ကီၢ်အမဲရကၤ, ကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ကလၣ်ဟိမၤ(Oklahoma)အပူၤ တီၤထီကၠိတဖျၢၣ်န့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်-ခွါလၢကဖျိထီၣ်တဖၣ် လူၤဃုပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့ လၢဒီတနံၣ်, ဒ်သိးအကလဲၤ “တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီလၢ သးပ့ၤနီၣ်တသ့လၢ သးသမူတစိၤ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအလဲၤတုၤကဘီယူၤပျီအကတီၢ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ်အကျါ ပှၤအါဂၤန့ၣ် ပှ့ၤဘၣ်ကဘီယူၤလဲးမး လၢအတမ့ၢ်ကဘီယူၤခီပနံၣ်တခါန့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိခိၣ်နၢ်တဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဖၣ်ဘၣ်ဆီတလဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ပာ်လီၤအသး, လၢတသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ကမၤဝဲတၢ် လၢအကဲဘျုးတမံၤမံၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ လၢခံသီအတီၢ်ပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဟးကွၢ်လိာ်ကွဲ တၢ်ထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သးအလီၢ် လၢတၢ်အကပိာ်ကပၤ, တၢ်လီၢ်လၢပှၤတဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘှါဆှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, တၢ်မၤတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဘၣ်ဆီတလဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ မ့ၢ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဆါ, လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲလၢပဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်, ပာ်ဖှိၣ်ကျိၣ်စ့, ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁ကွဲး ၂၈:၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤစီၤဒၤဝံးအသးကံၢ်ပူၤ တိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကတ့န့ၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၃ဒီး၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ်အီၤ “နတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်လၢယမံၤအဂီၢ်ဘၣ်… စီၤရှလိၤမိၤ နဖိခွါန့ၣ် အဝဲဒၣ်ကသူၣ်ဟံၣ်ဒီး ယဂၢၤတဖၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးအသးတဟးဂီၤဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၁ တုၤ ၁၃ အပူၤ စီၤဒၤဝံး စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ, မ့ၢ်လၢယွၤဃုထၢအီၤ လၢအကဘၣ်ကဲ စီၤပၤလၢအံၣ်စရ့လးအဖီခိၣ်အဃိ ဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်သူၣ်ထီၣ် ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဆူ စီၤရှလိၤမိၤ ကမၤဝံၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၀ အပူၤ စီၤဒၤဝံးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စီၤရှလိၤမိၤ “ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်, ဒီးမၤတၢ်တက့ၢ်… အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်ယွၤ, ယကစၢ်ကအိၣ်ဒီးနၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤမံၤအဃိဒီး ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ဟးဂုာ်ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ် ၁ပ့း ၅:၇ စံးဘၣ်ပှၤ “ကယဲၢ်သုတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ်, ပာ်ထီၣ်လၢအဝဲဒၣ်အလိၤခဲလၢာ်တက့ၢ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အသးအိၣ်သုလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပကဘှါဆှဲမၤဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ယွၤကမၤစၢၤပှၤလၢ အတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.