တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစး

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ့်ရှတၢ်ပျဲလၢ အဖိး သဲစးတဖၣ်(Rights and Permissions)
Permissions / Copy righted Material

တၢ်ပျဲလၢအဖိးသဲစးတဖၣ် / တၢ်ကွဲးဆဲအတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးအပိးအလီ

ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးဝဲၤကျိၤ ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသူ တၢ်ကွဲးတတီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးဆဲ အတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးအပိးအလီတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဝဲၤကျိၤ မ့တမ့ၢ် Discovery House Publishers တက့ၢ်. Discovery Houses Publishers ဒၢနုာ်ဃုာ်ဝဲ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢဘၣ်ထွဲဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် အခွဲးအယာ် တဖၣ်လၢ Oswald Chambers Publications Association, Ltd ဒီး Day of Discovery အဂီၢ် လၢတၢ်အခွဲးအယာ်လၢလာ်အံၤတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ် တပၢဆှၢဝဲဘၣ်.

 • တၢ်ပျဲလၢအဖိးသဲစး
 • တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်က့ၤ
 • တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ
 • တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်မၤလိလံာ်လဲၢ်ဒိၣ်ထီ
 • တၢ်စဲကျံးထုးထီၣ်လၢ လံာ်လဲၢ်ဒီး လီသဟီၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်
 • တၢ်ဖီၣ်တၢ်ကလုၢ်

ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါ တၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးလၢ တၢ်ကစဲကျံး ထုးထီၣ် တၢ်ကွဲးဆဲအတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးအပိးအလီ အဂီၢ်န့ၣ်, နကဘၣ်ဆဲးကျိးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤခီဖျိလၢ တၢ်ကွဲးလီၤလံာ် မ့တမ့ၢ်ဆှၢလီၤ e-mail န့ၣ်လီၤႉ နလံာ်ပရၢအပူၤန့ၣ် ကဘၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီး –

 • လံာ်အခိၣ်တီ, လံာ်ခီဖိလၢ အဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်အခိၣ်တီ, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်ကွဲးခိၣ်တီ, တၢ်ကလုၢ်လၢ တၢ်ဖီၣ်ဃာ်အီၤ အခိၣ်တီ, မ့တမ့ၢ် ကွဲၤထံၣ်ဟူ အလီလုၤကွီၤ အခိၣ်တီ
 • ပှၤကွဲးလံာ်, လံာ်ခီဖိ, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ဂ့ၢ်, အမံၤအသၣ်အလၢအပှဲၤ, ပှၤဖီၣ်တၢ်ကလုၢ်အမံၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ကွဲၤထံၣ်ဟူ အလီလုၤကွီၤအမံၤအလၢအပှဲၤႉ
 • တၢ်ပီးတၢ်လီလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ နအဲၣ်ဒိးဟံးန့ၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ကွဲးဆဲအတၢ်မၤန့ၢ် တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးအအိၣ်ၣ်
 • ကျဲလၢနအဲၣ်ဒိးသူတၢ်ပီးတၢ်လီ ဝံသးစူၤပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး တသ့ဖဲအသ့, ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, လၢတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်လၢ တၢ်ကန့ၢ်ဘျုးအဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကန့ၢ်ဘျုးအဂီၢ်ဘၣ်, လၢနီၢ်ကစၢ်ကသူ မ့တမ့ၢ် ကမၤဘူၣ်လီၤ တၢ်အဂီၢ်, လၢကသိၣ်လိအီၤလၢ တီၤပူၤအဂီၢ်, လၢတၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်, လၢတၢ်ကရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အဖုၣ်အဂီၢ်, ဒီးအဂၤတဖၣ်.
 • နမံၤ, တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ်, လီတဲစိ အနီၢ်ဂံၢ် ဒီး e-mail.

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ် / တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံအတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် (Subsidiary / Translation Rights)

လၢနကသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ့ရှ တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲစးလၢ တၢ်ကဒီတဒၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အါထီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ အခွဲးအယာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးကျိးပှၤလၢ တၢ်ကွဲးလီၤ (ဆှၢလီၤ e.mail မ့တမ့ၢ် ကွဲးလီၤလံာ်ပရၢ), ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ပျဲလၢ အဖိးသဲးစးဝဲၤကျိၤဃုာ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃး –

 • ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ အခွဲးအယာ်တဖၣ် (တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ကကွဲးကျိာ်ထံ့ရှ စဲကျံးထုးထီၣ် ပတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်ဆူ ကျိာ်အဂၤလၢတမ့ၢ် အဲကလံးကျိာ်)
 • တၢ်ရၤလီၤတမံၤဝံၤတမံၤ အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်
 • တၢ်ကရၢကရိဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဆါလီၤလံာ် အခွဲးအယာ်တဖၣ်
 • လီသဟီၣ်/တၢ်ရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်လၢ ခီၣ်ဖၠူၣ်ထၢၣ် အခွဲးအယာ်တဖၣ်

ဆှၢလီၤဘၣ် နတၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါ အတၢ်ကွဲးဆူ (Direct you written inquiry to:)

Permissions Department
Our Daily Bread Ministries
P. O. Box 3566
Grand Rapids, MI 49501
616-957-5741 fax

permissionsdept@odb.org