ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်လဲၤအိၣ်သကိးအံၤ ကမ့ၢ်အကတၢၢ်တဘျီဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်, လၢအသူၣ်ထီၣ်တ့ၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၀:၁၇-၂၀ န့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤ လီၤဖးလိာ်သးဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ်, ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်လၢ အမၤတ့ၢ်တၢ်လၢာ်ဂံၢ်လၢာ်ဘါ လၢယွၤအတၢ်မၤအပူၤ, ဒီးဟံၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဆၢဖိ ၃၅ န့ၣ်, မၤကတၢၢ်ဝဲလၢ “ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ဒိးန့ၢ်တၢ်တက့ၢ်,” လၢအမ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.

လူၤ ၆:၃၈ စံးဘၣ်ပှၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကဟ့ၣ်လီၤပသးလၢတၢ်သဘျ့, ဒီးလၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်နာ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကနဲၣ်ဆှၢပှၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲကကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပှၤ ခွဲးယာ်တဖၣ်, ဒ်သိးပကမၤတၢ်ဘၣ် အသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ခဲရံၣ် အဟံၣ်ဖိဃီဖိအသိး, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၢကမၣ် ခီဖျိတၢ်သးခုလၢပလဲၤခီဖျိန့ၢ်ဘၣ် ဒ်တၢ်အကတၢၢ်အစၢန့ၣ်လီၤ.