ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sheridan Voysey

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်လဲၤ အသးသမူ

တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်စုာ်စုာ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်, ပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ်အါန့ၢ် အကကွဲၢ်ခံကယၤ, လၢတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အကလုာ်အကလုာ်န့ၣ်, လဲၤသကိးဝဲ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်လဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနံၣ်ဧိၤလါဧိၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ပှၤလဲၤဘူၣ်လဲၤဘါတၢ်တဂၤ အတၢ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်လဲၤဆူ တၢ်လီၢ်စီဆှံတတီၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤကမ့ၢ် တၢ်လဲၤဆူတၢ်လုၢ်ဟံၣ်, တၢ်ဘါယွၤသရိၣ်ဖးဒိၣ်, တၢ်လီၢ်စီဆှံ မ့တမ့ၢ် တၢ်လီၢ်ဂုၤဂၤတတီၤတီၤ, လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, လၢကီၢ်ဘရံးတ့ၣ်, စဲလ်တ့း ခရံာ်ဖိတဖၣ် အတၢ်ထံၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ အတၢ်လဲၤန့ၣ် တဒ်သိးလိာ်အသးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်လဲၤတၢ်ဆူသ့ၣ်ပှၢ်, ပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤ လၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်နဲၣ်ကျဲ, မ့တမ့ၢ် ဒိးထီၣ်ချံ ဒီးထိၣ်လီၤထွံအီၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဖဲပီၣ်လဲၣ်မိၢ်ပှၢ်ထံကျိၤ ကစိာ်ဆှၢဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤ- အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်လဲၤ မ့ၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤ, ဖဲကီၢ်/လီၢ်ကဝီၤ လၢအတညီနုာ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လဲၤတုၤတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤမး, ကထံၣ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤမံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်လဲၤကျဲဒီဘိညါစ့ၢ်ကီး ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ဧ့ၤဘြံၤ အဆၢဒိၣ် ၁၁ န့ၣ် မ့ၢ်လံာ်စီဆှံတတီၤ, အကါဒိၣ်ဝဲလၢ ပှၤစဲလ်တ့းဖိ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ…

တၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤ အတၢ်နၢမူဖိတထံၣ်

လၢတၢ်တဲဟ့ၣ်ဒိအဖုၣ် ‘ပိာ်မုၣ်လၢအကူၣ်သ့’ (The Wise Woman) အပူၤန့ၣ်, ကၠီး မဲးဒီၣ်နဲၣ် (George MacDonald) ပာ်ဖျါဝဲ ပူတယုၢ်, ဘၣ်ထွဲဒီး ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိခံဂၤ , လၢအသ့ၣ်ညါဒၣ်ထဲလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်, ဒီးဟဲစိာ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်တမုာ်သးတမုာ်လၢပှၤခဲလၢာ်,ဃုာ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်, တုၤပိာ်မုၣ်လၢ အကူၣ်သ့တဂၤ ဒုးလဲၤခီဖျိ အဝဲသ့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်တမံၤဘၣ်တမံၤ, ဒ်သိးကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် ကကဲထီၣ်က့ၤပှၤလၢ “အလီၤအဲၣ်လီၤကွံ” အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်တမၤနၢၤဝဲ တၢ်မၤကွၢ် တမံၤဘၣ်တမံၤအဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး, တူၢ်ဘၣ် တၢ်မဲာ်ဆှးဒီးသးအတၢ်အိၣ်သယုၢ်သညိန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဖိခံဂၤအကျါတဂၤ, လၢအမ့ၢ် ရိၣ်စမၢ (Rosamond) န့ၣ်, ဆီတလဲက့ၤအသး အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ် အကတၢၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ် ပိာ်မုၣ်လၢအကူၣ်သ့အံၤ, “နမၤစၢၤယၤကသ့ဧါ” န့ၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်န့ၣ် စံးဆၢအီၤ, “မ့ၢ်လၢနဃ့ယၤတၢ်မၤစၢၤအဃိ ယမၤစၢၤနၤကသ့သ့ၣ်သ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤလၢထး ဟဲခီဖျိပိာ်မုၣ်လၢအကူၣ်သ့တဂၤအံၤအဃိ, ရိၣ်စမၢ စးထီၣ်လဲလိာ်အသး န့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ်ကဒီး ပိာ်မုၣ်လၢ…

တၢ်သးခုအမဲာ်ထံ

ဘၣ်တဂီၤ, ဖဲ ဒံန် (Dean) ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ်ဒီး, ထံၣ်အတံၤသကိးတနီၤ လၢအစုပူၤအိၣ်ဒီး ကလံၤဖျၢၣ် (Balloons)တဖၣ် အိၣ်ခိးအီၤန့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိး ကၠီး (Josh) ဟဲဆူအအိၣ်, ဒီးတချုးဟ့ၣ်လီၤလံာ်ဒၢတဖျၢၣ်ဆူ ဒံန် အအိၣ်န့ၣ် စံးဝဲ, “ထါလၢနကွဲးန့ၣ် ပထၢနုာ်လီၤ လၢတၢ်ပြၢအပူၤ” န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢပူၤအိၣ်ဒီး ခးဖိတဘ့ၣ်, ကွဲးဃာ်အသးလၢ “ခိၣ်ဖးတၢ,” ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကိးဂၤ ဟီၣ်ဝဲဒၣ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိ လၢတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. ဒံန် အတံၤသကိးတဖၣ် မၤဂ့ၤတၢ်တမံၤ, တူၢ်လိာ်မၤဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤ တၤလၣ်လၢ အသ့ ကွဲးတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ လၢတၢ်သးခုအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ ဖျါထီဒါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. ညီနုၢ်တၢ်မဲာ်ထံမဲာ်နိ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါ တၢ်ဘၣ်ဒိဆါ, ဒီးတမ့ၢ် တၢ်သးခုဘၣ်. ဒီးတၢ်သးခုန့ၣ် ညီနုၢ်မ့ၢ် တၢ်နံၤတၢ်အ့, ဒီးတမ့ၢ် မဲာ်ထံမဲာ်နိဘၣ်. ပှၤအံၣ်တလံၣ် သးပီညါကူၣ်သ့တဖၣ် မၤနီၣ်ဝဲလၢ တၢ်သးခုအမဲာ်ထံတဖၣ် ဟဲလီၤဝဲ ဖဲပှၤတဂၤအနီၢ်ကစၢ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ယိာ်ယိာ်အကတီၢ်, ဒ်အမ့ၢ် ပသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ…

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂ အခိၣ်နၢ်တဖၣ်

လၢ ၂၀၂၂ နံၣ် လါယူၤလံအပူၤ, ကီၢ်ဘြံၤတ့ၣ် အကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢကစံၣ်လီၤ လၢအလီၢ်လၤ ဖဲပှၤအါဒံအါဂၤ ကလၢၢ်ဘၣ် အတၢ်အိၣ်မူလီၤတူၢ်လီၤကၣ်အဃိ (ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်အသီလၢ အဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤ ဘၣ်စံၣ်လီၤကွံာ်လၢအလီၢ်အလၤ လၢစှၤလါပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စးထီၣ်မၤအသး, ဖဲထံကီၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကိတိာ်လဲၤထီၣ် တနံၣ်တဘျီ ဘျီၣ်ဒိၣ် ဂီၤတၢ်အီၣ် တၢ်ထုကဖၣ်အကတီၢ်, ဒီးအသးပူၤကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အတၢ်အိၣ်မူ တၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်အဃိ, ဃ့ဟးထီၣ်လၢ အလီၢ်လၤန့ၣ်လီၤ. ကိတိာ်ဂုၤဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟးထီၣ်လၢ အလီၢ်အလၤအကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် သ့ၣ်ညါလီၤအသးလၢ ကြၢးဟးထီၣ်ဝဲလၢ အလီၢ်အလၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီလၢ ပကြၢးတိၢ်နီၣ်တိၢ်ဃါ, စးထီၣ်အသး ဖဲလၢတၢ်ထံၣ် ထုကဖၣ်လိာ်သး မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်တဘျီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

၁ တံၤ ၂:၁-၂ ပာ်ဖျါထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်, ကဘၣ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၂ န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၤတမံၤလၢ ပကမၤအီၤအဂီၢ်, ဒီးပာ်ဖျါဝဲ ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤက့ၢ်ဂီၤ ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်လၢ…

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ဘၣ်တ့အကစၢ်

ဖဲတၢ်တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်တဲပူၤ ဘၣ်ဃးဒီး ပိာ်မုၣ်လၢ အတအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ အအိၣ်ဒီး ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢ ပှၤကူစါအီၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ် တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနံၣ်ကိလၤ (Nicola) အတံၤသကိးလၢ အမၤအ့န့အသးတဖၣ် မၢဆူၣ်အီၤလၢ ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ အတတူၢ်လိာ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ် အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်အတံၤသကိးခဲလၢာ်လၢ “ယအိၣ်မူလၢာ်ဂီၤကလီယတၢ်အိၣ်မူ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ အအိၣ်ဒီးတၤလၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, “ယတမၤတၢ်နီတမံၤလၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤဘၣ်. ယတမၤတၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်. ယတဂုာ်ကျဲးစၢးမၤ တၢ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲကန့ၣ်အံၤ, တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖျါ လၢအမဲာ်ညါ လၢကဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်, အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲ တၢ်အဆံးအစှၤဖိအဃိ, ဒ်သိးနံၣ်ကိလၤ ကတူၢ်လိာ်ဝဲန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်သးဘၣ်ဒိဆါဒိၣ်မးလၢအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ယဖးလံာ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တကတီၢ်ဃီဃၣ်ဃၣ်ဒီး လံာ်တၢ်တဲပူအံၤဒီး ထံၣ်န့ၢ်တၢ်လီၤဆီ ပျီပျီဖိန့ၣ်လီၤ. ဒ်စံၣ်တဲၤ ၉:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ “ပျုၤပူၤ ဖဲနလဲၤတၢ်” အသိး ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သရၣ်န့ၣ် တပျဲလၢပကဟးဆှဲး တၢ်သံတၢ်ပှၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ…

ကလူးတဖၣ်လၢ တၢ်ဒူၣ်အဖီခိၣ်

ဝီလ့း (Wallace) ဒီး မၢ်ရံၣ် ဘရီ (Mary Brown) သုးလီၢ်သုးကျဲဆူ တၢ်လီၢ်အဖှီၣ်အယာ်တတီၤ အိၣ်ဝဲလၢ ဝ့ၢ်ဘၢ်မ့ဟဲၣ် (Birmingham) ကီၢ်အဲးကလံးအပူၤ, ဒ်သိးကကဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ဘူးကလီၤမၢ်တဖှိၣ်န့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤအၢပှၤသီတဖု စူးကါဝဲ တၢ်ဘါသရိာ်ဒီးသရၣ်အဟံၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤအၢမၤသီတၢ် အလီၢ်ခၢၣ်သးအသိးန့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်လၢ ဘရီ အဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဆိးဝဲန့ၣ် အပဲတြီတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ကွံာ်လၢလၢၢ်, ကရၢၢ် တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒွဲၣ်ဃိလၢမ့ၣ်အူ, ဒီးအဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတရီတပါအံၤ ယံာ်ဝဲဒၣ်လၢ အလါတဖၣ်အလါ, ပၢၤကီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး မၤစၢၤဝဲတန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်.

လံာ်နဃ့မယၤ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်အဝ့ၢ်ခိၣ်ဒူ လၢအလီၤပှီၢ်န့ၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် သူၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. နဃ့ ၄:၈ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအိၣ်ဆိးလၢလီၢ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် မၤကီမၤခဲ, မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ်, အဆၢဖိ ၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢယွၤ, ဒီးပာ်ပှၤပၢၤတၢ်တဖုန့ၣ်လီၤ. ဘရီ အဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ်…

တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အယိာ်လၢ ခရံာ်အပူၤ

လၢကီၢ်အဲးကလံး, ဝ့ၢ်ခဲဘရ့း(ချ်), ဖဲခရံာ် ခီလ့ၣ်ကၠိ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလီၢ်န့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အလၢၢ်ထူၣ် အိၣ်ဝဲတထူၣ် လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နံၣ်ကယၤတဆံနွံ ကသံၣ်သရၣ်ဖးဒိၣ်ခံဂၤ, ကၠီ ဖ့း(ချ်) (John Finch) ဒီး ထီမၢး ဘ့(စ) (Thomas Baines) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ် အါတက့ၢ်လၢ “တံၤသကိးလၢ တၢ်မၤလီၤဖးတန့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဖ့း(ချ်) ဒီး ဘ့(စ) မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်ဃူထံၣ်န့ၢ် ကသံၣ်ကသီပီညါ, ဒီးလဲၤသကိးတၢ်လၢ ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် အတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်မဲာ်ထံၣ်နါစံးကတီၤတၢ် အတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘ့(စ) သံဝဲဒၣ် ဖဲ ၁၆၈၀ နံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, ဖ့း(ချ) ဘၣ်မိၣ်ဘၣ်မး အတံၤသကိးခံဂၤ “အနီၢ်သးအတၢ်ဖျီလၢပှၤမၤဟးဂီၤတန့ၢ်” လၢအအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ သၢဆံဃုနံၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ရ့လိာ်သးအံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သးတီ, ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤဟ့ၣ်လီၤသးန့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤဒၤဝံးဒီးစီၤယိၤနၤသၣ် ခံဂၤစ့ၢ်ကီး ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ၁ ရှမူၤ ၂၀:၄၁…

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခၢၣ်စး တၢ်မၤတၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်

မုၢ်ဂဲၤဒိ နံရှဲလ် နံးခိ(လ) (Nichelle Nichols) ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤအဂ့ၤကတၢၢ် လၢတၢ်ဂီၤမူ စတါထြဲး(ခ) ‘Star Trek’ အပူၤ, ဒ်သုးခိၣ် အၣ်ဟူရၣ် (Uhura) န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဃုထၢတမံၤအံၤ ဒုးကဲထီၣ် အနီၢ်ကစၢ်အမံၤဟူထီၣ်သါလီၤအဂီၢ်, ဒီးမ့ၢ် အဲဖြံၤကၤ-အမဲရကၤမုၣ် အဆိကတၢၢ် တဂၤ လၢကွဲၤထံၣ်ဟူအတၢ်ဒုးနဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်မၤနၢၤဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ်တၢ်တမံၤ လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကဟဲဝဲဒၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်နီၢ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဂီၤမူ စတါထြဲး(ခ) အခီၣ်ထံးတပတီၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ဒ်သိးကက့ၤကဒါက့ၤဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်မူအတၢ်မၤအဂီၢ် နံးခိ(လ) ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် ထံၣ်လိာ်အသးဒီး မ့ၣ်တ့ၣ်လူသၣ်ခ့ ကၠူနယၢၣ်, ပှၤလၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤ ဒ်သိးအသုတတပာ်တ့ၢ်ကွံာ် တၢ်ဂဲၤဒိ တၢ်ဂီၤမူအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ် နံးခိ(လ), မ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ လၢပှၤသူဖံး အဲဖြၤကၤ- အမဲရကၤမုၣ်တဂၤ ဘၣ်တၢ်ထံၣ်အီၤလၢကွဲၤထံၣ်ဟူအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် ပှၤစဲၣ်နီၤ, ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တဂၤလၢ မၤတၢ်သ့ခဲလၢာ်, လဲၤထီၣ်တုၤဒၣ်လဲာ် ဆူမူဒီပျီအဃိ န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢအဂဲၤဒိဝဲ ဒ်သုးခိၣ် အၣ်ဟူရၣ်အသိးန့ၣ်,…