ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Arthur Jackson

တၢ်စံးကတိၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအဂ့ၢ်

လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကတီၢ်, တၢ်အုၣ်သး မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဆူပှၤဟဲထီၣ်ဘါယွၤ တဖၣ်နီၤဟ့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. အါထ့ၣ်(Auntie)- မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤပှၤသ့ၣ်ညါအီၤလၢ ဖံဝါ လဲန်ဖီးဒ် (Sister Langford) န့ၣ် လၢအတၢ်အုၣ်သးတဖၣ်အကျါ အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤအါမးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအနီၤဟ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆီတလဲသးအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး အဝဲကဟံးန့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဆိပာ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ လၢအဆီတလဲအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢအသးပူၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်လူလီၤဂၢ်လီၤအထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆ အသးပူၤန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးဖဲအုၣ်အသး ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤ မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဖျါလၢ အဆၢဖိ ၅ အပူၤ “ဟဲ, ကွၢ် ယွၤအမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အမၤတၢ်အိၣ်ဝဲဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအလီၢ် လၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤပူၤဖျဲး လၢအလီၤလိာ်လီၤလးတဖၣ်. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ယွၤကွၢ်ထွဲပၢၤဃာ်တၢ်ဒီး, အဆၢဖိ…

လၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ် တြဲၤအိၣ်ဒၣ်ထဲတဘ့ၣ်

လၢယနီၣ်ဆံး တၢ်လီၢ်လၢယအိၣ်အခိၣ်အဃၢၤတၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ် ပိာ်ထွဲမၤထွဲ တၢ်ဘျၢသနိတမံၤ တၢ်ပာ်ပနီၣ် လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ဒီးကလုာ်ဒုၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲလၢ ၁၉၅၀ နံၣ် ဒီး ၁၉၆၀ နံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် လၢဖၣ်ကပူၤတဖၣ် - မ့ရ့ၣ်, ပှၤဖီတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးပှၤ သ့လီခီလၢအမ့ၢ်ယၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤသူဖံးဖိ ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဟဲနုာ်လီၤ အီၣ်တၢ်လၢ ကျးအပူၤတဖၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ ပှၤဝါဖံးဖိခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤသူဖံးဖိလၢ အဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ် မၤလိာ်ဝဲတၢ်အီၣ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်ဟံးန့ၢ်ဝဲလၢကျးအလီၢ်ခံတြဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၢသနူ ဒ်သိးအံၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်နီၤဖးပဲာ်ဖး လီၤဆီတၢ်လၢ ပှၤသုဖံးဖိတဖၣ်အလီၢ်အလၤ လၢစိၤဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး တုၤလၢ စိၤခဲအံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ် ဂ့ၤအါထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကညီတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်တ့လီၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤအသိး ပကရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်လၢပကဘၣ်မၤတဖၣ် အိၣ်ဒံးအါမးန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ် ဒ်သိး လံာ်ရိမ့ၤ ၁၀:၈-၁၃ န့ၣ် မၤစၢၤပှၤလၢ ပကနၢ်ပၢၢ်ပှၤကိးဂၤဒဲး ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်…

တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤလၢ အတလၢကွံာ်တၢ်

ၦၤဆါ ‘တၢ်အီၣ်-အီၣ်ဘၣ်လၢအချ့’ အကျး ၦၤမၤတၢ်ဖိ ကဲၣ်ဘ့ၣ်ဖီး(Kevin Ford)န့ၣ် လၢ ၂၇ နံၣ် အတီၢ်ပူၤ မၤတၢ်မၤ တလီၤဟိနီတသီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် (video) အတၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃးဒီး အဝဲအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးဒီးစံးဘျုးဝဲ လၢအဒိးန့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤက့ၤ အမၤတၢ်နံၣ် လၢအဆံတဖၣ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်ဝံၤဒီး ၦၤဂီၢ်မုၢ်လၢအကထိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး ဒ်သိးကဒုးနဲၣ် တၢ်သးအိၣ်ဘၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတနွံဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဃုစ့တၢ်မၤဘူၣ်ထီၣ်ဘး ဒီလၣ် ၂၅ဝ,ဝဝဝ န့ၣ်ဒီး အဝဲစံး “တၢ်အံၤမၤသးဒ်တၢ်မံမီၢ်, တၢ်မံမီၢ် လၢအလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဝဲတမံၤ” န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤလၢဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤတဂၤ လၢအဒိးန့ၢ် တၢ်သးကညီၤ လၢအတလၢကွံာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢဘၤဘူၤလိၣ်စီၤပၤ အတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, ဒီးဟ့ၣ်က့ၤအီၤတၢ်သဘျ့န့ၣ် အဝဲဘၣ်တၢ်ဖီၣ်ဒုးဃာ်အီၤ သၢဆံနွံနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယံး ၅၂:၃၁-၃၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဘၤဘူၤလိၣ်အစီၤပၤမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်အီၤ လၢဃိာ်ပူၤလီၤ. အဝဲကတိၤတၢ်မုာ်မုာ်ဒီးအီၤ ယပာ်အလီၢ်ပစိာ်ထီန့ၢ် စီၤပၤတဖၣ်အလီၢ်ပစိာ် လၢအအိၣ်ဒီးအီၤလၢဘၤဘူၤလိၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ”. စီၤပၤယဟိၤယါခံၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤလီၢ်လၤအသီ, တၢ်ကူတၢ်သိးအသီတဖၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ် အသီန့ၣ်လီၤ.…

ဆီၣ်လီၤသးဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်

တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ကိးထီၣ် လးထရံၤ(စ) (Latriece)ဒီး အဝဲလဲၤဆူတၢ်မဲာ်ညါဒ်သိး တၢ်ကဘိးဘၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤလၢကမျၢၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကစံးကတိၤတၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်, ဒီးတၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်လီၤန့ၣ် မတၤတဂၤမး တဆိကမိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသုးလီၢ်သုးကျဲ ဒီးဘၣ်အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ကဲ(န)ထၢးကံၣ် (Kentucky) ဖဲ ၂၀၂၁နံၣ် လါဒံၢ်စ့ဘၢၣ်, မ့ၢ် လၢကလံၤမုၢ်အူသဝံးတၢ်ဖးဒိၣ် မၤဟးဂီၤတၢ်နးနးကလဲာ်ဒီး လးထရံၤ(စ) အဟံၣ်ဖိဃီဖိ နွံဂၤစ့ၢ်ကီး အသးသမူလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံး “မ့ၢ်လၢယွၤအိၣ်ဒီးယၤအဃိ, ယနံၤကဲဝဲဒၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ. အသးဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤကွၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်အုၣ်အသး တထံၣ်အံၤ ပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်မၤကွၢ်, တၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢအိၣ်ဒီးအစိအကမီၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ စံး ၂၂ အပူၤ (လၢအဆှၢနဲၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်) န့ၣ်, အဆၢဖိ ၁ စံးဝဲဒၣ် ပှၤလၢ ဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤလၢကစၢ်ယွၤ, အဆၢဖိ ၆-၈ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်မၤတရီတပါ, ဒီးဘၣ်တၢ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲ, အဆၢဖိ ၁၂-၁၃…

သ့စီၤယၤ

လၢယသိလ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကတိၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် “သ့စီယၤ”န့ၣ် တဘၣ် တၢ်ကွဲးဃာ်အီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ပကဘၣ် သ့စီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယလဲၤနီၣ်ယသိလ့ၣ်ဆူ ပှၤသ့စီသိလ့ၣ်အလီၢ် ဒီးဖဲန့ၣ် ပှၤနီသိလ့ၣ်အဂၤတဖၣ် စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးကသ့စီတၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်လၢ ကျဲလိၤ မ့ၢ်လၢ ဘှ့ၣ်ပစီလီၤဒီး လုၢ်ဘၢတၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်အိၣ်ခိးတၢ်အကျိၤန့ၣ် ထီဒိၣ်မးဒီး တၢ်မၤကဆှီသိလ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယံာ်ဝဲဃၢဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပအိၣ်ခိးဘၣ် တၢ်န့ၣ်အဘျုးအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်သ့စီသိလ့ၣ် အတၢ်မၤယံာ်ဝဲဃၢဝဲအဃိ လၢတၢ်သ့စီယသိလ့ၣ်အဂီၢ် ယတဟ့ၣ်ဘၣ်အဘူးအလဲန့ၣ်ဘၣ်. ဒီးယဟဲနီၣ်က့ၤ ယသိလ့ၣ်လၢ အကဆှဲကဆှီန့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိလၢ ပှၤဂၤအတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအပူၤ, တၢ်ဘၣ်မၤကဆှီထီၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် အတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်လီၤလၢ်ပှၤတၢ်ပျၢ် ပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ခီဖျိလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဒိးသံအသးဒီးအတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အမူးန့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ဘၣ်အၢဘၣ်သီတဖၣ်အဃိ မ့ၢ်မတၤတဂၤ ကစံးဝဲဒၣ်လၢ တလိၣ်လၢ ပကမၤကဆှဲကဆှီ ပသးဘၣ်န့ၣ်လဲၣ်. ဖဲပဘၣ်အၢဘၣ်သီ ခီဖျိလၢ ပသးတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပမၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပဆိကမိၣ်မၤဒၣ်ထဲလၢ ပဂီၢ်အဃိ ကဲထီၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဆါ…

လံာ်ပရၢတဖၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်, ဒီးတၢ်မၤနၢၤတဖၣ်

လၢပှၤတဝၢပူၤ ဂ့ၢ်ဝီတဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢထီၣ်တၢလီၤ, တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုး ဒီးတၢ်တမုာ်တလၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဒ်သိး ကၠ့ၣ်မံၣ်(Jimmy) အသုတလဲၤဆူ ထံကီၢ်အဖှီၣ်ယာ် ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ, လၢအကလဲၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် အနီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢထးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တြီအီၤတန့ၢ်ဘၣ်. တဘျီဘၣ်တဘျီ လီလံာ်ပရၢလၢ ကၠ့ၣ်မံၣ်ဆှၢလီၤဆူပအိၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. “Okay, တံၤသကိးသ့ၣ်ဧၢ, ပကထုကဖၣ်သကိးတက့ၢ်. ပသိလ့ၣ်အစဲးခိၣ်ဃံကိၢ်ကဲၤထီၣ် အဘျီတဆံဘျဲၣ်လၢ ခံနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပလဲၤတုၤဒံးဒၣ် အမံးလာ်တဆံန့ၣ်လီၤ”. မ့ၢ်လၢ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတံာ်တာ်အဃိ, ဒီးတချုးလၢဖးဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် အဝဲလဲၤတုၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢ ကဘၣ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤအဂီၢ်, ဖဲန့ၣ် ပှၤဘၣ်အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်အီၤ ယဲၢ်နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် တၢ်ပရၢဟဲတုၤဒီး ဖျါလၢ အသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပရ့လိာ်မုာ်လိာ်သး အဂ့ၤကတၢၢ် ဒီးပှၤတဆံခံဂၤ ဟဲထီၣ်ဆူ တၢ်မဲာ်ညါ ဒ်သိး ပကဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မုၢ်နၤလၢအပှဲၤဒီး တၢ်စိတၢ်ကမီၤန့ၣ်လီၤ”.

တၢ်မၤယွၤအတၢ်မၤတီတီလိၤလိၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ အတၤပှၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် အပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်သးဒူလၢ ကဆၢထၢၣ်လၢခရံာ်အဂီၢ်

ဖဲခရံာ်နံၣ် ၁၅၅ န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပၢ်အဆိကတၢၢ်အကျါတဂၤ, ဖီလံခး (Polycarp) ဘၣ်တၢ်မၤပျံၤအီၤ လၢကဘၣ်တၢ်ဃိသံအီၤ လၢမ့ၣ်အူ, မ့ၢ်လၢအနာ်ခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲဆၢဝဲ “ယကဲတ့ၢ်လံ ခရံာ်အခ့အၦၤ အိၣ်လံ ၈၆ နံၣ်လံ. အဝဲတမၤကမၣ်ယၤ နီတမံၤဘၣ်. ဒီးအခဲအံၤ ယကဒုၣ်ဒွဲၣ်စံးအၢယစီၤပၤ ဒီးယကစၢ် လၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤဒ်လဲၣ်. ဖီလံခး အတၢ်စံးဆၢအံၤ ကြၢးကဲထီၣ်တၢ်လၢသဆၣ်ထီၣ်ၦၤဒီးဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ပသး ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ပှၤအနးကတၢၢ်, မ့ၢ်လၢပစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢအမ့ၢ်ပစီၤပၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

တချုးစှၤနၣ်ရံၣ် ဖဲခရံာ်အတၢ်ဒိးသံသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယိၤ ၁၃:၃၇ အပူၤ ၦၤတၢ်မၢဖိ စီၤပ့းတရူး ဒုးနဲၣ်ဖျါဝဲဒူဒူလၢ အတၢ်ဘၣ်ထွဲသးတီဒီးခရံာ် ဒီးစံးဝဲ, “ယကပာ်လီၤကွံာ်ယသးသမူလၢနဂီၢ်လီၤ”. အဆၢဖိ ၃၈ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်, လၢအသ့ၣ်ညါစီၤပ့းတရူးအါန့ၢ် စီၤပ့းတရူးသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသးတဂၤ စံးဆၢဝဲဒၣ်, “ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်နၤတီတီလိၤလိၤ, ဆီဖါတချုးအိၣ်အိထီၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး နကသမၢယၤသၢဘျီလီၤ”. ဘၣ်ဆၣ် ယိၤ ၂၁:၁၆-၁၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရူးခရံာ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤအလီၢ်ခံႇ ၦၤလၢအသမၢတ့ၢ်အီၤတဂၤအံၤ ကဲထီၣ်က့ၤ ၦၤလၢအမၤခရံာ်အတၢ်မၤ…

ဒဲလၢ အလီၤဘှံးတဖၣ်

“ဒဲန့ၣ် လီၤဘှံးဝဲလီၤ.” တၢ်ကတိၤအံၤဘၣ် တၢ်စံးကတိၤအီၤလၢ ယတံၤသကိး ပီ(လ) (Paul) ဒီးအဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအကွၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ဝ့ၢ်နဲရိၣ်ဘံၣ်(Nairobi), ကီၢ်က့ၣ်ညၣ် (Kenya)န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၅ နံၣ် န့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ အလီၤဂာ်ဒီး ဒဲတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပီ(လ) ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ “ခဲကနံၣ်အံၤ, ပဒဲန့ၣ် ဟးဂီၤလံ, ဒီးဖဲတၢ်စူၤလီၤအဆၢကတီၢ်, မူခိၣ်ထံတဖၣ် လီၤစီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယတံၤသကိးအတၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအပာ်ဖျါထီၣ် အဒဲအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးညီတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၁၆ ဒီး ၅:၄ အပူၤ စံးဝဲ “ပနီၢ်လၢ ခိအံၤ ဟးဂီၤဝဲ... ပှၤအိၣ်လၢဒဲပူၤ ပဝဲဒၣ်အံၤ, ဘၣ်ဝံတၢ်ဃၢဒီး ပကအုကစွါတၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ.

လၢပတၢ်အိၣ်မူ စးထီၣ်လၢသးစၢ်အကတီၢ် ပသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ ပဝဲပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဟးဂီၤညီတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဃ့ၢ်ဆူယ့ၣ်ၡူးအိၣ်

ဘဲ(န)(Ben)ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ဖဲရဲး(Paris)န့ၣ် လဲၤထံၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ် အကျါတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘဲ(န) န့ၣ် တမ့ၢ် ပှၤလၢဃုမၤလိ ပီညါဒွဲလၤ ကၠိဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤ အဝဲကွၢ်ကီဘၣ်ဝဲ တၢ်တ့ခဲၣ်တၢ်ဂီၤတထံၣ်ဒီး အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ် စီၤပ့းတရူးဒီး စီၤယိၤဟၣ် ဃ့ၢ်ဆူ တၢ်သွၣ်ခိၣ် ဖဲတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အမုၢ်တဂီၤ” ဒီးဘၣ်တၢ်တ့ခဲၣ်အီၤလၢ ယူၣ်ကၠံဘၢနဲၣ်(Eugène Burnand)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကတိၤလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် စီၤပ့းတရူး ဒီးစီၤယိၤဟၣ် အမဲာ်သၣ်အက့ၢ်အဂီၤ ပာ်ဖျါတၢ်လၢ အကွၢ်ဝဲဒီးအထံၣ် ဒီးစုအက့ၢ်အဂီၤ တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် စံးကတိၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အါမးဒီး ဖျါမၤအသး ဒ်ကွဲမုာ် ပှၤကွၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် ကမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ ဒီးအဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤဒီး သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တ့ခဲၣ်တၢ်ဂီၤအံၤ သန့ၤထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ယိၤ ၂၀:၁-၁၀ အပူၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဆၢဖိ ၄, လၢအမ့ၢ် ပှၤခံဂၤဃ့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအသွၣ်ခိၣ် လၢအိးထီၣ်အသး အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.…

ဖဲတၢ်ဆီၣ်သနံး နးနးကျံးကျံးကတီၢ်

တၢ်လၢအပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ယတံၤသကိးတဂၤတဲဘၣ်ယၤ, အတၢ်ပျံၤ, အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ် ဖဲလၢဂုာ်ကျဲးစၢးခီဂာ် သိလ့ၣ်ကျဲတဘိလၢ အသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်သးဒီး ကျဲအဂၤတဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. “ယတလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဒ်သိးအံၤ နီတစုဘၣ်, တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢယမၤလိန့ၢ်တ့ၢ် တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ခီဂာ်သိလ့ၣ်ကျဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤတကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒိၣ်နီၢ်မးအဃိ,ယအိၣ်ခိး သိလ့ၣ်ဘၢး(စ)(bus), ဃ့ကညးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်လၢကပျဲဒိး အသိလ့ၣ် ဒ်သိးယကလဲၤတုၤဘၣ်ဆူ ကျဲဝာ်ဘးခီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးယကလဲၤခီဂာ် ကျဲဒ်သိးအံၤလၢ အသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးယကဘၣ်နီၣ်သိလ့ၣ် လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယဘၣ်မၤလိန့ၢ်အီၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအတီၢ်ပူၤလီၤန့ၣ် မ့ၢ်အတၢ်စံးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.

သိလ့ၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအါဘိ သဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်အသးအလီၢ်အကျဲတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်သ့ဘၣ်ဆၣ် လၢသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ် ယဘၣ်အိၣ်မူလဲၤခီဖျိ, လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်အါမးန့ၣ်ဒံး ပလဲၤခီဂာ် သိလ့ၣ် ကျဲလၢအသဂၢၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲး စံး ၁၁၈ န့ၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်အိၣ်အသး, တၢ်မၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, ပသ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ, အဆၢဖိ ၅ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ…