ပနာ်လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤဒီးအသီ အတၢ်ကွဲးစီဆှံတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒိၣ်ဘၢကွဲးအီၤလၢယွၤ, တအိၣ်ဒီး တၢ်ကမူၤကမၣ်လၢ တၢ်ကွဲးစီဆှံ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ တဖၣ်အပူၤ, လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်၀ဲလၢ ခရံာ်အပူၤ, ဒီးမ့ၢ်တၢ်လၢအလီၣ်ဖျါထီၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤ ပာ်လီၤပှၤ, ပလီၤတဲာ်ကွံာ်, ပဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးတၢ်ပာ်ကဒါက့ၤပှၤလၢပလီၢ်န့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ယွၤသၢဂၤတဂၤဃီလၢ အမ့ၢ် ပၢ်, ဖိခွါ, ဒီးသးစီဆှံလီၤႉ


ပနာ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်မ့ၢ်ယွၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤဒီး ပှၤကညီလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့, ယွၤအဖိခွါလၢအအိၣ်ထဲတဂၤဧိၤ, ဒီးပၢ်အတၢ်လီၣ်ဖျါထီၣ် အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ မုၣ်ကနီၤစီဆှံ, အတၢ်အိၣ်မူလၢ အပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ဒဲးဘး, အတၢ်လုၢ်ထီၣ်သးအတၢ်သံ, အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလၢ နီၢ်ခိနီၢ်ခီ, အတၢ်က့ၤထီၣ်ဆူ ပၢ်ကစၢ်ယွၤအအိၣ်, ဒီးအတၢ်မၤနၢၤ အတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်လၢ ပတၢ်လီၤတဲာ်ကွံာ်အစၢမ့ၢ်၀ဲ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပှၤလၢတၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်သံလီၤထူလီၤယိာ်လီၤႉ ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤခီဖျိ ယ့ၣ်ရှူး, ပှၤထဲတဂၤဧိၤလၢ အမၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့က့ၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘးအပူၤဒီး ပာ်လီၤအတၢ်နာ်လၢ အ၀ဲအပူၤန့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်လၢခီဖျိလၢ သးစီဆှံအဃိန့ၣ် ပထံၣ်သ့ၣ်ညါအၢၣ်လီၤက့ၤ ပတၢ်ဒဲးဘးဒီးဆှၢပှၤ, လၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဒီး တၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်အသီ, ဆူယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤလၢ ပကအိၣ်မူ့ရှ ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်လီၤဂာ်ဒီးခရံာ်, လၢတၢ်စူၢ်နာ်ယွၤအပူၤ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ပှၤဂၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်ဃီ, လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိ အနီၢ်ခိတဖၣ်, ဘၣ်တၢ်ဒုးမၤအီၤလၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢခရံာ်အပူၤ, ဒီးပှၤတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်မၤလိာ်အီၤလၢ ကလဲၤဒုးကဲထီၣ်သကိးပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်လၢ ပှၤပိာ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ


ပနာ်ပကစၢ်အတၢ်ဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢ ကဟဲစိာ်အဘီအမုၢ်အလၢအပှဲၤ, လၢကစံၣ်ညီၣ်ပှၤမူဒီးပှၤသံ, ဒီးကပာ်ကဒါက့ၤ အတၢ်ဘၣ်တ့အတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်လီၤႉ