ကါဒါး ပှၤဝါဃး (Gandalf the Grey) ထံၣ်လိာ်သးဒီး စၣ်ရူၤမၣ် ပှၤအဝါ (Saruman the White) န့ၣ်ဒီး, ဖျါလၢ စၣ်ရူၤမၣ် န့ၣ် ဃၣ်က့ၤအသးဒီး တၢ်လၢအပာ်လီၤသးလၢ ကမၤဝဲ- ကမၤစၢၤဒီဒၣ် “ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ” (Middle-Earth) လၢ စီၤရိၤ (Sauron) တၢ်အၢတၢ်သီအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, Saruman န့ၣ် မၤသကိးတၢ်ဒီး စီၤရိၤ တၢ်အၢ တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူ ‘ပသံး တၢ်ရ့လိာ်သးကရၢ’ (The Fellowship of the Ring), လၢအဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်လၢ ကၠ့ၣ်. အၣ်. အၣ်. တိၣ်က့ၣ် (J.R.R. Tolkien) အတၢ်မၤအဂ့ၤ ကတၢၢ်ပူၤ, ဖဲတၢ်ဂဲၤဒိအံၤတတီၤအံၤန့ၣ်, လၢသီတၢ်ဒီတံၤဒီသကိးခံဂၤအံၤ လၢခံန့ၣ်ဘၣ်က့ၤ ဒုးလိာ်ယၤလိာ်အသး လၢ “တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါဒီးတၢ်အၢတၢ်သီ” အတၢ်ဒုးန့ၣ်လီၤ. စၣ်ရူၤမၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကျဲအဘၣ်တုၤအကတၢၢ်, ဒီးမ့ၢ်မၤတၢ်လၢအသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢအမ့ၢ် တၢ်လၢအဘၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ဒုးလိာ်သးအံၤ တမ့ၢ် ကကဲထီၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤ စီၤစီလူး စ့ၢ်ကီး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲလၢ ကလူၤပိာ်ထွဲယွၤအကျဲ တုၤအကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီန့ၣ်, ၁ ရှမူၤ ၂၈:၃ စံးဘၣ်ပှၤ, စီၤစီလူး “သုးကွံာ်လံ ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး ပှၤသံအကလၤ, ဒီးပှၤမဲာ်ထံၣ်ဝံတဖၣ်လၢ ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤလံလီၤ.” မ့ၢ်တၢ်မၤလၢအဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ကစၢ်ယွၤ ပာ်ဖျါတ့ၢ်ဝဲလၢ ၅ မိၤရှ့ ၁၈:၉-၁၂ အပူၤ, တၢ်မၤတၢ်တပျ့ၤတပျာ်လၢတၢ်ဝံတၢ်ကလၤ အတၢ်ကူၣ်သ့မ့ၢ် “တၢ်လီၤသးဘၣ်အၢ” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ အတၢ်လီၤတုာ်လီၤကၣ် လၢအပူၤကွံာ်- ကဘၣ်ဒုးဆၢက့ၤ ပှၤဖလ့ရှသးဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤဒ်လဲၣ်အဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤ တစံးဆၢ အတၢ်ဃ့ကညးအဃိ, စီၤစီလူး ပျၢ်စုပျၢ်ခီၣ် လၢကစၢ်ယွၤ အလိၤ, ဒီး ၁ ရှမူၤ ၂၈:၇ အပူၤန့ၣ်စံးဝဲ “ဃုန့ၢ်ယၤလၢ ပိာ်မုၣ်လၢအအိၣ်ဒီး ပှၤသံ အကလၤတဂၤ ဒ်သိး ယကလဲၤဆူအအိၣ်ဒီး သံကွၢ်အီၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤဒီးတၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲန့ၣ် ဘျံးကဒါခိၣ်ခံလံန့ၣ်လီၤ. စီၤစီလူး ဃၣ်ကွံာ်အသးတဘျီ မ့ၢ်လၢ အလူၤပိာ်ထီဒါက့ၤ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢ အစံးပာ်တ့ၢ်ဝဲ- တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲ တၢ်လၢအမ့ၢ်ဒီးအဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

အနံၣ်တကထိလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, မး ၅:၃၇ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, “မ်သုကတိၤတၢ်လၢ အမ့ၢ်, အမ့ၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်, န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အါန့ၢ် အန့ၣ်တဖၣ် ဟဲလၢ တၢ်အၢတၢ်သီအပူၤ” န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်စံးလၢ တၢ်ကတိၤအဂၤန့ၣ်, ပမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤပသးလၢ တၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ခရံာ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢအကါဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပကတီဒီး ပတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်, ဒီးပကဘၣ်အိၣ်တီလိၤ ပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယွၤမၤစၢၤပှၤအသိး, မ်ပကလဲၤတၢ်လၢယွၤအကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ, ဒီးမၤအတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.