ဖဲ ၁၉၃၈ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤစးထီၣ်အသးဒီးကွဲၤလ့လိၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤလၢ ပကိးအီၤလၢ Detroit Bible Class န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ပတၢ်ရၤလီၤ တၢ်ကလုၢ်အံၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ ကရူၢ်ဆံးဆံးဖိတကရူၢ်လၢ အဟ့ၣ်လီၤ ကွဲၤလ့လိၤ အပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိလၢ အကကွဲၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်လၢ ကသူဘၣ် ပတၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢ အအိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤႉ နံၣ်တဖၣ်ပူၤကွံာ်ဒီး ပမံၤဆီတလဲအသးဆူ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အမၤဘျုးတၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံး တဘျုးမံၤလၢ ပဟ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ တနံၤအံၤ, ပသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ ပှၤအါဒၣ်တက့ၢ် သ့ၣ်ညါ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် ပှၤလၢ ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလံာ်လၢဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤအါ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်(Our Daily Bread) န့ၣ်လီၤႉ အဃိ ပဆီတလဲက့ၤ ပမံၤဆူ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲၤလီၤ(Our Daily Bread Ministries)လၢ ပကဘၣ်ထွဲတုၤ အိၣ်လိာ်ပသးအါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤႉ ပမံၤမ့ၢ်ဆီတလဲအသးဘၣ်ဆၣ်, ပတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိမ့ၢ်ဒၣ်ဒ်အလီၢ်လီၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်တုၤဃီၤဆူ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်လၢအအိၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် အအိၣ်ဃုာ်ဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်အတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢ တအိၣ်လၢကရူၢ်ကရၢနီတမံၤဘၣ်အဖီလာ်, တမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢ အဃုန့ၢ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်လီၤႉ ပအိၣ်ဒီး ပပှၤမၤတၢ်ဖိဒီး ပှၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သးအိၣ်လၢ ၀ဲၤဒၢး (၃၅) ဒၢးလၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးလၢ အအါန့ၢ်ဒံး (၆၀) ကကွဲၢ်လၢ ထံကီၢ် (၁၅၀) အပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်ကွဲၤလ့လိၤ, ကွဲၤထံၣ်ဖျါအတၢ်ရၤလီၤ, DVD, postcard, လံာ်, လီတဲစိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, မ့တမ့ၢ် ကပီၤဒၢလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအမဲာ်ညါ ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်လၢ ပကမၤစၢၤပှၤဂီၢ်မုၢ် အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤအတၢ်သူၣ်တီသးရၤဒီးနၤလီၤႉ

လၢအါန့ၢ်အနံၣ် (၇၅) နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ပအုၣ်ဘၣ်ပသးလၢ ယွၤအတၢ်သူၣ်တီသးဒီး ပကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤ၀ဲၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ ဒီးပသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ထဲလၢနၤ, နပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ, နတံၤသကိးတဖၣ်, နတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး နတၢ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲအဃိ ပဟ့ၣ်နီၤလီၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်, အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး အတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.