အပူၤကွံာ် အါနံၣ်အါလါန့ၣ်, ဝ့ၢ်နယူယီး (New York) ဒုးအိၣ်ထီၣ် “အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ အိၣ်ဂၢၢ်တပၢၢ်” (Stay Safe. Stay Put) တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤ ဒ်သိး ကသိၣ်လိထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကပာ်အသးဂၢၢ်ဂၢၢ် မုာ်မုာ် ဒီးအိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢဘၣ် ဖဲအအိၣ်ကတာ်ထီဃာ်လၢ ကဟၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤအပူၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ပှၤဘၣ်တဖၣ် ပာ်ဖျါက့ၤဝဲလၢ ပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢကတာ်ထီဃာ်အသးတနီၤန့ၣ်သံဝဲ ဖဲလၢ အကျဲးစၢးတကၢအိးထီၣ် ကဟၣ်စိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤ အတြဲၤ မ့တမ့ၢ် ဖဲကျဲးစၢးဂုာ်ဟးထီၣ်လၢကျဲအဂၤတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဘၣ်မၤ အဂ့ၤကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်စူးကါ “တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် အကမိာ်” ဒီးကိးတၢ်မၤစၢၤ, ဒီးအိၣ်ခိး ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်မၤစၢၤ ဟဲတုၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤပူၤဖျဲးလီၤဆီတကလုာ်- ကျိၤကျဲတဘိလၢ ကမၤစၢၤ ပှၤလၢအဘၣ်ကတာ်ထီဃာ်အသးလၢ တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ပလီၢ် ပှၤအ့းဖ့းစူးဖိတဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်နီၢ်သးအဂီၢ်တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်- “သံဝဲလၢ အတၢ်ဒဲးဘး တၢ်သံအပူၤနီၢ်ကီၢ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့းဖ့း ၂:၁ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ ပာ်ဖျါဝဲ, အဝဲသ့ၣ် လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဒဲးဘးအပူၤ, စူၢ်ဒိကနၣ်မုၢ်ကီၤလံၢ်, ဒီးကဟ့ၣ်လီၤသးဆူယွၤအအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် သမၢဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤ အစၢအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ကတာ်ထီဃာ်အသး လၢနီၢ်သးအတၢ်ခံးပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤတစူးကွံာ်ညိကွံာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၅,၆ အပူၤ စီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် “ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ ယွၤအတၢ်မၤပူၤဖျဲး အစၢန့ၣ် စးထီၣ်လၢ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပပျဲပျၢ်ကွံာ် တၢ်အုၣ်ခီၣ်လီၤက့ၤပသး, ဒီးကိးထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢကမၤပူၤဖျဲးပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခီဖျိ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးထီၣ် လၢတၢ်ဒဲးဘးအတၢ်စၢဃာ်န့ၣ် တစးထီၣ် ကဲထီၣ်ဝဲဒီးပှၤဘၣ်. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ် “ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်” ခီဖျိထဲဒၣ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးဧိၤလီၤ (:၈).