နမံၤလၢ နပာ်ဖျါထီၣ်အီၤ ကအိၣ်ဖျါလၢတၢ်လီၤအံၤလီၤႉ
‚ျစၠည ခူၠျျ‘ဒညသအမၠညျ်သမာဒ့ACCOUNT အဂ့ၢ်ကျိၤ
နပှၤစူးကါတၢ်ဖိအမံၤအံၤ ့ကၢးမ့ၢ် အစှၤကတၢၢ် ၄ ဖျၢၣ် ့ရှ ကဘၣ်မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ကိၤလၤ၀ါအလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဆံး့ရှ နီၢ်ဂံၢ်တဖၣ်ဧိၤလီၤႉ
တၢ်ကတိၤပျဲနုာ် ကဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤဆူ န E-mail အပူၤလီၤႉ