ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Monica La Rose

တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်တဂၤ လၢပနာ်န့ၢ်သ့

မ့ၣ်ရံၣ်ရှဲလ့ၣ် (Mary Shelley) အလံာ်တၢ်ကွဲးပူ ဖရၣ်ကဲၣ်စတ့ ‘Frankenstein’ အပူၤ, “တၢ်မုၢ်ဃၢ်” မ့ၢ်ဝဲ လံာ်လဲၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ အါကတၢၢ်အကျါတဂၤ လၢအထုးန့ၢ်သူၣ်န့ၢ်သး ပသးအတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအဖးပူ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ရှဲလ့ၣ် အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် ဘ့းထၢၣ် ဖရၣ်ကဲၣ်စတ့, မ့ၢ်ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိလၢ အနာ်ကမၣ်တၢ်, လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်ဃၢ်အံၤ, အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ မ့ၢ်တၢ်မုၢ်ဃၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မုၢ်ဃၢ်လၢ အသူၣ်ဆးသးဆးတဂၤအံၤဝံၤန့ၣ်, ဘ့းထၢၣ် တဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်မုၢ်ဃၢ်အံၤ လၢတၢ်နဲၣ်လိပၢဆှၢအီၤ, တၢ်ရ့လိာ်သကိးသး, မ့တမ့ၢ်, လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုအဂီၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်အဃိ- တၢ်မုၢ်ဃၢ်အံၤ ဖျါဒ်သိး တၢ်မၤသးဟးဂီၤအီၤ, ဒီးတၢ်မၤသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မုၢ်ဃၢ်လၢ အသးဆးအံၤ ထံၣ်လိာ်အသးဒီးဘ့းထၢၣ်, ဒီးကအုကစွါဝဲ, “နၤ, ယတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်ဧၢ, နမၤဟးဂီၤကွံာ်ယၤဆူ တၢ်အက့အခီ, ဒီးသးမုာ်သးမံလၢ နမၤနၢၤတၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအကလုၢ်ကထါ နဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်တ့ခဲလၢာ်အကစၢ် အမ့ၢ်အတီတဂၤ လီၤဆီဝဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်- လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ…

တၢ်လီၤဆီတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢ ခရံာ်အပူၤ

လၢအတၢ်ကွဲးလံာ်ဆီရဲၣ် “တၢ်မၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ, ဒီးဂံၢ်သဟီၣ်အဟီၣ်ကဝီၤ” (Service and the Spectrum) အပူၤ သရၣ်ဒိၣ်စိ ဒဲနယၢၣ် ဘိမဲ ကၠူနံယၢၣ် (Daniel Bowman Jr.) ကွဲးပာ်ဖျါအတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ဒ်ပှၤအီၣ်တ့ၣ်စဲၣ် (‌Autism) တဂၤအသိး, ဃုထၢပာ်လီၤသးလၢကမၤဝဲ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတဲဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်, “ပှၤအီၣ်တ့ၣ်စဲၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကလဲၤတၢ်ဆူညါအဂီၢ် ဘၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲအသီ, ကိးဆၢကိးကတီၢ်ဒဲး, ကမ့ၢ်ကျဲလီၤဆီလၢ ဆိကမိၣ်ဃုာ်ဒီး. လၢအသးအတၢ်ဆိကမိၣ်, အသးအတၢ်ဟူးဂဲၤ, အနီၢ်ခိဂံၢ်ဘါအဂီၢ်, ... ထဲတဂၤဧိၤ/တၢ်မၤပှဲၤက့ၤ ဂံၢ်ဘါအကတီၢ်, တနံၤအတီၢ်ပူၤ ကမၤလိန့ၢ် စ့ၣ်ယဲၢ်မံၤ (Sensory) အတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်, ဒီးတၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ နီၢ်ခိဒီးသးအတၢ်အိၣ်အသး .., ပတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ပဘၣ်တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤပှၤကစီဒီဧၣ်, ကမၤစၢၤ ပတၢ်လီၤတုာ်လီၤကာ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် ဖဲအထံၣ်သ့ၣ်ညါ ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်ကလဲၤကပာ်, ညိကွံာ်ပှၤဧၣ်, ဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ် အိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.” ဘိမဲ ကွဲးပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤအါဂၤအဂီၢ်, တၢ်ပာ်လီၤသးဒ်သိးအံၤတဖၣ်, “ဆီတလဲကွံာ် အဝဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဒီးအဂံၢ်တၢ်ဘါအကတီၢ်, ဖျါဒ်သိး…

စၢၢ်က့ၤကဒီး ခီဖျိလၢတၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤတၢ်

ဖဲတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အချံလၢ အခိၣ်နူာ်ပူၤန့ၣ်, ခရ့းစတံနၤ ကီၣ်စတၢ် (Christina Costa) ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲလၢ တၢ်ကတိၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လၢအမ့ၢ် “အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတြီဆၢတက့ၢ်” န့ၣ်လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိဝဲဒၣ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိအံၤ ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူ လဲၤခီဖျိ နံၣ်တနံၣ် လၢတၢ်ဒုးဆၢက့ၤတၢ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, လၢအဂီၢ် တၢ်ကဲဘျုးအဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤတၢ်ကိးမုၢ်နံၤဆူ - ကသံၣ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်, ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်တဖုလၢ အအံးထွဲ ကွၢ်ထွဲအီၤ, ဒီးမၤစၢၤအီၤလၢ အခိၣ်နူာ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ် ကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အနီၢ်ကစၢ်လဲၤခီဖျိတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှး မ့ၢ်ကီမ့ၢ်ခဲ ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အတၢ်မၤန့ၣ် ဒ်သိးပကခီၣ်ဆၢက့ၤတၢ်သးဟးဂီၤ အဂီၢ် ကမၤစၢၤပှၤ, ဒီးလၢ “တၢ်စၢၢ်က့ၤပခိၣ်နူာ် ဒ်သိးကမၤစၢၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် သးလၢအသ့တူၢ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”.

ကီၣ်စတၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသဟီၣ်ဆူၣ်တထံၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤလၢ တၢ်သ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတဖၣ် ကဘၣ်မၤဝဲလၢ တၢ်မၤလၢပှဲၤမူဒါအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤ လၢအမ့ၢ်…

တလီၤစီၤဘၣ် တလီၤစီၤ

ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိ လၢနံၣ်ကယၤတဆံဃုအကတီၢ်န့ၣ်, ထရံစၣ် လၢအဘ့လၣ် ကွဲးဖျါထီၣ်ဝဲ “လၢတၢ်ကိးမံၤ ပဃုထံၣ်ကျိၤကျဲ အမုာ်အလၤတဖၣ် လၢတၢ်ကမၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိအပူၤ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဆူကစၢ်ယွၤ လၢာ်လၢာ် ဆ့ဆ့အလီၢ်န့ၣ်, ပဃုထံၣ် တၢ်ကအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်ပၢၤဃာ်တၢ်, ခီဖျိလၢတၢ်ဘှီၣ်တၢ်ညီ, ကျိၤကျဲလၢ “အမုာ်အလၤ” တဖၣ် လၢကျဲအါဘိအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ် တၢ်နာ်န့ၢ်အီၤ လၢပနီၢ်ခိနီၢ်သးတၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ် ညီနုၢ်ပအဲၣ်ဒိးမၤ ကုၤရုၤကုၤရုၤ, လၢတၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, ဒီးလၢသူၣ်တဆူၣ်သးတဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ထရံစၣ် အၢၣ်လီၤဝဲ “ပမ့ၢ်ထိၣ်တဲာ် ပတၢ်အိၣ်မူတဖၣ်လၢနၤန့ၣ်ဒီး / ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးမံ / လၢတၢ်တူၢ်လိာ်(ယွၤ)အတၢ်ဟ့ၣ် တလီၤစီၤဘၣ်တလီၤစီၤ / တဘျီတစဲး / တုၤလီၤလၢ ပဟ့ၣ်လီၤအးလီၤပတၢ်အိၣ်မူ လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူအအိၣ်တစုန့ၣ်လီၤ.”

ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဃိဒီး, ပဝဲအါဒံအါဂၤအဂီၢ် တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်အသးဒၣ်ဝဲ တသ့ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပလဲၤခီဖျိဒိးန့ၢ် ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် ဒီးအတၢ်အဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်သန့ၤထီၣ်အသးလၢပတၢ်နာ် သန့ၤသးလၢယွၤ,…

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအဂ့ၤ

ဖဲပဆိကမိၣ်ကွၢ် ပနံၣ်တၢ်ကၤအတၢ်မၤ အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢအဟဲထီၣ်ဆိ လၢပသးပူၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ် တမ့ၢ် သူးသ့ၣ်ကံၢ်စီ ဒ်သိးတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်ဒီး တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အခိၣ် ကၠ့ ရံ (James Rhee) စံးဝဲလၢ တၢ်အကံၢ်အစီတဖၣ်အံၤ ကြၢးအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရံ အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ် စံၣ်အံအိၣ် (CEO) တဂၤလၢခီပနံၣ်တခါ, ဘူးတ့ၢ်လၢ ကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ်, တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ “တၢ်ဘၣ်ထွဲ လၢအဂ့ၤ,” ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ဒီးသးလၢအအဲၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ခီပနံၣ်, ဒီးနဲၣ်ဆှၢဆူတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပာ်ကံၢ်စီတဖၣ်အံၤလၢ တၢ်အကါဒိၣ် အလီၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်, ဒီးတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အနီၢ်သး အဂီၢ်, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤသကိးဃူဃူဖိးဖိး, သးလၢကတ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အသီ, ဒီးကဘှါဆှဲ တၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရံ စံးဝဲဒၣ်လၢ “တၢ်ဘၣ်ထွဲလၢအဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ကံၢ်စီ လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်နီၢ်နီၢ်, လၢအပာ်ဖှိၣ်ဒီး မၤဒိၣ်ထီၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်မၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.”

လၢပတၢ်အိၣ်မူ ကိးမုၢ်နံၤအပူၤစ့ၢ်ကီး,…

တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

ဖဲလၢနံၣ်ကယၤ ၁၄နံၣ်န့ၣ် ခဲသရ့(Catherine) လၢ စံၣ်ယဲနၣ်(Sienna) ကွဲးထါဖိတယုၢ်အပူၤ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဆှုၣ်တဘိ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤ ယခီၣ်ညါသးအဃိ, ဘၣ်ဟီၣ်ခူသူၣ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စံးကဒီးဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤအိၣ်ထဲတနီၤ လၢအသ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ (ကစၢ်ယွၤ)အအိၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲးသရ့ ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒီစိၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် “တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်” ဒ်သိးအံၤဒီး, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, ဒီးအဲၣ်သးကညီၤ ပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၤဆှုၣ်တၤမဲ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤယိာ်ယိာ်လၢ ဘၣ်တူၢ်ခီၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်က့ၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ တၢ်ကခွဲးထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအံၤ အိၣ်စဲဘူးလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. က့ၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးထဲလဲၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢဆူၣ်တၤမဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ခွဲးဖျိးထုးထီၣ်အီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ…

လၢယွၤအဒံးဆ့ ကဒုဖီလာ်

လၢတၢးဖးထီပဟံၣ်ဒၢးအကပၤ ထံကမါအပူၤန့ၣ် ခဲနဒၣ်ထိၣ်တၤ (Canada goose) အဒူၣ်အထၢ တနီၤဃုာ်ဒီး ထိၣ်တၤဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆူၣ်ထီၣ်သီ ထိၣ်တၤဆံးဆံးဖိတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလီၤအဲၣ်လီၤကွံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤဟးမ့တမ့ၢ်ဃ့ၢ်တရံးကမါအကတီၢ်, ယတကွၢ်ဘၣ်အဝဲသ့ၣ် ယအိၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယသ့ၣ်ညါလၢ ယတဘၣ်ကွၢ်စူၢ် ထိၣ်တၤအဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ထိၣ်တၤမိၢ်ပၢ်တဖၣ် လၢအဲၣ်ဒီတဒၢအဖိတဖၣ် ကဆိကမိၣ်လၢ ယကမၤဘၣ်ဒိဆါ အဖိတဖၣ်အဃိ ကမၤသီၣ်အကလုၢ်, ဒီးကလူၤတရီၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အက့ၢ်အဂီၤလၢ ထိၣ်တၤ ဒီတဒၢကဟုကယာ်အဖိဆံးအံၤ မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ (စံး ၉၁:၄) ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဒီတဒၢကဟုကယာ်, ဒီးအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ အဖိတဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. စံး ၆၁ အပူၤ, ဒ်သိးစီၤဒၤဝံး ကလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကဟုကယာ်အဂီၢ်, ဖျါလၢ အကစၢ်ဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲလၢ ကျဲဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဒၤဝံးလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါ ဒ်အမ့ၢ် ‘တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်, ဒီးတၢးထီခၢၣ်သနၢၢ်’, ဘၣ်ဆၣ်, ခဲကနံၣ်အံၤ အဆၢဖိ…

လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤမၤတၢ်, လဲၤတၢ်ဃၢဃၢ အဘျုးအဖှိၣ်

မ့ၢ်နနၢ်ဟူဘၣ် တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤ မၤတၢ်လဲၤတၢ်ကယီကယီ (#slowfashion) အဂ့ၢ် တဘျီဘျီန့ၣ်ဧါ. တၢ်ပနီၣ် (#slowfashion)အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်လၢ ကထီဒါကွံာ် “လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤမၤတၢ်လဲၤတၢ်ချ့ချ့” (fast fashion) လၢအထုးထီၣ်တၢ်ကူတၢ်ကၤအါအါ, ဒီးအပှ့ၤကလံၤဘၣ်ဘၣ်, ဝံၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်အီၤ ညီညီဒီးချ့ချ့န့ၣ်လီၤ. လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤ မၤတၢ်လဲၤတၢ်ချ့ချ့ အတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကူတၢ်ကၤတဖၣ် လၢအအိၣ်လၢ တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအကျးန့ၣ်, တယံာ်ဘၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပှၤတဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢၤဘၣ်အဃိဒီး ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် ဆ့ကၤပနီၣ်(brands)တနီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်အဆ့ကၤ အနီၢ်ဂံၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် “လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤ မၤတၢ်လဲၤတၢ်ကယီကယီ” အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတခီ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤဂီၢ်မုၢ် ကမၤတၢ်လဲၤတၢ်ကယီကယီ ဒီးဆိကမိၣ်ဃုမၤတၢ်လၢ ကျိၤကျဲလီၤဆီအဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး ထီဘိကဘၣ်မ့ၢ် တၢ်လၢအဘၣ်တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒ်သိးကလူၤထီၣ်ခ့ခါ ဆၢကတီၢ်အလီၢ်န့ၣ် လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤ မၤတၢ်လဲၤတၢ်ကယီကယီ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ ပကဃုထၢ တၢ်တမံၤမံၤလၢ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤအဘ့ၣ်စှၤစှၤ, လၢအိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီ, ဒီးအတမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်, လၢပှၤစူးကါအီၤသ့ယံာ်ယံာ်န့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤ လုၢ်လၢ်က့ၢ်ဂီၤမၤတၢ်လဲၤတၢ်ကယီကယီ အတၢ်ကွဲမုာ်န့ၣ်, ယထံၣ်လၢ…

ယတမ့ၢ်ၦၤနီတဂၤဘၣ်. နမ့ၢ်မတၤလဲၣ်

ထါအိၣ်တယုၢ် စးထီၣ်ဝဲလၢ “ယတမ့ၢ်ၦၤနီတဂၤ နမ့ၢ်မတၤလဲၣ်” ဒီးထါအပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးထါ အဲမလ့ၣ် ဒ့းက့ၣ်စၣ် (Emily Dickinson) လၢတၢ်ကလီာ်ကလာ်အပူၤ တၤဝဲဒၣ် ကယဲၢ်ပှၤကညီ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတဖၣ်, လၢပှၤအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် “ၦၤတဂၤဂၤ”အဂီၢ်, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲ ပှၤလၢအတမ့ၢ်တၢ်နီတဂၤ သးခုသးမုာ်ဝဲလၢ အတၢ်သဘျ့အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ် “တၢ်ကမ့ၢ် ၦၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ် လီၤကၢၣ်ထဲလဲၣ်. တၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်ဒ့ၣ်ဖိလၢမၤသီၣ် အကလုၢ်, ဒ်သိးပှၤကသ့ၣ်ညါအိၣ်ဝဲဖဲလဲၣ်. အတၢ်ပာ်သးကဖၢလၢ ဒီးတၢ်ကျဲးစၢၤလၢအဃု ပှၤကဆိကမိၣ်ဒိၣ်အီၤန့ၣ်, လီၤဂာ်ဒ် တၢ်ယီၤအကတီၢ်လၢ အယံၢ်ဝဲထီဝဲ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သဘျ့ လၢတၢ်ပျဲပူၤကွံာ် တၢ်အဲၣ်ဒိးကဲထီၣ် “ၦၤတဂၤဂၤ”န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး အတၢ်အုၣ်သး လၢကျဲတနီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ စီၤပီလူးထံၣ်လိာ်သးဒီး ကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် အဝဲအိၣ်ဒီး နီၢ်ဂံၢ်စရီဖးထီႇ လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်အုၣ်ကီၤ, ၦၤအတီၤ အပတီၢ်, လၢအလီၤထုးန့ၢ်ပှၤသးအဃိ, ဖံလံးပံၤ ၃:၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “ယသန့ၤယသးလၢ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် အပူၤ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလီၤ.....…

တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤညီတၢ် လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်အပူၤ

တၢ်ပျၢ်ကၠိဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဖျိကၠိလံာ်အုၣ်သးအမူးအဆၢကတီၢ်, ပှၤကွဲးလံာ်ပးကၢၣ်ပၤမၢၣ် (Parker Palmer) ကတိၤလီၤတၢ်ဆူပှၤဖျိကၠိတဖၣ်အအိၣ်, ဒီးစံးဝဲ “ကယဲၢ်ပှၤလၢအသံတ့ၢ်လံတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤလၢအမ့ၢ်- ယသးခုဘၣ်ဃးဒီး ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ယကွၢ်ဒၣ်ထဲယဂီၢ်, ယမၤဒၣ်ထဲယဂီၢ်, ဒီးယမၤဘံၣ်မၤဘၢ, ပၢဆှၢထဲယတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒၣ်ဝဲန့ၣ်” တစံးကတိၤတ့ၢ်ဝဲနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပးကၢၣ် အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤဖျိကၠိတဖၣ် ကဟ့ၣ်လီၤအသး, မၤဂ့ၤမၤစၢၤတၢ်လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပးကၢၣ် စံးကဒီးဝဲ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤကျိၤကျဲဒ်သိးအံၤအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အခီပညီလၢ တၢ်မၤလိန့ၢ်ဘၣ် “နသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤဒီး မ့ၢ်တၢ်လၢအဟးဂုာ်ဟးဂီၤညီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးဒီးမၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤအဂီၢ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်ပာ်ပသး ဒ်“ပှၤစးထီၣ်မၤလိတၢ်ဖိအသိး,” လဲၤတၢ်လိၤလိၤဆူ တၢ်လီၢ်လၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်အလီၢ်တဖၣ်, ဒီးကျဲးစၢးဂဲၤလိာ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တဖၣ်အပူၤ တဘျီဝံၤတဘျီ, ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်မၤကဒီးတဘျီဝံၤတဘျီအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢယွၤအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလိၤန့ၣ်ဒီး ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ လၢပတၢ်ဃုထၢအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတအိၣ်, ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤညီ တၢ်လၢသူၣ်ဒီဖျၢၣ်သးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤ ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်မူ လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်အဃိ, ၂တံၤ ၁:၆ အပူၤ ဒ်စီၤပီလူးစံးဘၣ် စီၤတံၤမသ့းလၢ “ဒ်သိးနကထိၣ်ဂဲၤထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢအအိၣ်လၢနပူၤ”…