ဟ့ၣ်လီၤလာ်ပှၤလၢ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤတက့ၢ်

စံးဆၢက့ၤ နတၢ်သံကွၢ်အဒိၣ်တဖၣ် မုၢ်ဖီဖးနံၤလၢအဂ့ၤဒီး ခရံာ်ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမုၢ်နံၤ အဂ့ၢ်

“ယ့ၣ်ရှူးအိၣ်နီၢ်နီၢ်ဧါ.”
“ဘၣ်မနုၤအဃိ ယ့ၣ်ၡူးဘၣ်သံလဲၣ်.”
“ယ့ၣ်ရှူး ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလၢ တၢ်သံ အနီၢ်ကီၢ်ဧါ.”

ပဖိပလံၤတဖၣ် မ့ၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဖုး တၢ်သံကွၢ်လၢထးတဖၣ် ဒီးတၢ်သံကွၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးနံၤမုၢ်ဖီဖးလၢအဂ့ၤ ဒီးခရံာ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ပအိၣ်ဝဲဒီးလံာ်အဂ့ၤ, အလၢအပှဲၤတဘ့ၣ်လၢ သုဂီၢ်လီၤ.

ခီဖျိ တၢ်တဲဖိတဖၣ်လၢ ကထုးန့ၢ် ဖိတဖၣ်အသး, လိာ်ကွဲသကိး တၢ်လိာ်ကွဲဖိတဖၣ် လၢအလီၤသူၣ်ဖှံသးညီ ဒီးမၤသကိးတၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤအလွဲၢ်တဖၣ်အံၤအပူၤ ပဖိပလံၤတဖၣ် ကဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်. တၢ်သံကွၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တဖၣ်အံၤအစဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပဖိပလံၤတဖၣ် အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ပကမၤသကိးတၢ် ခီဖျိ တၢ်ဒုဖးဖိတဖၣ် တၢ်ဃဲၤပူလၢ ပှာ်ဘျးစဲအပူၤ မ့တမ့ၢ် ၊ ဟံးန့ၢ် PDF file လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပူၤ သ့ဝဲလီၤ.
ပျဲအဝဲသ့ၣ် ကဖးကွၢ်လၢ အီၣ်လဲ(အ့ထၢၣ်နဲး)ဖီခိၣ်, ဒၢးနုာ်ဟံးန့ၣ် ဒီးဖးကွၢ် PDF (မ့) ဟ့ၣ်နီၤလီၤ PDF တက့ၢ်.

©၂၀၂၃ နေ့စဥ်ခွန်အားအမှုတော်လုပ်ငန်းမှ မူပိုင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။