ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Marvin Williams

သးသူအီၤ

ပစံး, “ယကအီၣ်အၣ်လူ(နွဲၣ်တခူဒံၣ်)ဆဲးသိတခါအံၤ လၢခံကတၢၢ်လီၤ” ဒီး ၅ မံးနံး အလီၢ်ခံ ပအီၣ်အါထီၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. မဲးကၢၣ် မီး(Michael Moss) စံးဆၢဃၣ် တၢ်သံကွၢ်အဝဲအံၤ လၢအလံၥ် ‘Salt Sugar Fat’ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲပၥ်ဖျါဝဲ ကီၢ်အမဲရကၤအခီပနံၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်လၢ အထုးထီၣ် တၢ်အီၣ်ကစဲးကစီးန့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ ကဘၣ် ‘မၤစၢၤ’ ထုးန့ၢ်ၦၤတဖၣ်အသး ဒ်သိး အကဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တကဲဂံၢ်ကဲဘါတဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အနီၢ်နီၢ်, ခီပနံၣ် မံၤဟူသၣ်ဖျါတခါ သူဝဲစ့ဒီလၣ် အကကွဲၢ်သၢဆံ ဒီးဒိးလဲဝဲ “ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ” လၢအကဃု သ့ၣ်ညါ ၦၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သးမံ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်ပတၢ်ဆၢအီၣ် တၢ်အီၣ်တဖၣ် ဒ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တမံၤ လၢအဘျုးဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့မ့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတမ့ၢ်ဝဲ ဒ်ခီပနံၣ် အဝဲန့ၣ်အသိးဘၣ်. အဝဲမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိး ပကသးသူ တၢ်အီၣ်နီၢ်နီၢ် လၢအမ့ၢ်သူၣ်သးအတၢ်အီၣ်, လၢအဟဲစိၥ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်မံသးမုၥ် လၢပသးအဂီၢ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “ယမ့ၢ်ကိၣ်မူန့ၣ်လီၤ.…

သးအနံၣ်အလါမ့ၢ်ထဲဒၣ်နီၣ်ဂံၢ်လီၤ

တၢ်မ့ၢ်သးစၢ်အဃိ တဒုးအိၣ်ကတီၢ် မတၤတဂၤလၢ ကမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. တၢ်န့ၣ် တဒုးဆိကတီၢ် မံၤကါလး, ၦၤတဆံတနံၣ်ဖိတဂၤဘၣ်လၢအဝဲကဆၢထၢၣ်ဆါ သၣ်သွံဆံၣ်ထံ(လီမွန်) အလီၢ်, အဝဲအိးထီၣ် တၢ်မၤဖးဒိၣ် ဘၣ်ထွဲတၢ်ကူၣ်ကၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. ‘ယၤဒီးကနဲတဖၣ်’ (Me & the Bees) သၣ်သွံဆံၣ် အတၢ်မၤ ဖးဒိၣ်အံၤ စးထီၣ်ဒီးအဝဲအဖံအတၢ်မၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲၤ ဘၣ်ထွဲတၢ်မၤ သၣ်သွံဆံၣ်ထံလီၤ. တၢ်မၤအံၤ ခီဖျိတၢ်ဘိးဘၣ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကိးဝဲ ၡး(ခ)ထံး(ခ) န့ၣ် အဃိ ၦၤဘျၢလီၤစ့တဖၣ် ဟဲပၥ်ဖှိၣ်စ့အဒီလၣ် ဃုကလးလီၤ. အဝဲဆဲးလီၤ အမံၤလၢ လံၥ်အၢၣ်လီၤသးအပူၤ ဒီးကျးကစၢ်လၢ ကဆါ အသၣ်သွံဆံၣ်ဖဲ နီၣ်ဂံၢ်-55 ခၠ့စတိ(လ)လီၤ. နီၢ်မံၤကါလး အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ ဒီးအတၢ်မံမီၢ်တဖၣ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤၦၤလၢ စီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤလၢ, “မ်နသုတဒုးမၤတရီတပါနၤလၢ နသးစၢ်အဃိတဂ့ၤ” (၁ တံၤ ၄:၁၂) န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့းယ တမ့ၢ်ဒ်ဖိသၣ်နီၢ်မံၤကါလးဘၣ်ယ ဖျါလၢအသးစၢ်န့ၢ် ၦၤအါဂၤလၢအၦၤကမျၢၢ်ကျါလီၤ.…

ကစၢ်ယွၤမၤကဆှီကွံာ် တၢ်အဃံၣ်အမှုးတဖၣ်

ပကူပသိးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်‚ ဒ်သိးကမၤကဆှီက့ၤအသးဒၣ်၀ဲ‚ ဖဲတကီၤ ဆံၣ်သၣ်အသံးပံာ်ပံာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အထံဘီဒီးပံာ်လၢတၢ်စံၢ်ကျါ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ခုၣ်ထံ မ့ၢ်လီၤလဲာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အလိၤအဃိ‚ တၢ်ကမၤအသးဒ်လဲၣ်ႉ
ဂ့ၤလံႉ ဒ်ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိးၣ်လီၤႉ
မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအကဲထီၣ်သးသ့တဖၣ်လၢ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤ အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်ဧါႉ ဆ့ကၤဆှုၣ်ကဘှီက့ၤသး ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢၣ်သ့လီၤႉ လၢပျၢၤ ကစၢ်ယွၤအသးထီၣ်ဘၣ် အပှၤဂီၢ်မုၢ် ပှၤယူဒၤဖိ တဖၣ် မ့ၢ်လၢ ‘‘အပူထီၣ်’’ က့ၤအီၤ‚ မၤဘၣ်အၢလီၤအသးလၢ တၢ်အၢတၢ်သီ ဒီး ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်တဖၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၁း၂-၄) ႉ တၢ်လၢအမၤနးဒိၣ်ထီၣ်တၢ်အံၤတခီ‚ အ၀ဲသ့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး မၤကဆှီလီၤက့ၤအသး ခီဖျိလုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ်တၢ်‚ ဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူ‚ ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်အကလုာ်ကလုာ် ဒီးအိၣ်ဖှိၣ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်ယါဘျါကသံၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်‚ မ့ၢ်တၢ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသး‚ လၢအဟဲစိာ်တၢ်မၤကဆှီက့ၤအသးလၢ အဘၣ်အၢဘၣ်သီၣ်လီၤႉ ကစၢ်အဘျုးအဖှိၣ် ကမၤကဆှီက့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ်အနီၢ်သးလၢ ‘‘၀ါဒ်မူခိၣ်ဖီအသိး’’ (း၁၈) န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲပမၤတၢ်ဒဲးဘးကတီၢ်ၣ်ဘၣ်ႉ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤပသးဒီး သးလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး…

သးအိၣ်လၢကအိၣ်ခိးတၢ်

တၢ်အိၣ်ခိးတၢ် ဒုးကဲထီၣ်တၢ်လၢ အမၤကီခဲတၢ်လၢအဟုၣ်ကွံာ် ပသးအတၢ်ဃူတၢ်ဖိး န့ၣ်လီၤႉ Ramesh Sitaraman လၢအမ့ၢ်ပှၤသ့ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်စဲအ့ၣ်တဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ‘‘တၢ်အဆံးတဖၣ် ထိၣ်ဂဲၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်တဘၣ်သးဒီး တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး’’ လၢ ပှၤလၢအသူ အ့ထၢၣ်နဲး (internet) တဖၣ် ခီဖျိဘၣ်ခိး၀ဲလၢ အ့ထၢၣ်နဲး ပှာ်ဘျးစဲသန့ထံး (web browser) လၢ အဃၢလၢကမၤတၢ်အဂီၢ်‚ အ၀ဲအတၢ်ဃိထံ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢအါတက့ၢ် ပသးအိၣ်ခိးတၢ်ခံစဲးကီးဖိလၢ ပကွၢ်ကီတၢ်ဂီၢ်မူလၢ အအိၣ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲး အဖီခိၣ် (online video) လၢကအိးထီၣ်သးန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ပူၤကွံာ် ၅ စဲးကီး၀ံၤအလီၢ်ခံ ပှၤတ၀ာ်န့ၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဂဲၤလိာ်န့ၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ်ပှၤဒီဖုဒီဂီၢ်လၢ တသးစူၤ တဖၣ်လီၤႉ
စီၤယၤကိာ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢခရၠာစးံာ်အပူၤ လၢအသု တစူးကွံာ်ညိကွံာ်ခရၠာစးံာ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ခိး ခရၠာစးံာ်အတၢ်ဟဲက့ၤခံဘျီတဘျီန့ၣ်လီၤႉ ခရၠာစးံာ် အတၢ်ဟဲက့ၤ မ့ၢ်တၢ်ထိၣ်ဂဲၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒီး ကအဲၣ်ဒိးပာ်ကဲလိာ်သးကဒဲကဒဲန့ၣ်လီၤ (ယၤကိာ် ၅း၇-၁၀) ႉစီၤယၤကိာ်…

တမ့ၢ်လၢပတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤအဂီၢ်ဘၣ်

ဒဲၢ် (န) န့ၣ် နီအသိလ့ၣ်ယီၢ်အခါ သိလ့ၣ်တဆိ ဟဲဃၣ်တရၠာစးံးနုာ်လီၤဆူအတၢ်လဲၤကျဲပူၤ သတူၢ်ကလာ်ဒီး ဆီၣ်ဖျိးအီၤဆူသိလ့ၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ်အကျါလီၤႉ ခံနွံပူၤကွံာ် လီၢ်ခံ ဖဲဒဲၢ် (န) ပၢၢ်ထီၣ်က့ၤလၢ ခိလၢ ပှၤကွၢ်တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်ၢ်လၢၤဘၣ်လီၤႉ ဒဲၢ် (န) ထုကဖၣ်လၢ ယွၤကယါဘျါအီၤ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်တမၤအသးဘၣ်ႉ လၢတၢ်န့ၣ်အလီၢ် ဒဲၢ် (န) နာ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် သိၣ်လိအီၤလၢ တၢ်သးအိၣ်အပူၤလၢ တၢ်အိၣ်မူ ဖဲဟီၣ်ခိၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးပကလီၤဂာ်အါထီၣ်ဒီးခရၠာစးံာ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဒ်သိးန့ၣ် တကဲထီၣ်၀ဲ ဖဲတၢ်ကိးမံၤလဲၤအသးဘ@ဘ@ဆှီဆှီအခါဘၣ်ႉ မၤအသး ဖဲတၢ်အိၣ်မူကီခဲ၀ဲအကတီၢ်လီၤႉ ပလဲၤခီဖျိ မုၢ်တနံၤန့ၣ် မုာ်၀ဲဖဲပဘၣ် တၢ်မၢန့ၢ်ဆီၣ်ခံ ဒ်သိးပကသန့ၤသးလၢယွၤ ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး စံး၀ဲဘၣ်ဃး တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးယွၤအတၢ်ဘျုး ခံမံၤ - သးလၢအကျၢၤမုဆှုဒီး တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ ဖဲတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် အခါလီၤ (ရၠာစးိမ့ၤ ၅း၃-၄) ႉ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ခံမံၤအံၤ တမ့ၢ်တၢ်ကိးတမံၤလၢ တၢ်ကတူၢ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢတၢ်သ့တူၢ်တၢ်လၢ တၢ်သးခူတလ့ၢ်အပူၤဘၣ်‚ မ့တမ့ၢ်ၣ်‚…

လၢတၢ်တဟံးဃာ် တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး

ဖဲတၢ်အကတီၢ်လၢ တၢ်ဒုးထီၣ်ဒုးထီၣ်တၢ်မၤပနံာ်တၢ်ကၤလၢ ၂၀၁၁ နံၣ်‚ ‘‘ပှၤ ၇၂ နံၣ် ခံဂၤ လၢအမ့ၢ် ပှၤခဲနဒၢ်ဖိလၢ အထူဖျၢၣ်ထူ လၢတဘျီခါၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး ‘‘တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး လိာ်သး’’ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးတခါလၢ ခၠၣ်ပံၣ်ယၣ့်ှှံးဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကွဲၣ်လီၤႉ ဖဲသးပှၢ်တဂၤ မၤဘၣ်ဒိဆါ အဂၤတဂၤ လၢပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ်၀ံၤၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအပူၤၣ်လီၤႉ စီၤကၤယံၣ် ဟံးဃာ်တၢ်သးထီၣ်လၢ အဒီပုၢ်၀ဲၢ် စီၤဟ့းဘ့းလး မ့ၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤတူၢ်လိာ် စီၤဟ့းဘ့းလး အတၢ်လုၢ် (၁ မိၤ ၄း၅) အဃိန့ၣ်လီၤႉ တၢ်သးထီၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအနးဒိၣ်မးလၢအဆှၢဆူ တၢ်ကမၤသံတၢ် ‘‘စီၤကၤယံၣ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်ထီဒါ အပုၢ် စီၤဟးဘးလး ဒီးမၤသံအီၤလီၤ’’ (း၈) ႉ ‘‘စီၤဧ့့ှှီၤသးဟ့ စီၤယၤကိာ်လၢတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ လၢအပၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအီၤအဃိလီၤ’’ (၂၇း၄၁) ႉ တၢ်သးဖျိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဆူၣ်၀ဲအဃိၣ်လီၤႉ
တမ့ၢ်ထဲလၢ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၣ် ပှၤတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဟံးဃာ် တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး‚ မ့မ့ၢ်တဲဘၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပကဘၣ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်…

အိၣ်ခိးဆိးသီ

ကၠၢမန့ၢ် စ့တၢးပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ‚ ကဘၣ်တ့ၢ်နုာ်ခီ စ့ယူရၠာစးိၣ် ၆၂ႉ၄၀ ဒီလၣ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်တဘၣ်ဆၢၣ်ဘၣ်တီၤအပူၤၣ်လီၤႉ ဖဲအမံခ့ကတီၢ် အစုဘိလၢ အပာ်ထီၣ်၀ဲလၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဆီၣ်လီၤဘၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၂) ဒီးတ့ၢ်နုာ်ခီဘၣ်စ့ယူရၠာစးိၣ် ၂၂၂ ကကွဲၢ် (ဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၃၀၀) ဆူပှၤပရၤတၢ်အစ့တၢးလံာ်ပျဲအပူၤလီၤႉ တၢ်မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး အတံၤ သကိးလၢအအုၣ်အသးလၢ တၢ်တ့ၢ်နုာ်ခီစ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢတၢ်မၤကမၣ်တၢ်အံၤၢ်က့ၤ ဒီးမၤဘၣ်လိာ်က့ၤဘၣ်ဆၣ်‚ မ့ၢ်လၢအ၀ဲတမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ခိးဆိးသီ တၢ်‚ မံခ့မံသပ့ၤအဃိၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဒုးပလီၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်လၢ‚ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ခိးဆိးသီတၢ် အဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးအ၀ဲသ့ၣ် ဆူတၢ်လီၢ်တတီၤ လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ က့ၤသစ့ၤမနၤ ဒ်သိးကစူးကါတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢတၢ်ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဃ့ထုကဖၣ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး လဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးၣ်လီၤႉ အ၀ဲတဲဘၣ် စီၤပ့းတ့ှူး‚ စီၤယၤကိာ် ဒီးစီၤယိၤဟၣ်လၢ ကအိၣ်ခိးဆိးသီ ဒီးဃ့ထုကဖၣ်‚ ဃုာ်ဒီးအီၤ (မး ၂၆း၂၈) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်မံသပ့ၤဘၣ်အသးလီၤ (း၄၀-၄၁) ႉ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကၣ်လၢ…

ကစၢ်ယွၤအဒီလ့ၢ်ဂီၤ

ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးခံဘျီတဘျီကတီၢ် ၀ဲ (လ) ဒံၢ်မၣ်စံၣ်မံၣ်နိး မၤတၢ် ဒ်အမ့ၢ် ကၠူနယၢၢ် အ့ကၠံၣ်နံယၢၣ် (ပှၤစဲအ့ၣ်) တဂၤ လၢအဲး (စ) အဲး (စ) အဲ (လ) ခိၣ်အၣ်ကဲးၣ်လီၤႉ ဖဲအကတီၢ်အံၤၢ်ဖိ အကဘီယူၤထံ ဟဲဖျါထီၣ်လၢ ထံမဲာ်ဖံးခိၣ် ဒီးခးကဘီအံၤလီၤႉ ကဘီအံၤဘၣ်ဒိဒီးစးထီၣ် လီၤဘျၢလီၤႉ စံၣ်မံၣ်နီး ဒီးအကဘီဖိတဖၣ် ၀ံၣ်လီၤဆူ ချံမူတဘ့ၣ်အပူၤ ဒီးစူးကါ ဒီလ့ၣ်ဂီၤဆူ တၢ်ကလဲၤတၢ်လၢကဘီလဲၤတၢ်အကျိၤကျဲန့ၣ်လီၤႉ သၢသီပူၤကွံာ်‚ ကဘီယူၤတဘ့ၣ် ဟဲယူၤတီတီဖိ ဖဲချံမူအံၤအဖီခိၣ်ၣ်လီၤႉ ခီဖျိဒီလ့ၣ်ဂီၤအဃိ‚ စံၣ်မံၣ်နီး ဒီးပှၤကဘီဖိခံဆံဃုဂၤ အသးသမူပူၤဖျဲးကွံာ်လီၤႉ
ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ထီထီၣ်ဘှီထီၣ်အသးသမူဃုာ်ဒီး ဒီလ့ၢ်ဂီၤတခါ လၢအမ့ၢ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဒိလီၤ လံာ်စီဆှံဆူ ‘‘မ့ၣ်အူဒၢတဖျၢၣ်’’ (စံး ၁၁၉း၁၀၅) ‚ လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကပီၤၣ်လီၤႉ ဖဲပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ လီၤထွံလၢ သးသမူတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အထံဖံးခိၣ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ လၢအ၀ဲအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ (၄၃း၃)…

မံၤလၢအလၢအပှဲၤ

လါအီကူာ်တၢ်ကိၢ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် အ၀ဲအမံၤတအိၣ်ဒံး မ့ၢ်လၢပဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလီၤတံၢ် အ၀ဲအမံၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ ပစူးကါ တၢ်ဆၢကတီၢ်အါမးဖဲကျးပူၤဒီး ပဒိးသိလ့ၣ်ဖးယံာ် ဘၣ်ဆၣ် ပဆၢတဲာ်တန့ၢ်ဒံးဘၣ်ႉ အ၀ဲအမံၤအိၣ်ဒၣ်ဒ် တငူူငၠာျ အဖိအသိးသၢသီ တချုးလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အမံၤလၢ ့ငခၠ့ န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ဃုထၢမံၤလၢအဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအတံာ်တာ်တဆံးတက့ၢ်လီၤႉနမ့တမ့ၢ် ယွၤဘၣ်ဒီး မတၤတဂၤလၢ အအိၣ်ဒီး မံၤအလၢအပှဲၤလၢ အဆီတလဲတၢ် ထီဘိန့ၣ်လဲၣ်ႉ ခီဖျိ၀ံယ့ှှါယၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ကျဲ စီၤပၤအၤဃး ဒ်သိးကဃ့တၢ်ပနီၣ် လၢအီၤ လၢကမၤဆူၣ်ထီၣ် အ၀ဲအတၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၇း၁၀-၁၁) ႉ စီၤပၤ မ့ၢ်သမၢအီၤလၢ ကဃ့တၢ်ပနီၣ် ဘၣ်ဆၣ် ယွၤဟ့ၣ်အီၤကျဲတဘိလၢအမ့ၢ်‚ ပမုၣ်ကနီၤ တဂၤ ကဒၢထီၣ်၀ဲၢ်အဖိခွါ‚ ဒီးယုၢ်၀ဲအမံၤလၢ ဧံးမၤနူၤအ့လးလီၤ (ယရၠာစးှါယၤ ၇း၁၄) ႉ ယွၤဟ့ၣ်ဖိသၣ်အမံၤၣ်လီၤ (မးသဲ ၁း၂၃) ႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်ဧံးမၤနူၤအ့လး‚ တမ့ၢ်ထဲ အ၀ဲမ့ၢ် ယွၤအခၢၣ်စးဘၣ်‚ အ၀ဲမ့ၢ်ယွၤလၢ တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်အပူၤ‚ ဟဲ၀ဲဒ်သိး…

အ၀ဲမၤပှဲၤတၢ်လီၤကအိ

ပှၤကူၣ်သ့လၢ သးပီညါမဲးဒလ့ (န) လဲဘ့ (န) ပာ်သူၣ်ပာ်သးပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိ ၁၅ နံၣ်တဂၤ သိးဆ့ကၤ ထံၣ့်ှှၢးစုထီန့ၣ် တလံးထီၣ်၀ဲအစိးနါတုၤလၢ အစုနၢၣ်ခံ ဒ်ပှၤလၢအမၤဆါ လီၤအသးညီနုၢ်မၤ၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤႉ ပိာ်မုၣ်သးစၢ်ဖိန့ၣ် ထုးထီၣ်အဆ့စုစိးနါဆူ အစုနၢၣ်ခံအခါ လဲဘ့ (န) ဖုးဘၣ်မးအသးဒီး ထံၣ်၀ဲဖိသၣ်မုၣ်န့ၣ် စိာ်ဒီး ဒီလူၤခိၣ်သူခၣ်ဆူၣ် တဘ့ၣ် အကနၣ်အိးထီၣ်အသးလၢအစုတီၤလိၤလီၤႉ လဲဘ့ (န) ဖုးဘၣ်အသးဒိၣ်မးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး စံးဘျုးဘၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်န့ၣ် လၢအသးအိၣ်တူၢ်လိာ်တၢ်မၤစၢၤလၢအ၀ဲဒၣ် လိၣ်ဘၣ်နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤႉ
ပှၤသးစၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သီဖိအံၤၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢပှၤအါဂၤကူးကါမၤဆါအသူၣ်အသးဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စီၤယိၤဟၣ် ကွဲး၀ဲလၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဟဲလၢ ကမၤပှဲၤတၢ်လီၤကအိ ဒီးဟ့ၣ်တၢ်မူအါအါကလဲာ်အဂီၢ်လီၤ (ယိၤ ၁၀း၁၀) ႉ ကစၢ်ယွၤ ဟ့ၣ်သးလၢ အဆၢန့ၢ်တၢ်မူအလၢအပှဲၤလၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးအသးပူၤဒီး ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤခဲလၢာ်ကဆၢန့ၢ် တၢ်ရၠာစး့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးအီၤ ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး အ၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဘျၣ်န့ၣ် ကစူးကါသူ ပှၤဂီၢ်မုၢ်ၣ်လီၤ (ယိၤဟၣ် ၁၀း၁‚၁၀) ႉ တၢ်တဲဖျါတဖၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီး…