ယတံၤသကိးမုၣ်တဂၤ ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ချ့ချ့, လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်မၤလီၢ်, တၢ်မၤလၢအပှဲၤဒီး သးအတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်, လၢအသးပူၤဆိကမိၣ်ဝဲ, အဝၤလၢအတၢ်မၤအါဒ်သိးသိးဒီးအီၤ တချုးဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်န့ၣ်, လၢဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ကဘၣ် ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်ဒဲးအနံၤန့ၣ် အဝဲဖီအီၣ် ဆီညၣ်ကသူ ဒီးတၢ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်န့ၣ် အီၣ်ကဒီးဝဲလၢမုၢ်ဆၣ်အနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤစ့ၢ်ကီး ဆီညၣ်ကဒီးန့ၣ်လီၤ, ဘၣ်ဆၣ်တဘျီအံၤ ကၣ်အီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ် ညၣ်ခံကူာ်လၢ ထံခုၣ်လီၤသကၤထးဒၢ (Freezer) ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဝၤ တအဲၣ်ဒိးအီၣ် ညၣ်လၢပှၤထုးထီၣ်ဃာ်အဃံအံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကသုးကျဲၤတၢ်အီၣ် လၢစှၤမံးနံးအတီၢ်ပူၤအဂီၢ် ဃုဝဲတၢ်အဂၤတအိၣ်နီတမံၤအဃိ, ပာ်လီၤ အသးလၢ ကကတဲာ်ကတီၤဝဲဒၣ်ညၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပာ်လီၤ ညၣ်ကသူလၢ စီၢ်နီၤခိၣ်ဝံၤ, စံးဘၣ်အဝၤ လၢအဟဲက့ၤတုၤဆူဟံၣ် သီသီဖိ, လၢတၢ်ဃ့ဝံသးစူၤအပူၤ, “နတအဲၣ်ဒိးအီၣ် ညၣ်ကသူန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝၤကွၢ်ထီၣ်အီၤ ဒီးစံးဆၢဝဲ, “ယမါဧၢ, ယသးခုတ့ၢ်မးလံလၢ ပအိၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်လၢ စီၢ်နီၤခိၣ်အဖီခိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.”

တမံၤဂ့ၤတမံဂ့ၤန့ၣ်, အဝၤအတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ, တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်, ဒီးတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် ကစၢ်ယွၤလၢကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်မၤစၢၤပှၤတနံၤဘၣ်တနံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ တၢ်စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢ ကိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ပတၢ်ကွၢ်လိ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်အိၣ်မူဟ့ၣ်ဒိန့ၣ်လီၤ. အဝဲဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲအအီၣ်တၢ်ဒီးအပျဲၢ်ခံဂၤန့ၣ်, လူၤ ၂၄:၃၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ. ကစၢ်ခရံာ် “ဟံးန့ၢ်ကိၣ်ဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲ, ဒီးစိၢ်ဘျဲးဝဲ” န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၆:၉ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အပၢ် ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမၤတ့ၢ်ဝဲ ဖဲအဒုးအီၣ်ပှၤယဲၢ်ကထိလၢ “ကိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ဒီးညၣ်ဖိခံဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ် ဒီးတၢ်အဂၤလၢ ယွၤကတဲာ် ကတီၤန့ၢ်ပှၤတဖၣ်အဂီၢ်, ပတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤယွၤန့ၣ် ကဆဲးကပီၤပာ်ဖျါက့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအကျဲ, ဒီးကမ့ၢ်တၢ်မၤလၤကပီၤ ပပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, မ်ပကစံးဘျုးစံးဖှိၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်တက့ၢ်.