ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Katara Patton

ဝံၤဝဲလၢတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အပူၤ

ဖဲယတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိ အမံးနံး(၄၀) ဘူးကဝံၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်စှၤမံးနံးအခါ, ယစံး သၦၢ်တၢၢ်သ့လၢ ယၦၤနဲၣ်တၢ်ကကိးပသူထီၣ်ဝဲ မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဂဲၤလိသိၣ်လိတၢ် ဘၣ်ဃးနီၢ်ခိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် လၢယသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကိးဂၤဒဲးန့ၣ် သူဝဲတၢ်ကတိၤအံၤ စှၤမံးနံး တချုးမၤခုၣ်လီၤနီၢ်ခိအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်မၤကတၢၢ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိန့ၣ် အကါဒိၣ်ထဲသိးသိးဒီး တၢ် စးထီၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤကညီၤအနီၢ်ခိန့ၣ် ညီနုၢ်ကမိၣ်ဃၢလီၤ မ့တမ့ၢ် တမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၤဘၣ်, ဖဲတၢ်မၤဟူးဂဲၤအီၤ အိၣ်တစိၢ်ဖိလံ အခါန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်လဲၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဘၣ် အ့းဖ့းစူး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သးၦၢ်တဖၣ် လၢအဝဲကဘၣ်မၤဝံၤဆူၣ်ဆူၣ်, ဖဲအဝဲလဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်, ဖဲအကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်သၦၢ်တၢၢ် တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အါန့ၣ်အလီၢ် ဒ်ခရံၥ်အၦၤတၢ်မၢဖိတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ(မၤ ၂၀:၁၇-၂၄). နၥ်သက့ စီၤပီလူး တတ့ၢ်စၢ်လီၤအဂံၢ်အဘါဘၣ်. အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်မၤအကါဒိၣ်တမံၤ, ဒီးအန့ၢ် မ့ၢ်ဒ်သိး အကမၤဝံၤ တၢ်လဲၤလၢ အစးထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲ ဒီးကမၤတၢ်လၢ ယွၤကိးအီၤလၢအကဘၣ် မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်မၤတမံၤ, လၢအမ့ၢ်ဝဲဒ်သိး အကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ် (:၂၄)န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ဖဲယထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ် ယမၤတၢ် လၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ်လီၤႉ ယမၤစ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၠာစးၣ်ကွၢ်ပှၤဆါ (chaplain) ဒီးလီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလိမၤတၢ် (internship) ဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤႉ ယတၢ်မၤ အါဒိၣ်မးလီၤႉ ဖဲယပၢ်ဟဲအိၣ်သကိးယၤန့ၣ် စံး၀ဲၣ် ယမၤလိန့ၢ် ဒ်သိး ယကဒိကနၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ စီၤမိၤဒီးအဂ့ၢ်လီၤႉ အ၀ဲ စ့ၢ်ကီး မၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဒီး မၤန့ၢ် အံၣ်စရၠာစး့လးဖိအတၢ်ဒ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်အသိးလီၤ (၂မိၤ ၁၈း၁၃) ႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲသ့တူၢ်လိာ်အမံၤပှၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လီၤ (း၁၇-၁၈) ႉ ယံးသရၠာစးိၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢမၤသကိးဘၣ်တၢ်အါအါဘၣ်ၣ်အဃိ စီၤမိၤဒီး ဒိကနၣ် ယံးသရၠာစးိၤ ဒီးပိာ်ထွဲ၀ဲအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤႉ အ၀ဲဆီလီၤသနိတမံၤလၢ အမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဃုထၢ ပှၤလၢ အမၤတၢ်သ့’’ လၢကဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ကစံၣ်ညီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဆံးတဖၣ်ဒီး အ၀ဲကဖီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဒိၣ်တဖၣ်လီၤ (း၂၁-၂၂) ႉ မ့ၢ်လၢအ၀ဲဒိကနၣ် ယံးသရၠာစးိၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် တဖၣ် ဒီးအ၀ဲကဖီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဒိၣ်တဖၣ်လီၤ (း၂၁-၂၂) ႉ…

တၢ်ဒိးန့ၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်လီၤမၢ်လၢ ပဆၢပကတီၢ်

ယမိၢ်တဲပၠးယၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢ ဘၣ်မနုၤ အ၀ဲတဃုထၢတၢ်လၢ ကထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ မိမိၢ်ဒိးန့ၢ် ဖိသၢဂၤ ဒီးလၢခံ ဖဲလၢမ့ၢ်တဒိးန့ၢ် ဒံၢ်ကရၠာစးံၣ် လၢ ခီလ့ၣ်ကၠိဘၣ်ဆၣ်ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဂၤလၢ လူၣ်စံၣ်ယါနၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@သနိန့ၣ်လီၤႉ မိမိၢ် ဖီတၢ်တ့ၤတၢ် ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဃုထၢဖီအီၣ်တၢ်အီၣ်လၢ အကဲဘျုးလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ ဒ်သိးဒီးပနံာ်တၢ်ကၤသရၠာစးၣ်မုၣ် လၢဟံၣ်လၢဃီတဂၤအသိးလီၤႉ ဖဲအ၀ဲနီၤဟ့ၣ်ယၤ အတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်‚ ဖဲအကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ အသးသမူၢ် တၢ် န့ၣ်လီၤႉ
သးသမူကမ့ၢ်တၢ်ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပကတိာ်ပာ်ဃာ်တမံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်လၢအဟဲကဲထီၣ်သးနီၢ်နီၢ်တခီၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဃုာ်ဒီးကစၢ်ယွၤ‚ ပဆၢပကတီၢ်ဒီးပသးသမူ ကကဲထီၣ်တၢ်လၢ အဃံလၤ‚ လၢအပာ် ဖျါထီၣ် ကစၢ်အတၢ်သးကညီၤ‚ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ပတၢ်အိၣ်မူ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် (ယိၤအ့လး ၂း၂၁) လၢအ၀ဲကဟ့ၣ် ပှဲၤက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်လၢအလီၤမၢ်၀ဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် နံၣ်လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ကမၤကဒီးတၢ်ဆူညါ ဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤလၢ တၢ်လၢအတၤပတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်တိာ်လၢ အတလၢပှဲၤတဖၣ် လၢပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ…

ကွၢ်လိပှၤဆှၢတၢ်တက့ၢ်

တၢ်ကတိၤတအိၣ်နီတဘီဘၣ်ႉ ထဲဒၣ်တၢ်သံကျံဒီး နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဧိၤလီၤႉ လၢ Zumba တၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်လၢအယံာ် ၂၄ နၣ်ရၠာစးံၣ် ဖဲဟီၣ်ခိၣ် ဒီဘ့ၣ် ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်ဆါဘၣ်အကတီၢ်အခါ ပှၤလၢအကထိတဖၣ်အကထိလၢ ဟီၣ်ခိၣ်၀း၀း ဂဲၤလိာ်၀ဲတပူၤဃီဒီး ပိာ်ထွဲမၤ၀ဲ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အ့ဒယၢၣ်‚ တ့ှူး ကီၢ်‚ ကီၢ်မဲးစံၣ်ကိၣ်‚ ကီၢ်အမဲရၠာစးကၤ‚ ကီၢ်အၤြဖၤကၤကလံၤထံး‚ ကီၢ်တနီၤလၢ ယူရၠာစးပၤၣ်လီၤႉ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအလီၤဆီလိာ်သး မၤသကိး၀ဲၣ် မ့ၢ်လၢ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အဲၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိလီၤႉ ပှၤခိၣ်လၣ်ဘံၣ်ယၣ် အ့ၣ်ရၠာစးိဘ့း ပှၤနဲၣ်တၢ်တဂၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် Zumba တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤနီၢ်ခိ ဖဲ ၁၉၉၀ နံၣ် တဖၣ် အခၢၣ်သးအကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသူ၀ဲဒၣ်တၢ်ပနီၣ်ဒုးနဲၣ်တၢ်လၢ အတဆူးကါ တၢ်ကတိၤဘၣ်‚ ဒ်သိးကဆဲးကျိးလီၤတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ ပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤ၀ဲၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်မၤပိာ်၀ဲ‚ တအိၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤၣ် တဘျီတခီၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နိးတၢ်ဘျးၣ်လီၤႉ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် အိၣ်ထီၣ်၀ဲ မ့ၢ်လၢတၢ်ထံၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးၣ် ထီၣ်ထီန့ၢ်တၢ်Bတီမၤတံာ်တာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ဒ်စီၤပီလူးစံး၀ဲၣ် ပ့ကၢးဒုးနဲၣ် ခီဖျိပတၢ်မၤတဖၣ်လၢ…

ပှၤတ့သပၢၤအပၣ်

ဖဲ ၁၉၅၂ နံၣ်‚ လၢတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးပှၤလၢအစုတဖျဲၣ်ခီၣ်တဖျဲၣ် ဒီးတအိၣ်ဒီး တၢ်ပလီၢ်ပဒီလၢ အမၤသ့ၣ်ဖးတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လၢ ကျးတဖျၢၣ်‚ ကျးကစၢ်တဂၤ လၢ မံၣ်ယၣ်မံၣ် ကွဲးလီၤ လံာ်တကျိၤလၢ ‘‘နမၤသ့ၣ်ဖးတၢ်အံၤၣ်လီၤ’’ႉ လံာ်အကျိၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ဒုးပလီၢ်လၢ ပှၤလၢအဟဲပရၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အခဲအံၤၢ်အီၤသ့လၢ ကျးဖိအါဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤဆါသပၢၤအကျးပူၤန့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကွဲးလၢအလီၤဆီ လၢ ‘‘နမ့ၢ်မၤ သ့ၣ်ဖး တၢ်အံၤၢ်တၢ်အံၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်ကတိၤ အံၤ‚ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢၣ်လီၤႉ
၀ံယံးရၠာစးမံယၤ လဲၤဆူပှၤတ့သပၢၤတဂၤအဟံၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်ပှၤတ့သပၢၤ ‘မၤဟးဂီၤကွံာ်သပၢၤလၢအတ့၀ဲလၢအစုၣ်လီၤႉ အ၀ဲအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အဒိၣ် ကတၢၢ်ဒီး စူးကါတၢ်လၢအ၀ဲတ့၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤတ့က့ၤဘှီက့ၤပှၤသ့ တုၤဒၣ်လဲာ်လၢ ဖဲပဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် မၤသဘှံးပှၤန့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်မ့ၢ်ပှၤတ့သပၢၤစဲၣ်နိး ဒီးဘှီပှၤသ့ဒီးအသးအိၣ်လၢ ကတ့က့ၤ တၢ်အသီဒီးတၢ်လၢအလုၢ်အပရၤအိၣ်၀ဲ‚ လၢပတၢ်လီၤကလဲကွံာ်လၢ အက့အခီအပူၤ ဒၣ်လဲာ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတထံၣ်ထဲ ပတၢ်လီၤကလဲကွံာ်လၢ သးသမူၣ်ဘၣ်ႉ လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ၣ်လီၤႉ
လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤဒၣ်လဲာ်ၣ်လီၤႉ လၢအ၀ဲအစုပူၤ ပတၢ်အိၣ်မူလၢအလီၤ ကလဲန့ၣ်…

တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်တၢ်လိာ်ကွဲတ့တၢ်ဂီၤဖိ

တလါဂီၤဂီၤဖိလၢ နၢၣ်ဘၣ်ခံကနူၤဃူတခါ မၤကဒါပမဲာ်သ့မး ဒီးလီၤလးမုာ်သးဒိၣ်မး လီၤႉ ဒ်ယမ့ၢ်ဖိသၣ်ဖိတဂၤအသိးၣ်ၣ်ဒီး‚ အိ- ပနိထီၣ်ထူၣ်တဘိလီၤႉ ယမ့ၢ်၀ံာ်တၢ်ကမိာ် ခံခါလၢာ် ဒ်သိးသိးဒီး ယတ့ပနိတစွၤတဖၣ်‚ ကွီၤဖိတဖၣ်ဒီး တ့ကံၣ်ဒိသ့အကလုာ်လုာ်လီၤႉဘၣ်ဆၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်နီၢ်နီၢ်တခါမ့ၢ်၀ဲ‚ ဖဲယဖီၣ်တၢ်လိာ်ကွဲအံၤ ခိၣ်ခံက့ၤအီၤ‚ တ့ှူၤအီၤတစဲးၣ်‚ တၢ်ဂီၤအမဲာ်ဘ့ၣ်အသီလၢတၢ်တအိၣ် နီတမံၤဟဲဖျါထီၣ်၀ဲၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ယကတ့တၢ်ကံၣ်ဒိအသီတခါ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ယွၤအတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤဂာ်ဒိၣ်မးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲတ့တၢ်ဂီၤဖိတခါ အံၤလီၤႉ အ၀ဲ့တူာ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကံးယာ်တီၣ်အသီဖိတခါလၢ ပကတ့တၢ်ဂီၤအဂီၢ်လီၤႉ ပ၀ဲပမ့ၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပတၢ်ကမူၤကမၣ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ်ၣ်ဘၣ်ႉ ပအိၣ်ဒီး လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အသီ အကဆှီတဘ့ၣ်လၢ ပကကွဲးအီၤၢ် ယွၤအတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် န့ၣ်လီၤႉ ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအဃိၣ်ၢ်တၢ် အ၀ဲအံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ လၢယွၤအမဲာ်ညါပတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်စဲထီလၢၤပှၤ ဒ်အဲးကလံး လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် ဗ အဂီၤလုးဖိ (လၢအပာ်ဖျါပှၤလၢအမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ) မ့ၢ်ဂ့ၤၣ်ဘၣ်ႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အခၢးလၢ ပကသးခု ဒီး စံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤလၢ အဘျုးအဖှိၣ်ဒီး အတၢ်သးကညီၤလၢအလီၤလိၢ်လီၤလးတဖၣ်အဃိလီၤႉ