ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤအ့ၣ်ကၠ့နယၢၢ်ဖိတဂၤ အသးဆူၣ်လၢကခးပျၢ်ယံၤန့ၢ်ပှၤဂၤ, ဒီးတိာ်ပာ်ဝဲလၢ အကခးယံၤန့ၢ် ၂,၀၂၈ ခီၣ်ယီၢ် လၢစံၣ်စိၤနုာ်တၢ်ကွဲးနီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မံလီၤလၢအချၢ ဖဲတၢ်လီၢ်အပၢၤ ပျီဖးလဲၣ်တတီၤ (Salf Flat), ဆဲထီၣ်ချံၣ်အပျံၤလၢ ချံၣ်ခးလၢပှၤအခီၣ် (feet bow) လၢအနီၢ်ကစၢ် တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်, ဒီးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ အသးလၢ အကခးထီၣ်ပျၢ်, မုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ပျၢ်ကလဲၤတုၤယံၤန့ၢ် တမံးလာ် (၅,၂၈၀ ခီၣ်ယီၢ်), ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်ကွဲးနီၣ်အသီန့ၣ်လီၤ. ပျၢ်တဘိအံၤ လဲၤတၢ်အယံၤ တအိၣ်တမံးလာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပျၢ်တဘိအံၤ, လဲၤတုၤတၢ်စှၤန့ၢ်ဒံး တခီၣ်ယီၢ်, ဒီးလဲၤဘၣ်ဒိအခီၣ်လၣ်, ဒီးဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ ဆၢဒိးန့ၢ်တၢ် ဆှၢကမၣ်ပှၤအဃိ, တၢ်မၤအသးဒ်ပခးဘၣ် က့ၤပခီၣ်လၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဆၢဒိးန့ၢ်တၢ်အဂ့ၤ အခီပညီမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်, စီၤယၤကိာ်ဒီး စီၤယိၤဟၣ် သ့ၣ်ညါဝဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မၢ် ၁၀:၃၇ အပူၤ အဝဲသ့ၣ်ဃ့ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, “ဟ့ၣ်ပှၤလၢ ပကဆ့ၣ်နီၤလၢ နစုထွဲတဂၤ, ဒီးလၢနစုစ့ၣ်တဂၤ, လၢနလၤနကပီၤအပူၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. မး ၁၉:၂၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးကတိၤတ့ၢ်ဝဲ အပျဲၢ်အဘီၣ် တဖၣ်လၢ, “သုကဆ့ၣ်နီၤစ့ၢ်ကီးလၢ လီၢ်ပစိာ်တဆံခံဖျၢၣ်အဖီခိၣ်, ဒီးသုကစံၣ်ညီၣ် အံၣ်စရ့လး တဆံခံဒူၣ်န့ၣ်လီၤ” အဃိ, ပနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ညီလၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ စီၤယၤကိာ်ဒီး စီၤယိၤဟၣ် ဃ့ တၢ်ဒ်သိးအံၤလဲၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်တမံၤန့ၣ်, လၢတၢ်သ့ၣ်ညါထဲ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဃုတၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, ဒီးစိကမီၤလၢအထီ လၢခရံာ်အလၤကပီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. မၢ် ၁၀:၃၈ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “သုဃ့မနုၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်, သုတသ့ၣ်ညါဘၣ်,” ဒီးအဆၢဖိ ၄၃ အပူၤစံးဝဲ “မ့မ့ၢ်ဖဲဒၣ်ပှၤလၢ တၢ်မိၣ်ကဲဒိၣ်အသးလၢ သုကျါတဂၤဂၤန့ၣ်, ကကဲလၢ သုခ့သုပှၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အဂီၢ် ဒ်ပတိာ်ပာ်မၤတၢ်အဂ့ၤ, ဒီးတၢ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်န့ၣ်, မ်ပကဃု အတၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးအတၢ်နဲၣ်ကျဲ- ဒ်အဆၢဖိ ၄၅ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤဝဲအသိး လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အပူၤ, ပကမၤတၢ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.