ဖဲတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အချံလၢ အခိၣ်နူာ်ပူၤန့ၣ်, ခရ့းစတံနၤ ကီၣ်စတၢ် (Christina Costa) ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲလၢ တၢ်ကတိၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လၢအမ့ၢ် “အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတြီဆၢတက့ၢ်” န့ၣ်လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိဝဲဒၣ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ အကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိအံၤ ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူ လဲၤခီဖျိ နံၣ်တနံၣ် လၢတၢ်ဒုးဆၢက့ၤတၢ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, လၢအဂီၢ် တၢ်ကဲဘျုးအဒိၣ်ကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤတၢ်ကိးမုၢ်နံၤဆူ – ကသံၣ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်, ဒီးပှၤမၤသကိးတၢ်တဖုလၢ အအံးထွဲ ကွၢ်ထွဲအီၤ, ဒီးမၤစၢၤအီၤလၢ အခိၣ်နူာ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ် ကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အနီၢ်ကစၢ်လဲၤခီဖျိတူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှး မ့ၢ်ကီမ့ၢ်ခဲ ထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်သ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်အတၢ်မၤန့ၣ် ဒ်သိးပကခီၣ်ဆၢက့ၤတၢ်သးဟးဂီၤ အဂီၢ် ကမၤစၢၤပှၤ, ဒီးလၢ “တၢ်စၢၢ်က့ၤပခိၣ်နူာ် ဒ်သိးကမၤစၢၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် သးလၢအသ့တူၢ်တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”.

ကီၣ်စတၢ် အတၢ်ဂ့ၢ်လၢအသဟီၣ်ဆူၣ်တထံၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤလၢ တၢ်သ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတဖၣ် ကဘၣ်မၤဝဲလၢ တၢ်မၤလၢပှဲၤမူဒါအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတမံၤ လၢအမ့ၢ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ကြၢးဝဲဒီး ပတၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤအီၤနာ်သက့, တၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်တမံၤလၢပဂီၢ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ စံး ၁၀၃:၂ အသိး, ဖဲပအိးထီၣ်ပသးလၢပကစံးကတိၤ, “ယသးဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် မ်နသုတသးပ့ၤနီၣ်နီတမံၤတဂ့ၤ” အဂီၢ်န့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ် ကျိၤကျဲလၢ ပဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ်တလၢာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အဆၢဖိ ၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤမၤလီၤတံၢ်ပှၤလၢ တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး, တၢ်မၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးလၢအဘၣ်ဒိဆါတဖၣ်, ပျဲပကလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် “တၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်သးကညီ” ဒီးလၢ အတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤ “တၢ်အဂ့ၤအဝါတဖၣ်” လၢပဂံၢ်ဒွးထီၣ်တလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်, တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါအလၢအပှဲၤ တသ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, ဒ်အဆၢဖိ ၁၇ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ဒီးပှၤ “လီၤစိၤလီၤထီ” အဃိ ခီဖျိ တၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်န့ၣ် မၤသီထီၣ်ပသူၣ်ပသးသ့ထီဘိန့ၣ်လီၤ.