ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Tom Felten

ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်လၢ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ

ပှၤတဂၤအံၤမၤဝံၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်ကလုာ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲတမံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကိးဂၤထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အမူဒါအါတက့ၢ်န့ၣ် မၤလၢပှဲၤဝဲ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိ, အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအမ့ၢ် တၢ်သးပှံၢ်ထီၣ်ညီအဂ့ၢ်အံၤ တဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီး တဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤနီၢ်နီၢ်နီတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနံၣ်တဖၣ်အပူၤ ပှၤအါဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး လၢနီၢ်ခိ,ဃုာ်ဒီး နီၢ်သးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအလီၢ်သးအုးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်အိၣ်အါထီၣ်လၢ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢခရံာ်အပူၤ တဂၤအံၤအဂီၢ်သ့ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, အကတၢၢ်န့ၣ်, အတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဟးဂီၤလီၤမၢ် ကွံာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤယတၢ်ဆိကမိၣ်အိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်, ယမ့ၢ်ဃုထၢကျဲ လၢတၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံအပူၤ ယမ့ၢ်လဲၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤန့ၣ်ဒီး တၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်အဂ့ၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ် ၁ မိၤရှ့ ၄ အပူၤ ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် က့ၢ်ဂီၤဒိအလၢအပှဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လဲၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးတဂၤ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်အခီပညီမနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤကၤယံၣ် အသးထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤသူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်ဖိတဂၤအဃိ, အဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ “ဟဲစိာ် တၢ်မၤဘူၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၤသၣ်လီၤ”…

တၢ်သ့ၣ်ညါဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤ “မ့ၢ်ယဖိခွါသ့ၣ်ညါနၤဧါ,” လၢအသဟီၣ်ဆူၣ်တယုၢ်အပူၤ ပှၤကွဲးတၢ်လိၣ်ခိၣ်လိၣ်ကွဲ အတၢ်ကစီၣ် ကၠီနသၣ်ခၠး(စ) ကွဲးဖျါထီၣ် အဂ့ၢ်အကျိၤ လၢအဘၣ်ဂုာ်ဂဲၤလိာ်ဝဲဒီး ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ, ဒီးဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲ လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကကဟုကယာ်အမါဒီး အဖိခွါဆံးန့ၣ်လီၤ. ပှၤသၢဆံလွံၢ်နံၣ်တဂၤ တချုးသံဃုလါအကတီၢ်န့ၣ် ကွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခၠး(စ) မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဒီးအပၢ်သံသဒၣ်အီၤ ဖဲအမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤသီတဂၤ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်နီၤလီၤ လံာ်စီဆှံအဆၢ ( ၂ မိၤ ၂၂:၂၂, ယရှါ ၁:၁၇, ယၤ ၁:၁၇) လၢအပာ်ဖျါ တၢ်ကဟုကယာ် မုၣ်ကမဲဒီးဖိၣ်ဃဲ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခၠး(စ) ကွဲးဝဲလိၤလိၤဆူ အတံၤသကိးတဖၣ်အအိၣ် “ဖဲယထံၣ်ဘၣ်သုလၢ မူခိၣ်ဘီမုၢ်န့ၣ်, ယအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ထဲတမံၤဧီၤ လၢယကသံကွၢ်သု- မ့ၢ်သုမၤဂ့ၤတၢ်လၢ ယဖိခွါဒီးယမါအလိၤဧါ... မ့ၢ်ယဖိခွါသ့ၣ်ညါနၤဧါ” န့ၣ်လီၤ.

၂ ရှမူၤ ၉:၁ အပူၤန့ၣ် စီၤပၤစီၤဒၤဝံး ဆိကမိၣ်ကွၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ် “ပှၤအိၣ်လီၤတဲာ်ဒံးလၢစီၤစီလူးအပှၤ ဟံၣ်ဖိအကျါ, ဒ်သိးယကမၤအီၤလၢ တၢ်အဘျုးအဖှိၣ် လၢစီၤယိၤနၤသၣ်အဃိတဂၤဂၤန့ၣ်ဧါ”…

တၢ်ခးလီၤက့ၤပျၢ်ဆူ ပခီၣ်လၣ်

ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၢ်ဖိတဂၤ အသးဆူၣ်လၢကခးပျၢ်ယံၤန့ၢ်ပှၤဂၤ, ဒီးတိာ်ပာ်ဝဲလၢ အကခးယံၤန့ၢ် ၂,၀၂၈ ခီၣ်ယီၢ် လၢစံၣ်စိၤနုာ်တၢ်ကွဲးနီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မံလီၤလၢအချၢ ဖဲတၢ်လီၢ်အပၢၤ ပျီဖးလဲၣ်တတီၤ (Salf Flat), ဆဲထီၣ်ချံၣ်အပျံၤလၢ ချံၣ်ခးလၢပှၤအခီၣ် (feet bow) လၢအနီၢ်ကစၢ် တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်, ဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ အသးလၢ အကခးထီၣ်ပျၢ်, မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ပျၢ်ကလဲၤတုၤယံၤန့ၢ် တမံးလာ် (၅,၂၈၀ ခီၣ်ယီၢ်), ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်ကွဲးနီၣ်အသီန့ၣ်လီၤ. ပျၢ်တဘိအံၤ လဲၤတၢ်အယံၤ တအိၣ်တမံးလာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပျၢ်တဘိအံၤ, လဲၤတုၤတၢ်စှၤန့ၢ်ဒံး တခီၣ်ယီၢ်, ဒီးလဲၤဘၣ်ဒိအခီၣ်လၣ်, ဒီးဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ ဆၢဒိးန့ၢ်တၢ် ဆှၢကမၣ်ပှၤအဃိ, တၢ်မၤအသးဒ်ပခးဘၣ် က့ၤပခီၣ်လၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်အဂ့ၤ အခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်, စီၤယၤကိာ်ဒီး စီၤယိၤဟၣ် သ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မၢ် ၁၀:၃၇ အပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဃ့ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, “ဟ့ၣ်ပှၤလၢ ပကဆ့ၣ်နီၤလၢ နစုထွဲတဂၤ,…

တၢ်လူၤဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၢ်ပျီလၢအလဲၢ်

ဒီးကထၢၣ် ရ့းခၠး(ဒ) စဝဲစၢၣ်(Richard Swenson)ကွဲးဝဲဒၣ်လၢအလံာ် “တၢ်အကနူၤ” အပူၤ “ပကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်ပျီ ဖးလဲၢ် ဒ်သိးပကသါထီၣ်သါလီၤအဂီၢ်, ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်သဘျ့ လၢပကဆိကမိၣ်ပဲာ်ဖးတၢ်အဂီၢ်, ဒီးတၢ်ပျဲလၢတၢ်ကူစါမၤဘျါက့ၤပှၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်ကတုၤဃီၤဆူတၢ်အကတၢၢ် ခီဖျိလၢ တၢ်အသဟီၣ်တၢ်မၤအသးချ့သဒံးအဃိန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ပညိၣ်တၢ်တိာ်ပာ် အဂ့ၤအဝါ လၢအလဲၤတၢ်ချ့သဒံးတဖၣ်ဟဲဘၣ်တိၢ်ပဖိတဖၣ်အဃိဒီး တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, တၢ်အိၣ်ပြံအိၣ်ပြါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤလံန့ၣ်လီၤ. ပသးလီၤဘှံးလီၤဘှါန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဘၣ်သးအဃိဧါ. ကစၢ်ယွၤ တနဲၣ်ဆှၢ ပှၤလၢထံဂၢၢ်အနံၤလၢၤဘၣ်ဧါ. လၢအပူၤကွံာ် တၢ်လီၢ်ပျီဖးလဲၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မတၤဟံးန့ၢ် ဆူၣ်ဝဲဒၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒ်လဲၣ်.” စဝဲစၢၣ် စံးဝဲလၢ ပလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အလီၢ်ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်အဘျုးလၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် “တၢ်လီၢ်တတီၤ,” ဒ်သိးပကအိၣ်ကဒုလၢကစၢ်အပူၤဒီး ထံၣ်လိာ်သးဒီးယွၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အတၢ်ကွဲးအံၤ အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ တၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်လီၢ်ပျီဖးလဲၢ်လၢ တၢ်ကအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, မၤပှဲၤထီၣ်က့ၤဂံၢ်ဘါအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢစီၤမိၤရှ့မၤတ့ၢ်ဝဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအတၢ်အိၣ်မူပူၤန့ၣ်လီၤ. ၂မိၤ ၃၃:၅ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ “ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိလၢ အကိာ်ဆူၣ်တကလုာ်” အဂီၢ်န့ၣ် စီၤမိၤရှ့ဘၣ် အိၣ်ကဒုလၢယွၤအမဲာ်ညါ တလီၢ်လီၢ်ဒီး ဟံးန့ၢ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ…

တၢ်ဟံးန့ၢ် နီၢ်ကစၢ်မူဒါ

ယတံၤသကိးအမဲာ်ချံပာ်ဖျါ “တၢ်ပျံၤ”, တၢ်လၢယတူၢ်ဘၣ်ယဲလၢ ယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲသးစၢ်ခံဂၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ ပတၢ်ဒိကနၣ်တၢ်စှၤဝဲအၢအၢသီသီအဃိ ပအိၣ်ဒၣ် တကူးတြူးလၢ တၢ်မၤလိအပှၤနဲၣ်တၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသိၣ်သီပှၤလၢ တၢ်အဲၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်ညါဝဲ ပပၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဂ့ၤအဃိ, အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဆှဲဆှဲဖိလၢ ပပၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သ့ၣ်ညါပဂ့ၢ်န့ၣ် အသးကဟးဂီၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တထံၣ်ဃီန့ၣ်, ပတူၢ်ဘၣ် တၢ်ဝံဃၢလၢ အမ့ၢ်ပကဘၣ် ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ပမၤကမၣ်တၢ်အဂီၢ်အဃိ, ပအဲၣ်ဒိးလဲၤနုာ်လီၤ အိၣ်ခူသူၣ်လၢ စီၢ်နီၤခိၣ်အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

စဖါနယၤ ၁:၁, ၆-၇ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ကစီၣ်လၢ အအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ကတိၤအဆူၣ်အကိၢ်တဖၣ်, ဘၣ်ထွဲဒီး အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ အတၢ်ဒဲးအဂီၢ် ခီဖျိလၢ ဝံစဖါနယၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢ ၂ ပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤ ကစံၣ်ညီၣ်ယူဒၤအဒုၣ်အဒါတဖၣ်ဝံၤ အဆၢဒိၣ် ၃ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤ ဃၣ်က့ၤအမဲာ်ဆူ အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ဒဲးဘး လၢအိၣ်တသ့အိၣ်တဘၣ်တဖၣ် အလိၤန့ၣ်လီၤ. စဖါ ၃:၁…

တၢ်ဒိကနၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဘျ့

ဖိသၣ်မုၣ်လိၣ်ဘိတဂၤ အမဲာ်သၣ်ဖျါလၢ တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဂီၤဒီး တၢ်မဲာ်ဆှးန့ၣ်လီၤ. အဝဲမၤန့ၢ်မၤနၢၤတ့ၢ်လံ ခိၣ်ဖးအါမးအဃိ, လၢတၢ်နုာ်လီၤပြၢ ၂၀၂၂ နံၣ်တၢ်ဂိၢ်ခါအိၣ်လၣ်ပ့း တၢ်ပြၢအဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးဒီး ကမၤန့ၢ် ခိၣ်ဖးထူဘ့ၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤတံၢ်လၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒီး လိာ်ကွဲစက့း (Skate) လၢထံလီၤသကၤမဲာ်ဖံးခိၣ်လိၤတကပၤန့ၣ် ပှၤကမၤနၢၤအီၤ တအိၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလၢတၢ်သမံသမိးမၤကွၢ်အဆံၣ်ထံန့ၣ်ဒီး တၢ်အစဲဖျါလၢ အဝဲသူဝဲ ကသံၣ်ကသီလၢ အဘၣ်တၢ်တြီဃာ်န့ၣ်လီၤ. လၢအဂီၢ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ ပှၤအါဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢ အလိၤ ဃုာ်ဒီး တၢ်စံးကတိၤ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လၢ အလိၤတဖၣ်အဃိ ဖဲ အဝဲဒိးလိာ်ကွဲပြၢစက့းဒီး ပှၤပြၢတၢ်အဂၤတဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လီၤဃံၤဝဲအါဘျီဒီး တဆၢထၢၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤမၤနၢၤတၢ် အပျဲၢ်စီၢ်ခိၣ် လၢၤဘၣ်ဒီး တမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ ပှၤစံးကတိၤအၢသီအီၤ အဆၢကတီၢ် အဝဲဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဒိးဂဲၤလိာ်ကွဲစက့း အဃံအလၤတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢ တအိၣ်မူပိာ်ထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢအဃိ အတၢ်မံမီၢ်တဖၣ် ဟးဂီၤကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်သဘျ့အပူၤအဂီၢ် တၢ်ဒိကနၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အကါဒိၣ်တၢ်တမံၤလီၤန့ၣ်…

တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီး နီၢ်သးတၢ်ဆီတလဲ

တၢ်မၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်လီၤပျံၤလီၤဖုးအဃိ ပှၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအံၤ ဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤ လၢကဘၣ်လီၤဃိာ် တုၤအသံတစုန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤ လီၤဘၣ်ဃိာ် တဘျုးနံၣ်ဝံၤအတီၢ်ပူၤ လၢတၢ်ဒုးဃာ်အီၤထဲတဂၤဧိၤအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ် ကူစါယါဘျါအီၤလၢ သးအတၢ်ဆါဒီး နီၢ်သးတကပၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ယါဘျါအတၢ်မၤအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးဒီး တၢ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်နံၤတဖၣ်အံၤအပူၤ ဃိာ်အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ခွဲးလၢ ကရ့လိာ်သးဒီး ပှၤလီၤဃိာ်ဖိအဂၤတဖၣ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် တအါတစှၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီး ပှၤလီၤဃိာ်ဖိတနီၤ လၢနၢ်ဟူဘၣ် အနီၢ်ကစၢ် အုၣ်အသးအဂ့ၢ်အဃိ ပှၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဃုထံၣ်န့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘးဒီး တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤမိၤရှ့ မ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်လၢပှၤအိၣ်ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤ ဘၣ်ဆၣ် မၤကမၣ်ဘၣ် တၢ်လၢ အလီၤပျံၤလီၤဖုးန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂:၁၁-၁၂ ပာ်ဖျါထီၣ် “... ဒီးထံၣ်ဘၣ် ပှၤအဲၤကူပတူးဖိ ကျီပှၤဧ့ၤဘြံၤဖိ... ဒီးဃၣ်ကွံာ်ဝဲလၢအံၤတခီ ဒီးလၢန့ၣ်တခီ, ...…

အါန့ၣ်ယိာ်န့ၢ် ပဖံးဘ့ၣ်အယိာ်

ဟိၣ်စ့(José)မ့ၢ် ပှၤလၢ အနာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် လဲၤဘါသကိးယွၤ လၢအဝဲၢ်တၢ်ဘါယွၤသရိာ်န့ၣ်လီၤ. တချုး တၢ်ဘါစးထီၣ် အဝဲလဲၤနုာ်လီၤဆူ သရိာ်စီဆှံအပူၤ အဆၢကတီၢ်, အဝဲၢ်ထံၣ်အီၤန့ၣ် ဒီးအဝဲၢ်အမဲာ်လီၤသပှၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ဟိၣ်စ့ကၤဝဲဆ့ကၤ ထံၣ်ရှး (T-shirt) ဒီး အစုဒုၣ်ခံခီလိာ် တၢ်ဆဲးကံၣ်ဆဲးဝ့ၤတဖၣ် ဖျါထီၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. အဝဲၢ်မၢအက့ၤဆူဟံၣ်ဒီး ဆီတလဲကၤဆ့ကၤထီစု, မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆဲးကံၣ်လၢ အစုလိၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဟိၣ်စ့အတၢ်အိၣ်မူလၢ အပူၤကွံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သတူာ်ကလာ်န့ၣ် ဟိၣ်စ့ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အကစၢ်န့ၣ် တကဆှဲကဆှီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပိာ်ခွါသးပှၢ်တဂၤန့ၣ် နၢ်ဟူထွဲ အဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခံဂၤ အတၢ်ကတိၤလိာ်သးန့ၣ်ဒီး လဲၤကိးဆှၢဝဲ ဟိၣ်စ့ဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် အအိၣ်ဒီးစံးဘၣ်သရၣ်လၢ တၢ်အိၣ်အသးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်နံကမှံထီၣ်ဝဲ ဒီးဘ့ၣ်လီၤအဆ့ကၤ ဒီးမၤဖျါထီၣ် တၢ်ဆဲးကံၣ်တဖၣ် လၢအသးနါပှၢ်အလိၤ, ဒ်အမ့ၢ် အတၢ်အိၣ်မူအလီၢ်လံၤ အတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါ မၤလီၤတံၢ်ဝဲ ဟိၣ်စ့လၢ ကစၢ်ယွၤမၤကဆှီထီၣ်က့ၤ ဟိၣ်စ့အနီၢ်ခိ, နီၢ်သးတဖၣ် ဝံၤလံအဃိဒီး တလိၣ်လၢ ကမၤဘၢ အစုဒုၣ်စုတီၤတဖၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်စးထီၣ်ဆံးဆံးဖိ

ဘြိးခလ့တိၤ (Brooklyn Bridge) န့ၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် “ဟီၣ်ခိၣ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ် နီၣ်ဂံၢ်ဃိး” လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဝံၤ ဖဲ ၁၈၈၃ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထးပျံၤဆံးဆံးဖိတဘိ လၢတၢ်စၢလီၤအီၤလၢတိၤအပျိာ်အအံၤတကပၤ ဒီးဆူအဂၤတကပၤန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ်လၢ တိၤအံၤကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထးပျံၤအဂၤ
တဖၣ် တၢ်မၤအါထီၣ်အီၤ လၢထးပျံၤဆံးဆံးဖိအံၤ အဖီခိၣ် ပၢၢ်တုၤလၢကဲထီၣ်ဝဲ ထးပျံၤဖးဒိၣ်တဘိ, ဒီးတၢ်ဘံပကံးအီၤ ဃုာ်ဒီးထးပျံၤအဂၤသၢဘိန့ၣ်လီၤ. ဖဲဝံၤန့ၣ်, ထးပျံၤတဘိစုာ်စုာ်—လၢပာ်ဖှိၣ်ဃုာ်အသး အါန့ၢ်ဒံး ထးပျံၤအဘိယဲၢ်ကထိ— မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ထးပျံၤတိၤ အထီကတၢၢ်တဘိ လၢစိၤဖဲန့ၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်စးထီၣ်ဆံးဆံးဖိန့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲ ဘြိးခလ့တိၤ အက့ၢ်ဂီၤဖးဒိၣ်တခါန့ၣ်လီၤ”.

လူၤကၣ် ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အိၣ်မူ စးထီၣ်ဝဲလၢကျဲဆံးဆံးဖိ—ဖိသၣ်ဆံးအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ် ဒီးတၢ်ပာ်အီၤလၢ ကျီၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ် လၢဝ့ၢ်ဆံးဖိတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဝံမံကၤစံးပာ်ဆိပာ်စၢၤဝဲ ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ် လၢပှဲၤဝဲဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒီးစံးဝဲ, "ဒီးနဲဒၣ်ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အ့ဖရးဧၢ, နဆံးလၢယူဒၤ အကထိတဖၣ် အကျါဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ပှၤကဟဲထီၣ်လၢနပူၤ ဆူယအိၣ် လၢအကကဲထီၣ်ပှၤပၢတၢ်လၢ အံၣ်စရ့လးအဖီခိၣ်လီၤ" (မံကၤ ၅:၂; ကွၢ်စ့ၢ်ကီး…

ဆၢထၢၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢ တၢ်နာ်

နိၣ်ကံၣ်ယၣ် (Nokia) ကဲထီၣ်ကွဲၤဒီနၢ်ခီပနံၣ်လၢ အဆါဘၣ်တၢ်အါကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဖဲ ၁၉၉၈ အနံၣ်ဒီး စ့ဟဲနုာ်အတၢ်ကဲဘျုးထီၣ်ဘးဆူ ဒီလၣ်အကကွဲၢ် ၄၀၀၀ ဖဲ ၁၉၉၉ အနံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤဃီၤဆူ ၂ဝ၁၁ နံၣ်န့ၣ် တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတဖၣ် ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲအဃိ နိၣ်ကံၣ်ယၣ် ကွဲၤဒီနၢ်ခီပနံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပှ့ၤန့ၢ်က့ၤလၢ မဲၣ်ခရိၣ်စီး (Microsoft) လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ နိၣ်ကံၣ်ယၣ် ကွဲၤဒီနၢ်အတၢ်မၤပူၤ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတအိၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်သးလၢအပျံၤတၢ်ဒီး, တၢ်ပျံၤတၢ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ် လၢကမၤဟးဂီၤ တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ပျံၤဝဲဘၣ်ယိၣ်ဝဲဒၣ် လၢပှၤကထုးထီၣ် ဆိကတီၢ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဃိ မဲန့ၣ်ကၠဲၣ်တဖၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ လၢကတဲဖျါထီၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဘၣ်ဃးဒီး နိၣ်ကံၣ်ယၣ်ကွဲၤဒီနၢ်အတၢ်မၤသနူ လၢအတီၤ အပတီၢ်ဖုၣ်, ကွဲၤဒီနၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒီး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ, အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယရှါ ၇:၂ ပာ်ဖျါဝဲ လၢစီၤပၤအၤဃးဒီး အပှၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး-“ဝးဝဲဒ်သ့ၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါ လၢကလံၤအမဲာ်ညါအသိး” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ…