ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢသနူ

တတၢ်စးထီၣ်သူအီၤ : လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီ ၂၀၁၅

ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤဝဲလီၤ (Our Daily Bread Ministries) [‘ODB’, ‘We’, မ့တမ့ၢ် ‘Us’] ပာ်လုာ်ပာ်ပှ့ၤ ပှၤလၢ အနုာ်လီၤကွၢ် ပကပီၤဒၢအလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ အတၢ်တဒၢလီၤႉ ပဒုးအိၣ်ထီၣ် သနူအံၤလၢ ပကပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢ ပပာ်ဖှိၣ်အီၤ ခီဖျိလၢပကပီၤဒၢဒီး လီတဲစိအလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ် ဒီး ပပာ်ဖှိၣ်, သူ, ဒီး ရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢ အတၢ်ပာ်ဖျါအံၤ တၢ်သူအီၤဘၣ်ထွဲဆူ တၢ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤ ဘၢၣ်ကဝီၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲ မၤဃုာ်တၢ်ဒီး ODB လီၤႉ

ဂ့ၢ်အတၢ်ဖျါ အတၢ်တဒၢအတၢ်ပာ်ဖျါ (Privacy statement)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်ကသူအီၤဒ် တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ဝဲအသိးလီၤႉ

၁။ နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤသနူ (Personal Information Policy)

Our Daily Bread Ministries ပၢၤဃာ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဒိၣ်အလဲၢ်သနူ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတမံၤလၢ ပတဆါ, ဒိးလဲ မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်လီၤနဂ့ၢ်နကျိၤဆူ ပှၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်ကရၢကရိအဂၤတဖၣ်လၢ ကျဲအဂၤတဘိနီတဘျီ, လၢမုာ်ကျိၤဝဲၤကွၢ် အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢတၢ်မၤန့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်လီၤႉ တၢ်ကသူဒၣ်အီၤထဲလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, မ့တမ့ၢ်လၢ တၢ်ကဒီတဒၢ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်, တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဘၣ်ထွဲဒီး Our Daily Bread Ministries, ပှၤလၢ အသူပကပီၤဒၢတဖၣ်, ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ နီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ် (မံၤ, အိၣ်ဆိးလီၢ်, ကွဲၤဒီနၢ် အနီၢ်ဂံၢ်, ဒီး e-mail) လၢနဆှၢထီၣ်ဆူ ပအိၣ်န့ၣ် တၢ်သူဒၣ်အီၤထဲလၢ တၢ်ကွၢ်စိလၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်အီၤတဖၣ် အဂီၢ်ဧိၤ န့ၣ်လီၤႉ

 

၂။ တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်ဒီး သူနီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤ (Collection and use of Personal Information)

ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ နသူပကပီၤဒၢလီၢ်ဒ်လဲၣ် အဖီခိၣ်န့ၣ်, ပကသံကွၢ်နၤနနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်နတၢ်ဃုထၢလၢ နကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤပှၤဧါ တဟ့ၣ်ပှၤဧါန့ၣ်လီၤႉ သနာ်က့, နမ့ၢ်တဟ့ၣ်ခီလီၤ ပှၤနဂ့ၢ်နကျိၤဘၣ်အဃိ တၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢကပီၤဒၢ အလိၤ တမ့ၢ်ကဟဲဖျါထီၣ်ဝဲဘၣ်. နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ အပာ်ဖျါနတၢ်မ့ၢ်တၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ တၢ်သူအီၤကသ့လၢ တၢ်ကသ့ၣ်ညါနီၣ်နၤ, တၢ်ကဆဲးကျိးနၤ, မ့တမ့ၢ်သ့ၣ်ညါနတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အဒိတနီၤလၢ ပကသံကွၢ် ပာ်ဖှိၣ်နနီၢ်ကစၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး –

(က) တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲနဒုးအိၣ်ထီၣ် (ODB account) – ဖဲနဒုးအိၣ်ထီၣ် account တခါန့ၣ် နကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် န e-mail ဒီး လံာ်ပရၢလၢ တၢ်ကဘၣ်ဆှၢလီၤအီၤ အလီၢ်အကျဲဒီး နကဘၣ်ဃုထၢပာ်ဖျါ နတၢ်သးစဲအဒိၣ်ကတၢၢ် အဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤပျဲပှၤလၢ ပကဆှၢန့ၢ်နၤ တၢ်ဂ့ၢ်ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်လၢ အချုးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်, ဆဲးကျိးနၤဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်တဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအသီတဖၣ်ဒီး တၢ်လၢပဟ့ၣ်ထီၣ်အသီတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

(ခ)  ဆဲးကျိးပှၤ (contact us) – ပသူဆဲးကျိးပှၤ လံာ်ပတံတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ပကပီၤဒၢလီၢ် အပှာ်ဘျဲးစဲ အကလုာ်ကလုာ်အလိၤ လၢပကပျဲ နဆဲးကျိးပှၤလိၤလိၤဃုာ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်, တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်သကွံၢ်ကညးလၢ နကဃ့လီၤပှၤတဖၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ကစံးဆၢက့ၤ နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်သကွံၢ်ကညးတဖၣ်လီၤႉ ဘၣ်တဘၣ်န့ၣ် ပကပာ်ဖှိၣ်ပၢၤဃာ် ပာ်နတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ် နတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လၢပကမၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ပကပီၤဒၢလီၢ်ဒီး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ကဒါက့ၤအီၤဒီး မၤဟးဂီၤကွံာ် တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(ဂ) တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ e-mail (E-mail Registration) – နအိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ နကဒိးန့ၢ် e-mail တဖၣ် ထီဘိလၢ Our Daily Bread Ministries လီၤႉ ဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢ e-mail အဂီၢ်န့ၣ် နကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်နၤလၢ နကဟ့ၣ်လီၤ နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ (ပာ်ဃုာ်ဒီး န e-mail နမံၤ, နထံကီၢ်, ဒီးတၢ်လၢနဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒိၣ်တဖၣ်) လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်လၢနဟ့ၣ်ခီလီၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ်ကဆှၢအီၤ e-mail ဆူနအိၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကမၤနီၣ် နတၢ်လဲၤခီဖျိဒီး မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ ပဆှၢလီၤ e.mail ထဲဒၣ်ဆူ ပှၤသူတၢ်တဖၣ်လၢ ဃုထၢဝဲလၢ ကမၤသကိးတၢ်ဒီး ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး တူၢ်လိာ် ပတၢ်ဆှၢလီၤလံာ်ပရၢတဖၣ်အအိၣ်ဧိၤန့ၣ်လီၤႉ ဆၢကတီၢ်ဖဲ နဆဲးလီၤ နမံၤဒီး နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးလၢၤလၢ နမံၤကအိၣ်လၢ e-mail အတၢ်ရဲၣ်လီၤအပူၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်အဃိ, နပတံထီၣ်အီၤ ခီဖျိ နဆီၣ်လီၤထုးကွံာ်မံၤလၢ အအိၣ်လၢ e-mail အပူၤသ့ဝဲလီၤ

(ဃ) လီၤတဲစိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပိးအလီတဖၣ် (Mobile Apps) – ပအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အပိးအလီအကလုာ်ကလုာ်လၢ လီတဲစိတဖၣ်အဂီၢ်, ပာ်ဃုာ်ဒီး ကွဲၤဒီနၢ်ဒီး လီတဲစိ ဘ့ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်နုာ်လီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤဆူ က့ၢ်ဂီၤကိးမံၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢ တၢ်ပတံထီၣ်တဖၣ်အပူၤ [ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးတီၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်, တၢ်ကွဲးနီၣ်ဃာ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်မၤနီၣ်ဃာ် ပှာ်ဘျးစဲလီၢ်], လိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ နကဒုးအိၣ်ထီၣ် account တခါလီၤႉ

 

၃။ တၢ်နုာ်ကွဲးတၢ်ကွဲးနီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် (Logged files and cookies)

ဖဲနနုာ်လီၤကွဲးနီၣ်တၢ်လၢ ပှာ်ဘျးစဲ အလိၤန့ၣ်, န ISP ဒၢနုာ်လီၤဝဲ IP အလီၢ်အကျဲလၢ နခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ တဘျီဃီလီၤႉ ကပီၤဒၢ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အပၢဆှၢ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဃုထံၣ်မၤ သ့ၣ်ညါဝဲ နခီၣ်ဖၠူထၢၣ် ခီဖျိအဝဲ အ IP အလီၢ်အကျဲ, ဒီးပသူန IP အလီၢ်အကျဲလၢ ပကမၤစၢၤ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်, ဆူပကပီၤဒၢ အတၢ်ပၢ တၢ်ဆှၢ, ဒီးမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် တၢ်ပိးတၢ်လီအပတီၢ်လၢ ပကပီၤဒၢဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ် တပယူာ်ဃီန့ၣ်လီၤႉ

 

၄။ တၢ်ထၢဖှိၣ် ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ (Information Collected)

ပထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢ နအိၣ်လၢပကပီၤဒၢ အပူၤ လၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်လီၤႉ တၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိ တမံၤလၢ ပထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢနအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ပကဟ့ၣ်နၤတၢ်လဲၤခီဖျိ အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအပှဲၤဒီး အခီပညီ, ဒီးမၤဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ မၤပှဲၤနတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႉ ODB ကထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ကျိၤလၢ ပှၤခဲလၢာ်လၢ အပှ့ၤတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤ ဘၣ်ထွဲဒီး odb.org, Our Daily Bread Ministries မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်လၢအစဲကျံးထုးထီၣ်ဝဲ တပတီၢ် ဘၣ်တပတီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႉ နနီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢ နဟ့ၣ်ခီလီၤဆူ ODB န့ၣ် ညီနုၢ်

(က) ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်ဒီးသူအီ

(ခ) ဃုကွၢ်ထံဒီး ပဲာ်ဖးနီၤဖး ပှၤဟဲနုာ်လီၤကွၢ်တၢ်ဒီး ပှၤသူတၢ် အတၢ်ဟူးဂဲၤဖံးမၤ,

(ဂ) မၤစၢၤတၢ်တိာ်ခါဆူညါ အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး ကပီၤဒၢလီၢ်, တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤတဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤ တဖၣ်,

(ဃ) မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် အဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ခီၣ်ထံး ဘၣ်ထွဲဒီး ကပီၤဒၢလီၢ် အပှၤသူတၢ်ဖိဒီး အပှၤပရၤတၢ် ဖိတဖၣ်လီၤႉ

လၢပကဆှၢလီၤန့ၢ်နၤ တၢ်လၢပထုးထီၣ်အီၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ နဃ့သကွံၢ်ကညး တဖၣ်အဂီၢ်, အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤဆူ ပဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် Our Daily Bread Ministries အဝဲဒၢးတဖၣ်ဒီး တၢ်ကရၢကရိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး အိၣ်လၢပတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢအဖီလာ်တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤႉ

၄.၁။  ပမၤတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဒီး ခၢၣ်စးလၢ ပနာ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤ တဖၣ်ဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲကွာ်အရၢဖိတဖၣ် လၢအဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤ ပတၢ်မၤဒီး တၢ်ပိးတၢ်လီလၢ ODB လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး အတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲတဖၣ် လၢကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ထုးထီၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တဖၣ်လီၤႉ ပကဟ့ၣ်နီၤလီၤ ပတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ဆူ ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး မုၢ်ကျိၤဝဲကွာ် အတၢ်မၤတဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤန့ၢ်လီၤႉ အဒိ, နမ့ၢ်ပှ့ၤတၢ်လၢ ပအိၣ်န့ၣ်, နဂ့ၢ်နကျိၤလၢ နဟ့ၣ်ပှၤတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်အီၤလၢ ပခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ, ဒီး န Credit Card အဂ့ၢ်အကျိၤ ကဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူ ပ Credit Card အအိၣ် ဒ်သိးပမၤတၢ်ဆါတၢ်ပရၤ ကလၢပှဲၤဝံၤဝဲ အဂီၢ်လီၤႉ ဝံသးစူၤ တဘၣ်ဆှၢထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ နတအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤအီၤတဂ့ၤႉ

၄.၂။  ပထၢဖှိၣ်ပှၤသၢဂၤတဂၤ (3rd party audience) လၢ အမံၤအိၣ်ဖျါတဂၤအတၢ်ဂ့ၢ် (ဒ်အမ့ၢ်သး အနံၣ်အလါ, မုၣ်/ခွါ, ဒီးတၢ်သးစဲတဖၣ်) ခီဖျိ Google အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ ပသူတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ပကမၤဒိၣ်ထီၣ် ထီထီၣ်ဒီး မၤဂ့ၤထီၣ် ပကပီၤဒၢလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပကသူစ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤလၢ ပကမၤဘၣ်ထွဲ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် တဖၣ်လၢ ပကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ဆူပှၤသူတၢ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ

၄.၃။ ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်, ပကဃ့ကညး ပှၤသူတၢ်ဖိလၢ ကဆှၢန့ၢ်ပှၤ အတၢ်ထံၣ်လၢ တၢ်လၢပထုးထီၣ်အီၤ တဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤႉ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ပကသူအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ ပကမၤဒိၣ်ထီၣ်ဂ့ၤထီၣ် တၢ်လၢပထုးထီၣ်ဒီး ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတဖၣ်လီၤႉ

၄.၄။  ပကဆဲးကျိးနၤလၢ နကဟ့ၣ်ပှၤ နဂ့ၢ်နကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အလူၤချုးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် ဒ်သိး နကပာ် သူၣ်ပာ်သးဒီးသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢ ပကထုးထီၣ်ဒီးမၤအီၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ်လၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်လၢ နသူအီၤသ့တဖၣ်လီၤ

၄.၅။  Our Daily Bread Ministries ဒီး Discovery House မ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢ တဃုမၤန့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်လီၤႉ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဘၣ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအီၤလၢ တံၤသကိးတဖၣ်ဒီး ကရၢဖိလၢ အသူၣ်တီသးရၤတဖၣ်လီၤႉ ပတဆှၢလီၤတၢ်ဟ့ၣ် လၢ အဘၣ်တၢ်ဃ့အီၤတမံၤလၢ်လၢ်ဆူ ပှၤလၢအဆဲးကျိးပှၤတဖၣ် အအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤအမံၤလၢ အအိၣ်လၢ ပစရီအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ နီတမံၤဘၣ်. သနာ်က့, ပဟံးဃာ်ပၢၤဃာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကဆီတလဲတၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ် အံၤ အသနူလၢ ခါဆူညါကတီၢ်အပူၤ ဒ်ဘၣ်တၢ်နဲၣ်အီၤလၢ Our Daily Bread Ministries ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ

 

၅။ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ (Security)

တၢ်ဒီတဒၢနဂ့ၢ်နကျိၤဒီး နတၢ်ခူသူၣ်မ့ၢ် Our Daily Bread Ministries အတၢ်မၤလၢ အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤလီၤႉ ပသူတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ အတၢ်မၤလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤလၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူဒီး ကွဲၤလ့လိၤလၢ အအိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်ခၢးဒ်သိး ပကဒီတဒၢ ပကပီၤဒၢလီၢ်အသူးအသ့ၣ်ဒီး တၢ်ထၢဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်န့ၢ်ပှၤအပူၤလီၤႉ ပပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤတဖၣ် ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲ ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ခူသူၣ်ဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အသနူတဖၣ်ဒီး နဂ့ၢ်နကျိၤန့ၣ် ပှၤနုာ်လီၤကွၢ်အီၤ သ့ဒၣ်ထဲ ပပှၤမၤတၢ်ဖိလၢ အလိၣ်ဘၣ်နဂ့ၢ်နကျိၤလၢ နမၤအတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပဟ့ၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့တသ့, ဒီးဒိးသန့ၤထီၣ်အသးတသ့ဘၣ်လၢ, တမံၤလၢ်လၢ် ဖဲစဲးကဟၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး အတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ အတၢ်မၤတဖၣ်ဟးဂီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢတန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ အမ့ၢ် ပှၤသၢဂၤတဂၤနုာ်လီၤကွၢ်ဝဲ မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်ဘၣ်.

 

၆။ တၢ်တြီဃာ် (Restrictions)

ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ပှၤလၢအသူဝဲသ့န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤလၢ အသးပှဲၤထီၣ် ၁၈ နံၣ်ဒီး ဆူအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ နသးမ့ၢ်တအိၣ် (၁၈) နံၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တဘၣ်ဆှၢထီၣ်နဂ့ၢ်ဆူ ပအိၣ်နီတမံၤတဂ့ၤႉ

 

၇။ တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ်ပှၤသူတၢ်ဖိအဂ့ၢ်အကျိၤ (Update User Information)

ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးအဖီခိၣ်န့ၣ်, နီၢ်ကစၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢ တၢ်နုာ်လီၤကွၢ်အီၤအိၣ်ဒီး အဂ့ၢ်အခၢး တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ အသီ (၆၀) အပူၤလၢ ပှၤသူတၢ်ဖိလီၤႉ ပှၤလၢ အနုာ်လီၤသူ တၢ်မ့ၢ်တဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ် အံၤအပူၤဘၣ်ဒီး, ပကဟ့ၣ်လီၤပှၤသူတၢ်ဖိနံၤသီတသီလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအဃိ တၢ်မ့ၢ် တတူၢ်လိာ်ပှၤသူတၢ်ဖိအဃိန့ၣ်, ပကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ဘၣ်မနုၤပတတူၢ်လိာ်အီၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

 

၈။ တၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ် (Link)

ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲဒီး ကပီၤဒၢအဂၤတဖၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢ ပၢၤအီၤလၢ Our Daily Braed Ministries ဘၣ်လီၤႉ တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲတဖၣ် အခီပညီ တမ့ၢ်လၢ ပတအုၣ်ပသး မ့တမ့ၢ် တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ကပီၤဒၢအဂၤတဖၣ်အံၤ သနူလၢပှၤနုာ်လီၤကွၢ် တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကနုာ်လီၤကွၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်တဖၣ်အံၤလၢ နကမၤလိ အဝဲသ့ၣ် အသနူတဖၣ်လၢ အလီၤဆီဒီး ပသနူတဖၣ်လီၤႉ ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနၤလၢ နကဖးဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢသနူ တဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကပီၤဒၢလီၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ နနုာ်လီၤကွၢ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ

 

၉။ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကစီၣ်အလီၢ်ဒီး တၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် (Message board and comments)

တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အလီၢ်, တၢ်ကတိၤသကိးတၢ်ဒၢး, တၢ်ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်အလီၢ် (comments), မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး (Like) လၢကပီၤဒၢလီၢ်အလိၤ ကဲထီၣ် တၢ်ကစီၣ် လၢ ပှၤကမျၢၢ် အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်ထံၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢ တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအလိၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤဧိၤ အတၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်အတၢ်ထံၣ်ဒၣ်ဝဲဧိၤဒီး တဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤ မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤလၢ ပှၤနီတစဲးဘၣ်. ဒီးတမ့ၢ် ပာ်ဖျါခၢၣ်စးဝဲ ODB အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး အတၢ်နာ်ဘၣ် ODB တဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကွဲးအကျိာ်လၢ တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ တသ့အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢ တၢ်ကတိၤသကိးအီၤ လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ အဂီၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ပကမၤ တၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢ ပမၤအီၤသ့ဒ်အမ့ၢ် ပကမၤလီၤတံၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ကဝီၤတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထံသမံသမိးအီၤဝံၤဝဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ် ခိၣ်တီလၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤသကိးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

 

၁၀။ တၢ်မၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်သနူ (Updates to this policy)

ပပၢၤဃာ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ် ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢသနူဒီး လူၤချုးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ် တဘျီဘၣ်တဘျီ န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆီတလဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ကပီၤဒၢလီၢ်အံၤအပူၤဃုာ်ဒီး နံၤသီလၢ တၢ်မၤဂ့ၤအါထီၣ်အီၤဒီး စးထီၣ်သူအီၤသ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဝံသးစူၤကွၢ် ပကပီၤဒၢလီၢ် တဆၢကတီၢ်ဘၣ်တဆၢကတီၢ် ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါဘၣ်သနူလၢ ပမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

 

၁၁။ တၢ်တူၢ်လိာ် (Acceptance)

တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်အံၤ ကဒုးပာ်သူၣ်ပာ်သးဒီး မၢပှၤသူတၢ်ဖိ တူၢ်လိာ်ဂ့ၢ်ကျိၤ အတၢ်တဒၢ သနူအံၤဒီး တၢ်လၢ အမၤဂ့ၤမၤအါထီၣ်ဝဲတဖၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တဲဖျါအါထီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ်လၢ်, မ့တမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အံၤ ထီရီၤအဃိ, နဆဲးကျိးပှၤသ့ ခီဖျိ နသူ “ဆဲးကျိးပှၤ” လၢကပီၤဒၢလီၢ် အဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် နကွဲးဆှၢလီၤ လံာ်ပရဆူ ပအိၣ်ဒ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢလာ်အံၤအသိး သ့ဝဲလီၤႉ

ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်မၤလီၢ် (Our Daily Bread Ministries)

3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids, MI 49512
USA.

 

၁၂။ ODB အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤ့ရှ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်သူအီၤ (ODB Terms and Condition of uses)

(က) တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ် တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး ODB ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်ဒီတဒၢသနူ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ Our Daily Bread Ministries အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢဘၣ်ထွဲဒီး ဂ့ၢ်ကျိၤအတၢ်တဒၢသနူအံၤ, ဒ်သိးဒီးတၢ်တဖၣ် လၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢ ODB အတၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢတၢ်သူအီၤလၢ ကိၣ်လၢတနံၤ ဘၣ်တနံၤ ကပီၤဒၢလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

(ခ)  ထံကီၢ်လၢ အန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤလၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဂီၢ် (Jurisdiction) – တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤဒီး နၢ်ပၢၢ်အီၤဒ်ဝ့ၢ်မံးရှံးကၣ် (Michigan) အတၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး သဲစးတဖၣ် အိၣ်ဝဲအသိး, တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ဘျၢ တဖၣ်ဘၣ်လီၤႉ Our Daily Bread Ministries ဒီး ပှၤလၢအဟ့ၣ်ထီၣ် အမံၤလၢ ကသူတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဒီး အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်ကိးမံၤဒဲးဒီး တၢ်လိာ်ကွီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအံၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဂ့ၢ်လၢ အဟဲအိၣ်ထီၣ်အသးဒီး မၤအသးတဖၣ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သူကပီၤဒၢလီၢ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ် တမံၤစုာ်စုာ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၢ်အီၤလၢ ကွီၣ်ဘျီၣ်တဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်မံးရှံးကၣ်အပူၤ ဒီး ဒ်ဝ့ၢ်မံးရှံးကၣ်အသဲစးအိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သူကပီၤဒၢလ?