ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Katara Patton

တၢ်အီၣ် ကိၢ်ကိၢ်လၢလၢတမံၤ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် တၢ်ခုၣ်ဒိၣ်တနံၤန့ၣ် ပှၤဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ် (၅၄) ဂၤ, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်အဘိၣ် လၢပိာ်မုၣ်မၤနံၤအိၣ်ဖျဲၣ် (၅၄)နံၣ်တဂၤအအိၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဆီညၣ်ကၣ်ဃ့ (Barbecue chicken), တဘ့လါသံသိ(green beans), စပၣ်ကၣ်တံၣ် (spaghetti), ကိၣ်ထူတလံးဘိတဖၣ်(rolls)န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်အံၤန့ၣ် တလဲၤဆူ တၢ်အီၣ်အကျးလၢၤဘၣ်, အလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ဃုထၢကျဲလၢ ကဖီဒုးအီၣ်ဘၣ် ပှၤအိၣ်လၢ ခၠံၣ်ကၣ်ကိၣ်(Chicago)ကျဲလိၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကမျၢၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ကစီၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဂၤတဖၣ် လၢကမၤ နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ဟ့ၣ်ခီဖျိ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤဆူ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤဖဲ မးသဲ ၂၅:၄၀ အပူၤ, “ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, သုမ့ၢ်မၤပှၤအဆံးကတၢၢ်တဂၤ လၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါအံၤ ဒီးမ့ၢ်သုမၤယၤလီၤ”. အဆၢဖိ ၃၃ ဒီး ၃၄ အပူၤ ဖဲအဝဲတဲဖျါထီၣ်အသိတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ကွဲအီၤ ဆူအဘီမုၢ်လီၤထူလီၤယိာ်အပူၤ လၢကဒိးန့ၢ်အတၢ်န့ၢ်သါဝံၤအလီၢ်ခံလီၤ အဝဲစံးကတိၤ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ(:၃၃-၃၄). အဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးကအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢဒုးအီၣ်အီၤ, ဒုးကူဒုးသိးအီၤ…

မဲၥ်ထံကလၤအတၢ်မၤကွၢ်

“လၢမဲၥ်ထံကလၤအပူၤန့ၣ်မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်” တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်တခါလၢ သးဂ့ၢ်ပီညါပှၤကူၣ်သ့တဖၣ်လၢ အသမံသမိးသံကွၢ်ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါတိၢ်နီၣ်လီၤ အသးဘၣ်, တဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢအသးအိၣ် တဆံဃိးလါဒီးအဖီလၥ်တဖၣ်န့ၣ် ညီနုၢ်တိၢ်နီၣ်မၤဘၣ်ထွဲအသးဒီးအက့ၢ်အဂီၤ လၢအဖျါလၢမဲၥ်ထံကလၤအပူၤတန့ၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်, ဖိသၣ်တဖၣ်နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်လီၤဒၣ်အသးလၢမဲၥ်ထံကလၤအပူၤလီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါထံလီၤသးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ဒိၣ်တုၥ်ခိၣ်ပှဲၤ လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပူၤအပနီၣ် လၢအကါဒိၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်စ့ၢ်ကီး လၢပှၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤခရံၥ်တဖၣ် အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. စီၤယၤကိၥ်ပၥ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်အတကွီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး မဲၥ်ထံကလၤအတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်လီၤ. မဲၥ်ထံကလၤအံၤ မ့ၢ်ဝဲယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်လီၤ(ယၤကိၥ် ၁:၁၈) . ဖဲပဖးလံၥ်စီဆှံအခါပထံၣ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဖဲလံၥ်စီဆှံပၥ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအခါ မ့ၢ်ပထံၣ်လီၤက့ၤပသးဧါ. ဖဲလၢပဖးဘၣ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤမၢပှၤတဖၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်ပထံၣ်လီၤက့ၤ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဧါ. ဖဲပကွၢ်လီၤက့ၤပသးဒီး သမံသမိးက့ၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အခါန့ၣ် လံၥ်စီဆှံမၤစၢၤဒုးထံၣ်သ့ၣ်ညါပှၤလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် လီၤပလိၥ်ဝဲဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒိးလၢပဂီၢ်ဧါ. မ့တမ့ၢ်, မ့ၢ်ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤပသးဒီး လဲလိၥ်က့ၤပသးန့ၣ်ဧါ.

အဆၢဖိ ၂၂ အပူၤ စီၤယၤကိၥ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤဒ်သိး ပသုတမ့ၢ်ပှၤလၢအဖးလံၥ်စီဆှံဝံၤ ဒီးဟးထီၣ်, ပှၤလီလီၤအသး, ဒီးသးပ့ၤနီၣ်ကွံၥ်တၢ်လၢပထံၣ်, ပဖးတဖၣ်န့ၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.လံၥ်စီဆှံဟ့ၣ်ပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲဒ်သိး ဒီးပကအိၣ်မူလၢတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ ဒ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်အသးအသိးန့ၣ်လီၤ.ဖဲလၢပဖးလံၥ်စီဆှံ, မုၥ်လၤဆိကမိၣ်အီၤဒီး မၤနၢ်ပၢၢ်အီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အခါန့ၣ် ပဃ့ကစၢ်ယွၤလၢကဟ့ၣ်…

ဒုးကပီၤထီၣ်တၢ်ကပီၤ

ဟံၣ်ဒွဲ(hotel)လၢၦၤတမှံၤအိၣ်ဆိး, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအလီၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ် လၢမုၢ်နၤတၢ်ခံးကျါအိၣ်ဝဲဒၣ်ထဲတဖျၢၣ်ဧိၤန့ၣ် ဒီးအကပိၥ်ကပၤ တၢ်မနုၤမးတအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ထဲဒၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် အပဲတြီအကပၤ မ့ၣ်အူဒၢအတၢ်ကပီၤ အိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူအတၢ်ကပီၤဖိန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒ်သိးၦၤတမှံၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်ဟဲနုၥ်လီၤဆူ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤ ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲးအသးလၢ အဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ၦၤတမှံလၢကဟဲအိၣ်ဆိး, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါအဂီၢ်မ့ၢ်ဝဲ “ပအိးထီၣ်တၢ်ကပီၤလၢသုဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကပီၤဖဲပဲတြီၤအခိၣ်ဒီန့ၣ် ဒ်သိးလိၥ်သးဒီး တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်အတၢ်ပနီၣ်ဒီး ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိ လၢအလီၤဘှံးလီၤတီၤအဂီၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအမုၥ်အလၤ ဒ်သိးၦၤတမှံၤ ကဟဲအိၣ်ဘှံးအဂီၢ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်န့ၣ်အီၤအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၣ်အူအတၢ်ကပီၤဖိအံၤန့ၣ် ကွဲမုၥ်ဘၣ်ဝဲ ၦၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိ ကဟဲနုၥ်လီၤ အိၣ်ကဒု, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ ဖဲမုၢ်နၤတၢ်ခံးဒီး လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယ့ၣ်ၡူးစံးဝဲဒၣ်လၢ ၦၤလၢအစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤအီၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဒ်တၢ်ကပီၤလၢအတူၢ်လိၥ်မုၥ်တၢ်အတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဒ်သိးၦၤလၢအပိၥ်အခံတဖၣ်န့ၣ် “သုဝဲဒၣ်အံၤ သုမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကပီၤလီၤ. ဝ့ၢ်တဝ့ၢ် အိၣ်ဝဲလၢကစၢၢ်ဒီခိၣ်န့ၣ် အိၣ်တဒၢတသ့ဘၣ်” ဖျါဝဲဒၣ်ဖဲ မးသဲ ၅:၁၄ န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ် ၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဒုးကပီၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ခံးကျါန့ၣ်လီၤ.

မးသဲ ၅:၁၆ အပူၤ…

လဲၤတၢ်ဖှံဖှံ

ၦၤတဂၤအမံၤလၢ ကၠ့(မ)(James)န့ၣ် လဲၤတၢ်လဲၤအဒူဒီး အလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးတခါ, အယံၤအိၣ်ဝဲ ၁၂၅၀ မံးလၥ် ဒီးလဲၤလီၤကီၢ်အမဲရကၤ အမုၢ်နုၥ်ပီၣ်လဲၣ်နံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ ဒိးထီၣ်လ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်ဖိလၢ ဝ့ၢ်စံၣ်ယ့ၤတဲ(လ)( Seattle), ကီၢ်စဲၣ် ဝၣ်ၡံတဲၣ်(Washington) ဆူဝ့ၢ်စဲၣ်ဒံယၢၣ်ကိၣ်(San Diego), ကီၢ်စဲၣ် ခဲလံၣ်ဖိနံယၤ(California)န့ၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတဂၤ ထံၣ်လိၥ်သးဒီး ၦၤဒိးလ့ၣ်ယီၢ်ခီၣ်ဖိ လၢ အသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဂၤအံၤ ဖဲ ဘ့းစၣ်လ့ဖးထီ(cliffs of Big Sur)အကပၤ, စီၤစုၤအမံးလၥ် ၉၃၀ ဒီးတၢ်လီၢ်လၢ အစးထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တယံာ်ဒံးဘၣ်အခါ, ၦၤတဂၤဟုၣ်န့ၢ် ကၠ့(မ)အတၢ်ဆီလီၤဒဲပိးလီတဖၣ်လီၤ. ယတံၤသကိး ဟ့ၣ်အီၤ အယၢ်လုး ဒီးအီၤကံလၢၤ, ဘၣ်ဆၣ် ကၠ့(မ)တတူၢ်လိၥ်ဝဲဘၣ်. အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢ မ့ၢ်လၢ အဝဲလဲၤလီၤ ဆူ ကလံၤထံးတခီ ဖဲမူခိၣ်ဒၢလၢၤထီၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲကဘၣ်စးထီၣ်မၤစှၤလီၤ တၢ်ပိးလီ ကဘၣ်မၤဖှံလီၤ တၢ်အဃၢလၢ အဝဲစိၥ်ဃၥ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကၠ့(မ) အတၢ်နၢ်ပၢၢ်ထံအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဆးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆဲးကပီၤကဒါက့ၤ ၦၤကွဲးလံၥ်ဧ့ၤဘြံၤအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.…

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်သုးကျဲၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်

ယအဲၣ်လိၥ်ကွဲ ၦၤရဲၣ်လီၤကိၤလၤဝါလံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ်အတၢ်လိၥ်ကွဲ ဒီးဖဲယလိၥ်ကွဲဘၣ် တဘျီန့ၣ် ယသကိးတဖၣ် ကဘၣ်စးထီၣ်ဝဲလၢယမဲၥ်ညါန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ပလိၥ်ကွဲ ယအိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်လၢၦၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဘူးထီၣ်တၢ်လိၥ်ကွဲကကတၢၢ်န့ၣ် ယရဲၣ်လီၤ ယလံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ် ၇ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီပညီန့ၣ် တၢ်လိၥ်ကွဲကတၢၢ်ဝဲ ဒီးယမၤန့ၢ် အမး ၅၀ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီဃုၥ်ဒီး အမးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ လံၥ်မဲၥ်ဖျၢၣ် အိၣ်လီၤတဲၥ်တ့ၢ်လၢ ၦၤလိၥ်ကွဲတၢ်အဂၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လၢယအိၣ်တ့ၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ခံန့ၣ် သုးထီၣ် အသးဆူ အဖီခိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပလိၥ်ကွဲ ဒီးပမ့ၢ်အိၣ်လီၤတဲၥ်တ့ၢ်လၢ ၦၤလၢ အလီၢ်ခံန့ၣ် ပသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ကမၤအသးဒီး မုၢ်လၢ် “ကၣ်တၤရၤ” အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်မၤအသးလၢအပူၤကွံၥ် ကဲထီၣ်တၢ်စိကမီၤသ့လၢကစိၥ်ကဖီထီၣ် ပနီၢ်သးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် မၤဝဲ ဘူၣ်လဲၤကပၥ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအဆၢကတီၢ် စီၤပၤဖၤရိၤဒီးအခ့အၦၤတဖၣ် မၤအၢမၤနးကူၣ်ဟးဂီၤ ယွၤအၦၤဂီၢ်မုၢ် ဒီးကစၢ်ယွၤ မၤပူၤဖျဲးအဝဲသ့ၣ်အဃိ မၤဝဲဘူၣ်လဲၤကပၥ်လၢ…

ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဖဲအံၤ

ယမုၢ်ဂၢ်သးၦၢ် ဆူးဆါဒီးဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢလီၢ်မံလိၤ ဘၣ်ဆၣ်အမဲၥ်သၣ်အိၣ်နံၤကမှံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်သူခိၣ်ဆူၣ်ဝါတဖၣ် ဘိၣ်ဘံဝဲဒီး အမဲၥ်အဖံးသွံးအိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတအိၣ်အါ, ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်တၢ်ကတိၤတနီၤလၢ အကတိၤဝဲ ဖဲယမိၢ်ယပၢ်ဒီးယၤ ပဟဲဟးဆူအအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ယမုၢ်ဂၢ်ကတိၤဝဲကသွံဒံဖိ “ယတအိၣ်သယုၢ်ထဲတဂၤဘၣ်. ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအိၣ်ဒီးယၤ ဖဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်အမ့ၢ်ပိၥ်မုၣ်မုၣ်ကမဲတဂၤဧိၤ အတၢ်စံးကတိၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝၤသံတ့ၢ်လံ အါနံၣ်အါလါအပူၤ ဒီးအဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်အယံၤန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါ ဘူးထီၣ်လံလၢ ၉၀ နံၣ်အပူၤ ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် လၢလီၢ်မံလိၤ ဟူးဂဲၤတန့ၢ်, ဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အနီၢ်ဒၣ်ဝဲ သ့စံးကတိၤ ယတမ့ၢ်ထဲတဂၤဧိၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ယမုၢ်ဂၢ် တိၢ်န့ၢ်ဟံးဃၥ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤလိၥ်တၢ်ဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအသိး ပဝဲကိးဂၤဒဲးစ့ၢ်ကီး ပကြၢးတိၢ်န့ၢ်ဟံးဃၥ်တၢ် ဒ်ဖျါလၢ မးသဲ ၂၈:၂၀ အပူၤ “ကွၢ်ကွၢ်, ယအိၣ်ဒီးသု...တုၤတၢ်အစိကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အသးစီဆှံ အိၣ်ဒီးအီၤ ဒ်အဆၢဖိ ၁၉, ပၥ်ဖျါဝဲ “ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အၢၣ်လီၤဝဲအပျဲၢ်အဘီၣ်ဒီး ဒုးနဲၣ်ဝဲလၢကလဲၤဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤ,…

ဝံၤဝဲလၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အပူၤ

ဖဲယတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိ အမံးနံး(၄၀) ဘူးကဝံၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်စှၤမံးနံးအခါ, ယစံး သၦၢ်တၢၢ်သ့လၢ ယၦၤနဲၣ်တၢ်ကကိးပသူထီၣ်ဝဲ မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဂဲၤလိသိၣ်လိတၢ် ဘၣ်ဃးနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် လၢယသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် သူဝဲတၢ်ကတိၤအံၤ စှၤမံးနံး တချုးမၤခုၣ်လီၤနီၢ်ခိအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်မၤကတၢၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိန့ၣ် အကါဒိၣ်ထဲသိးသိးဒီး တၢ် စးထီၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤကညီၤအနီၢ်ခိန့ၣ် ညီနုၢ်ကမိၣ်ဃၢလီၤ မ့တမ့ၢ် တမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၤဘၣ်, ဖဲတၢ်မၤဟူးဂဲၤအီၤ အိၣ်တစိၢ်ဖိလံ အခါန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်လဲၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ် အ့းဖ့းစူး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးၦၢ်တဖၣ် လၢအဝဲကဘၣ်မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်, ဖဲအဝဲလဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဖဲအကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်သၦၢ်တၢၢ် တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အါန့ၣ်အလီၢ် ဒ်ခရံၥ်အၦၤတၢ်မၢဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ(မၤ ၂၀:၁၇-၂၄). နၥ်သက့ စီၤပီလူး တတ့ၢ်စၢ်လီၤအဂံၢ်အဘါဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤအကါဒိၣ်တမံၤ, ဒီးအန့ၢ် မ့ၢ်ဒ်သိး အကမၤဝံၤ တၢ်လဲၤလၢ အစးထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲ ဒီးကမၤတၢ်လၢ ယွၤကိးအီၤလၢအကဘၣ် မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတမံၤ, လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်သိး အကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ် (:၂၄)န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ဖဲယထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ် ယမၤတၢ် လၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ်လီၤႉ ယမၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၠာစးၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ (chaplain) ဒီးလီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလိမၤတၢ် (internship) ဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤႉ ယတၢ်မၤ အါဒိၣ်မးလီၤႉ ဖဲယပၢ်ဟဲအိၣ်သကိးယၤန့ၣ် စံး၀ဲၣ် ယမၤလိန့ၢ် ဒ်သိး ယကဒိကနၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ စီၤမိၤဒီးအဂ့ၢ်လီၤႉ အ၀ဲ စ့ၢ်ကီး မၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဒီး မၤန့ၢ် အံၣ်စရၠာစး့လးဖိအတၢ်ဒ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အသိးလီၤ (၂မိၤ ၁၈း၁၃) ႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့တူၢ်လိာ်အမံၤပှၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လီၤ (း၁၇-၁၈) ႉ ယံးသရၠာစးိၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢမၤသကိးဘၣ်တၢ်အါအါဘၣ်ၣ်အဃိ စီၤမိၤဒီး ဒိကနၣ် ယံးသရၠာစးိၤ ဒီးပိာ်ထွဲ၀ဲအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤႉ အ၀ဲဆီလီၤသနိတမံၤလၢ အမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဃုထၢ ပှၤလၢ အမၤတၢ်သ့’’ လၢကဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ကစံၣ်ညီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဆံးတဖၣ်ဒီး အ၀ဲကဖီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဒိၣ်တဖၣ်လီၤ (း၂၁-၂၂) ႉ မ့ၢ်လၢအ၀ဲဒိကနၣ် ယံးသရၠာစးိၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် တဖၣ် ဒီးအ၀ဲကဖီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဒိၣ်တဖၣ်လီၤ (း၂၁-၂၂) ႉ…

တၢ်ဒိးန့ၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်လီၤမၢ်လၢ ပဆၢပကတီၢ်

ယမိၢ်တဲပၠးယၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢ ဘၣ်မနုၤ အ၀ဲတဃုထၢတၢ်လၢ ကထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ မိမိၢ်ဒိးန့ၢ် ဖိသၢဂၤ ဒီးလၢခံ ဖဲလၢမ့ၢ်တဒိးန့ၢ် ဒံၢ်ကရၠာစးံၣ် လၢ ခီလ့ၣ်ကၠိဘၣ်ဆၣ်ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဂၤလၢ လူၣ်စံၣ်ယါနၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@သနိန့ၣ်လီၤႉ မိမိၢ် ဖီတၢ်တ့ၤတၢ် ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဃုထၢဖီအီၣ်တၢ်အီၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ ဒ်သိးဒီးပနံာ်တၢ်ကၤသရၠာစးၣ်မုၣ် လၢဟံၣ်လၢဃီတဂၤအသိးလီၤႉ ဖဲအ၀ဲနီၤဟ့ၣ်ယၤ အတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်‚ ဖဲအကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ အသးသမူၢ် တၢ် န့ၣ်လီၤႉ
သးသမူကမ့ၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပကတိာ်ပာ်ဃာ်တမံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးနီၢ်နီၢ်တခီၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤ‚ ပဆၢပကတီၢ်ဒီးပသးသမူ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢ အဃံလၤ‚ လၢအပာ် ဖျါထီၣ် ကစၢ်အတၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် (ယိၤအ့လး ၂း၂၁) လၢအ၀ဲကဟ့ၣ် ပှဲၤက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်လၢအလီၤမၢ်၀ဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နံၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ကမၤကဒီးတၢ်ဆူညါ ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤလၢ တၢ်လၢအတၤပတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်တိာ်လၢ အတလၢပှဲၤတဖၣ် လၢပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ…

ကွၢ်လိပှၤဆှၢတၢ်တက့ၢ်

တၢ်ကတိၤတအိၣ်နီတဘီဘၣ်ႉ ထဲဒၣ်တၢ်သံကျံဒီး နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဧိၤလီၤႉ လၢ Zumba တၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်လၢအယံာ် ၂၄ နၣ်ရၠာစးံၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ် ဒီဘ့ၣ် ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်ဆါဘၣ်အကတီၢ်အခါ ပှၤလၢအကထိတဖၣ်အကထိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်၀း၀း ဂဲၤလိာ်၀ဲတပူၤဃီဒီး ပိာ်ထွဲမၤ၀ဲ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အ့ဒယၢၣ်‚ တ့ှူး ကီၢ်‚ ကီၢ်မဲးစံၣ်ကိၣ်‚ ကီၢ်အမဲရၠာစးကၤ‚ ကီၢ်အၤြဖၤကၤကလံၤထံး‚ ကီၢ်တနီၤလၢ ယူရၠာစးပၤၣ်လီၤႉ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအလီၤဆီလိာ်သး မၤသကိး၀ဲၣ် မ့ၢ်လၢ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အဲၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိလီၤႉ ပှၤခိၣ်လၣ်ဘံၣ်ယၣ် အ့ၣ်ရၠာစးိဘ့း ပှၤနဲၣ်တၢ်တဂၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိ ဖဲ ၁၉၉၀ နံၣ် တဖၣ် အခၢၣ်သးအကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ပနီၣ်ဒုးနဲၣ်တၢ်လၢ အတဆူးကါ တၢ်ကတိၤဘၣ်‚ ဒ်သိးကဆဲးကျိးလီၤတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤ၀ဲၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤပိာ်၀ဲ‚ တအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤၣ် တဘျီတခီၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးၣ်လီၤႉ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲ မ့ၢ်လၢတၢ်ထံၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးၣ် ထီၣ်ထီန့ၢ်တၢ်Bတီမၤတံာ်တာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ဒ်စီၤပီလူးစံး၀ဲၣ် ပ့ကၢးဒုးနဲၣ် ခီဖျိပတၢ်မၤတဖၣ်လၢ…