ဝီလ့း (Wallace) ဒီး မၢ်ရံၣ် ဘရီ (Mary Brown) သုးလီၢ်သုးကျဲဆူ တၢ်လီၢ်အဖှီၣ်အယာ်တတီၤ အိၣ်ဝဲလၢ ဝ့ၢ်ဘၢ်မ့ဟဲၣ် (Birmingham) ကီၢ်အဲးကလံးအပူၤ, ဒ်သိးကကဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ဘူးကလီၤမၢ်တဖှိၣ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤအၢပှၤသီတဖု စူးကါဝဲ တၢ်ဘါသရိာ်ဒီးသရၣ်အဟံၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤအၢမၤသီတၢ် အလီၢ်ခၢၣ်သးအသိးန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်လၢ ဘရီ အဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဆိးဝဲန့ၣ် အပဲတြီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကွံာ်လၢလၢၢ်, ကရၢၢ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ဃိလၢမ့ၣ်အူ, ဒီးအဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတရီတပါအံၤ ယံာ်ဝဲဒၣ်လၢ အလါတဖၣ်အလါ, ပၢၤကီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး မၤစၢၤဝဲတန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်.

လံာ်နဃ့မယၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူ လၢအလီၤပှီၢ်န့ၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် သူၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. နဃ့ ၄:၈ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် မၤကီမၤခဲ, မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ်, အဆၢဖိ ၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢယွၤ, ဒီးပာ်ပှၤပၢၤတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤ. ဘရီ အဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤစူးကါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒ်သိးကနဲၣ်လိအဝဲသ့ၣ်အဃိ, ဘရီဒီးအမါ, အဖိတဖၣ်, ဃုာ်ဒီးပှၤတနီ လဲၤတရံး တၢ်ဘါသရိၣ်အတၢ်ဒူၣ်, ဒီးဃ့ထုကဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤကပာ်လီၤန့ၢ် ကလူးတဖၣ် ဒ်သိးကဒီသဒၢ အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံတသီန့ၣ်, ပှၤအၢပှၤသီဖိတဖၣ် ဟဲပာ်ဖျါ အသးဒၣ်ထဲအပှၤနီၣ်ဂံၢ်တဝာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢခံတသီန့ၣ်, အိၣ်တ့ၢ်ထဲယဲၢ်ဂၤ, ဒီးလၢခံန့ၣ်ဒီး တဟဲဝဲနီတဂၤလၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘရီဒီးအမါ နၢ်ဟူက့ၤဝဲဒၣ်လၢခံ, ပှၤအၢပှၤသီတဖုအံၤ ဆိကတီၢ်ဝဲတၢ်မၤအၢမၤနး ပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်အစၢလၢအလီၤလိၢ်လီၤလးအံၤ တမ့ၢ်တၢ်ဘျၢအကျိၤကျဲ လၢတၢ်ဒီတဒၢပနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. ဒုးသ့ၣ်နီၣ် က့ၤပှၤတၢ်လၢအမ့ၢ်- တၢ်လၢအထီဒါ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ် ကဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲ, ဒီးဖဲအဟဲအိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်, ပကဘၣ် ဒုးဆၢမၤဆၢက့ၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်စုကဝဲၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄ အပူၤန့ၣ် စီၤနဃ့မယၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ တဖၣ်လၢ “တၢ်ဒိၣ်, တၢ်ပျံၤတၢ်အလီၢ်, ယွၤတဂၤန့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤအီၤ” န့ၣ်လီၤ, သးလၢအမၤအၢမၤသီတၢ်တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ကစၢ်ယွၤ မၤထူၣ်ဖျဲးသ့ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.