအိၣ် ယဲၢ်နံၣ်ဖိတဂၤ လိၥ်ကွဲဝဲဒၣ်လၢဟံၣ်ချၢ ကိးပသူထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ၢ်ဟးထီၣ် ဒီးထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးဒီးလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်ဘၣ်တၢ်အပူၤဖိန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီးခ့ယုၢ်တဒုလၢ ကလိၥ်ကွဲသကိးဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မံၤလၥ်ဖးဒိၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဖိခွါလိၤ ဒီး အခိၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ခ့ယုၢ်အကိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. မိၢ်န့ၣ် ထုးဂံၢ်ထုးဘါဒီး ကိးပသူထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အသးကိပူၤ ဒီးဒိတီၢ်ဝဲခ့ယုၢ် ဖှီယၥ်အိးထီၣ်ဝဲခၣ်လၥ်ဃံ ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးဝဲဒၣ် အဖိခွါန့ၣ်လီၤ. မိၢ်လၢအဒူအဃိၤတဂၤအံၤ အတၢ်မၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢ လံၥ်စီဆှံအပူၤ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါအီၤ ဒ်မိၢ်အလီၢ်, မိၢ်တၢ်အဲၣ်လၢအဂၢၢ်ကျၢၤဒီး ဒီသဒၢကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်လၢ အဲၣ်အၦၤဂီၢ်မုၢ်ကပုၥ်လုးကဖီလီဖိဒီး မၤမုၥ်မၤန့ၣ်အဝဲသ့ၣ် ဒ်မိၢ် လံၥ်ကြီကြၥ် အဲၣ်ကဟုကယၥ်အဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ (၅ မိၤ ၃၂:၁၀-၁၁, ယၡါ ၆၆:၁၃). ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်မိၢ်လၢတသးပ့ၤနီၣ် အဖိဆံးနီတဘျီ, လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. တဟံးထီၣ်ကွံၥ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ အဝဲသ့ၣ်လၢအသူၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်…

တၢ်အဲၣ်လၢ ပကြၢးနၥ်န့ၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤ

အပူၤကွံၥ်အါနံၣ်, ယဘၣ်ဆၢတဲၥ်လၢ တၢ်ဆိကတီၢ်ရ့တံၤရ့သကိးဒီးၦၤလၢဘူးဘူး တံၢ်တံၢ်ဒီးယၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယကတိၤဘၣ်ဒိဆါအီၤ နးနးကလဲၥ်ဝံၤ ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ပျဲဟးထီၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ယနၢ်ဟူလၢအဝဲဟဲက့ၤဟးလိၥ် ကွဲဆူ ဝ့ၢ်ဒီးယတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် တၢ်လၢအပူၤကွံၥ်န့ၣ် ဟဲနုၥ်လီၤတဝီဘၣ်တဝီန့ၣ်လီၤ.

ဖဲယဂဲၤပျုၢ်ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်ထီၣ် ယသးအတၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်အခါ ယနၢ်ဟူ တၢ်သးဝံၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ ကွဲၤလ့လိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်ဖိပၥ်ဖျါဝဲ တမ့ၢ်ထဲ တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး ဒီးတၢ်တတီတလိၤတၢ်ဘၣ်. ၦၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါအီၤ အသးကဆီတလဲ ဒီးသးလၢအဘၣ်ဒိန့ၢ် ကဘျါက့ၤအဂီၢ် ဆၢမၤန့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲၥ်ချံပူၤ ၦဲၤဒီးမဲၥ်ထံ ဖဲယလီၤထွံလၢ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ မၤတံၥ်တၥ်ယသးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အသီၣ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဆၢန့ၢ်က့ၤ ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ် အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲၥ်ချံပူၤ ၦဲၤဒီးမဲၥ်ထံ ဖဲယလီၤထွံလၢ တၢ်သးဝံၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ မၤတံၥ်တၥ်ယသးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်အသီၣ်လၢ ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဆၢန့ၢ် က့ၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်ရိမ့ၤ ၁၂:၉ အပူၤ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲလၢ “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်, မ်အပူၤဖျဲး ဒီးတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်” လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်လၢ အဖျိထီၣ်တၢ်အဲၣ်အဂီၢ်တမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်. တၢ်လၢပသးပူၤဆၢဒိးန့ၢ် ဘၣ်တၢ်န့ၣ်…

တမ့ၢ်လၢၤဘၣ် ၦၤဖိၣ်ဃဲဖိလၢၤဘၣ်

ကၢဘရဲယၢး (Guy Bryant) မ့ၢ်ၦၤလၢအဖိအလံၤတအိၣ်, အိၣ်ဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤ ဒီးမၤတၢ်လၢဝ့ၢ်နယူယီး (New York) တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်ဖိသၣ်ဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤ အဝဲထံၣ်ဝဲလၢ တၢ်လိၣ်နးနးကလဲၥ်လၢ မိၢ်ပၢ်လၢအဲၣ်ဒိးလုၢ်ဖိ ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အဃိ ဒီးဆၢတဲၥ်ဝဲကမၤတၢ်တမံၤမံၤ လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါန့ၣ်အနံၣ်တဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲကွၢ်ထွဲလုၢ်ဖိဝဲ ဖိသၣ်အဂၤ ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီ အဝဲဘၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲ ဖိသၣ်ခွံဂၤန့ၣ်လီၤ. “တဘျီလၢ်လၢ် ယမ့ၢ်ကွၢ်လၢယခိၣ်ယဃၢၤ ယထံၣ်ဘၣ်ဖိသၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ် တဂၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်ဃီလၢ ကအိၣ်ကဒုဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အအံၤမ့ၢ်ဘရဲယၢၤ စံးကတိၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “လၢနသးပူၤဒီးလၢနဟံၣ်ပူၤ တၢ်လီၢ်ဖိ မ့ၢ်အိၣ်တၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ဖိသၣ်အတၢ်မၤအံၤ နတဘၣ်ဆိကမိၣ်တဂ့ၤ, မၤစၢ်ခီ”. ဖိသၣ်တဖၣ် လၢအဝဲကွၢ်ထွဲဝဲတဖၣ် ဒိၣ်ထီၣ် သူၣ်ထီၣ်အဟံၣ်အဃီဒၣ်0ဲတဖၣ် အိၣ်ဒီးဘရဲးယၢးအဟံၣ်ဒၢးနီၣ်ဝံာ်ခံအဃိ အဝဲသ့ၣ် ဟဲက့ၤဟးအိၣ်သကိး အီၣ်သကိးမုၢ်ဆါတၢ်အီၣ် ဖဲအိၣ်ဘှံးနံၤအကတီၢ် ယဟဲက့ၤစိၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘရဲယၢး ပၥ်ဖျါထီၣ် ပၢ်အတၢ်အဲၣ်ဆူ ဖိသၣ်အါဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါ တဲဘၣ်ၦၤလၢ ကစၢ်ယွၤလူၤကွၢ်ဃု, ၦၤလၢဘၣ် တၢ်သးပ့ၤနီၣ်အီၤ…

နအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဧါ/ နအိၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်.

ခၠၣ်လၣ်သ့ၣ်(Charla)ညါလီၤအသးလၢ ကသံဘူးထီၣ်လံလီၤ. လၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဒၢးအပူၤ မံလီၤအိၣ်လၢလီၢ်မံလိၤအခါ အကသံၣ်သရၣ် ဒီးကသံၣ်ကၠိဖိတဖၣ် ဟဲနုၥ်လီၤဆူအဒၢးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အါမံးနံးအပူၤ တကနၣ်ဃုၥ်အီၤ ဒီးပၥ်ဖျါဝဲၦၤဆါတၢ်အိၣ်အသး ဆူကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် ကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် ကွၢ်ဆူအအိၣ်ဒီးသံံကွၢ်ဝဲ “နအိၣ်မၤသးဒ်လဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ခၠၣ်လၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ဂံၢ်ဘါစၢ်အပူၤ နံၤကမှံဝဲ ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး အတၢ်မုၥ် တၢ်ပၢၤလၢ ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အပူၤဆူ ၦၤတဖုန့ၣ်လီၤ.

အပူၤကွံၥ်နံၣ်ခံကထိန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဝဲ တၢ်ဒုး, အနီၢ်ကစၢ် အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့ဒီး ဘၣ်တၢ်ဘျးလီၤစဲၤအီၤ လၢတၢ်မဲၥ်ဆှးလၢ ထူၣ်စုညါလိၤ ဖဲကမျၢၢ် တဖၣ် ခိးကွၢ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ကတိၤအၢကတိၤဆၢ ၦၤမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤဧါ. တစံးဝဲဒၣ်ဘၣ်. စံးဝဲဒၣ် “ပၢ်ဧၢ, ပျၢ်အတၢ်ဒဲးဘးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, မ့ၢ်အမၤဝဲဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်, တသ့ၣ်ညါဘၣ်” (လူၤ ၂၃:၃၄)န့ၣ်လီၤ. ၦၤစံၣ်ညီၣ်တတီတလိၤ ဒီးၦၤတီၢ်အီၤလၢထူၣ်စုညါအလိၤသနၥ်က့ ကစၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢအဒုၣ်ဒါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးကတိၤတၢ်ဒီး ၦၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဂၤတဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်မၤမဲၥ်ဆှး အလၤကပီၤတဂၤလၢ “ယစံးဘၣ်နၤတီတီအံၤ, ခဲမုၢ်ဆါအံၤ နကအိၣ်ဒီးယၤလၢ ပၤရဒံစူးအပူၤလီၤ” (လူၤ ၂၃:၄၃)…