ကၠဲးစၢၣ် ဘဲ(န)ဒံၣ်ဘဲ(န)ထၢၣ် (Judson Van De Venter) မ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤမၤတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျး, ဒီးပှၤဘုၣ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအလီၢ်, ဒီးဃုမၤလိၤအသးလၢ တၢ်ခဲၣ်တၢ်ဂီၤ, ဒီးဃုသ့ၣ်ညါဒွဲလၤကူၣ်သ့ (Art), ဒီးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒွဲလၤကူၣ်သ့သရၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ပာ်အဂၤတမံၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ ကၠဲးစၢၣ် ဖံးတၢ်မၤတၢ်တဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဝဲအဃိဒီး, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤလၢ ကမၤ တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ကၠဲးစၢၣ် စ့ၢ်ကီး အသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤကိးအီၤဘၣ်ဆၣ် ကဘၣ်စူးကွံာ် ညိကွံာ်ဝဲ အတၢ်သးအိၣ်သိၣ်လိၤဒွဲလၤကူၣ်သ့အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတမံၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ကနိလိာ်အသးဒီး ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆၣ် “အကတၢၢ်န့ၣ်”, ကွဲးပာ်ဖျါဝဲလၢ, “လၢယတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် အကတီၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် ဟဲတုၤဝဲဒၣ်, ဒီးယဟ့ၣ်လီၤယသးလၢၢ်လၢၢ်ဆ့ဆ့ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖဲကစၢ်ယွၤဃ့ စီၤအၤဘြၤဟၣ်လၢကဟ့ၣ်လီၤ အဖိခွါစီၤအံၤစဲးအဆၢကတီၢ်, စီၤအၤဘြၤဟၣ်အသး ကဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ထဲလဲၣ်န့ၣ် ပဆိကမိၣ်ဝဲတထီၣ်ဘးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၂၂:၂ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၤလိာ်အီၤလၢ “ကလုၢ်ထီၣ်အဖိခွါလၢ တၢ်လုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်,” ဖဲပသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, ပကဘၣ်သံကွၢ်လီၤက့ၤပသးလၢ ကစၢ်ယွၤကမၢပလုၢ်ထီၣ် ပတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်မနုၤတဖၣ် ဆူအအိၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ် အဆၢဖိ ၁၂ န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢ ကစၢ်ယွၤဒုးပူၤဖျဲးစီၤအံၤစဲး လၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်အီၤ, ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ, စီၤအၤဘြၤဟၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ တၢ်လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအဂီၢ် ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကမၤတၢ်မၤကီကီခဲခဲအကတီၢ်, အဝဲနာ်ဝဲဒၣ်လၢ ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်တၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပစံးလၢ ပအဲၣ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်ဆၣ်, မ့ၢ်ပသးအိၣ်ဟ့ၣ် တၢ်လၢပပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤအဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ ဆူအအိၣ်ကစီဒီဧါ. ကၠဲးစၢၣ် ဘဲ(န)ဒံၣ်ဘဲ(န)ထၢၣ် မၤဝဲတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤ ဒ်ကစၢ်ယွၤမၢအီၤ, ဒီးလၢခံန့ၣ်ကွဲးဝဲဒၣ် ထါတၢ်သးဝံၣ်လၢအမ့ၢ် “I Surrender All” န့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဒီး, ကစၢ်ယွၤကိးက့ၤ ကၠဲးစၢၣ် ဆူတၢ်သိၣ်လိၤသီလိၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အပျဲၢ်တဖၣ်အကျါ သးစၢ်တဂၤန့ၣ် အမံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် Billy Graham န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ပာ် လၢပဆိကမိၣ်တသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကဟ့ၣ်လီၤအးလီၤအီၤ တၢ်လၢပအဲၣ်ဘၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမ့ၢ်တၢ်လၢပမၤကသ့ အစှၤကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်မ့ၢ် လၢပဂီၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ အဖိခွါထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ.