တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ

တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူ ကိၣ်လၢတနံၤလၢတဘၣ်တနံၤအဂီၢ် အတၢ်မၤကပီၤဒၢလီၢ် (terms and conditions of use of our daily bread ministries web sites)

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်သဲစး – ၀ံသးစူၤဖး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး တချုးနသူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤတက့ၢ်ႉ

တၢ်နုာ်လီၤကွၢ်ဒီး သူကိၣ်လၢတနံၤအဂီၢ်တနံၤ (ODB) အဂီၢ် အတၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ ပကပီၤဒၢလီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အိၣ်လၢကပီၤဒၢလီၢ်အဖီခိၣ်ခဲလၢာ်, လၢကရူၢ်ကရၢမ့ၢ်ဂ့ၤ တဂၤဘၣ်တဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢလံာ်အံၤအပူၤ ဒ်အ၀ဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ ODB တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ န့ၣ်လီၤႉ ODB မ့ၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်လၢ ပှာ်ဘျးစဲလိၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ အတၢ်မၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ် ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ တၢ်သူစ့ၢ်ကီးအီၤလၢ တၢ်ကရၢကရိအဂၤလၢ အအိၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အဖီလာ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး odb.org, odb.net, ဒီးကရၢအဂၤလၢ အဆဲးလီၤအမံၤလၢ ODB Ministries တဖၣ်လီၤႉ ခီဖျိ တၢ်နုာ်လီၤကွၢ်, ကွဲးဆဲ မ့တမ့ၢ် သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤလၢ ကျဲအဂၤတဘိဘိန့ၣ်, နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ ODB ကဆီတလဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ အတၢ်စိတၢ်ကမီၤ အတၢ်သဘျ့အပူၤ, ဒီး နတၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ် ဖဲတၢ်ဆီတလဲတဖၣ် မၤအသး၀ံၤန့ၣ် ကကဲထီၣ် နတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကဘၣ်တၢ်စၢဃာ်နၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ဒ်တၢ်ဆီတလဲအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အံၤအဃိ, နနုာ်လီၤသူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တသ့ဘၣ်ႉ

 1. တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်ထီရီၤ (General sites use)
  1. တၢ်သူထဲလၢ နီၢ်ကစၢ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအညါပူၤအဂီၢ်ဧိၤ ဒီး တၢ်ကွဲးဆဲ (personal and internal business use only and copyright) အတၢ်န့ၢ်ခွဲးလၢ အဖိးသဲစး မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်တဲဖျါပာ်ဖျါထီၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်န့ၣ်, ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ နကသူအီၤလၢ နနီၢ်ကစၢ်ဒီး တၢ်မၤလၢညါအပူၤ အဂီၢ်ဧိၤလီၤႉ တၢ်ဂီၤအက့ၢ်အဂီၢ် (design) , လံာ်တၢ်ကွဲးအက့ၢ်အဂီၤဒီး တၢ်ဂီၤလၢ ဘၣ်တၢ်တ့အီၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဃုထၢဒီး ရဲၣ်လီၤတၢ်တဖၣ်အံၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤန့ၢ်အခွဲးလၢ တၢ်ကစဲကျံးထုးထီၣ်အီၤဒီး ဒီတဒၢအီၤ ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်တၢ်စဲကျံး ထုးထီၣ်ခွဲးယာ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီးသဲစး အိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ် ဟ့ၣ်အခွဲးဒီး ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲဘၣ်န့ၣ်, ကပီၤဒၢလီၢ်ဒီး အတၢ်ပီးတၢ်လီက့ၢ်ဂီၤတဖၣ် တၢ်တဘၣ်ကွဲးကူကွဲးဆဲအီၤ, မၤန့ၢ်ထုးထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤ, မၤသီထီၣ်အီၤ, စဲကျံးထုးထီၣ်အီၤ, ဟံးန့ၢ်အီၤ, တီၣ်ထီၣ်အီၤ, ဆှၢလီၤအီၤ, မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအီၤလၢ ကျဲတဘိဘိအပူၤဘၣ်ႉ တၢ်မ့ၢ်မၤဒီး ခီပတာ် အတၢ်ဘျၢလၢ အတြီဃာ်တၢ်န့ၣ်, တၢ်ကဒိးဘၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်နးနးကလဲာ်လီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢပဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲအံၤအပူၤလၢ နသူအီၤသ့ဘၣ်န့ၣ်, ODB တဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ မ့တမ့ၢ် တဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူနၤလၢ တၢ်ဆါ, တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်ခွဲးယာ်, တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါတၢ်ပရၤတၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်ဘၣ်လီၤႉ
  2. တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲ့ရှတၢ်ဂုၤတၢ်ဂၤတဖၣ် (link to other materials). ကပီၤဒၢလီၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဘျးစဲအသးတဖၣ် တအိၣ်လၢ ODB အတၢ်ပၢအဖီလာ်ဘၣ်ႉ ဒီး ODB တအိၣ်ဒီး အမူအဒါလၢ ကပီၤဒၢဘျးစဲ ဘၣ်ထွဲတဖၣ်အံၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အအိၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အပူၤ တမံၤဂ့ၤတမံၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ODB ပၢၤပာ်ဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤဟးဂီၤ ပှာ်ဘျးစဲတမံၤလၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် ဘျးစဲ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲ တမံၤလၢ်လၢ် ဖဲတကတီၢ်လၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤႉ ODB ဟ့ၣ်ထီၣ် ပှာ်ဘျးစဲဒ်န့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ နမၤမံမၤမုာ် နသးဧိၤလီၤႉ ODB တအုၣ်ကီၤအသး, တမၤကွၢ်ဒီး တကွၢ်ထံဃုထံ တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်, ခီပနံၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ နမ့ၢ်ပာ်လီၤနသးလၢ နကနုာ်လီၤကွၢ်ပှၢ်ဘျးစဲတဖၣ်အံၤဒီး မ့ၢ်ဒၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်နဲ နတၢ်ဃုထၢလီၤႉ
  3. တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်နမံၤ (Termination of Account) ODB ပၢၤပာ်ဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကမၤဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် ကသမံသမိး နတၢ်နုာ်လီၤကွၢ် ODB account တဘျီလၢ်လၢ်, လၢအတၢ်သ့ၣ်ညါဒၣ်၀ဲအပူၤ, တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤ မ့တမ့ၢ် တဒုးသ့ၣ်ညါနၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်မၤဟးဂီၤ နမံၤလၢ ODB အပူၤန့ၣ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ နကသူ ODB ဆိကတီၢ်၀ဲတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႉ
  4. နမၤဟးဂီၤကွံာ် န ODB account တဘျီလၢ်လၢ်သ့၀ဲ, ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ
  5. တၢ်သူ account အလုၢ်အလၢ်, ODB ပျဲနကအိၣ်ဒီး နဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီတဒူၣ် အတၢ်နုာ်လီၤကွၢ်ဒီး သူ န ODB account လီၤႉ နအိၣ်ဒီး မူဒါလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ တၢ်သူ account အလုၢ်အလၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤႉ နတဘၣ်မၢပှၤဂၤ, ဆှၢခီလီၤ, ဆါကဒါက့ၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ပာ်စၢၤတၢ်အခွဲး မ့တမ့ၢ် နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကျဲတဘိဘိလၢ ကနုာ်လီၤသူ န ODB account ဘၣ်ႉ န ODB account န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢ နနီၢ်ကစၢ်ဒီး နဟံၣ်ဖိဃီဖိ အတၢ်သူအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤႉ
  6. နပာ်ဖျါထီၣ်သးဒီး အုၣ်နသးလၢ (၁) နသးအနံၣ်အလါအစှၤကတၢၢ်မ့ၢ်၀ဲ (၁၈) နံၣ် မ့တမ့ၢ် သးအနံၣ်အလါ ပလိၣ်ဘၣ်အသိး မ့တမ့ၢ် ဒ်ပတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဘျၢလၢ ပပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ အိၣ်၀ဲအသိးလၢ ပကဟ့ၣ်နၤ account လၢ နကသူအဂီၢ်, (၂) တၢ်ဂ့ၢ်ကိးမံၤလၢ နဆှၢထီၣ် မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲဒီး ဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါ၀ဲ, (၃) နမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ နကဟ့ၣ်ထီၣ် န account အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤႉ နအၢၣ်လီၤလၢ နကလူၤပိာ်ထွဲဒီး မၤနမူနဒါဒီး တၢ်လၢနကဘၣ်မၤ ဒ်အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤအပူၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ
 1. တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ်တဖၣ်
  1. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်, တၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်အီၤခဲလၢာ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပနီၣ်ဒီး တၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢ ပပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ်လၢ ODB အတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အပနီၣ် အခွဲးအယာ် အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအဖီလာ်, ODB Ministries, Discovery House Publishers, မ့တမ့ၢ် တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ် အတၢ်ပၢအဂၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်အီၤတမံၤ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤအမံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂီၤအပနီၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တကဲထီၣ် တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအပနီၣ်အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အခွဲးအယာ် ဘၣ်ထွဲဒီးမံၤ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂီၤ (Logo) မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ
 1. တၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်
  1. ထီရီၤ ODB တပာ်ဖျါ ခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် တအုၣ်ကီၤအသးလၢ (၁) ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကမၤပှဲၤ နတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, (၂) ကပီၤဒၢလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ တၢ်မၤတံာ်တာ်အီၤတန့ၢ်, ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်၀ဲ, ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ၀ဲ, အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ၀ဲ, မ့တမ့ၢ် ပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ကမူၤကမၣ်, (၃) တၢ်အစၢလၢ တၢ်ကမၤန့ၢ်အီၤလၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ် ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ၀ဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအီၤသ့၀ဲ, မ့တမ့ၢ် (၄) တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢထုးထီၣ်၀ဲ, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤလၢ တၢ်ပှ့ၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤန့ၢ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ် ကထံၣ်န့ၢ် မၤပှဲၤနတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်ဘၣ်ႉ
  2. တၢ်လၢအတၢ်အုၣ်ကီၤတအိၣ်နီတမံၤလၢ တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်အါထီၣ် ဖဲအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒ်အဘၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢ တၢ်ပတံထီၣ် ဟ့ၣ်လီၤတၢ် “ဒ်အမ့ၢ်၀ဲအသိး” ဒီး ဃုာ်ဒီးတၢ်ကမူၤကမၣ်ခဲလၢာ် တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်တဲဖျါထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်နီတမံၤဘၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤ ODB စံးလၢ တအိၣ်မူအိၣ်ဒါလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤကိးမံၤဒဲးဒီး တၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဆူ ကပီၤဒၢဒီး တၢ်ဂ့ၢ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ တအိၣ်ဒီး တၢ်အဒူၣ်အဆၢ, တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ, တၢ်တလုာ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, တၢ်မၤကြၢးမၤဘၣ်က့ၤတၢ် လၢတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ လီၤလီၤဆီဆီ တမံၤအဂီၢ်, တအိၣ်ဒီး တၢ်အဃၢ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်၀ီ မ့တမ့ၢ် လၢပှဲၤ၀ဲ, အိၣ်ဒီး တၢ်အစၢ, ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကနၣ်ဃုာ် တၢ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤႉ တၢ်လီၤဘၣ်ယိာ်ဒီတခါညါ လၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ကပီၤဒၢဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ကအိၣ်ဒီးနၤလီၤႉ
 1. တၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်ဒီး မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ် အဒူၣ်အဆၢ
  1. တၢ်လၢတပာ်ဃုာ် လၢတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်အါထီၣ်ဖဲ အ့ကၢးအဘၣ်ဒ်အဘၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢ တၢ်ပတံထီၣ်အသဲစးအိၣ်၀ဲအသိး အဂီၢ်န့ၣ်, ODB တအိၣ့်ရှအမူအဒါ လၢတၢ်မၤအသးနီတမံၤ ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲ, ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်လၢ တအိၣ်ဒီး အဒူၣ်အဆၢ, တၢ်လီၤလီၤဆီဆီ, တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ, လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤလၢ အမၤအသးအိၣ်ဒီး အဂ့ၢ်အခၢး (ပာ်ဃုာ်ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ်ဒီး တၢ်အဒူၣ်အဆၢ, ဟးဂီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်အဃိ ဒ်ပစံးတၢ်အသိး တၢ်ဘၣ်ဘျုးလီၤမၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်နာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လီၤမၢ်, တၢ်မၤတံာ်တာ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်, နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဟးဂီၤ, ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢလီၤမၢ်) , လီၤတိၢ်ကွံာ်လၢ တၢ်မၤလၢပှဲၤမူဒါ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်နာ်လၢ အဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလၢ အအိၣ်ဒီး အဂ့ၢ်အခၢး, တၢ်တကနၣ်ဃုာ်တၢ်, ဒီးကျိာ်စ့အဂၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂၤ အတၢ်လီၤမၢ် တမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ) လၢ အဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤအပူၤ မ့တမ့ၢ်လၢ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ တသ့အဃိ, ဖဲ ODB သ့ၣ်ညါ၀ဲ မ့တမ့ၢ် ကြၢးသ့ၣ်ညါ၀ဲ, တၢ်လီၤမၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ် မၤအသးသ့၀ဲန့ၣ်ဘၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်တသးမံလၢ တၢ်ဂ့ၢ်တတီၤတီၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အံၤအကျါ တမံၤမံၤန့ၣ်, နမူနဒါဒီး နတၢ်မၤမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ် နတၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်ဒီး န account လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အဒူၣ်အထၢလၢ ကမၤအသးလီၤတံၢ်တဖၣ်, တၢ်တြီဃာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်သူဘၣ်ထွဲအီၤဆူ တၢ်မၤအါထီၣ်လၢ အကြၢးအဘၣ် အတၢ်ပျဲခီဖျိ တၢ်ပတံထီၣ်အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဖဲလၢ တၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တမံၤလၢ်လၢ် လီၤတိၢ်ကွံာ်လၢ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤႉ
  2. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဟးဂီၤအဂီၢ်
   နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ နကဒီတဒၢ, နကလိးက့ၤဒီး ဟံးဃာ် ODB အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီး ထီဒါတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအဃ့, အိၣ်မူအိၣ်ဒါ, ဃ့န့ၢ်, စံၣ်ညီၣ်, မၤလီၤမၢ်, မၤဘၣ်လိာ်, တၢ်စံၣ်ညီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲအပှ့ၤဒီး တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့တဖၣ် (ပာ်ဃုာ်ဒီး ပီၢ်ရီအပှ့ၤ) , လၢ ODB ကဘၣ်ဟ့ၣ်န့ၣ်, ကကဲထီၣ် နမူနဒါလၢ နကဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ ခီဖျိ နသူ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤဒီး တၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ်အံၤ အိၣ်ထီၣ်ဖဲ နလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဒီး မၤကမၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ ODB ပာ်လီၤအီၤတမံၤမံၤ အခါန့ၣ်လီၤႉ
 1. ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်ဒီတဒၢသနူ
  1. နဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီး တူၢ်လိာ် ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် အတၢ်မၤဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူ အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ, လၢအအိၣ်ဖျါ၀ဲလၢ ကပီၤဒၢအလီၢ်အံၤလီၤႉ
  2. တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တမံၤလၢ်လၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး ODB ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢပၢၤအီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဘၣ်၀ဲ့ရှ တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်သူၣ်ဘံၣ်သးအံၤ ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢ အအိၣ်လၢ ODB ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
 1. တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤထီရီၤ (General Terms)
  1. တၢ်မၤသီထီၣ် (Modification). ODB ပာ်ကီၤဃာ် တၢ်အခွဲးအယာ် ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးဒီး အတၢ်သဘျ့အလၢအပှဲၤလၢ ကဆီတလဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်, တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်, ဒီးတၢ်ကစီၣ်လၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ အဖီခိၣ်, ပာ်ဃုာ်ဘၣ်ဆၣ် တအိၣ်ဒီး တၢ်အဒူၣ်အဆၢဆူ တၢ်မၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤဘၣ်ႉ ODB ကမၤသီမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ တဘျီလၢ်လၢ် ခီဖျိ မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ် တၢ်တီၣ်ထီၣ်အံၤလီၤႉ နကြၢးနုာ်လီၤကွၢ်အီၤ တဘျီဘၣ်တဘျီလၢ နကကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်မၤအါထီၣ်အီၤ မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤဒီးနၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ ကဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်အလီၢ်လၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ အဖိးသဲစးလၢ အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤနၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤလၢ အအိၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ် အဖီခိၣ် အတၢ်ပာ်ဖျါလီၤလီၤဆီဆီတဖၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ODB ပာ်ကီၤဃာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ကိးဘျီဒဲးဒီး အတၢ်သဘျ့လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢ ကမၤသီထီၣ် မ့တမ့ၢ် တမၤဆူညါလၢၤဘၣ်, တၢ်တစိၢ်တလီၢ် မ့တမ့ၢ် အဂၢၢ်အကျၢၤ, ကပီၤဒၢလီၢ် (မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်လၢ အဘၣ်ဃး တတီၤတီၤ) အိၣ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါနၤ မ့တမ့ၢ် တဒုးသ့ၣ်ညါနၤဘၣ် န့ၣ်လီၤႉ နအၢၣ်လီၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ ODB တအိၣ်မူအိၣ်ဒါလၢ ပှၤသၢဂၤတဂၤလၢ အမံၤတဖျါ မ့ၢ်နုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဖဲ တၢ်မၤသီထီၣ် တမံၤလၢ်လၢ် ကတီၢ်အခါ, တၢ်သုးကွံာ် မ့တမ့ၢ် တဆဲးကျိးမၤဘၣ်ထွဲဒီး ကပီၤဒၢအခါန့ၣ်လီၤႉ
  2. တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤ (Assignment). နတဘၣ် ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တမံၤလၢ်လၢ်, တၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ် ဆူ ခၢၣ်စးအအိၣ်, ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ မ့တမ့ၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်တတီၤတီၤ တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ကွဲးဒုးသ့ၣ်ညါ ODB န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်မ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ်အဃိ နကဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်နၤလၢ နလုၣ်သ့ၣ်ခါ ပတာ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢ န့ၣ်လီၤႉ
  3. ထံကီၢ်လၢ အန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ် (Jurisdiction). တၢ်စံၣ်ညီၣ် အၢၣ်လီၤ တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤဒီးပာ်ဖျါနၢ်ပၢၢ်အီၤ ဒ်၀့ၢ်မံးရှံးကၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီ အိၣ်၀ဲအသိး, ဒ်သိး တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် တအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ဒီး ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ် အမံၤလၢကသူအီၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီး အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ကိးမံၤဒဲး တၢ်လိာ်ကွီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအံၤဒီး တၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး မၤအသးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢဒီး အ၀ဲသ့ၣ်တမံၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အီၤလၢ ၀့ၢ်မံးရှံးကၣ်အကွီၣ်ဘျီၣ်ဒီး ဒ်၀့ၢ်မံးရှံးကၣ် အသဲစးအတၢ်ဘျၢအိၣ်၀ဲ အသိးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်တဂၤအံၤ တဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤ ထံကီၢ် လီၢ်က၀ီၤလၢအခွဲးတအိၣ်လၢ ကသူတၢ်ခဲလၢာ်လၢ အဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤဘၣ်ႉ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တတီၤအံၤလၢ တအိၣ်ဒီး တၢ်အဒူၣ်အဆၢဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ
  4. တၢ်မၤဖျါအါထီၣ် အကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ (Equitable Relief). နသ့ၣ်ညါဒီး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ တၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ် တၢ်မၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ အဖီလာ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၣ် ODB တၢ်ဟးဂီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်, လၢတၢ်ဘှီက့ၤအီၤန့ၢ်ညီညီ လၢကျိာ်စ့လၢတၢ်ဃ့န့ၢ်နၤဒ်သဲစးအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်တၢ်ဘျၢအိၣ်၀ဲအသိး, လၢတၢ်မၤအသးတမံၤလၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ် နမ့ၢ်လုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ်တၢ်ဘျၢဒီး တၢ်ဟးဂီၤမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်န့ၣ်အဃိ, မ့တမ့ၢ်နတၢ်မၤလၢ အဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၤမၢ်တနီၤ, မၤဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ ODB အတၢ်မၤ, မၤဟးဂီၤ ODB အမံၤ, မ့တမ့ၢ် အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်လၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤအဃိန့ၣ်, ODB ကမၤတၢ်တဘျီဃီလၢ ကဆိကတီၢ် မ့တမ့ၢ်တြီဃာ် တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်, တၢ်ဟးဂီၤလီၤမၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢ်လီၤတၢ်မၤဒ်န့ၣ်အသိးတဖၣ်, ဒ်သဲစးအိၣ်၀ဲအသိးဒီး အကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ အသိးန့ၣ်လီၤႉ
  5. တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီတခါညါ (Entire Agreement). တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအံၤ ပာ်ဖျါခၢၣ်စး တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီး တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီတခါညါလၢနၤဒီး ODB အဘၢၣ်စၢၤလၢ တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်?