တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ နကမၤန့ၢ်ထီဘိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး ခရံာ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ ပအဲၣ်ဒိးထံၣ်လၢ ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ် ကသ့ၣ်ညါ၀ဲ အ၀ဲမ့ၢ်မတၤဒီး လဲၤခီဖျိဘၣ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီး အီၤန့ၣ်လီၤႉ ပအဲၣ်ဒိးမၤစၢၤ ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်အပူၤ, ကဲထီၣ်ပှၤလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးခရံာ်, ဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ် ယွၤအကလုၢ် ကထါ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ့ရှ ပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်မၤ (Our Mission)

ပတၢ်မၤမ့ၢ်၀ဲ ပကမၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဆီတလဲ အတၢ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်နၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံသ့၀ဲအဂီၢ့်ရှ ကတုၤဃီၤဆူ ပှၤကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပတၢ်ထံၣ် (Our Vision)

ပတၢ်ထံၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ် လဲၤခီဖျိပလၢၢ်ဘၣ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခရံာ်, ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်လီၤဂာ် အါထီၣ်ဒီးအီၤ, ဒီး မၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤလၢ အ၀ဲအဒူၣ်ဖိထၢဖိ အလီၢ်က၀ီၤနီၢ်ခိအပူၤန့ၣ်လီၤႉ