ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Arthur Jackson

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အတၢ်မၤနၢၤ

ဖိသၣ်လွံၢ်နံၣ်ဖိ ကဲၣ်ဘ့ (Calvin) အဂီၢ်, ဒ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်, တၢ်အဖိးဖိတဖၣ် လၢတၢ်တမုၢ်လၢ်အပူၤ ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အနီၢ်ကစၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤ ဒုးနဲၣ်သးအကတီၢ်န့ၣ်, ဘၣ်ဆဲးကသံၣ်ဖီၣ်, ဒီးထးဆဲးတၢ်အလီၢ်န့ၣ် တၢ်မၤဘၢအီၤလၢ တၢ်ကံးယာ်ဘူဘူဖိန့ၣ်လီၤ. တုၤဟံၣ်န့ၣ်ဒီး, အကတီၢ်ဘၣ်လၢ ကထုးကွံာ်တၢ်ကျးစဲဘူးအံၤန့ၣ်ဒီး, ကဲၣ်ဘ့ ကအံၣ်ကအုဝဲ လၢတၢ်ပျံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤမုာ်အဖိခွါအဂီၢ်, အပၢ်စံးဝဲ, “ကဲၣ်ဘ့ဧၢ, နကဘၣ်ဒိဆါအဂီၢ် ယတမၤတၢ်နီတမံၤန့ၣ် နသ့ၣ်ညါကစီဒီ န့ၣ်လီၤ.” အပၢ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ အဖိခွါကနာ်န့ၢ်အီၤ ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် အတၢ်ပျံၤလၢ ကထုးကွံာ် တၢ်ကျးစဲဘူးန့ၣ်လီၤ.

တမ့ၢ်ထဲ ဖိသၣ် လွံၢ်နံၣ်ဖိတဖၣ်ဧိၤ အသးအဂံၢ်အဘါစၢ် ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တမုာ်တလၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်ကွဲးကါယါဘျါ, တၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤဖးဒီး ပှၤလၢပအဲၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး နီၢ်သး (မ့) နီၢ်ခိ တမုာ်တလၤတဖၣ် ဒီးဂုၤဂၤအါမး- ထိၣ်ဟူး ထိၣ်ဂဲၤ ပတၢ်ပျံၤ, ပတၢ်သါသဖှိ, ပတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ, ဒီးပတၢ်ကအုကစွါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံးအဂီၢ်, အကတီၢ်လၢ အပှဲၤဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတဖၣ်အကျါတဘျီန့ၣ်,…

ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤယၤ

ယတံၤသကိး ရၤလ့ (Raleigh) န့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢကချုးန့ၢ် (၈၉) နံၣ် နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ယကတိၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤ အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီ လၢအပူၤကွံာ် (၃၅) နံၣ်လံၤလံၤန့ၣ်, အဝဲမ့ၢ်တ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါယၤအဂံၢ်ထံးန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါယၤ ဖဲအစးထီၣ်အိၣ်ဘှံးလၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, ကွဲးဝံၤလံာ်တဘ့ၣ်လၢအစု, ဒီးစးထီၣ်ဝဲ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤအသီတခါန့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်သးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် အတၢ်မၤအံၤအဂ့ၢ်ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

လံာ်စီဆှံအပူၤ, ဖဲစီၤကၤလ့း အသးအိၣ် ၈၅ နံၣ်န့ၣ်, တဆိကတီၢ် အတၢ်မၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်နာ် ဒီးအတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤအီၤ နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ ကမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်န့ၢ်သါစံးတ့ၢ်ဝဲလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤရှူ ၁၄:၁၁ အပူၤန့ၣ် စီၤကၤလ့း စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ယဂံၢ်ဆူၣ်ယဘါဆူၣ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဒ်မုၢ်တနံၤလၢ စီၤမိၤရှ့မၢလီၤယၤအသိးန့ၣ်, ဒ်ယဂံၢ်ယဘါအိၣ်အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယဂံၢ်ယဘါအိၣ်ဝဲ ခဲကနံၣ်အံၤ ဒ်န့ၣ်အသိးလၢတၢ်ဒုးသုးအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤနၢၤတၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်. အဆၢဖိ ၁၂ န့ၣ် စီၤကၤလ့း စံးဝဲလၢ…

တၢ်ဃုထၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဒၢ်မ့ယၢၣ် (Damian) ရဲၣ်ကျဲၤဝဲလၢ ကလဲၤဆူတၢ်ဆါဟံၣ်, ဒ်သိးကထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး ပှၤဆါခံဂၤ, ဘူးထီၣ်လၢအကသံတဖၣ်, လၢအဃုထၢတ့ၢ် အသး သမူအကျဲဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.လၢတၢ်ဆါဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ် ပိာ်မုၣ်ပှၤဆါလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ် အဲၣ်ဘၣ်အီၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဖံးတၢ်မၤမ့ၢ် တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤလၢ အတဃုအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဘျုးအဃိ, ပှၤအါဂၤ အဲၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ဟဲအိၣ်ဝးတရံးအီၤ, ဒီးဘါသကိးယွၤ, ထုကဖၣ်သကိးတၢ်အဃိ, အဒၢးပူၤန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဟံၣ်အဂၤတဖျၢၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒၢ်မ့ယၢၣ် အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအကျါတဂၤ အဘူးအတံၢ် ဆါဆိးက့ ဒီးဘူးကသံတ့ၢ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤ အသူၣ်ကိၤအသးကိၤတၢ်န့ၣ် ဆှၢအီၤဆူ တၢ်အိၣ်မူအကီအခဲ, ဒီးခီဖျိလၢအ ဆၢတဲာ်ကမၣ်တၢ်, ဒီးမၤကမၣ်တၢ်တဖၣ်အဃိ, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်အိၣ်အသး, တၢ်မၤအသးအတၢ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤခံဂၤ အိၣ်မူတ့ၢ်ဝဲ အတၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကွၢ်ထံဆိကမိၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်လဲၤကျဲအခိၣ်လိၤဆူလဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လီၤတိၢ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်တမုာ်တလၤ, တၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးဆၢထံၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်လီၢ်အိၣ်သယုၢ်သညိတဖၣ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၁၄: ၁၂ ပာ်ဖျါဝဲ,…

မၤတၢ်ဂ့ၤ လၢယွၤအဂီၢ်

ဖဲးထရ့း (PatricK) တညီနုၢ်စိာ်ကျိာ်စ့ဘၣ်ဆၣ်, တချုးဟးထီၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယွၤမၢအထၢနုာ်စ့ “ယဲၢ်ဒီလၣ်”တဘ့ၣ် လၢအဆ့ကၤထၢၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိလၢအဝဲမၤတၢ်အလီၢ် ဖဲမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအီၤ လၢကမၤစၢၤဘၣ် တၢ်လိၣ်သတူၢ်ကလာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, နၢ်ဟူဝဲတၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအမ့ၢ် “စကီးထံၣ် (ဖိသၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဂၤ) လိၣ်ဘၣ်စ့ ယဲၢ်ဒီလၣ် လၢအကမၤပှဲၤ အစ့စရီ, ဒ်သိးကအီၣ်ဘၣ်မုၢ်ဆါတၢ်အီၣ်လၢဒီနွံအတီၢ်ပူၤအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ် စကီးထံၣ်ဖိအဂီၢ် ဖဲအဟ့ၣ်လီၤဘၣ်စ့အကတီၢ်, ဆိကမိၣ်ကွၢ် ဖဲးထရ့း အတၢ်သးဟူးဂဲၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲလံာ်တံတူး ၃:၅ အပူၤ, စီၤပီလူး မၤသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤန့ၣ် “လၢပတၢ်မၤလၢတၢ်တီတၢ်လိၤလၢပမၤပဝဲအဃိတမ့ၢ်ဘၣ်,” မ့မ့ၢ် အဆၢဖိ ၈ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒ်သိးပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤယွၤတဖၣ်, ကပလီၢ်သးလၢ အကမၤတၢ်ဂ့ၤ တဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်လီၤ” (ကွၢ် အဆၢဖိ ၁၄). သးသမူအိၣ်ပှဲၤသ့ဝဲဒၣ်ဒီး, ပဘၣ်ဖံးဘၣ်မၤဘၣ်တၢ် တဖၣ်အိၣ်အါတလၢ, ဘၣ်ဟူးဝးဂဲၤလိာ်ထီဘိန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဆူၣ်မၤနီၢ်ကစၢ် အတၢ်အိၣ်မူတၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဝါအဂီၢ် ဒိၣ်စိလုၢ်ဘၢပှၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်,…

အကတီၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကမၤဂ့ၤမၤသီထီၣ်က့ၤတၢ်

လီတၢ်ကစီၣ်ပရၢဃုာ်ဒီးတၢ်ဂီၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤလၢတံၤသကိးတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကမၢကမၣ် ဖးဒိၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သတူၢ်ကလာ် လၢတၢ်မၤကမၢကမၣ် အမါအသး အဂီၢ်အကျါ တၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ ၁၉၆၅ နံၣ် သိလ့ၣ် ဖီး(ဒ) မး(စ) တဲ (Ford Mustang) တဆိ - ဖျါကပီၤကျံာ်ကျုာ်, အလွဲၢ်မ့ၢ် အလါအဲးပှၢ်, အကနူၤတဖၣ် အိၣ်ဒီး အလွဲၢ်ဘီကပြ့ၢ်, သိလ့ၣ်အကိပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်တ့အီၤ ဒီးတၢ်ဖံးကပုာ်ကလုာ်အသူ, ဒီးဒ်သိးကမ့ၢ် သိလ့ၣ်လၢ လူၤထီၣ်ဆၢကတီၢ်ချုးအဂီၢ် ပှၤတ့တ့ၢ်နုာ်မီထၢၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်တခိၣ်ဃီအံၤ အတၢ်ဂီၤလီၤလံၤတဘ့ၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဝဲ, ဒီးပာ်ဖျါဝဲသိလ့ၣ်အံၤလၢတချုးတၢ်တ့မၤသီထီၣ်က့ၤအပတီၢ်, လီၢ်လံၤဖီဃာ်, အလွဲၢ်ဘီလၢဖျါတဃံတလၤတခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်ဒီး ကကဲထီၣ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲဖးဒိၣ်လၢ, ဖဲသိလ့ၣ်အံၤ ဘၣ်တ့ထုးထီၣ်သီန့ၣ် ကဖျါဃံဖျါလၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်အတီၢ်ပူၤ, ကဟးဂီၤ, ဒီးကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတဖၣ်အဃိ, ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လၢ တၢ်ကမၤသီထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၀ အပူၤန့ၣ် ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် အတၢ်အိၣ်သးမၤအသးတဖၣ် ဒ်သိးအံၤအဃိ အကတီၢ်ဘၣ်လၢ…

သးလၢအဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ, တၢ်ထုကဖၣ်လၢအတီအလိၤတဖၣ်

၁၉၅၇ လါယနူၤအါရံၤ, တချုးသၢသီအကတီၢ် လၢမ့ၣ်ပိၢ်တဖျၢၣ်ပိၢ်ဖး, ဒီးမၤဟူးမၤဝးအဟံၣ်န့ၣ်, Dr. Martin Luther King Jr. ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်တမံၤ, တၢ်လၢအကဒုးသ့ၣ်နီၣ်အီၤတုၤ အသံတစုန့ၣ်လီၤ. ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအတၢ်ကတိၤ ခီဖျိလၢကွဲၤဒီနၢ်ဝံၤ, ခ့ (King) ဆိကမိၣ်ထံ, တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးကျိၤကျဲလီၤဆီလၢ “ကမျၢၢ်ခွဲးယၥ်အဂီၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ” (Civil Rights Movement) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတမံၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် လၢအသးပူၤ တၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ် ဒီးစံးဝဲ “တၢ်လၢယနၥ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲအဃိ ယဆၢထၢၣ်လၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤ ယပျံၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မနုၤမးတအိၣ်တ့ၢ်ဒီးယၤလၢၤဘၣ်. အကတီၢ်အံၤန့ၣ် ယတုၤဆူတၢ်အပတီၢ် လၢယကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ထဲတဂၤဧိၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အသးကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤအဂၢၢ်အကျၢၤန့ၣ်လီၤ. ခ့ ကွဲးနီၣ်ဝဲဒၣ် “ယတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတဖၣ်ခဲလၢၥ် စးထီၣ်ဟါမၢ်ကွံာ်သတူာ်ကလာ်န့ၣ်လီၤ. လၢယသးပူၤ တၢ်လၢအတလီၤတံၢ်တဖၣ် လီၤမၢ်ကွံၥ်ဝဲ, ဒီးယကတဲၥ်ကတီၤပၥ်ယသးလၢ ယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ် တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖဲယိၤဟၣ် ၁၂:၂၇ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအၢၣ်လီၤအသးလၢ, “ယသူၣ်ကိၢ်ယသးကိၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် တီဝဲလိၤဝဲဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်စံးကတိၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဂ့ၢ်

လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကတီၢ်, တၢ်အုၣ်သး မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဆူပှၤဟဲထီၣ်ဘါယွၤ တဖၣ်နီၤဟ့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. အါထ့ၣ်(Auntie)- မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤပှၤသ့ၣ်ညါအီၤလၢ ဖံဝါ လဲန်ဖီးဒ် (Sister Langford) န့ၣ် လၢအတၢ်အုၣ်သးတဖၣ်အကျါ အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤအါမးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအနီၤဟ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆီတလဲသးအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး အဝဲကဟံးန့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဆိပာ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ လၢအဆီတလဲအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢအသးပူၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်လူလီၤဂၢ်လီၤအထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆ အသးပူၤန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးဖဲအုၣ်အသး ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤ မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဖျါလၢ အဆၢဖိ ၅ အပူၤ “ဟဲ, ကွၢ် ယွၤအမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အမၤတၢ်အိၣ်ဝဲဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအလီၢ် လၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤပူၤဖျဲး လၢအလီၤလိာ်လီၤလးတဖၣ်. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ယွၤကွၢ်ထွဲပၢၤဃာ်တၢ်ဒီး, အဆၢဖိ…

လၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ် တြဲၤအိၣ်ဒၣ်ထဲတဘ့ၣ်

လၢယနီၣ်ဆံး တၢ်လီၢ်လၢယအိၣ်အခိၣ်အဃၢၤတၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ် ပိာ်ထွဲမၤထွဲ တၢ်ဘျၢသနိတမံၤ တၢ်ပာ်ပနီၣ် လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဒီးကလုာ်ဒုၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲလၢ ၁၉၅၀ နံၣ် ဒီး ၁၉၆၀ နံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် လၢဖၣ်ကပူၤတဖၣ် - မ့ရ့ၣ်, ပှၤဖီတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးပှၤ သ့လီခီလၢအမ့ၢ်ယၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤသူဖံးဖိ ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဟဲနုာ်လီၤ အီၣ်တၢ်လၢ ကျးအပူၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ပှၤဝါဖံးဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ် မၤလိာ်ဝဲတၢ်အီၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲလၢကျးအလီၢ်ခံတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၢသနူ ဒ်သိးအံၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်နီၤဖးပဲာ်ဖး လီၤဆီတၢ်လၢ ပှၤသုဖံးဖိတဖၣ်အလီၢ်အလၤ လၢစိၤဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး တုၤလၢ စိၤခဲအံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ် ဂ့ၤအါထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကညီတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအသိး ပကရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်မၤတဖၣ် အိၣ်ဒံးအါမးန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဒ်သိး လံာ်ရိမ့ၤ ၁၀:၈-၁၃ န့ၣ် မၤစၢၤပှၤလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်ပှၤကိးဂၤဒဲး ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်…

တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤလၢ အတလၢကွံာ်တၢ်

ၦၤဆါ ‘တၢ်အီၣ်-အီၣ်ဘၣ်လၢအချ့’ အကျး ၦၤမၤတၢ်ဖိ ကဲၣ်ဘ့ၣ်ဖီး(Kevin Ford)န့ၣ် လၢ ၂၇ နံၣ် အတီၢ်ပူၤ မၤတၢ်မၤ တလီၤဟိနီတသီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် (video) အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီးစံးဘျုးဝဲ လၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ အမၤတၢ်နံၣ် လၢအဆံတဖၣ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်ဝံၤဒီး ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢအကထိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒ်သိးကဒုးနဲၣ် တၢ်သးအိၣ်ဘၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတနွံဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဃုစ့တၢ်မၤဘူၣ်ထီၣ်ဘး ဒီလၣ် ၂၅ဝ,ဝဝဝ န့ၣ်ဒီး အဝဲစံး “တၢ်အံၤမၤသးဒ်တၢ်မံမီၢ်, တၢ်မံမီၢ် လၢအလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဝဲတမံၤ” န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤလၢဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဂၤ လၢအဒိးန့ၢ် တၢ်သးကညီၤ လၢအတလၢကွံာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢဘၤဘူၤလိၣ်စီၤပၤ အတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, ဒီးဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်သဘျ့န့ၣ် အဝဲဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒုးဃာ်အီၤ သၢဆံနွံနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယံး ၅၂:၃၁-၃၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်အီၤ လၢဃိာ်ပူၤလီၤ. အဝဲကတိၤတၢ်မုာ်မုာ်ဒီးအီၤ ယပာ်အလီၢ်ပစိာ်ထီန့ၢ် စီၤပၤတဖၣ်အလီၢ်ပစိာ် လၢအအိၣ်ဒီးအီၤလၢဘၤဘူၤလိၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ”. စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလီၢ်လၤအသီ, တၢ်ကူတၢ်သိးအသီတဖၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အသီန့ၣ်လီၤ.…