ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kieda Alyson

တၢ်အစၢတဖၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်အလုၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်

သၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲကၠိထီၣ်ကတီၢ်, ခီၣ်လံ(န) (Colleen) ကူသိးဝဲဆ့ကၤတနံၤတကလုာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢ မဲာ်တကူာ် အကလုာ်ကလုာ်ဒီး ဒ်သိးကဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်ကၠိဖိဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲစံၣ်လီၤလၢကၠိအသိလ့ၣ် ဖဲလၢကိးမုၢ်နံၤမုၢ်ထူၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မၤဖှံထီၣ်, မၤမုာ်ထီၣ် ပှၤကိးဂၤလၢအဒိးသိလ့ၣ်တဖၣ် အသူၣ်အသး ဃုာ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်, လၢအစံး “အဝဲ ဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးခုအဒိၣ်အအါ လၢဖိသၣ်တဖၣ် လၢအဒိးယသိလ့ၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်လီၤ. ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ” ခီၣ်လံ(န)အကၠိဖိ ဖိသၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးအံၤစးထီၣ်ဖဲ ခီၣ်လံ(န) စးထီၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤဖးဒီးမိၢ်ပၢ် ဒီးဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီတဖျၢၣ်န့ၣ် လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကီခဲထဲလဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အဃိ အဝဲစးထီၣ်ကူသိးတၢ်ကူတၢ်ကၤလီၤဆီတဖၣ်, ဒီးစံးကတိၤဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်မုာ် ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤဝဲတၢ်ဒ်သိးအံၤ သၢသီဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဖိသၣ်တဖၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢ ကဆိကတီၢ်ဝဲ တၢ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခီၣ်လံ(န) ဘၣ်မၤကဒီးဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်, ဒီးဘၣ်ဘျၢလီၤစ့လၢ ပှၤဆါတၢ်ကူတၢ်ကၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်အကျးဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဃုပာ်ဖျါ တၢ်ကစီၣ် မံၣ်ရံၣ်ဒ့း(သ) ထၢၣ်ဟါ(ရ)…

လၢတၤသၣ်လီၢ်ပူၤ

ယပၢ်အဲၣ်တၢ်လဲၤဟးကသုၣ်, မ့မုာ်မံခုၣ်အသးလၢကစၢ်ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ, ဒီးဆဲတခွဲ ဃုအီၣ်ညၣ်, ဒီးထၢဖှိၣ်လၢၢ်ဖိလ့ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးမုာ်မၤတၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤ, အတၤသၣ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢကဘၣ်တၢ်မၤဝဲအါမးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အါမး ဘၣ်တံာ်ကွံာ်ပဲာ်ကွံာ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ, အဒ့ဒီးအလၣ် လၢအဃ့ထီတဖၣ်, ဘၣ်ကွးကဖီထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဘၣ်သူၣ်လီၤဖှံလီၤ ဖီဒီးတၢ်ချံတၢ်သၣ်, ဘၣ်မၤပျီနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘၣ်ကုးပၢၤ တပံာ်တမါ, ဒီးဘၣ်လူန့ၢ်ဝဲထံ လၢတၤသၣ်လီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အစဲအိၣ်ပှဲၤဒီးအဘျုးအဖှိၣ်, လၢအမ့ၢ် တပံာ်ပျီဖိ, တကီၤဆံၣ်သၣ်အဝံာ်အဘဲတဖၣ်, ဒီးဖီတၤဆှုၣ်အဃံအလၤ, အမုာ်အပၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး အဝဲပဲာ်ပျီကွံာ် ဖီတၤဆှုၣ်အဒ့တဖၣ် လၢအဘူးဒီးဟီၣ်ခိၣ်လိၤ, ဒီးကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် ဖီတၤဆှုၣ် တဖၣ် ဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ကဒါက့ၤ, ဒီးမၤပှဲၤကရၢၢ်လၢအတၢ်နၢမူအစိ, ဒီးအတၢ်ဃံတၢ်လၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ် ၁ မိၤရှ့ အပူၤ, ပဖးဘၣ်ဧ့ၤဒၣ်တၤသၣ်လီၢ်အဂ့ၢ်, ဖဲစီၤအၤဒၣ် ဒီးနီၢ်အံၣ်အု အိၣ်ဆိးဝဲ, ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ဒီးလဲၤသကိး, ရ့လိာ်သကိး ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၂:၉ ပာ်ဖျါဝဲ “ကစၢ်ယွၤ ဒုးမဲထီၣ်ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢပကွၢ်ဂ့ၤ ဒီးပအီၣ်ဂ့ၤလၢဟီၣ်ခိၣ်တထံးလၢ်လၢ်” န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံယဲ…

တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်မၤ

ဘဲလရံၣ် (Valerie) န့ၣ် အဟုးအသးဟးဂီးလီၤတဲာ် အါလါဝံၤအလီၢ်ခံ ပာ်လီၤအသးလၢ ကဆါကွံာ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ အလီၢ်လံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတ့ဘှီတၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ် (Gerald) လၢ အအိၣ်ယံၤစှၤမံးလာ်တဂၤႇ လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ ၦ့ၤဝဲဖိသၣ်အလီၢ်မံစုာ် လၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ်အမါကတိၤသကိးတၢ်ဒီးဘဲလရံၣ် ဒီးသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ဘဲလရံၣ် အတၢ်လီၤမၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ကၠဲၢ်ရၢၣ် ပာ်လီၤအသးလၢ ကသူက့ၤဖိသၣ်လီၢ်မံစုာ်အံၤဒီး တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် “တၢ်သ့ၣ်နီၣ်” တမံၤလၢ ဘဲလ်ရံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနွံပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် လၢမဲာ်ထံဒီးမဲာ်နိအပူၤ ကၠဲၢ်ရၢၣ် ဟဲဟ့ၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ် လၢခးဆ့ၣ်နီၤထီဃံလၤ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ဘဲလရံၣ် စံးဝဲ “ၦၤလၢအဂ့ၤ အိၣ်ဒံးဝဲမးလဲၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးလီၤ.”

ဒ်ဘဲလရံၣ်အသိး နီၢ်ရူၤသး ဒီးနီၢ်နၤဧမံ လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နၤဧမံ အဝၤဒီး အဖိခွါခံဂၤသံဝဲ ဒီး, ရူၤ ၁:၁-၅ ပာ်ဖျါ အဝဲဒၣ်ဒီး အဒဲၣ်မုၣ်နီၢ်ရူၤသးန့ၣ် ၦၤကန့ၢ်သါတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤလၢကကွၢ်ထွဲ, လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်.…

တၢ်ဘှါဆှဲမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ

ကီၢ်အမဲရကၤ, ကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ကလၣ်ဟိမၤ(Oklahoma)အပူၤ တီၤထီကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်-ခွါလၢကဖျိထီၣ်တဖၣ် လူၤဃုပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့ လၢဒီတနံၣ်, ဒ်သိးအကလဲၤ “တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီလၢ သးပ့ၤနီၣ်တသ့လၢ သးသမူတစိၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤတုၤကဘီယူၤပျီအကတီၢ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အကျါ ပှၤအါဂၤန့ၣ် ပှ့ၤဘၣ်ကဘီယူၤလဲးမး လၢအတမ့ၢ်ကဘီယူၤခီပနံၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆီတလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ပာ်လီၤအသး, လၢတသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ကမၤဝဲတၢ် လၢအကဲဘျုးတမံၤမံၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဟးကွၢ်လိာ်ကွဲ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သးအလီၢ် လၢတၢ်အကပိာ်ကပၤ, တၢ်လီၢ်လၢပှၤတဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘှါဆှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, တၢ်မၤတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘၣ်ဆီတလဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဆါ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲလၢပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့, ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁ကွဲး ၂၈:၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤစီၤဒၤဝံးအသးကံၢ်ပူၤ တိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကတ့န့ၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၃ဒီး၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ်အီၤ “နတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်လၢယမံၤအဂီၢ်ဘၣ်... စီၤရှလိၤမိၤ နဖိခွါန့ၣ် အဝဲဒၣ်ကသူၣ်ဟံၣ်ဒီး…

ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်

ပှၤနဲၣ်တၢ်ပီၢ်ထံတဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ်နယူကၠၣ်စံၣ်(New Jersey) ထံၣ်ဝဲ သိလ့ၣ်တခိၣ် လီၤဘျၢလီၤဆူ နယူအး(ခ) ပီၣ်တြီၤ (Newark Bay)အပူၤဒီး နၢ်ဟူ ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် လၢအပူၤ ကိးပသူထီၣ်ဝဲ “ယပီၢ်ထံတသ့ဘၣ် ”, ဖဲအဝဲ အ SUV သိလ့ၣ် လီၤဘျၢအသးဆူ ကပံာ်ထံဒုအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖု ကွၢ်လီၤဝဲလၢကၢၢ်နံၤအခါ, အဲၣ်ထိနံၣ် (Anthony) ဃ့ၢ်ဆူ လၢၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ကနူၤ, ဘ့ၣ်လီၤကွံာ်အခီၣ်ပျီၢ် (prosthetic leg) တခီ, ဒီးစံၣ်နုာ်လီၤဆူထံကျါ ဒီးမၤပူၤဖျဲးက့ၤပှၤသးပှၢ် အသးအိၣ် ၆၈ နံၣ်တဂၤ ဆူ ထံကၢၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဲၣ်ထိနံၣ် ပာ်လီၤအသးဒူဒူ ဒီးမၤဝဲအဃိ, ပှၤတဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤ. ကွၢ်ထံဆိကမိၣ် ပၢ်စီၤယၤကိာ်, ဖိခွါအါဂၤ အပၢ်တဂၤ, လၢအကွၢ်မဲာ်တၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါ လၢအဖိခွါ စီၤယိၤသးအသးအိၣ် (၁၇)နံၣ်တဂၤအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢတၢ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်အပူၤ, အဝဲမၤ “ဆ့ဖးထီတဘ့ၣ် အိၣ်ဒီး အစု”…

တၢ်နံၤထီၣ်တၢ်လၢ တၢ်ကလုၢ်ဖးဒိၣ်

ကၠီၣ်ဘရဲၤယၢၣ်(John Branyan) မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်မၤလၢအမၤမုာ်မၤနံၤ, မၤသးဖှံပှၤန့ၣ်စံးဝဲ “ပတဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပကဘၣ်နံၤဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်နံၤတၢ်အ့ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤ, ကစၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ လၢပကလိၣ်ဘၣ် တၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒ်သိးပကလဲၤခီဖျိ ခီဂာ်သးသမူအတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဝဲသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲလၢ ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်, အဝဲသ့ၣ်ညါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကမၤအသးအဃိ... တၢ်နံၤတၢ်အ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်တဖျဲး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ တၢ်နံၤတၢ်အ့ ကအိၣ်ထီၣ် ကကဲထီၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအက့ၢ်အဂီၤလီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်သိးၡီဖိတဖၣ်လၢ ပကွၢ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်သးမုာ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤတ့လီၤဝဲ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အဒုးအီၣ်နုၢ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အပူၤတဖၣ် ဒီးထိၣ်လၢအခီၣ်ဖးထီဒီး ယူၤဝဲတသ့တန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဖျါလၢအအိၣ်ဒီးသးလၢ တၢ်မၤနံၤမၤအ့တၢ် ဒီးမ့ၢ်လၢပဝဲ ပှၤကညီတဖၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအဃိ ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့ အတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နံၤတၢ်အ့ အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ပထံၣ်ဘၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီ ဖဲစီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး နီၢ်စၤရါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤနီၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤအံၤလၢ…

ယွၤဒိကနၣ်ဝဲ

ခၠၢး(ခ)(Chuck)မ့ၢ်ခွါဂဲၤဒိတဂၤ ဃုာ်ဒီးပှၤဂဲၤလိာ်ကွဲ တၢ်ဒီတဒၢလီၤသး စုသ့ခီၣ်ဘၣ်တဂၤအံၤန့ၣ်, မၤလၤကပီၤ အမိၢ်ဖဲလၢ အမိၢ်အိၣ်မူချုးနံၢ် နံၣ်တကယၤ, နံၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါ အဆၢကတီၢ်, ခၠး(ခ) ပာ်ဖျါဝဲ လၢအနီၢ်သးတၢ်အိၣ်မူကဆီတလဲသးအဂီၢ်, အမိၢ် မ့ၢ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တၢ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယမိၢ်တၢ်ပာ်သးစွံကတုၤ ဒီးအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဒိတမံၤ”န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်န့ၣ် လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၢဂၤ လၢအကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဖဲမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် တၢ်အိၣ်အသးတဂ့ၤတမုာ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ခီဖျိလၢ အဝၤသးဘိခံဂၤ, ဖိခွါတဂၤ, ဖိခွါယၢ်တဂၤဒီး အလံၤဖိတဖၣ်သံ, လဲၤပူၤကွံာ်အီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူစါအသးအါဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဂ့ၤတၢ်အၢဒီတစိၤအပူၤ ယမိၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲလၢ ယနီၢ်သးဘူးလၢ ဟီလံဝူး(Hollwood)န့ၣ် ယမိၢ်အိၣ်လၢဟံၣ်အံၤန့ၣ်, ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ယတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်, ဒီးယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤကတၢၢ် တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အမိၢ်လၢ “ယစံးဘျုးဘၣ် ယမိၢ်လၢ အမၤစၢၤ ကစၢ်ယွၤလၢကဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်ယၤ တၢ်လၢယကဲထီၣ်သ့ ဒီးတၢ်လၢ ယကြၢးကဲထီၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.”

အမိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်န့ၣ် မၤစၢၤ ခၠၢး(ခ)…

စံးကတိၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ် ကိးမုၢ်နံၤဒဲးတက့ၢ်

လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်စံးဆၢတၢ်(interview)တမံၤအပူၤ, ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်တဂၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ အကတီၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤ ဒ်သိး “ကဆိကတီၢ်တၢ်စံးကတိၤသကိး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်” အိၣ်ဝဲဒၣ်အါဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. လၢတၢ်ဆိကမိၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘၣ်အီၤ, အဝဲမ့ၢ် ဆိကတီၢ် အတၢ်စံးကတိၤဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဃိလီၤ တထံၣ်အံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်ကရူၢ်ဖိတဖုအံၤ အမံၤကဟူထီၣ်သါလီၤအါထီၣ် ဒီးကမၤန့ၢ် အါထီၣ် ကျိာ်စ့ ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိကသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဝံၤစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ ယသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်အံၤ ဒ်သိးလၢယကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤ လၢယကအိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်အဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “အမူဒါလၢ အကဲၤကီၢ်ထီၣ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ခီဟၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးလိာ်အသးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၅:၁၉-၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်ဆူဃိာ်ပူၤဒီး လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးလၢ…

တၢ်တြီဆၢထီဒါ တၢ်ထုးန့ၢ်ပသးတဖၣ်

ဖဲ ၁၉၆၀ နံၣ် ဒီးဆူညါနံၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ဂီၤမူတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ “အဲဒံၣ် ကြ့းဖ့း တၢ်ဒုးနဲၣ်”(The Andy Griffith Show)အပူၤ ပှၤတဂၤစံးဘၣ်အဲဒံၣ်လၢ ကပျဲအဖိခွါ အိၣ်ဖံၣ် (Opie) ကဆၢတဲာ်ဒၣ်ဝဲ အကစၢ် လၢ ကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်လဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် တတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲစံးနကပျဲဖိသးစၢ်လၢ ကစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်တၢ် အကစၢ်ဒၣ်ဝဲတသ့ဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်ထံၣ်တၢ် အဆိကတၢၢ်တမံၤလၢကပြုၢ်ကပြီၤ အိၣ်ဒီးပျံၤအလွဲၢ်ဃံလၤန့ၣ် ကစှီၤတံၢ်ဝဲတဘျီဃီလီၤ. ဒီးဖဲအဝဲထံၣ်န့ၢ် တခွဲထးဘျးလၢအပူၤန့ၣ် ကစဲၤခံန့ၢ်လၢအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်ကမၣ်အါမံၤ ဘၣ်တၢ်ဘိၣ်တံၢ်အီၤလၢ တၢ်ကပြုၢ်ကပြီၤတဖၣ်လီၤ. အဃိဒီး လၢခံ တၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ် ကဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤန့ၣ် တမ့ၢ် ပတဲနၢ်ပၢၢ်အီၤအဂီၢ် ကညီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဲဒံၣ် ကျၢၢ်တံၢ်က့ၤဝဲလၢ တၢ်အကါဒိၣ်လၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ် တၢ်နဲၣ်ဖျါဒိဂ့ၤအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်လၢအဂ့ၤအဘၣ်တဖၣ်ဒီးမၤစၢၤ “သုးကွံာ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်ဆူလီၢ်ယံၤ”န့ၣ်လီၤ.

အဲဒံၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူၣ်သ့လၢ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်လၢ လံာ်ကတိၤဒိအပူၤလီၤ. ကတိၤဒိ ၂၂:၆ အပူၤစံးဝဲ “ဆှၢဖိဒံဖိသၣ်လၢ အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးတုၤအသးပှၢ်ဒီးတဟးဖးဒီးအီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤဖး…

တၢ်မၤဂ့ၤ တၢ်အဆံးဖိတဖၣ်

အမဲၣ်ဒၢ်(Amanda)မၤတၢ် ဒ်ပှၤကွၢ်ပှၤဆါ ဟးတပူၤဘၣ်တပူၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ပှၤဆါအဟံၣ်တဖၣ် ဒီးညီနုၢ်လဲၤကိး အဖိမုၣ်ဆံတနံၣ်ဖိ နီၢ်ရူၤဘံၢ်လီၤ. နီၢ်ရူၤဘံၢ်(Ruby)န့ၣ် အဝဲညီနုၢ်သံကွၢ် ပှၤအိၣ်ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ် လၢ “နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သၢမံၤလၢ နကဃုထၢန့ၣ် နကဃုထၢဒ်လဲၣ်”. ဒီးကွဲးနီၣ်ဝဲ အတၢ်စံးဆၢလီၤ. လီၤကမၢကမၣ်လၢ မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးဖိတဖၣ် လၢအမ့ၢ် ထိးပှံာ်ဘိ(sausages), ကိၣ်ခၠီးကလဲး, တၢ်နူၢ်ထံလီၤသကၤ(cheese), ဒီးသၣ်ဝံၣ်သိသၣ် (avocados)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးရူၤဘံၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် “လဲၤမၤဘူၣ်ယၤ” (Go Fund Me) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒ်သိးအဝဲကမၤပှဲၤဘၣ် ပှၤအတၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဖိတဖၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤဆှၢတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အဝဲ ဖိးဟုဒံး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစံးဝဲ, “တၢ်အံၤမၤသးဖှံထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤ”.

ဖဲပဒုးနဲၣ်တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ ဒီးတၢ်မၤဂ့ၤတၢ် ဒ်ရူၤဘံၢ်အသိးန့ၣ် ပမၤဖျါထီၣ်က့ၤ ယွၤလၢ “သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ် ဒီးသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်... ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်ဒိၣ်နီၢ်မးလီၤ” (စံး ၁၄၅:၈). တၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပီလူး မၤဆူၣ်ထီၣ်ပှၤ ဒ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်အသိး လၢပက“ကူထီၣ်သိးထီၣ် တၢ်သးကညီၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤသး,…