ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kieda Alyson

ထံၣ်လိာ်သး တပူၤဃီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ဖဲယဘၣ်လဲၤခီဖျိ သးအတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဒီးနီၢ်သးတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်, ဒီးလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးလၢ တၢ်အိၣ်သးကီခဲတဖၣ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ဖးယံာ်ဖးထၢအကတီၢ်, ယကဟးဆှဲး တၢ်ထီၣ်သရိာ်စိၤမိၤန့ၣ် တၢ်ကညီဒိၣ်မးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (ဘၣ်တဘျီဘျီ, ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ, ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဘၣ်မၤတံာ်တာ်ယသးလဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်သိးယကထီၣ်သရိာ်စိၤမိၤအဂီၢ် ယကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤဆူၣ်ယၤ တနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ.

အါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, ယတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးဒၣ်အလီၢ်လီၢ် ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိး, အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်သကိးတၢ်ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဂုၤအဂၤလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကတီၢ်တဖၣ်, တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်, ဒီးတၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံန့ၣ် မၤစၢၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ် ဒ်သိးယကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစွံကတုၤ, ဒီးကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အါစုအါဘျီ တမ့ၢ်ယနၢ်ဟူဘၣ်ယဲထဲ တၢ်ကစီၣ် ဒီးတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်, လၢအစိာ်ကဖီထီၣ်ယသးန့ၣ်ဘၣ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်ယသး, နၣ်ဖိလၢအဒိကနၣ်ယတၢ်ကတိၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖိးဟုဖိတမံၤ, တၢ်လၢယလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ကွဲးဖျါထီၣ်လၢ ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၅ အပူၤ, “ဟးဆှဲးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဒ်ပှၤတနီၤနီၤ အလုၢ်အလၢ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤ... မ်ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒံးအါထီၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်အံၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်…

ခရံာ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်

လၢတၢ်ဂီၤမူ “ခရံာ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်” (The Passion of the Christ) အပူၤ, တချုးလၢ ကၠ့(မ) ကၣ်ပံစၢၣ် (Jim Caviezel) ဂဲၤဒိဝဲ ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်န့ၣ် ပှၤနဲၣ်တၢ် မဲ(လ) က့းပစၢၣ် (Mel Gibson) ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢ တၢ်ဂဲၤဒိအသနၢၣ်အံၤ ကကီခဲဒိၣ်မး, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တၢ်ဂဲၤဒိအတၢ်မၤလၢ ဟီလံဝူး (Hollywood) န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ကၣ်ပံစၢၣ် ဟံးထီၣ်ဂဲၤဒိဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ် ဒီးစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ကီခဲဒၣ်လဲာ် ယဆိကမိၣ်လၢ ပကဘၣ်မၤအီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤဒိတၢ်ဂီၤမူ အကတီၢ်န့ၣ်, လီဖျးဘၣ် ကၣ်ပံၤစၢၣ် ဒီးအနီၢ်ခိအတယၢၢ် စှၤလီၤ (၄၅) ပီၣ်, ဒီးဖဲပှၤဒိတၢ်ဂီၤမူ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တီၢ်ဖျ့အီၤလၢနီၣ်ဖျ့အကတီၢ်, လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤန့ၣ် ပှၤဖျ့ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ် လၢနီၣ်ဖျ့န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢခံန့ၣ် ကၣ်ပံၤစၢၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါက့ၤဝဲဒၣ်လၢ, “ယတဘၣ်သး ပှၤကွၢ်တၢ်ဂီၤမူတဖၣ် ကထံၣ်ယၤဘၣ်.…

တၢ်ကွဲမုာ်လၢ တၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်

အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ် (Abraham Lincoln) တဲခူသူၣ်အသကိးတဂၤ, “တၢ်လၢယကဃုထံၣ် တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်အကတီၢ် ယဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်ဆီၣ်ဆှၢယၤလၢ ယကတီၤလီၤယခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ် ဒီးဃ့တၢ်လၢကစၢ်ယွၤတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ.” ဖဲအမဲရကၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ လၢအလီၤပျံၤ,လီၤသအုးအကတီၢ်န့ၣ် ကီၢ်ခိၣ် လ့ကၢၣ် တမ့ၢ်ထဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲစူးကါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ကွဲမုာ်ဝဲ အထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်, ဒ်သိး ကဃ့ထုကဖၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၈၆၁ နံၣ်န့ၣ် အဝဲကိးသတြီထီၣ် “တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, တၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်အမုၢ်နံၤ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ ၁၈၆၃ နံၣ်န့ၣ် မၤကဒီးဝဲ, ဒီးစံးဝဲလၢ, “ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အမူဒါမ့ၢ်ဝဲ, ဒ်သိးပှၤကညီတဖၣ်ခဲလၢာ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်သန့ၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤအဖီလာ်- တၢ်အၢၣ်လီၤပတၢ်ဒဲးဘး ဃုာ်ဒီးတၢ်လၢပလုၣ်သ့ၣ်ခါပတာ် ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး လၢတၢ်သးအုးန့ၣ်, ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဒီးတၢ်ပီၣ်ယၢ်လီၤက့ၤသးနီၢ်နီၢ်န့ၣ် ကစိာ်ဆှၢပှၤဆူ တၢ်သးကညီၤ, ဒီးတၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်လီၤ.”

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုာ်ဆူ ကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် အနံၣ်နွံဆံဝံၤအလီၢ်ခံ,…

တၢ်မၤနၢၤကွံာ် တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ်

အဲ(န) (Anne) ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် ဒီးတၢ်သးဘၣ်ဒိအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဒီပုၢ်ဝဲၢ် ခံဂၤသံပူၤကွံာ် ဖဲလၢ ဖိသၣ်အီနုၢ်ထံ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်အကတီၢ်, မဲာ်ချံတၢ်ဆါအဃိ, ဒီးမဲာ်ချံ အတၢ်ထံၣ်ယုာ်ကွံာ်ဝဲ ဒီးဖးလံာ်ကွဲးလံာ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ဖဲအသးအိၣ်ဃိးနံၣ်န့ၣ်, ပသိၣ်တၢ်ဆါအဃိ အမိၢ်သံသဒၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, အပၢ်လၢအအၢအသီတဂၤ ပာ်တ့ၢ်အဖိသၢဂၤလၢ အမူတ့ၢ်ဒံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိအဆံးကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ အဘူးအတံၢ်တဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် အဲ(န) ဒီးအပုၢ်ဒ့ခွါ ကၠ့မံၣ် (Jimmie) န့ၣ် ပှၤဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူ ကၠူးဘဲၣ်ရံၣ် ဟံၣ်လၢ ပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ကလီအလီၢ် (Tewksbury Almshouse), လၢအလီၢ်လံၤဟးဂီၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ပှဲၤကတံာ်အသးတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. စှၤလါပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ်, ကၠ့မံၣ် သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအသးအိၣ်တဆံလွံၢ်နံၣ်န့ၣ်, အဲ(န) အတၢ်အိၣ်အသး, မၤအသးတဖၣ် ဂ့ၤထီၣ်ဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကၠိလၢပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးဖဲန့ၣ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ကွဲးတၢ်ကါအမဲာ်ချံ, ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ် မဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်, ဒီးမၤလိန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖးလံာ်, ကွဲးလံာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်သပှၢ်ပှၢ်…

တၢ်အစၢတဖၣ်လၢ တၢ်ဆၢတဲာ်အလုၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်

သၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲကၠိထီၣ်ကတီၢ်, ခီၣ်လံ(န) (Colleen) ကူသိးဝဲဆ့ကၤတနံၤတကလုာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢ မဲာ်တကူာ် အကလုာ်ကလုာ်ဒီး ဒ်သိးကဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်ကၠိဖိဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲစံၣ်လီၤလၢကၠိအသိလ့ၣ် ဖဲလၢကိးမုၢ်နံၤမုၢ်ထူၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မၤဖှံထီၣ်, မၤမုာ်ထီၣ် ပှၤကိးဂၤလၢအဒိးသိလ့ၣ်တဖၣ် အသူၣ်အသး ဃုာ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်, လၢအစံး “အဝဲ ဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးခုအဒိၣ်အအါ လၢဖိသၣ်တဖၣ် လၢအဒိးယသိလ့ၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်လီၤ. ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ” ခီၣ်လံ(န)အကၠိဖိ ဖိသၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးအံၤစးထီၣ်ဖဲ ခီၣ်လံ(န) စးထီၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤဖးဒီးမိၢ်ပၢ် ဒီးဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီတဖျၢၣ်န့ၣ် လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကီခဲထဲလဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အဃိ အဝဲစးထီၣ်ကူသိးတၢ်ကူတၢ်ကၤလီၤဆီတဖၣ်, ဒီးစံးကတိၤဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်မုာ် ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤဝဲတၢ်ဒ်သိးအံၤ သၢသီဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဖိသၣ်တဖၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢ ကဆိကတီၢ်ဝဲ တၢ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခီၣ်လံ(န) ဘၣ်မၤကဒီးဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်, ဒီးဘၣ်ဘျၢလီၤစ့လၢ ပှၤဆါတၢ်ကူတၢ်ကၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်အကျးဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဃုပာ်ဖျါ တၢ်ကစီၣ် မံၣ်ရံၣ်ဒ့း(သ) ထၢၣ်ဟါ(ရ)…

လၢတၤသၣ်လီၢ်ပူၤ

ယပၢ်အဲၣ်တၢ်လဲၤဟးကသုၣ်, မ့မုာ်မံခုၣ်အသးလၢကစၢ်ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ, ဒီးဆဲတခွဲ ဃုအီၣ်ညၣ်, ဒီးထၢဖှိၣ်လၢၢ်ဖိလ့ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးမုာ်မၤတၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤ, အတၤသၣ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢကဘၣ်တၢ်မၤဝဲအါမးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အါမး ဘၣ်တံာ်ကွံာ်ပဲာ်ကွံာ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ, အဒ့ဒီးအလၣ် လၢအဃ့ထီတဖၣ်, ဘၣ်ကွးကဖီထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဘၣ်သူၣ်လီၤဖှံလီၤ ဖီဒီးတၢ်ချံတၢ်သၣ်, ဘၣ်မၤပျီနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘၣ်ကုးပၢၤ တပံာ်တမါ, ဒီးဘၣ်လူန့ၢ်ဝဲထံ လၢတၤသၣ်လီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အစဲအိၣ်ပှဲၤဒီးအဘျုးအဖှိၣ်, လၢအမ့ၢ် တပံာ်ပျီဖိ, တကီၤဆံၣ်သၣ်အဝံာ်အဘဲတဖၣ်, ဒီးဖီတၤဆှုၣ်အဃံအလၤ, အမုာ်အပၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး အဝဲပဲာ်ပျီကွံာ် ဖီတၤဆှုၣ်အဒ့တဖၣ် လၢအဘူးဒီးဟီၣ်ခိၣ်လိၤ, ဒီးကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် ဖီတၤဆှုၣ် တဖၣ် ဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ကဒါက့ၤ, ဒီးမၤပှဲၤကရၢၢ်လၢအတၢ်နၢမူအစိ, ဒီးအတၢ်ဃံတၢ်လၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ် ၁ မိၤရှ့ အပူၤ, ပဖးဘၣ်ဧ့ၤဒၣ်တၤသၣ်လီၢ်အဂ့ၢ်, ဖဲစီၤအၤဒၣ် ဒီးနီၢ်အံၣ်အု အိၣ်ဆိးဝဲ, ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ဒီးလဲၤသကိး, ရ့လိာ်သကိး ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၂:၉ ပာ်ဖျါဝဲ “ကစၢ်ယွၤ ဒုးမဲထီၣ်ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢပကွၢ်ဂ့ၤ ဒီးပအီၣ်ဂ့ၤလၢဟီၣ်ခိၣ်တထံးလၢ်လၢ်” န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံယဲ…

တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်မၤ

ဘဲလရံၣ် (Valerie) န့ၣ် အဟုးအသးဟးဂီးလီၤတဲာ် အါလါဝံၤအလီၢ်ခံ ပာ်လီၤအသးလၢ ကဆါကွံာ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ အလီၢ်လံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတ့ဘှီတၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ် (Gerald) လၢ အအိၣ်ယံၤစှၤမံးလာ်တဂၤႇ လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ ၦ့ၤဝဲဖိသၣ်အလီၢ်မံစုာ် လၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ်အမါကတိၤသကိးတၢ်ဒီးဘဲလရံၣ် ဒီးသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ဘဲလရံၣ် အတၢ်လီၤမၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ကၠဲၢ်ရၢၣ် ပာ်လီၤအသးလၢ ကသူက့ၤဖိသၣ်လီၢ်မံစုာ်အံၤဒီး တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် “တၢ်သ့ၣ်နီၣ်” တမံၤလၢ ဘဲလ်ရံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနွံပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် လၢမဲာ်ထံဒီးမဲာ်နိအပူၤ ကၠဲၢ်ရၢၣ် ဟဲဟ့ၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ် လၢခးဆ့ၣ်နီၤထီဃံလၤ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ဘဲလရံၣ် စံးဝဲ “ၦၤလၢအဂ့ၤ အိၣ်ဒံးဝဲမးလဲၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးလီၤ.”

ဒ်ဘဲလရံၣ်အသိး နီၢ်ရူၤသး ဒီးနီၢ်နၤဧမံ လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နၤဧမံ အဝၤဒီး အဖိခွါခံဂၤသံဝဲ ဒီး, ရူၤ ၁:၁-၅ ပာ်ဖျါ အဝဲဒၣ်ဒီး အဒဲၣ်မုၣ်နီၢ်ရူၤသးန့ၣ် ၦၤကန့ၢ်သါတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤလၢကကွၢ်ထွဲ, လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်.…

တၢ်ဘှါဆှဲမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤ

ကီၢ်အမဲရကၤ, ကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ကလၣ်ဟိမၤ(Oklahoma)အပူၤ တီၤထီကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်-ခွါလၢကဖျိထီၣ်တဖၣ် လူၤဃုပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့ လၢဒီတနံၣ်, ဒ်သိးအကလဲၤ “တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီလၢ သးပ့ၤနီၣ်တသ့လၢ သးသမူတစိၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤတုၤကဘီယူၤပျီအကတီၢ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အကျါ ပှၤအါဂၤန့ၣ် ပှ့ၤဘၣ်ကဘီယူၤလဲးမး လၢအတမ့ၢ်ကဘီယူၤခီပနံၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆီတလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ပာ်လီၤအသး, လၢတသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ကမၤဝဲတၢ် လၢအကဲဘျုးတမံၤမံၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဟးကွၢ်လိာ်ကွဲ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သးအလီၢ် လၢတၢ်အကပိာ်ကပၤ, တၢ်လီၢ်လၢပှၤတဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘှါဆှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, တၢ်မၤတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘၣ်ဆီတလဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဆါ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲလၢပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့, ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁ကွဲး ၂၈:၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤစီၤဒၤဝံးအသးကံၢ်ပူၤ တိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကတ့န့ၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၃ဒီး၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ်အီၤ “နတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်လၢယမံၤအဂီၢ်ဘၣ်... စီၤရှလိၤမိၤ နဖိခွါန့ၣ် အဝဲဒၣ်ကသူၣ်ဟံၣ်ဒီး…

ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်

ပှၤနဲၣ်တၢ်ပီၢ်ထံတဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ်နယူကၠၣ်စံၣ်(New Jersey) ထံၣ်ဝဲ သိလ့ၣ်တခိၣ် လီၤဘျၢလီၤဆူ နယူအး(ခ) ပီၣ်တြီၤ (Newark Bay)အပူၤဒီး နၢ်ဟူ ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် လၢအပူၤ ကိးပသူထီၣ်ဝဲ “ယပီၢ်ထံတသ့ဘၣ် ”, ဖဲအဝဲ အ SUV သိလ့ၣ် လီၤဘျၢအသးဆူ ကပံာ်ထံဒုအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖု ကွၢ်လီၤဝဲလၢကၢၢ်နံၤအခါ, အဲၣ်ထိနံၣ် (Anthony) ဃ့ၢ်ဆူ လၢၢ်တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢတၢ်ကနူၤ, ဘ့ၣ်လီၤကွံာ်အခီၣ်ပျီၢ် (prosthetic leg) တခီ, ဒီးစံၣ်နုာ်လီၤဆူထံကျါ ဒီးမၤပူၤဖျဲးက့ၤပှၤသးပှၢ် အသးအိၣ် ၆၈ နံၣ်တဂၤ ဆူ ထံကၢၢ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဲၣ်ထိနံၣ် ပာ်လီၤအသးဒူဒူ ဒီးမၤဝဲအဃိ, ပှၤတဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးန့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ဃုထၢတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤ. ကွၢ်ထံဆိကမိၣ် ပၢ်စီၤယၤကိာ်, ဖိခွါအါဂၤ အပၢ်တဂၤ, လၢအကွၢ်မဲာ်တၢ်ဖျိဖျိဖျါဖျါ လၢအဖိခွါ စီၤယိၤသးအသးအိၣ် (၁၇)နံၣ်တဂၤအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢတၢ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်အပူၤ, အဝဲမၤ “ဆ့ဖးထီတဘ့ၣ် အိၣ်ဒီး အစု”…

တၢ်နံၤထီၣ်တၢ်လၢ တၢ်ကလုၢ်ဖးဒိၣ်

ကၠီၣ်ဘရဲၤယၢၣ်(John Branyan) မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်မၤလၢအမၤမုာ်မၤနံၤ, မၤသးဖှံပှၤန့ၣ်စံးဝဲ “ပတဆိကမိၣ်တၢ်လၢ ပကဘၣ်နံၤဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်အိၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်နံၤတၢ်အ့ မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤ, ကစၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ လၢပကလိၣ်ဘၣ် တၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒ်သိးပကလဲၤခီဖျိ ခီဂာ်သးသမူအတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဝဲသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲလၢ ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်, အဝဲသ့ၣ်ညါတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကမၤအသးအဃိ... တၢ်နံၤတၢ်အ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ကွၢ်တဖျဲး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ တၢ်နံၤတၢ်အ့ ကအိၣ်ထီၣ် ကကဲထီၣ်လၢပသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိအက့ၢ်အဂီၤလီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်သိးၡီဖိတဖၣ်လၢ ပကွၢ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်သးမုာ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤတ့လီၤဝဲ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အဒုးအီၣ်နုၢ်လၢ ပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်အပူၤတဖၣ် ဒီးထိၣ်လၢအခီၣ်ဖးထီဒီး ယူၤဝဲတသ့တန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ဖျါလၢအအိၣ်ဒီးသးလၢ တၢ်မၤနံၤမၤအ့တၢ် ဒီးမ့ၢ်လၢပဝဲ ပှၤကညီတဖၣ် ပဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအဃိ ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်နံၤတၢ်အ့ အတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နံၤတၢ်အ့ အလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ပထံၣ်ဘၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီ ဖဲစီၤအၤဘြၤဟၣ်ဒီး နီၢ်စၤရါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အၢၣ်လီၤနီၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤအံၤလၢ…