တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ကိးထီၣ် လးထရံၤ(စ) (Latriece)ဒီး အဝဲလဲၤဆူတၢ်မဲာ်ညါဒ်သိး တၢ်ကဘိးဘၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢကမျၢၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကစံးကတိၤတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်, ဒီးတၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်လီၤန့ၣ် မတၤတဂၤမး တဆိကမိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသုးလီၢ်သုးကျဲ ဒီးဘၣ်အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ကဲ(န)ထၢးကံၣ် (Kentucky) ဖဲ ၂၀၂၁နံၣ် လါဒံၢ်စ့ဘၢၣ်, မ့ၢ် လၢကလံၤမုၢ်အူသဝံးတၢ်ဖးဒိၣ် မၤဟးဂီၤတၢ်နးနးကလဲာ်ဒီး လးထရံၤ(စ) အဟံၣ်ဖိဃီဖိ နွံဂၤစ့ၢ်ကီး အသးသမူလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံး “မ့ၢ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးယၤအဃိ, ယနံၤကဲဝဲဒၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ. အသးဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤကွၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်အုၣ်အသး တထံၣ်အံၤ ပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်မၤကွၢ်, တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ စံး ၂၂ အပူၤ (လၢအဆှၢနဲၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်) န့ၣ်, အဆၢဖိ ၁ စံးဝဲဒၣ် ပှၤလၢ ဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤလၢကစၢ်ယွၤ, အဆၢဖိ ၆-၈ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်မၤတရီတပါ, ဒီးဘၣ်တၢ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲ, အဆၢဖိ ၁၂-၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အိၣ်ကဝီၤဃာ်အီၤ, ဒီးတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဖျါအိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်တဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄-၁၈ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပှၤတဂၤအံၤ ဖျါလၢအသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါဘၣ်ဆၣ်, အတၢ်မုၢ်လၢ်တလီၤမၢ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၉ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ်, “မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်, ယွၤဧၢ, အိၣ်ယံၤဒီးယၤတဂ့ၤ, ယဂံၢ်ယဘါဧၢ, ဟဲမၤစၢၤယၤ ချ့ချ့တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢအလီၤဘၣ်နၤ ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကလီၤဂာ်တမံၤဃီ ဒ်သိးစီၤဒၤဝံးဒီး လးထရံၤ(စ)ဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၄ အတၢ်ပာ်ဖျါ “တမၤတရီတပါ, တသးဘၣ်အၢပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတပာ်တဒၢဘၣ်အမဲာ်ဒီးအီၤဘၣ်. ဒီးတုၤအဃ့ကညးတၢ်လၢအီၤဒီး ကနၣ်အကလုၢ်လီၤ”န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီပညီအိၣ်လီၤဆီလၢ ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်ဒီး ဒ်အဆၢဖိ ၂၂ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, မ်ပကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ် ဒ်သိးပှၤဂုၤပှၤဂၤကနၢ်ဟူအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.