ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Katara Patton

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤ

ယတံၤသကိးမုၣ်တဂၤ ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ချ့ချ့, လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်မၤလီၢ်, တၢ်မၤလၢအပှဲၤဒီး သးအတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်, လၢအသးပူၤဆိကမိၣ်ဝဲ, အဝၤလၢအတၢ်မၤအါဒ်သိးသိးဒီးအီၤ တချုးဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်န့ၣ်, လၢဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ကဘၣ် ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်ဒဲးအနံၤန့ၣ် အဝဲဖီအီၣ် ဆီညၣ်ကသူ ဒီးတၢ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်န့ၣ် အီၣ်ကဒီးဝဲလၢမုၢ်ဆၣ်အနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤစ့ၢ်ကီး ဆီညၣ်ကဒီးန့ၣ်လီၤ, ဘၣ်ဆၣ်တဘျီအံၤ ကၣ်အီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ် ညၣ်ခံကူာ်လၢ ထံခုၣ်လီၤသကၤထးဒၢ (Freezer) ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဝၤ တအဲၣ်ဒိးအီၣ် ညၣ်လၢပှၤထုးထီၣ်ဃာ်အဃံအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသုးကျဲၤတၢ်အီၣ် လၢစှၤမံးနံးအတီၢ်ပူၤအဂီၢ် ဃုဝဲတၢ်အဂၤတအိၣ်နီတမံၤအဃိ, ပာ်လီၤ အသးလၢ ကကတဲာ်ကတီၤဝဲဒၣ်ညၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပာ်လီၤ ညၣ်ကသူလၢ စီၢ်နီၤခိၣ်ဝံၤ, စံးဘၣ်အဝၤ လၢအဟဲက့ၤတုၤဆူဟံၣ် သီသီဖိ, လၢတၢ်ဃ့ဝံသးစူၤအပူၤ, “နတအဲၣ်ဒိးအီၣ် ညၣ်ကသူန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝၤကွၢ်ထီၣ်အီၤ ဒီးစံးဆၢဝဲ, “ယမါဧၢ, ယသးခုတ့ၢ်မးလံလၢ ပအိၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်လၢ စီၢ်နီၤခိၣ်အဖီခိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.”

တမံၤဂ့ၤတမံဂ့ၤန့ၣ်, အဝၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ, တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်…

တၢ်ဃံတၢ်လၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ညၣ်ထ့ၣ်အလီၢ်

ဘၣ်တဟါ, ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ယဟံၣ်ကပၤ ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤအိၣ်လီၤဟိအလီၢ်န့ၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်အကျိၤတဖၣ် ဖျါဘၣ်လီၢ်ဘၣ်ကျဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အကျိၤကိးကျိၤဒဲးန့ၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်အလၣ်လါဟ့ဖိတဖၣ်, ဒီးဖီအဘိၣ်ဆံးဖိတဖၣ် ဟဲဖးထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ တဂီၤန့ၣ်, ယအိၣ်လၢ ယဟံၣ်အကျဲကျိၤန့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ် ခၠူလံးဖီ (Tulips)ဂီၤဂီၤ ဃံလၤဖိတဖၣ် မဲထီၣ်အိၣ်ပှဲၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ.

အပူၤကွံာ် တၢ်ဂိၢ်ထီၣ်သီအကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤတဖုသူၣ်လီၤ ဖီအတံၢ် ၁၀၀,၀၀၀, လၢဝ့ၢ် ခၠံၣ်ကၣ်ကိၣ် (Chicago) ကလံၤထံးတကပၤ, ဖဲကယဲၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤလီၤဟိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုထၢ ဖီအလွဲၢ်ဂီၤ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ် လၢတၢ်ထီဒါ တၢ်တဟ့ၣ်လိၢ်လီၤစ့ (redlining) လၢတၢ်ကဘှီဟံၣ်အဂီၢ် (စ့တၢးတဖၣ် မၤတရီတပါတၢ်ဟ့ၣ်ဒုးလိၢ်လီၤစ့) န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဆူကလုာ်ဒူၣ်အနီၢ်ဂံၢ်စှၤတဖၣ်လၢ အအိၣ်ဆိးတ့ၢ်ဝဲ အခီၣ်ထံးလံၤလံၤ ဖဲတၢ်လီၢ်ခိၣ်ဃၢၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဖီခၠူလံးတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ ဟံၣ်တဖၣ်လၢအကဘၣ်အိၣ်ဝဲ ဖဲလီၢ်ကဝီၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် တူၢ်ဘၣ် တၢ်တၤအါမးလီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ယံၤဒီး အထံအကီၢ်, ဒီးဘၣ်တၢ်ကွၢ်တလီၤအီၤ ဒ်စ့တၢးအတၢ်သမၢလၢ ကလိၢ်လီၤစ့အဂီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်…

ပဲာ်ပျီဆှဲကွံာ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအနီၣ်ဧိၤတပံၢ်ဧိၤ

ယသူၣ်လီၤ တၢ်ချံတစဲးလၢ ပှၤသူၣ်တၢ်အတလါပူၤဝံၤ, ယအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်အစၢန့ၣ်လီၤ. ယဖးဘၣ်လၢ တၢ်ချံတဖၣ် ကမဲထီၣ်ဝဲ ဖဲအသီ (၁၀) ဆူ (၁၄) သီ အတီၢ်ပူၤအဃိ, ဖဲယလူထံအကတီၢ် ယကွၢ်ထံန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်လၢ အလၣ်လါဟ့ဖိတဖၣ် ဟဲမဲထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲယဝၤစံးဘၣ်ယၤလၢ တၢ်မုၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်နီၣ်ဧိၤတပံၢ်န့ၣ်ဒီး, ယတၢ်သးခုတၢ်သးမုာ်တဖၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ချ့သဒံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲဘၣ် ယၤလၢ ပဘၣ်ပဲာ်ပျီကွံာ် နီၣ်တဖၣ်ချ့ချ့ ဒ်သိး အသုတလုာ်ဘၢကွံာ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိလၢ ယအဲၣ်ဒိးသူၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစ့ၢ်ကီး စံးဘၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဘှါဆှဲ တၢ်လၢအဆွံနုာ်ဆူၣ်အသးလၢ အသ့မၤဟးဂီၤ ပနီၢ်သးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. မး ၁၃:၇ အပူၤန့ၣ် အဝဲဒုးနဲၣ် အတၢ်ကတိၤဒိ, ပှၤလၢအဖှံတၢ်တဂၤ လဲၤဖှံလီၤတၢ်, ဒီးတၢ်ချံတနီၤ “လီၤဘၣ် လၢတၤဆှုၣ်တၤမဲ... ဒီးခဲဘၢကွံာ်အီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ တၤဆှုၣ်တၤမဲ, မ့တမ့ၢ် နီၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဒ်သိးကတြီမၤတံာ်တာ် တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်…

တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလၢ ခရံာ်ပူၤ

ဘူးထီၣ်လၢ နံၣ်ကယၤ ခံဆံကထီၣ်အဆၢ, မ့ၣ်ရံၣ်မဲးဒိၣ်ဝၢၣ် (Mary McDowell) အိၣ်ဆိး ဖဲတၢ်လီၢ် လၢအလီၤဆီလိာ်သးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဒီး ကရၢၢ်လၢပှၤပာ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ လၢပှၤကဆါအီၤ, ဖဲဝ့ၢ်ခၠံၣ်ကၣ်ကိၢ်(Chicago)လီၤ. အဟံၣ်အိၣ်ယံၤဒီးကရၢၢ်ဝဲန့ၣ် မံးလာ်ခံဆံဧိၤ ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဖဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအကရၢၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သးမၤသးလၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါ ထဲတစဲးဖိလီၤ. တၢ်အိၣ်သးမၤသးအံၤမၤဆူၣ်ထီၣ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကရၢၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကပၢၢ်ဆၢတၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲ သ့ၣ်ညါက့ၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်န့ၣ်, မဲးဒီၢ်ဝၢၣ် (McDowell) လဲၤအိၣ်ဆိးလၢ အဝဲသ့ၣ်အသိးအကျါ- ကတိၤစၢၤမၤစၢၤ ဒ်သိးတၢ်ဂ့ၤ ကအိၣ်ထီၣ် က့ၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲမၤန့ၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်လိၣ်တဖၣ်, ပၣ်ဃုာ် တၢ်သိၣ်လိန့ၢ် ဖိသၣ်တဖၣ် လၢကၠိတဖျၢၣ်အပူၤ လၢအအိၣ်လၢ ကျးဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ် အလီၢ်ခံ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆၢထၢၣ်န့ၢ်လၢ ပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်, မ့ၢ်တဘၣ်ထွဲကဲဘျုး လိၤလိၤဒၣ်ကယၢာ် - မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ နီၢ်အ့ၤစတၢ် မၤဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. နီၢ်အ့ၤစတၢ်န့ၣ် မ့ၢ် ပၤရၣ်…

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

ဒိကနၣ်တၢ်ချ့သဒံး

တံၤသကိးလၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ယၤ လၢတၢ်တမ့ၢ်တတီဘၣ်အဃိ, ဖဲယအိးထီၣ် ယထးခိၣ် ဒ်သိးကစံးဆၢက့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယသးဖျၢၣ် စံၣ်ချ့ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အီၣ်လဲ (online) န့ၣ် ဒ်အဆိကမိၣ်ဝဲအသိး တဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဒီးအီၤ နီတမံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, တချုးယစံးဆၢက့ၤအီၤ လၢအတၢ်ပယံာ်ပယွဲယၤန့ၣ်, ယဃ့ထုကဖၣ်ကသွံဒံဖိ န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယသးဂၢၢ်ထီၣ်, ဒီးယနၢ်ဟူတၢ်လၢအစံးဘၣ်တဲဘၣ်ယၤ, ဒီးအတၢ်ကတိၤ တဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ် အိၣ်ဒီးအတၢ်သးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒိၣ်န့ၢ်ယိာ်န့ၢ်ဒံး တၢ်လၢအဖျါ လၢမဲာ်ဖံးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးအံၤ အသူၣ်ဘၣ်ဒိအသးဘၣ်ဒိ, ဒီးဖဲယဃုထၢ ဒ်သိးယကမၤစၢၤ တၢ်လၢတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒီတဒၢလီၤယသးန့ၣ် ဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ကတိၤလိာ်သကိးသးအကတီၢ်အံၤ, ယမၤလိန့ၢ် တၢ်လၢစီၤယၤကိာ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢတနံၤအံၤ လံာ်စီဆှံအဆၢ ယၤကိာ် ၁:၁၉ အပူၤ, အဝဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤအခံလၢ “နၢ်ဟူတၢ် ချ့သဒံး, ကတိၤတၢ်နီၢ်ကတုၤ, သးထီၣ်နီၢ်ကတုၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤသ့ဝဲဒၣ် ဒ်သိးပကနၢ်ဟူ တၢ်အိၣ်အသးလၢ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အလီၢ်ခံ, ဒီးလၢတၢ်ကဟးဆှဲး တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအဂီၢ်အဃိ…

ယွၤအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသးသမူတဖၣ်

ၦၤဆှၢလံၥ်ဖိတဂၤ, ညီနုာ်အလဲၤဆှၢဝဲဒၢးတဖျၢၣ်န့ၣ် ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်လံၥ်ပရၢတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ပူၣ်အသး အဃိဒီး, ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဝဲ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ သးၦၢ်မုၣ်အိၣ်ဆိးထဲတဂၤန့ၣ် ညီနုၢ်ဟဲဟံးန့ၢ် အလံာ်ပရၢကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤတၢ်ဖိအံၤ ဃုထၢမၤဝဲတၢ်မၤ လၢအပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့, ဒ်အမ့ၢ် ဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢပိၥ်မုၣ်သးၦၢ်အံၤအဂီၢ် ဆူဟံၣ်ကပိၤကပၤ ၦၤတဂၤအအိၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤတဂၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါကဒီး ၦၤအိၣ်ဆိးလၢတၢ်အဃၢၤအဂၤတဂၤ, လၢအဟံးပာ်ဝဲ နီၣ်ဝံၥ်ခံ လၢပိၥ်မုၣ်သးၦၢ်အဟံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် နုၥ်လီၤသကိးဆူ အတံၤသကိး သးပှၢ်မုၣ်အဟံၣ်ပူၤ ဒီးထံၣ်ဝဲသးၦၢ်မုၣ်န့ၣ် အိၣ်မံလီၤအသး လၢဟံၣ်အဒါလိၤန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံၥ်လွံၢ်သီန့ၣ် သးၦၢ်မုၣ်အံၤလီၤဃံၤဝဲ, ဒီးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်အသး မ့ၢ်ဂ့ၤ ကိးတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်. လံၥ်ပရၢအတၢး ၦၤဆှၢလံာ်ဖိ အတၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, ဒီးအတၢ်ဆၢတဲၥ်ဒီး အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပိၥ်မုၣ်သးၦၢ် အသးသမူန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်တၢ်ကတိၤဒိ ၁၁:၃၀ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲ “ၦၤလၢအကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ် မၤန့ၢ်ၦၤအသးတဖၣ်လီၤ.” တၢ်သ့ပဲၥ်ဖးမၤတၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် အိၣ်ဟဲလၢ တၢ်မၤတၢ်လၢအဘၣ်, ဒီးအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အဘျုးအဖှိၣ် ထဲလၢပကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်…

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခီဖျိတၢ်နာ်

ဖဲလၢယဟးမုၢ်ဂီၤကတီၢ်, မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ်လီၤလၢ မံၣ်ရှံၣ်ကၣ် (Michigan) နိၣ်ဖးဒိၣ် အထံဖံးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါဃံဖျါလၤ, ထုးသူၣ်ထုးသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒိတၢ်ဂီၤဖိတဘ့ၣ်အဃိ ဖဲယကတဲာ် ကတီၤ ယခဲမရၣ် အကတီၢ် ယတဲယတံၤသကိးလၢ ကအိၣ်ခိးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မုၢ်တၢ်ကပီၤ ဆဲးကပြုၢ်အဃိ, တချုးယဒိဘၣ် တၢ်ဂီၤအံၤဝံၤန့ၣ် လၢယကွဲၢ်ဒီနၢ် အမဲာ်သၣ်ပူၤ ယတထံၣ်တၢ်ဂီၤက့ၢ်ဂီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ယဒိယဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်တဘျီအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢ “အခဲအံၤ တၢ်ဂီၤတဖျါဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ထီဘိ တၢ်ဂီၤဟဲထီၣ်ဂ့ၤဝဲသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးပဒိတၢ်ဂီၤဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် တၢ်ဟဲဖျါလၢ ကွဲၢ်ဒီနၢ်/ ခဲမရၣ် အမဲာ်သၣ်လိၤတဖၣ်, နတထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အခီပညီတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတထံၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိနနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁ အပူၤ ဒ်ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဃုထၢတမံၤ

တံၤသကိး လၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဝံၤ လၢစှၤနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ယကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီး အမိၢ်န့ၣ်လီၤ. ယကသံကွၢ်အီၤ, “လၢအဂီၢ် တၢ်အိၣ်အသးမ့ၢ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်” အဂီၢ် ယသးပူၤထုးဃၢယၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအသူၣ်အုးသးအုးအဆၢကတီၢ်, တၢ်သံကွၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢပကြၢးသံကွၢ်တၢ် အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယသံကွၢ်အီၤထဲဒၣ် မ့ၢ်အကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဆၢက့ၤယၤ, “ကနၣ်, ယဃုထၢယဲ တၢ်သးခု” န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်ကတိၤလၢမုၢ်တနံၤအံၤန့ၣ် ကဲဘျုးလၢယဂီၢ် မ့ၢ်လၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤ ဂဲၤလိာ်ဆီၣ်ဖျဲးကွံာ် တၢ်အိၣ်အသးတမုာ်တလၢၤတဖၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးယၤလၢ စီၤမိၤရှ့မၤလိာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဖဲလၢ လံာ် ၅ မိၤရှ့ အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးစီၤမိၤရှ့သံ, ဒီးတချုးနုာ်လီၤဆူကီၢ်တၢ်စံးပာ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ကသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဃုထၢတမံၤန့ၣ်လီၤ. ၅ မိၤ ၃၀:၁၉ အပူၤ စီၤမိၤရှ့စံးဝဲ “ယပာ်လီၤလံ တၢ်မူဒီး တၢ်သံ...ဒီးဃုထၢတၢ်မူ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅ စံးဘၣ်ပှၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ယွၤကျၢၢ်ဘၢ ပတၢ်ဒဲးဘး

ဖဲ ၁၉၅၀ အနံၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, မိၢ်လၢဘၣ်ဆၢထၢၣ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဂၤ, လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်, ဃုထၢတၢ်ဒိလံာ်ဒိလဲၢ် အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ထဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤ, လၢအတမ့ၢ် ပှၤဒိလံာ်လဲၢ်သ့ဂ့ၤဂ့ၤတဂၤဘၣ်, ဒီးဒိကမၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ် တၢ်တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃုကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကကျၢၢ်ဘၢ တၢ်လၢအဒိကမၣ်လံာ်အဖျၢၣ်တဖၣ်, ဒီးတဆီဘၣ်တဆီ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်တမံၤလၢ ပှၤသ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ် လ့းကွ့း ပ့ၤပၤ (Liquid Paper), တၢ်အထံအနိ လၢတၢ်ဘှီက့ၤတၢ်, ဒီးဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ကမၤဘၢလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် အကမၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်ကသံၣ်ထံဃ့ထီထီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ဒိဘၣ်က့ၤလံာ်လၢအဖီခိၣ်သ့ဝဲ, ဒီးကဖျါဒ်တၢ်အကမၣ် တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဘှါဆှဲပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ပှၤကျဲ လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအါန့ၢ်အန့ၣ် လၢပှၤထိၣ်ဒွးအီၤတသ့, ဒီးလၢအကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ကျဲအံၤ တမ့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဒဲးဘးဘၣ်, မ့ၢ်မးလၢ တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိအဂ့ၤတထံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖျါလၢ ယိၤဟၣ် ၈:၃-၄ အစးထီၣ်တတီၤ, ဖဲလၢပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၣ်အီၤ လၢအအဲၣ်ဘၢတၢ်အဖၢမုၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲလၢပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ, ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသရၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကမၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်တၢ်သီ စံးဝဲလၢ…