ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Katara Patton

တၢ်သူၣ်ဒူသးဒူလၢ ခရံာ်ပူၤ

ဘူးထီၣ်လၢ နံၣ်ကယၤ ခံဆံကထီၣ်အဆၢ, မ့ၣ်ရံၣ်မဲးဒိၣ်ဝၢၣ် (Mary McDowell) အိၣ်ဆိး ဖဲတၢ်လီၢ် လၢအလီၤဆီလိာ်သးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ဒီး ကရၢၢ်လၢပှၤပာ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ လၢပှၤကဆါအီၤ, ဖဲဝ့ၢ်ခၠံၣ်ကၣ်ကိၢ်(Chicago)လီၤ. အဟံၣ်အိၣ်ယံၤဒီးကရၢၢ်ဝဲန့ၣ် မံးလာ်ခံဆံဧိၤ ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဖဲဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအကရၢၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်သးမၤသးလၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါ ထဲတစဲးဖိလီၤ. တၢ်အိၣ်သးမၤသးအံၤမၤဆူၣ်ထီၣ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိကရၢၢ် အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကပၢၢ်ဆၢတၢ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲအဝဲ သ့ၣ်ညါက့ၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်န့ၣ်, မဲးဒီၢ်ဝၢၣ် (McDowell) လဲၤအိၣ်ဆိးလၢ အဝဲသ့ၣ်အသိးအကျါ- ကတိၤစၢၤမၤစၢၤ ဒ်သိးတၢ်ဂ့ၤ ကအိၣ်ထီၣ် က့ၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲမၤန့ၢ် ပှၤမၤတၢ်ဖိအတၢ်လိၣ်တဖၣ်, ပၣ်ဃုာ် တၢ်သိၣ်လိန့ၢ် ဖိသၣ်တဖၣ် လၢကၠိတဖျၢၣ်အပူၤ လၢအအိၣ်လၢ ကျးဆံးဆံးဖိတဖျၢၣ် အလီၢ်ခံ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆၢထၢၣ်န့ၢ်လၢ ပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ်, မ့ၢ်တဘၣ်ထွဲကဲဘျုး လိၤလိၤဒၣ်ကယၢာ် - မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ နီၢ်အ့ၤစတၢ် မၤဝဲစ့ၢ်ကီးလီၤ. နီၢ်အ့ၤစတၢ်န့ၣ် မ့ၢ် ပၤရၣ်…

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

ဒိကနၣ်တၢ်ချ့သဒံး

တံၤသကိးလၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်ယၤ လၢတၢ်တမ့ၢ်တတီဘၣ်အဃိ, ဖဲယအိးထီၣ် ယထးခိၣ် ဒ်သိးကစံးဆၢက့ၤအဂီၢ်န့ၣ် ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယသးဖျၢၣ် စံၣ်ချ့ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အီၣ်လဲ (online) န့ၣ် ဒ်အဆိကမိၣ်ဝဲအသိး တဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဒီးအီၤ နီတမံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, တချုးယစံးဆၢက့ၤအီၤ လၢအတၢ်ပယံာ်ပယွဲယၤန့ၣ်, ယဃ့ထုကဖၣ်ကသွံဒံဖိ န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယသးဂၢၢ်ထီၣ်, ဒီးယနၢ်ဟူတၢ်လၢအစံးဘၣ်တဲဘၣ်ယၤ, ဒီးအတၢ်ကတိၤ တဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ် အိၣ်ဒီးအတၢ်သးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒိၣ်န့ၢ်ယိာ်န့ၢ်ဒံး တၢ်လၢအဖျါ လၢမဲာ်ဖံးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးအံၤ အသူၣ်ဘၣ်ဒိအသးဘၣ်ဒိ, ဒီးဖဲယဃုထၢ ဒ်သိးယကမၤစၢၤ တၢ်လၢတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒီတဒၢလီၤယသးန့ၣ် ဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ကတိၤလိာ်သကိးသးအကတီၢ်အံၤ, ယမၤလိန့ၢ် တၢ်လၢစီၤယၤကိာ် အဲၣ်ဒိးစံးဝဲတၢ်ဂ့ၢ် ဖဲလၢတနံၤအံၤ လံာ်စီဆှံအဆၢ ယၤကိာ် ၁:၁၉ အပူၤ, အဝဲဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤအခံလၢ “နၢ်ဟူတၢ် ချ့သဒံး, ကတိၤတၢ်နီၢ်ကတုၤ, သးထီၣ်နီၢ်ကတုၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိကနၣ်တၢ်န့ၣ် မၤစၢၤပှၤသ့ဝဲဒၣ် ဒ်သိးပကနၢ်ဟူ တၢ်အိၣ်အသးလၢ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်တဖၣ်အလီၢ်ခံ, ဒီးလၢတၢ်ကဟးဆှဲး တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအဂီၢ်အဃိ…

ယွၤအတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသးသမူတဖၣ်

ၦၤဆှၢလံၥ်ဖိတဂၤ, ညီနုာ်အလဲၤဆှၢဝဲဒၢးတဖျၢၣ်န့ၣ် ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်လံၥ်ပရၢတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ပူၣ်အသး အဃိဒီး, ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဝဲ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ သးၦၢ်မုၣ်အိၣ်ဆိးထဲတဂၤန့ၣ် ညီနုၢ်ဟဲဟံးန့ၢ် အလံာ်ပရၢကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ၦၤမၤတၢ်ဖိအံၤ ဃုထၢမၤဝဲတၢ်မၤ လၢအပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့, ဒ်အမ့ၢ် ဒုးသ့ၣ်ညါအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢပိၥ်မုၣ်သးၦၢ်အံၤအဂီၢ် ဆူဟံၣ်ကပိၤကပၤ ၦၤတဂၤအအိၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤတဂၤအံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါကဒီး ၦၤအိၣ်ဆိးလၢတၢ်အဃၢၤအဂၤတဂၤ, လၢအဟံးပာ်ဝဲ နီၣ်ဝံၥ်ခံ လၢပိၥ်မုၣ်သးၦၢ်အဟံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် နုၥ်လီၤသကိးဆူ အတံၤသကိး သးပှၢ်မုၣ်အဟံၣ်ပူၤ ဒီးထံၣ်ဝဲသးၦၢ်မုၣ်န့ၣ် အိၣ်မံလီၤအသး လၢဟံၣ်အဒါလိၤန့ၣ်လီၤ. အပူၤကွံၥ်လွံၢ်သီန့ၣ် သးၦၢ်မုၣ်အံၤလီၤဃံၤဝဲ, ဒီးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဝံၢ်ဆၢထၢၣ်အသး မ့ၢ်ဂ့ၤ ကိးတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မၤဝဲတန့ၢ်ဘၣ်. လံၥ်ပရၢအတၢး ၦၤဆှၢလံာ်ဖိ အတၢ်ကူၣ်သ့, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, ဒီးအတၢ်ဆၢတဲၥ်ဒီး အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပိၥ်မုၣ်သးၦၢ် အသးသမူန့ၣ်လီၤ.

လံၥ်တၢ်ကတိၤဒိ ၁၁:၃၀ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲ “ၦၤလၢအကူၣ်တၢ်သ့န့ၣ် မၤန့ၢ်ၦၤအသးတဖၣ်လီၤ.” တၢ်သ့ပဲၥ်ဖးမၤတၢ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် အိၣ်ဟဲလၢ တၢ်မၤတၢ်လၢအဘၣ်, ဒီးအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အဘျုးအဖှိၣ် ထဲလၢပကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်…

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခီဖျိတၢ်နာ်

ဖဲလၢယဟးမုၢ်ဂီၤကတီၢ်, မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ်လီၤလၢ မံၣ်ရှံၣ်ကၣ် (Michigan) နိၣ်ဖးဒိၣ် အထံဖံးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါဃံဖျါလၤ, ထုးသူၣ်ထုးသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒိတၢ်ဂီၤဖိတဘ့ၣ်အဃိ ဖဲယကတဲာ် ကတီၤ ယခဲမရၣ် အကတီၢ် ယတဲယတံၤသကိးလၢ ကအိၣ်ခိးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မုၢ်တၢ်ကပီၤ ဆဲးကပြုၢ်အဃိ, တချုးယဒိဘၣ် တၢ်ဂီၤအံၤဝံၤန့ၣ် လၢယကွဲၢ်ဒီနၢ် အမဲာ်သၣ်ပူၤ ယတထံၣ်တၢ်ဂီၤက့ၢ်ဂီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ယဒိယဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်တဘျီအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢ “အခဲအံၤ တၢ်ဂီၤတဖျါဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ထီဘိ တၢ်ဂီၤဟဲထီၣ်ဂ့ၤဝဲသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးပဒိတၢ်ဂီၤဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် တၢ်ဟဲဖျါလၢ ကွဲၢ်ဒီနၢ်/ ခဲမရၣ် အမဲာ်သၣ်လိၤတဖၣ်, နတထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အခီပညီတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတထံၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိနနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁ အပူၤ ဒ်ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဃုထၢတမံၤ

တံၤသကိး လၢယအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဝံၤ လၢစှၤနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ယကတိၤဘၣ်တၢ်ဒီး အမိၢ်န့ၣ်လီၤ. ယကသံကွၢ်အီၤ, “လၢအဂီၢ် တၢ်အိၣ်အသးမ့ၢ်အိၣ်ဒ်လဲၣ်” အဂီၢ် ယသးပူၤထုးဃၢယၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအသူၣ်အုးသးအုးအဆၢကတီၢ်, တၢ်သံကွၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢပကြၢးသံကွၢ်တၢ် အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယသံကွၢ်အီၤထဲဒၣ် မ့ၢ်အကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်အံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဆၢက့ၤယၤ, “ကနၣ်, ယဃုထၢယဲ တၢ်သးခု” န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်ကတိၤလၢမုၢ်တနံၤအံၤန့ၣ် ကဲဘျုးလၢယဂီၢ် မ့ၢ်လၢယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤ ဂဲၤလိာ်ဆီၣ်ဖျဲးကွံာ် တၢ်အိၣ်အသးတမုာ်တလၢၤတဖၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးယၤလၢ စီၤမိၤရှ့မၤလိာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဖဲလၢ လံာ် ၅ မိၤရှ့ အကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးစီၤမိၤရှ့သံ, ဒီးတချုးနုာ်လီၤဆူကီၢ်တၢ်စံးပာ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ကသ့ၣ်ညါလၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဃုထၢတမံၤန့ၣ်လီၤ. ၅ မိၤ ၃၀:၁၉ အပူၤ စီၤမိၤရှ့စံးဝဲ “ယပာ်လီၤလံ တၢ်မူဒီး တၢ်သံ...ဒီးဃုထၢတၢ်မူ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅ စံးဘၣ်ပှၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်…

ယွၤကျၢၢ်ဘၢ ပတၢ်ဒဲးဘး

ဖဲ ၁၉၅၀ အနံၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, မိၢ်လၢဘၣ်ဆၢထၢၣ်အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတဂၤ, လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်, ဃုထၢတၢ်ဒိလံာ်ဒိလဲၢ် အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ထဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤ, လၢအတမ့ၢ် ပှၤဒိလံာ်လဲၢ်သ့ဂ့ၤဂ့ၤတဂၤဘၣ်, ဒီးဒိကမၣ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ် တၢ်တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃုကျဲတဖၣ် ဒ်သိးကကျၢၢ်ဘၢ တၢ်လၢအဒိကမၣ်လံာ်အဖျၢၣ်တဖၣ်, ဒီးတဆီဘၣ်တဆီ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်တမံၤလၢ ပှၤသ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ် လ့းကွ့း ပ့ၤပၤ (Liquid Paper), တၢ်အထံအနိ လၢတၢ်ဘှီက့ၤတၢ်, ဒီးဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ကမၤဘၢလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် အကမၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်ကသံၣ်ထံဃ့ထီထီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ဒိဘၣ်က့ၤလံာ်လၢအဖီခိၣ်သ့ဝဲ, ဒီးကဖျါဒ်တၢ်အကမၣ် တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဘှါဆှဲပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ပှၤကျဲ လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအါန့ၢ်အန့ၣ် လၢပှၤထိၣ်ဒွးအီၤတသ့, ဒီးလၢအကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ကျဲအံၤ တမ့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဒဲးဘးဘၣ်, မ့ၢ်မးလၢ တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တၢ်ဒဲးဘးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိအဂ့ၤတထံၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖျါလၢ ယိၤဟၣ် ၈:၃-၄ အစးထီၣ်တတီၤ, ဖဲလၢပိာ်မုၣ်တဂၤဘၣ်တၢ်ဖီၣ်န့ၣ်အီၤ လၢအအဲၣ်ဘၢတၢ်အဖၢမုၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲလၢပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ, ဒီးအတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသရၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကမၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်တၢ်သီ စံးဝဲလၢ…

တၢ်ကးဘၢမဲာ်လၢ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

ဖဲတၢ်ဆါသတြိာ်စှၤလီၤဒီး တၢ်သိးထီၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ် တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ် စၢ်လီၤဝဲန့ၣ် တၢ်လီၢ်တနီၤ, ဒ်သိးယဖိမုၣ်အကၠိန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်ဒံးဝဲလၢ တၢ်ကးဘၢမဲာ်အဃိ ယဘၣ်ကျဲးစၢးမၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်သးလၢ ယကဟံးဃာ်တၢ်မၤဘၢမဲာ်ဒီးယၤ ဖဲလၢယလိၣ်ဘၣ်တၢ် အကတီၢ်, ယမၤကန့ၢ်ညီအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤ, ယလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၢမဲာ်ဒီး ယထံၣ်န့ၢ်အီၤ လၢယသိလ့ၣ်အပူၤ, ဒီးမ့ၢ်တၢ်မၤဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်လၢ ယတအဲၣ်ဒိးသူအီၤ, ခီဖျိလၢ တၢ်ကတိၤ ‘တၢ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ’ (BLESSED) အိၣ်ကွဲးသး လၢအလိၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ယအဲၣ်ဒိးသူဒၣ် တၢ်မၤဘၢမဲာ်လၢ တၢ်ကွဲးတအိၣ်နီၤတမံၤတဖၣ်, ဒီးယနာ်, တၢ်မၤဘၢမဲာ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးအသး, လၢယထံၣ်န့ၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်စူးကါအါမးလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယကဃုထၢ တၢ်အဂၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ, လၢတၢ်သူၣ်တဆူၣ်သးတဆူၣ်အပူၤ ယသိးထီၣ် တၢ်မၤဘၢမဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးယတၢ်သးအ့န့အံၤ ဘူးတ့ၢ်မးလၢ ယကပာ်ဖျါထီၣ်ဆူ ကၠိအၦၤတူၢ်လိာ်တၢ်အသီတဂၤန့ၣ်ဒီး, မ့ၢ်လၢယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ ယမး(စ)(Mask)အလိၤအဃိ ယပၢၤက့ၤ ယသးန့ၣ်လီၤ. ယတအဲၣ်ဒိးပာ်မၤယသး ဒ်ပှၤအဂ့ၤအဝါ, လၢအသိးထီၣ် တၢ်မၤဘၢမဲာ်တခါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် “တၢ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” မ့မ့ၢ် ယနီၢ်ကစၢ်တခီ မ့ၢ်ပှၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်သးအ့န့ဆူ…

ဖိသၣ်အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်

ပဖံသးပှၢ်လၢ အလုၢ်ဖိကွၢ်ထွဲဒိၣ်ထီၣ်ပှၤန့ၣ် ကလံၤဘၣ်အီၤ ခဲအံၤခဲအံၤအဃိ ဘၣ်မံလီၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး အခိၣ်နုာ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ထဲလဲၣ်န့ၣ် ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး တၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါ အဖံအခိၣ်နုာ် တၢ်အိၣ်အသးအဂီၢ် ပှၤကဘၣ်ခိးကွၢ် ဆူညါတစဲး တုၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဖံကတိၤတၢ်စှၤထံၣ် ဒီးပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖံသးပှၢ်တဂၤအံၤ အသးအိၣ် ၈၆ နံၣ်ဒီး ကွၢ်ထွဲ ယဖိမုၢ်ဖိတုၤ ၁၂ နံၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ထံၣ်ယၤဒီးသံကွၢ်ယၤ "က့ၤလၤ အိၣ်မုာ်ကစီဒီဧါ"န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤ အဆိကတၢၢ်လၢအစံးဘၣ်ယၤန့ၣ် မ့ၢ်အသံကွၢ် ယဖိမုၣ်ဖိလၢ အအဲၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အဲၣ်ဖိသၣ်တဖၣ်ဒီး အပျဲၢ်တဖၣ်တြီဖိသၣ် ဘၣ်ဆၣ် ဟ့ၣ်ဆိဖိသၣ်တဖၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်န့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်တနီၤ ဟဲစိာ်အဖိတဖၣ်ဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၁၈:၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ "ပှၤဟဲစိာ်ဖိဒံဖိသၣ်စ့ၢ်ကီး ဆူအအိၣ်, ဒ်သိးအကထိးဘၣ်အီၤလီၤ". ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဆိၣ်ဂ့ၤဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ် ပှၤခဲလၢာ်အသးတခုဝဲဒၣ်ဘၣ်. အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဒူဝဲမိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢ အသုတဟဲမၤတံာ်တာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်…

တၢ်ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်ဆီၣ်လီၤသး

လၢကွဲၤထံၣ်ဟူတၢ်ဂီၤရဲၣ် “တၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ အဃုသ့ၣ်ညါခူသူၣ်တၢ်” (Undercover Boss) အပူၤ, ခီပနံၣ်လၢအဆါ တၢ်အီၣ်လီၤသကၤဆၢတဖၣ် အ CEO (ပှၤအခိၣ်လၢ လီၢ်လၤအထီကတၢၢ်လၢခီပနံၣ်တခါအပူၤ)န့ၣ် ကူသိးထီၣ်ဝဲ ပှၤတူၢ်လိာ်စ့ တၢ်မၤအကူအသိး (Uniform) ဒီးတၢ်ကယၢကယဲအမဲာ်, ဒီးလဲၤမၤဝဲလၢ ခီပနံၣ်အကျးတဖၣ် အကျါတဖျၢၣ်, ဒ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ “အသီ”တဂၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကွၢ်စိတခီ မ့ၢ်ဝဲဒ်သိး ကထံၣ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်အသး မၤအသးနီၢ်နီၢ်လၢ ကျးအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ကွၢ်ထံကွၢ်ဆးဒီး ထံၣ်န့ၢ်တၢ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်, အဝဲမၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤ လၢကျးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး “ဒိးန့ၢ်ကုၢ်အက့ၢ်အဂီၤ” (ဖံလံးပံၤ ၂:၇), ဒ်သိးကဃုန့ၢ်ကျဲကပူၤ လၢပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲကဲထီၣ် ပှၤကညီတဂၤ, လဲၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, သိၣ်လိပှၤလၢယွၤအဂ့ၢ်, ဒီးလၢခံကတၢၢ် ဒိးသံအသးလၢထူၣ်စုညါအလိၤ လၢပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ(:၈). တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ခရံာ် အတၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒိကနၣ်အပူၤ, အဝဲဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ ဒ်တၢ်ဒဲးဘးအတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မူဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်ပှၤပိာ်ခွါ တဂၤအသိး, ဒီးလဲၤခီဖျိဝဲ တၢ်လၢပလဲၤခီဖျိ, ဒ်နၤနၤယၤယၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢ…