မဲးကံၣ် (Maggie) အတံၤသကိးသးစၢ်မုၣ်တဂၤ ကူသိးဝဲ ဆ့ကူဆ့ကၤလၢအလီၤကမၢကမၣ်, ဒီးဟဲထီၣ်ဘါယွၤလၢသရိာ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်ဟးဂီၤတဂၤအဃိ, တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. မဲးကံၣ် အပှၤသမှံၤ သူးအသးကီကီခဲခဲ လၢအလီၢ်, ဒီးထူးလီၤဝဲဒၣ် အနံၣ်ကူဖုၣ်တလံးဖိ ဒီးသဝံးဃးဝဲအစုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မဲးကံၣ် ထုးကွံာ်တၢ်သးစဲလၢ ပိာ်မုၣ်ဖိအတၢ်ကူတၢ်သိးအဖီခိၣ် ဒီးသံကွၢ်ဝဲ “အိ, တၢ်ဂိၢ်နသးဧါ,” ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢ “အအံၤ, ဟံးန့ၢ် ယယၣ်လုးဘၢဖိတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မဲးကံၣ် နဲၣ်ဆှၢပှၤကညီတဘျုးဂၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ခီဖျိလၢတၢ်ကွဲမုာ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဟဲဆူ တၢ်ဘါသရိာ်, ဒီးဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် ကအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ်အဂီၢ် မၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးခုကစီၣ် အကျဲအိးဟိထီၣ် အသး ခီဖျိကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ အမၤမုာ်မၤသးဖှံ, ထုးန့ၢ်ပှၤဂၤအသးန့ၣ်လီၤ. မဲးကံၣ် ရ့လိာ်အသးဒီးပှၤကိးဂၤဒဲး လၢအအိၣ်ဒီး သူးသ့ၣ်လၤကပီၤ, ဒီးလၢတၢ်ပာ်ကဲ ပှၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဟဲစိာ်ဆှၢပိာ်မုၣ်တဂၤ ဆူကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမဲာ်ညါ, မ့ၢ်လၢပိာ်မုၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ လၢအမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအဃိ, ဒ်သိးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကစံၣ်ညီၣ် ပိာ်မုၣ်အံၤနးနးကလဲာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တုၤပှၤပာ်ဒ့ၣ် ပာ်ကမၣ်ပိာ်မုၣ်အလိၤတဖၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်အကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ခရံာ်တကနၣ်ဃုာ်ပိာ်မုၣ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲပှၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝံၤန့ၣ်, အဝဲမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသိၣ်ဃီၣ်ပိာ်မုၣ်အံၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်သိၣ်ဃီၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၢ်ကိၢ်အလီၢ်န့ၣ်, ယိၤ ၈:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသံကွၢ်ပိာ်မုၣ်အံၤ တၢ်သံကွၢ်ယိယိဖိခံထံၣ်- “ပှၤလၢအပာ်တၢ်ကမၣ်လၢနလိၤတဖၣ် အိၣ်ဖဲလဲၣ်” ဒီး “မ့ၢ်အတစံၣ်ညီၣ်ဃၣ်ဘၣ်နၤ နီတဂၤဘၣ်ဧါ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်သံကွၢ်ခံထံၣ်တထံၣ်အဂီၢ် တၢ်စံးဆၢကမ့ၢ်ဝဲ တစံၣ်ညီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယိၤ ၈:၁၁ အပူၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်သးခုကစီၣ် လၢပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤအဂီၢ် ခီဖျိလၢတၢ်ကတိၤဖုၣ်ကိာ်, “ယဲဒၣ်အံၤ, ယတစံၣ်ညီၣ်ဃၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်နၤဘၣ်. က့ၤက့ၤ ဒီးမၤလၢၤ တၢ်ဒဲးဘးတဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ.

တဘၣ်ဆိကမိၣ်ဆံး တၢ်အဲၣ်အမ့ၢ်အတီအစိၤအကမီၤလၢကယဲၢ်ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ် နီတဘျီန့ၣ်တဂ့ၤ – တၢ်အဲၣ်ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လၢ အလဲၤကပာ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လၢကမၤအါထီၣ် သူးသ့ၣ်လၤကပီၤ ဆူပှၤကိးဂၤအဂီၢ်, ဒီးပျၢ်ကပာ်ပှၤကိးဂၤ အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ.