whatmatters

ပဝဲ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤဝဲကျိၤန့ၣ် ပနၢ်ထဲဒၣ် ယွၤတဂၤဧိၤၤဒၣ်ပသးလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆး ဒီးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကဆှၢပဝဲ ဒီးပတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံမ့ၢ် ပတၢ်သူၣ်ထီၣ်အခီၣ်ထံးလီၤႉ ပတူၢ်လိာ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ ဒ်သိးပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ကထါ ဒီးပအၢၣ်လီၤလၢ ပကမ့ၢ် ပှၤပၢၤတၢ်ဖိလၢအတီဒီး မၤလၢပှဲၤပမူဒါလၢ အလီၢ်ဘၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်

Biblical Foundation

 • ပကဘၣ်ယူးယီၣ်ပးကဲ လံာ်စီဆှံ ဒ်ပသူးသ့ၣ်အပတီၢ်လၢ ပကထိၣ်ပတၢ်နၢ်, ပတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, လၢပလုၢ်လၢ်အဂီၢ်လီၤ (၂ တံၤ ၃:၁၆).
 • ပကတီဒိး ပတၢ်နာ်အတၢ်ဂ့ၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၁:၁၃)
 • ပကမၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး ပတၢ်နၢ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိယွၤဂ့ၢ်ပီညါန့ၣ်လီၤ (မၤတၢ် ၂၀:၂၇).

Servant Leadership

 • ပဃုထၢ ခိၣ်နၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး သကဲာ်ပဝးလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (၂ မိၤရှ့ ၁၈:၂၁, ၁ တံၤ ၃:၁-၁၃).

တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢ သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤ

 • ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်လီၤႉ ပတပျဲကစၢ်လၢ ကစံးဝဲ “ယပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ နလိၤလီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နလဲၤသဒၣ်နတၢ်အဲၣ်လၢ အခီၣ်ထံးတမံၤန့ၣ်လီၤ” (လီၣ်ဖျါ ၂:၄).
 • ပကမၤ ကိၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤဝဲကျိၤ အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့ ဒီးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီး ပသုတမၤလၢ ပဂံၢ်ပဘါဒၣ်ပဝဲဘၣ်လီၤ (ကလၤတံ ၂:၂၀, ၃:၃).
 • ပကပာ်ဖျါ ပတၢ်အိၣ်မူ ဒ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အသိး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢ တၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢအချၢမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (၁ ပ့းတရူး ၁:၁၄-၁၅).
 • ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ် ပကနၢ်ယွၤပကစၢ် ဒီးပကမၤတၢ်အဂ့ၤအဘၣ်လီၤ (၁ ပ့း ၃:၁၆).

ပအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဒီး တၢ်သးစဲလၢ ပှၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးပဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

 • ဒ်ပဆၢလၢ ပှၤကမၤဘၣ်ပှၤအသိး ပကဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ် တုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီးပစုကတုၤလီၤလၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ် ၄:၅, ၁၅).
 • ပကစံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ တၢ်အဲၣ်, ဒီးပကဟးဆှဲး တၢ်ကတိၤလၢ တကြၢးပကတိၤ ဒ်သိးအသု တမၤသးဟးဂီၤ ပှၤဂုၢ်ပှၤဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ (၂ တံၤ ၂:၂၄).
 • ပအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤပသးလၢ တၢ်သးတီ ဒ်သိးပကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလၢ အဆၢသ့ၣ်ညါအါထီၣ် ပဝဲကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၂ ကရံၣ် ၄:၂).
 • ပကမ့ၢ်ပှၤလၢ အပဲာ်ဖးနီၤဖးတၢ်သ့လၢ တၢ်မၤသးအဖီခိၣ် ဒီးလၢပှၤလၢပဃၢၤတဖၣ် – ပှၤဆါတၢ်ပရၤတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တမှံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတံၤသကိးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤအိၣ်လၢပခိၣ်ပဃၢၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပဒိၣ်ပပုၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ (ရိမ့ၤ ၁၃:၇-၈).

ပအိၣ်ဒီးတၢ်သးစဲဒီးတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်လၢ ပပှၤမၤသကိးဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

 • ပကစဲသ့ၣ်ညါ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ အလုၢ်အပှ့ၤ ဒီးပှၤလၢအမၤသကိးတၢ် ဒီးပှၤတဖၣ် အတၢ်သးစဲ န့ၣ်လီၤ (ဖံလံးပံၤ ၂:၁-၄).

ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကံၤအစီသ့ၣ်တဖၣ်

 • ပကဂုာ်မၤတၢ်လၢအအိၣ်ဒီး အကံၢ်အစီ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်ကစီၣ်လၢအိၣ် ဒီးအလၤကပီၤ, ဒီးဂၢၢ်ကျၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ (၁ ကရံၣ် ၁၀:၃၁).
 • ပကမ့ၢ် ပှၤကွၢ်တၢ်တဖၣ်လၢ အတီဒီးတၢ်အပိးအလီသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပဘၣ်ကွၢ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ် (၁ ကရံၣ် ၄:၂).

သကဲာ်ပဝး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဖီခိၣ်

 • ဒ်ကျိၣ်စ့အိၣ်ဝဲအသိး ပကမၤအါထီၣ် မ့တမ့ၢ် ပကမၤစှၢၤလီၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လီၤႉ
 • ပကဟးဆှဲးတၢ်လၢ အကကဲထီၣ်ဒ့ၣ်ကမၢ်န့ၣ်လီၤ (ရိမ့ၤ ၁၃:၈).
 • ဒ်သိး ပဝဲကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကမူဝဲအဂီၢ် ပတဒိၣ်ဘၢဒီး မၤဆူၣ်တၢ်ဖဲ ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပကဘၣ်ဃုထၢ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်တၢ်န့ၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ (ဖံလံးပံၤ ၁:၁၉-၂၆).
 • ပကဟးဆှဲး တၢ်ပာ်ကဖၢလၢပသး (ကတိၤဒိ ၂၇:၂).

တၢ်ရ့လိာ်သးလၢ တၢ်ကရၢကရိအဂုၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်

 • သ့ၣ်ညါတူၢ်လိာ်ဒီး ပးကဲတၢ်လၢ ယွၤမၤတၢ် ခီဖျိပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ ဒီးတၢ်ကရၢကရိအဂုၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ (၁ ကရံၣ် ၁:၁၀-၁၃).
 • ပတမၤဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး အၢၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်လၢ အကမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်တိာ်ဒီး ပတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါန့ၣ်ဘၣ် (၂ ကရံၣ် ၆:၁၄).
 • ပကတီခိၣ်ရိာ်မဲ ပဝဲၤကျိၤ လၢကျဲလၢအကဲဘျုးဒီး မၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ (အ့ဖ့း ၄:၁-၇).