လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးမ့ၢ်ဟဲဆိန့ၣ်ဒီး, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်မဲာ်ဆှးလီၤန့ၣ် ပိာ်ခွါလၢကီၢ်နီၣ်ဝ့တဂၤ သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤပာ်ထီၣ်ထီအသး လၢအတကူတသိးဝဲတၢ်ဃ့ၢ်သတြီၤအတၢ်ကူတၢ်သိးတဂၤန့ၣ်, တၤဝဲ ကးစတဲ(န) ဝၤဟိ(မ) (Karsten Warholm) – ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ်လၤတၢ်ကပီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ တၢ်ဃ့ၢ် မံထၢၣ် ၄၀၀ တၢ်ဃ့ၢ်ခီဂာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ- ဒ်သိးကဃ့ၢ်သတြီၤတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝၤဟိ(မ) လၢအမၤလိကတဲာ် ကတီၤအသး လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤတၢ်ဃ့ၢ်အလီၢ်အံၤန့ၣ်, တူၢ်လိာ်ဝဲ ပှၤလၢအတၤအီၤဝံၤ, မၤနၢၤအီၤ, ဒီးပှၤတဂၤအံၤ အိၣ်တ့ၢ်လၢ ဖၣ်ကမူၣ်ခုၣ်လ့ၤလူၤအကျါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢ ဖီတၢၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, ဖဲပှၤလၢအတၤအီၤတဂၤအံၤ စံးဘၣ်အီၤ, ခီဖျိလၢအတၢ်စးထီၣ်ဃ့ၢ်န့ၣ် တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးအဃိ အဲၣ်ဒိးဃ့ၢ်ပြၢကဒီးတဘျီအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး ပှၤမၤနၢၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် အတၢ်ပာ်ပနီၣ်ခံဘျီတဂၤန့ၣ် နံၤကမှံၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကတိၤဒိ ၂၉:၂၃ အပူၤ ပကဖးဘၣ်လၢ, “ပှၤကညီအပာ်ထီၣ်တီအသးန့ၣ် ကဒုးဆီၣ်လီၤအီၤလီၤ. မ့မ့ၢ် ပှၤလၢ အဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်လၤကပီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၁၁:၂, ၁၆:၁၈,၁၈:၁၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ် လၢစီၤပၤစီၤရှလိၤမိၣ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးတမံၤ, လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤမၤတၢ် လၢပှၤပာ်ထီၣ်ထီအသးတဖၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤ “တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသး” မ့တမ့ၢ် “တၢ်ဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤသး” လၢလံာ်စီဆှံအဆၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အခီပညီ မ့ၢ်ဝဲဒၣ် “ညိးထီၣ်” မ့တမ့ၢ် “ကဖိထီၣ်” – ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲထဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ပသးမ့ၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးန့ၣ်, ပဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤပသးအါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်လၢပကြၢးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ. မး ၂၃:၁၂ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲတထံၣ်, “ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢ အပာ်ထီၣ်ထီအသးတဂၤဂၤန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်ဆီၣ်လီၤအီၤ, ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢ အဆီၣ်လီၤအသးတဂၤဂၤန့ၣ်, ကဘၣ်တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒီးစီၤရှလိၤမိၣ် ခံဂၤလိာ် နဲၣ်လိပှၤလၢ ပကအိၣ်မူလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်ဆီၣ်လီၤသး, ဒီးတၢ်လီၢ်အပတီၢ်ဖုၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်သးဒ်သိးအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ပာ်မၤပသးလၢ အကမၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်မၤလိၤမၤဘၣ်က့ၤပသး, ဒီးမ့ၢ်ပအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်, ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးပှၤခဲလၢာ်န့ၣ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢယွၤ န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၉:၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ, တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့စံးတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကတိၤတၢ် “ချ့ချ့” လၢတၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးအပူၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ်ပကဃ့သကိးကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ပှၤ နီၢ်သးဃုာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့ ဒ်သိးပကဆီၣ်လီၤသး လၢတၢ်မၤလၤကပီၤယွၤ ဒီးတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်မဲာ်ဆှးအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.