ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Monica La Rose

တၢ်သူၣ်အုးသးအုးလၢအဟါမၢ်တန့ၢ်

ခဲရလဲ(Caroline) ဒိးန့ၢ် ခိၣ်နူၥ်ခဲစၢၣ် တၢ်ဆါလီၤပျံၤ လၢအကဲထီၣ်စှၤ ဒီးၦၤယါဘျါတန့ၢ်တကလုၥ် ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲထံၣ်န့ၢ်က့ၤ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်ကွၢ်စိ ခီဖျိ တၢ်ဒိကလီန့ၢ်တၢ်ဂီၤလၢဖိသၣ် လၢအဆူးအဆါ နးနးကျံၤကျံၤ ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်သးအုးဒီး လၢတၢ်ကီကတၢၢ်အလီၢ်န့ၢ် ပဆိကမိၣ်လၢ တၢ်လၤကပီၤ ဒီးတၢ်ဃံတၢ်လၤအိၣ်တသ့, - ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်မၤအံၤအဃိ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢအသးခုဘၣ်ဒီးအဖိန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်အုး သးအုးအပူၤန့ၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဃုထၢပၥ်လီၤအသး လၢ ကအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သး န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးတၢ်သူၣ်အုးသးအုးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤသးစဲဒီး အိၣ်ဒီးအစိကမီၤ လၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးအုးအံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါၦၤ ဒီးမၤပျံၤမၤဖုး မၤဟးဂီၤတၢ် အနီၢ်ကီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢတၢ်အံၤအပူၤ ပထံၣ်ပလၢၢ်ဘၣ် ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံၥ်ယိၤဘးအပူၤ တၢ်ပၥ်ဖျါအအါကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤဂၥ်ဒီး တၢ်သးအုးအတၢ်ဂီၤ တဘ့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါ စီၤယိၤဘးအတၢ်လီၤမၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ (၁ : ၁၈-၁၉). ဆ့ၣ်နီၤသကိးဒီး စီၤယိၤဘးလၢ အါနံၤအါသီဝံၤလီၢ်ခံ, စီၤယိၤဘး…

တလၢကွံာ်တၢ်သ့ၣ်ညါအဒူၣ်အဆၢတဖၣ်

တၢ်အံၤ မ့ၢ်နံၤသီလၢ အကီခဲတနံၤဖဲယ၀ၤသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒ်ပှၤအါဒံအါဂၤအသိး‚ အ၀ဲ စ့ၢ်ကီး တယံာ်ကဘၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအဟဲဟးထီၣ်ၣ်လီၤႉ ပနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤ ကတုၤအိၣ်တၢ်လၢပလိၣ်ဘၣ်ၣ် ကကဲထီၣ် ဒ်လဲၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုး ဒံးန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်ယလဲၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီ လၢယသးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ် အပူၤ‚ ယထံၣ်လီၤက့ၤယသးလၢ ယဖးကဒီးထါတယုၢ်လၢယအဲၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ နံၣ်ကယၤ ၁၆ ရၠာစးံၣ်ဖီမၢၣ်ကၠီအီး (ဖ) သၢၣ်ခရၠာစးီး (စ) လီၤႉ ထါအခီၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ယနုာ်လီၤ ဘၣ်ဆၣ်ၢ် တၢ်လဲၤကျဲတဘိလၢအအးလီၤသး လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့‚ ဖဲတၢ်လဲၤတလၢကွံာ် တၢ်သ့ၣ်ညါအဆၢတဖၣ်’’ၢ်တၢ်လၢ ‘‘တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ကစၢ်ယွၤလၢ အဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါလၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲး’’ န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ယၤဒီး ယ၀ၤဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ် ဖဲတၢ်အကတီၢ်အံၤ‚ ဒ်သိးကဃၣ်တရၠာစးံး ပတၢ်ပညိၣ်လၢ တၢ်လၢပပၢၤဃာ်အီၤသ့ ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဆူတၢ်လၢတၢ်တမုၢ်လၢ်ၢ်အီၤသ့လၢပဃၢၤ၀း၀းန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးန့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်လဲၤကျဲတမံၤ လၢအအိၣ်ဖျါအလီၢ်ဆူတၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါၢ်ဃၢန့ၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်’’ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၄း၁၇) န့ၣ်လီၤႉ
စီၤပီလူး တမၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံတၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ်…

တၢ်ဃုထၢတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ

ပှၤကွဲးလံာ် Marilyn McEntyre ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တမံၤလၢ အမၤလိန့ၢ်၀ဲလၢ အတံၤ သကိးမုၣ်တဂၤအအိၣ်ဒ်အံၤ ‘‘တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါအတၢ်အိၣ်ဆၢညါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံ သးညီန့ၣ်လီၤႉ’’ အတံၤသကိးမုၣ် အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီး တၢ်ဆါအီၤထီဘိၢ်ဘၣ်ႉ နာ်သက့ လၢကျဲတဘိဘိန့ၣ် အ၀ဲအိၣ်ပှဲၤလီၤဆီဒီး တၢ်သးခုဒီး သူၣ်ဖှံသးညီ ဃုာ်ဒီး ပှၤဂုၤဂၤ တဖၣ်သ့၀ဲၢ် ‘‘တၢ်မုာ်သူၣ်ကျၢၤသးဆူ ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢ အထံၣ်ဒီးအီၤ’’ တချုးလၢ အ၀ဲလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ထံၣ်အံၤ ‘‘တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါ အတၢ်အိၣ်ဆၢညါန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သူၣ်ဖှံ သးညီလီၤ’’ န့ၣ် အိၣ်ထီဒီးယၤ‚ ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢ တံၤသကိးတဖၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူဒၣ်ယဲအပူၤ လၢအဖျါအိၣ်မူလၢတၢ်သးခု လၢအတအိၣ်ဒီးတၢ်ထိၣ်သBတီၤ ဘၣ်ၣ်လီၤႉ
တၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါန့ၣ် မ့ၢ်ထုတခါလၢ ပလီၤလၢအပူၤညီန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ဟဲအိၣ်လၢ ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်‚ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအယိာ် ကတၢၢ် တဖၣ်အပူၤ ဒီးကတိၤကသွံတၢ်ဒီးပှၤလၢ ပမ့ၢ်လီၤဂာ်ဒီးတၢ်အံၤၣ် တမ့ၢ် ပကဘၣ် ဂဲၤလိာ်ဒ်သိးအံၤဘၣ်ၣ်လီၤႉ
ဒ်စီၤပ့းတ့ှူးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤသီတဖၣ်လၢ ၁ပ့းတ့ှူး ၂ အပူၤ အသိးၣ်…

လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ဒ်ခရၠာစးံာ်အသိး

ခဲးသလံနီရၠာစးံး ကွဲးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအသနိမ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အလီၤပျံၤ ကတၢၢ်’’‚ ဖဲတၢ်မ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်ဒီး ထိၣ်သBတီၤ စိၤဆၢကတီၢ်အခဲအံၤ အတၢ်လၢ တၢ်ပှဲၤအသနိၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်လၢ စိၤဆၢကတီၢ်တၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအသနိ ဒ်အမ့ၢ် ‘‘တၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးသးလၢအကါဒိၣ်‚ လၢအဒုးကဲထီၣ်ပှၤကညီလၢ ကဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ် တလၢကွံာ် လၢကဖံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအလိၣ်ၣ်လီၤ’’ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် လၢလံာ်မးသဲအပူၤတခီ‚ အခီပညီနီၢ်နီၢ် မ့ၢ်တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤၣ်လီၤႉ နီရၠာစးံး မၤကတၢၢ်ကွံာ် တၢ်အံၤလၢ ‘‘ဒ်သိးတၢ်ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဂီၢ်‚ တၢ်အံၤမၢ်တၢ်ကအိၣ်ဒီးသးလၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဒီးကဲထီၣ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ အလၢအပှဲၤဆူၣ်လီၤႉ
တၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢကျဲဒ်အံၤ‚ မၤစၢၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်လီၤလီၤ ဆီဆီလၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢလံာ်မးသဲ ၁၉‚ ဖဲပှၤတဂၤသကံွၢ် စၢ်ယၣ့်ှှူးလၢ မ့ၢ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤၢ်တၢ်မူအထူအယိာ် (း၁၆) န့ၣ်လဲၣ်လီၤႉ စၢ်ယၣ့်ှှူး စံးဆၢက့ၤအီၤလၢ ‘‘တိၢ်န့ၢ်ဖးဃာ်တၢ်မၤလိာ်တဖၣ်တက့ၢ်’’ (း၁၇) ႉ ပှၤအံၤဆိကမိၣ်၀ဲ လၢ အ၀ဲတိၢ်န့ၢ်တၢ်အံၤကိးမံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲသံကွၢ်ထီၣ်လၢ‘ယတလၢပှဲၤဒံးဘၣ်လၢမနုၤတမံၤလဲၣ်’ (း၂၀) ႉ
လၢတၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ်အီၤလၢ‚ အ၀ဲမ့ၢ်အဲၣ်ဒိး လၢထီၣ် ပှဲၤထီၣ်ၢ်တၢ်လၢ…

တၢ်ကူၣ်သ့လၢအဒိၣ်အယိာ် ဒီးမဲာ်ချံအဖျၢၣ်လၢအကထိ

ကၠီခရၠာစး့စိၣ်ထၢၣ်မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်လၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ ကွဲး၀ဲလၢ‘ပှၤကွၢ်သိလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကူၣ်သ့လၢအဒိၣ်ဒီးမဲာ်ချံအဖျၢၣ်လၢအကထိ’ ဒ်သိးကသမံသမိး သးအတၢ်အိၣ်သး လၢသနၢၣ်ကိးသနၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲကွဲး တၢ်ကတိၤ ဒ်သိးအံၤမ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်တတီၤလၢ ကကတိၤသကိး တၢ်လၢတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်လၢ တၢ်အံၤကဲထီၣ်တသ့ ဒ်ကမၤဆူၣ်ပှၤတဂၤဂၤဆူတၢ်ယါဘျါ‚ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်အတယၢၢ်‚ တၢ်တုၤအိၣ်တၢ်ဆူပှၤဂုၤ ပှၤဂၤအသူၣ်အသး‚ လိၣ်ဘၣ် တၢ်သး ကညီၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အံၤအခီပညီ‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်တဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ခရၠာစး့စိၣ်တၢၣ် ဒုးပလီၢ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ ‘‘ပမ့ၢ်မၤပသးဒ်တလိၣ်တၢ်လၢတၢ်ကမၤဘၣ်အီၤဃံးဃံးလၢ ပှၤတဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကကွဲးကါ ယိာ်ယိာ်‚ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တမၤဘၣ်တၢ်ကွဲးကါလၢ အဒိၣ်အယိာ်တမံၤ‚ လၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲလၢနမ့ၢ်မၤတၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အတအိၣ်ဒီး တၢ်သး ကညီၤ‚ တလီၢ်လီၢ်ပှၤဆါအံၤ ကအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်သးဟးဂီၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ၣ်လီၤ’’
တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်လၢ အလီၤပလိာ်အိၣ်၀ဲတမံၤလၢ လံာ်ယူၤဒၤပာ်ဖျါထီၣ်‚ လၢတၢ်ကမၤ ဆၢက့ၤတၢ်ဆူ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဆှၢကမၣ်အီၤတဖၣ်လၢ ၀ံဘျၣ် သရၠာစးၣ်ဘျၣ်‚ လၢအအိၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်သကဲာ်ပ၀းလၢအ၀ဲပာ်ဖျါ ဒ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤ (၁း၁၂-၁၃ၣ်လီၤႉ ဒီးဖဲလံာ်ယူၤဒၤဃၣ်တရၠာစးံးသး ဒ်သိးကမၤဆၢက့ၤတၢ်ဆူ…

လၣ့်ဘ့ဒီၢ် အ့ကၠဲၢ် (လ)

လၢ ၂၀၀၉ နံၣ်ပူၤ ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) ဒီးအတံၤသကိးထွံၣ်ဖါသူ‘ခၠဲလၣ်’ၣ်မ့ၢ်အထံွၣ်ဖိလၢ အသံန့ၣ် အမံၤဒီး လၣ် - န့ၣ် (ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) ကိးအထွံၣ်ဖိ လၣ့်ဘ့ဒီၢ်အ့ကၠဲၢ် (လ) အမံၤလၢ အကိးဖုၣ်၀ဲ) အ၀ဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပ့တၢၤတမံၤလီၤႉ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ထီၣ်ကစၢၢ်တုၤ ဆူ အဒီခိၣ် ကိးမုၢ်ဂီၤဒဲးလၢ ၃၆၅ သီ အပူၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ် တလီၤတူာ်ဘၣ်လီၤႉ
ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) န့ၣ် အိၣ်ဒီး အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အလီၤသးကညီၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟးထီၣ်လၢအဟံၣ် ဖဲအသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဒၣ်၀ဲ လိၤလိၤဘျၢဘျၢလီၤႉ အ၀ဲ အဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤန့ၣ် တမုာ်တလၤဘၣ်ၣ်အဃိ အ၀ဲဃုတၢ်မၤဘျါမၤမုာ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတဖၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးတဘျီဘျီၣ်‚ နဘၣ်ဃၣ်နသးဆူ တၢ်အဂၤတမံၤလီၤႉ လၢ ဒဲး့ှှ၀ူး (ဒ) အဂီၢ်ၣ် မ့ၢ်အတံၤသကိး လၢ ကဃၣ်ကွံာ်အသးလၢ တၢ်တမုာ်တလၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ်တမံၤလီၤႉ
လၢပ၀ဲဒၣ်တဖၣ်အဂီၢ်‚ ဒ်ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲအသိး‚…

စံးကတိၤ‚ တီ‚ ကလၢၢ်ဘၣ်

စံးကတိၤတဂ့ၤ‚ တဘၣ်တီတဂ့ၤၣ်လီၤ’’ႉ ဘၢၣ်ချနၣ် စံးကတိၤအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢအကိး၀ဲ ‘‘ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်သိၣ်သီ လၢတၢ်တ့ကွဲးအီၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ (မ့) အဂၤတမံၤ လၢအကဲထီၣ်၀ဲ သတူၢ်ကလာ်လီၤ’’ႉလၢအ၀ဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ အဟံၣ်ဖိဃိဖိအပူၤ ‘‘တၢ်သိၣ်တၢ်သီ’’ မ့ၢ်၀ဲၣ်‚ အဃိၢ် ပှၤနီတဂၤလၢ အဘၣ်ဃးအတၢ်သးဆါန့ၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နကတဲဖျါက့ၤ တၢ်တမံၤမံၤဧါႉ ပ၀ဲဒၣ်အါဂၤၣ်တဖၣ် သန့ၤထီၣ်အသး လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအဖီခိၣ် ဒီးမ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်အသး လၢအမ့ၢ်တၢ်ကဲကုၢ်ကဲပှၤတမံၤလီၤႉ
ပတအိၣ်ဒီး ဆၢကတီၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ ပကနီၤဖးကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအတၢ်ကွဲမုာ်ဆူ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ မ့ၢ်၀ဲလၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢအအိၣ်အသးတမံၤလၢ ပလဲၤခီဖျိညီနုၢ် ဘၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံတမံၤလၢအလီၤပျံၤဘၣ်ပှၤလၢ ကလီၤမၢ်န့ၢ်ပှၤန့ၣ်လီၤႉ
ဒ်စီၤပီလူး တဲသ့ၣ်ညါပှၤအသိးၣ် လၢခံကတၢၢ် မၤသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်အဲၣ်န့ၣ် အခီပညီ မ့ၢ်တၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤ‚ ‘‘အဂ့ၢ် ဒ်အံၤၢ်ကုၢ်အသး ဒ်သိးသုကဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးကဒီးန့ၣ်ဘၣ်’’ (ရၠာစးိမ့ၤ ၈း၁၅) ‚ ဒီးစးထီၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်အတၢ်ကဲကုၢ်‚ ဒီးကလဲၤနုာ်ဆူ ယွၤအဖိတဖၣ်ၣ် ကဲထီၣ်၀ဲသ့ ဖဲပသ့ၣ်ညါလၢ ပအဲၣ်တၢ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့‚ တီတီလိၤလိၤၤထီၣ်အသးလၢ တၢ်အိၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သဘ@အပူၤ တကတိၤဘၣ်တၢ် လၢကနၣ်ဘၣ်တၢ်‚ ဒီးကကလၢၢ်ဘၣ်…

ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် ဟံၣ်ဒွဲ

‘ဒဲၢ်’ဟံၣ်ဒွဲလၢ၀့ၢ်ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်အပူၤ‚ ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤလၢ မံၤအါမံၤဖဲၣ်လီၤႉ ထံကီၢ်ပဒိၣ်တဖၣ် ဘျၢလီၤ ဟံၣ်ဒွဲအံၤဆူ ပှၤဆါသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘျါက့ၤလၢ ခိၣ်ရၠာစးိနၣ် - ၁၉ ဒီးဟံၣ်ဒွဲအံၤ တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၢ် စှၤကိာ်ဖိအလီၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သးခုၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါန့ၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် သး၀ံၣ်တၢ်လၢတၢ်သဘ@‚ ဂဲၤကလံာ် ဒီးနံၤ၀ဲအ့၀ဲတပူၤဃီလီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်၀ဲ‚ လၢထံကီၢ်အံၤအပူၤၢ်လိာ်အသး‚ အိၣ်ထီၣ်လၢပှၤမၤထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ‚ ဒီးတၢ်တနာ်လိာ်အသး အိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်အနၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဆူၣ်ဒီးနး၀ဲအကတီၢ်ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၢ်က၀ီၤလီၤဟိအပူၤၣ် မ့ၢ်၀ဲန့ဆၢၣ်တၢ်ပတီၢ်မုၢ်စ့ၢ်ကီးလၢပဂီၢ် ပကဘၣ်တွံၢ်ဃီၤပသးဆူ ပှၤလၢ ပထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢအလီၤဂာ်ဒီးပှၤၢ်သကိး‚ တၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်‚ ဒီးအတၢ်ပာ်ပရၤပာ်ကလံၤဆူပ၀ဲဒၣ်ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး‚ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအရၠာစး့ဒိၣ်လီၤဆီဒီးစံးၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်တၤဆူပှၤကူပှၤကညီတဂၤဒီးတဂၤ အဘၢၣ်စၢၤၣ်ၢ်ဒံး ပတၢ်လီၤဆီလိာ်ပသး‚ တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်လီၤသဘံှးၢ်သးလီ‚ ဒီးလိၣ်ဘၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်မၤဘျါက့ၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အပူၤလီၤႉ
ပမ့ၢ်နာ်လၢ ‘‘ပှၤတဂၤသံလၢပှၤကိးဂၤအဂီၢ်’’ႉ တုၤနူၤတစု‚ အလီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ် လၢတၢ်သးမံဃုာ်ဒီးတၢ်မဲၣ်ဖံးခိၣ်အတီၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီးပှၤဂုၤဂၤဘၣ်‚ လၢတၢ်နာ် အလီၢ်’’ ခရၠာစးံာ်အတၢ်အဲၣ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ပှၤ (၂ ကရၠာစးံၣ် ၅း၁၄) လၢ‚…

တၢ်အဲၣ်လၢအတပျံၤတၢ်ဘၣ်

တၢ်ဂီၤတနီၤ အစိကမီၤဆူၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ နီတဘျီဘၣ်ႉ ယလဲၤ ခီဖျိဘၣ်တၢ်အံၤ ဖဲယကွၢ် ၀့ (လ) အနီၢ်ပၤမုၣ်ဖိဒဲၣ်နၣ် လၢအသံ၀ံၤတဂၤ အတၢ်ဂီၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲပကွၢ်အီၤအဆိတဘျးအခါ‚ တၢ်ဂီၤအံၤ ဖျါဒ်ပတီၢ်မုၢ်အသိးလီၤႉ နီၢ်ပၤမုၣ်ဖိလၢ နံၤကမှံလီၤမုာ်သးမးအပူၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအဒုးလီၤဆီအီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂီၤအံၤ အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤႉ
၁၉၈၇ နံၣ် လါအ့ြဖ့ၣ် ၁၉ သီ‚ ဖဲနီၢ်ပၤမုၣ်ဖိ ဒဲၣ်နၣ် လဲၤအိၣ်သကိး လိဒိၣ် မ့ဒၢၣ်စဲး အတၢ်ဆါဟံၣ်အခါ‚ ကီၢ်အဲကလံး ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဘၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးၣ်လီၤႉ ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် တသ့ၣ်ညါ၀ဲ တၢ်ဆါလၢအမၤသံတၢ်ခ@သဒံးအံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် ဒ်လဲၣ်ဘၣ်အဃိၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ‚ မုၢ်နံၤဖဲ ဒဲၣ်နၣ်‚ လၢတၢ်ပာ်သးအမုာ်အခုၣ် ဒီးတဖျီၣ်ဃာ် စုဖျီၣ်ဘၣ်အပူၤၣ် ကဲထီၣ်အကတီၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အံၤလၢ အပာ်ဖျါတၢ်ယူးယီၣ်ပးကဲ ဒီးတၢ်သူၣ်ကညီသးကညီၤန့ၣ် ကထိၣ်ဂဲၤဟီၣ်ခိၣ် ဒ်သိး ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤတၢ်ဒ်သိးအံၤတမံၤဃီ ဆူ ဗၢ်ီှ ပှၤဆါတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ…

ယွၤအတၢ်မၤက့ၤပှၤအကျဲတဖၣ်

လၢတၢ်ဒုးနဲၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢအခိၣ်တီ (T့န ွမနၠအနျအ ှ့သတာၠည) အပူၤ တၢ်သး၀ံၣ်အကျါတယုၢ် အခိၣ်တီမ့ၢ် ‘‘ခဲအံၤဒီးဆူညါ’’ (Fမသာ ့ ျသတ ၣ်ည) န့ၣ် ဘၣ် တၢ်သး၀ံၣ်အီၤ ဖဲပှၤဂဲၤဒိတဂၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤအသး ပှဲၤဒီးတၢ်သးဘၣ်ဒိ ဖဲ သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ မၤဘၣ်ဒိဆါတ့ၢ်အပှၤဟံၣ်ဖိဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်အသးလီၤႉ တၢ်သး၀ံၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်သးခုဖးဒိၣ် ဖဲတၢ်ဟဲက့ၤဆူဟံၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အါဒိၣ်မးလံလၢပဂီၢ်လံလီၤႉ
လံာ်ဟိၤဒီးအကတၢၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်မၤအသး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သးခုဖးဒိၣ် တုၤပသါ ဟုသါဟီဒီး တၢ်စံးဘျုးဖးဒိၣ် ဖဲကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး မၤထီထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအအိၣ်လီၤႉ လၢလံာ်အံၤအပူၤ အါတက့ၢ် မ့ၢ်တၢ်သBတီၤတၢ်ရၠာစး့လိာ် ဘၣ်ထွဲလၢ ကစၢ်ယွၤဒီးပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိအဘၢၣ်စၢၤ ဒ်မါလၢတတီတဂၤလၢဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်သးအုး ဒ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢ ကအဲၣ်အီၤဒီး ကမူလၢ အဂီၢ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဆၢဒိၣ် (၁၄) န့ၣ် ၀ံဟိၤဒီး ယူာ်ထီၣ်ဒုးနဲၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်‚ အဘျုး အဖှိၣ်ၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ (း၁-၃) ႉ ယွၤအၢၣ်လီၤ၀ဲလၢၣ်လီၤႉ ယကအဲၣ်က့ၤကွံက့ၤဒၣ်အီၤလီၤ’’ (း၄)…