ၡီ(န) (Sean) ဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်သ့ၣ်ညါဟံၣ်ဖိဃီဖိအခီပညီ မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤ လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်သံတ့ၢ်လံ, ဒီးအပၢ်န့ၣ် တအိၣ်လၢဟံၣ်ကဲာ်ဆိးဘၣ်. အါစုအါဘျီ အသးပူၤ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်ပှၤလၢအတံၤသကိးတအိၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤ အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢအဟံၣ်အဃၢၤန့ၣ် မၤစၢၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤကိး ၡီ(န) ဆူ အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်, ဒီးဒုးကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အဖိတဖၣ်လၢ ၡီ(န) “အဝဲၢ်ခွါ” ဒီး “အဝဲၢ်မုၢ်,” ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ၡီ(န)လၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်လဲၤကိး အီၤဆူ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ ၡီ(န) မ့ၢ် ပှၤသးစၢ်လၢ အနာ်န့ၢ်လီၤအသးတဂၤ, ဒီးကဲထီၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုအံၤန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤအကါဒိၣ်တဖၣ် လၢအနဲၣ်ဆှၢလိၤက့ၤ သးစၢ်တဂၤအတၢ်အိၣ်မူ ဘၣ်ဆၣ်, ၡီ(န) အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်န့ၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပှၤအါဂၤတသ့ၣ်ညါထွဲဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲဒီး, ခီဖျိအဝဲသ့ၣ် အိၣ်တီအိၣ်လိၤဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ, ယနာ်လၢ မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအဝဲသ့ၣ်, ဒ်ပှၤတဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်ဂံၢ်အီၤ, လၢလံာ်စီဆှံအ “တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပှၤတီပှၤလိၤတဖၣ်” (Hall of Faith)အသိးန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁ စးထီၣ်ဝဲဒီး လံာ်စီဆှံအပူၤ ပှၤအမံၤလၢဒိၣ်တဖၣ်, ဒီးဆူညါပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ် လၢပဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တသ့တန့ၢ်, ဒီးအါတက့ၢ် ပှၤလၢပတသ့ၣ်ညါတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အဆၢဖိ ၃၉ ပာ်ဖျါဝဲ “အဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်အုၣ်အသးလၢအဂီၢ် လၢအတၢ်နာ်အဃိ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃၈ အပူၤ ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ် “ဟီၣ်ခိၣ်တဂ့ၤဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤတပာ်သူၣ်ပာ်သး ပတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ် အကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်, ကစၢ်ယွၤထံၣ်ဒီး သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပမၤအီၤတဖၣ်- ဒ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤတမံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဖိတထံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ကဖျါဒ်တၢ်အဆံးဖိတမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤစူးကါ ပတၢ်မၤအဆံးဖိတဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်မၤလၤကပီၤယွၤအမံၤ, လၢယွၤအဆၢကတီၢ်, ဒီးလၢယွၤအကျဲဧိၤအကပူၤဧိၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂၤမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါဒၣ်လဲာ်, ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ.