ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Leslie Koh

ညီနုာ်ပမၤဘၣ်တၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

မုၢ်ဂီၤခီ ယခိးကွၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဂုာ်လဲၤနုာ်လီၤဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ. ယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ဆၣ်အနံၤလၢလီၤသးဟးဂီၤ(Monday blues) စးထီၣ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. လ့ၣ်မ့ၣ်အူ လၢပှဲၤကတံာ်သးအပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပှၤဒိးတၢ်တဖၣ် ဖျါမံစူၣ်မံခ့ဒီး အမဲာ်တမုာ်တလၤတဖၣ်န့ၣ် ယစံးသ့လၢ အဝဲသ့ၣ်တဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတနီၤ ဆီၣ်ဆူၣ် ပှၤဂၤလၢ ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ် ဒီးဖဲတနီၤ ဂုာ်ဆွံနုာ်လီၤအသးအါထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ကွၢ်ဟ့ကွၢ်ကျိာ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “မုၢ်နံၤညီနုာ်အသီတနံၤ လၢတၢ်မၤလီၢ်စးထီၣ်ကဒီးလံ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ်, ခီဖျိလၢ ကိၣ်ဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအၢအဃိ တၢ်ပၢၤဃံးဃာ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ် ဒီးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဖၣ် ပှၤဒိးတအိၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ညီနုာ်ပမၤအီၤတဖၣ် လဲၤကဒံကဒါဒီး ကဲထီၣ် တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကဟးထီၣ်, အီၣ်အီတၢ်လၢ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်ကျးဒၣ်လဲာ်တသ့ဒီး ပှၤတနီၤ ဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ ဒ်အလီၢ်လီၢ်ဒၣ်ဝဲ ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃာ်လံ, ဒီးဒ်ညီနုာ် တၢ်မၤအသးအသိး ပှၤအါဂၤ လဲၤထီၣ်မၤက့ၤတၢ်မၤတဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်သ့ၣ်ညါထီၣ်ယဲလၢ, “တၢ်ညီနုာ်မၤတၢ်မၤတဖၣ်”န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤဒီး “တၢ်လီၤကၢၣ်”…

တၢ်ဃ့ၢ်သဘျိၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအအိၣ်

ဖဲယဃ့ၢ်ဝဲလၢ သ့ၣ်ပှၢ်အပူၤအဆၢကတီၢ် ယလူၤကွၢ်ဃုဃ့ၢ်ဘၣ်ကျဲဖုၣ်ဒီး ဖျါဒ်ယကျဲကမၣ် ကျဲလၢယတညီနုာ် လဲၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢယသးပူၤ မ့ၢ်ယကျဲကမၣ်လံဧါအဃိ, ယသံကွၢ်ပှၤဃ့ၢ်တၢ်ဖိတဂၤ လၢအအိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ညါ, မ့ၢ်ယပိာ်ကျဲ ဘၣ်ကစီဒီဧၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢ“မ့ၢ်” လၢတၢ်လီၤတံာ်အပူၤ ဒီးထံၣ်ဝဲယတၢ်သးဒ့ဒီ အဃိ, စံးကဒီးဝဲ “တဘၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ, ယဃ့ၢ်ကျဲလၢ အကမၣ်ခဲလၢာ်ဝံၤလၢာ်လံ. ဘၣ်ဆၣ် တဘၣ်မနုၤမးဘၣ်. ကျဲခဲလၢာ် ပှၤဃ့ၢ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်မၤအသးလၢထးအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ယနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်သး အကြၢးကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်လ့ပစီတဖၣ်အပူၤ, မ့ၢ်ယသးစဲဘူးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤအဃိ မ့ၢ်ယလဲၤကပာ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤ အဘျီဆံးအါလံလဲၣ်. ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါပာ်စၢၤလၢ ယကမၤကမၣ်ကဒီးအီၤဘၣ်ဆၣ် အဝဲပျၢ်ယတၢ်ကမၣ် ကိးဘျီဒီး မၤစၢၤယၤလၢ ယကလဲၤတၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. လၢပသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲအပူၤ အကတီၢ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပကလဲၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ် အၢၣ်လီၤ ပတၢ်ကမၣ်ဒီး ပျဲသးစီဆှံဆီတလဲ မၤဂ့ၤထီၣ်ပှၤန့ၣ်ဒီး ထီဘိန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသး လၢကပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလၢ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤကျဲအပူၤ…

ပတအိၣ်ယံၤဒီးယွၤ နီတဘျီဘၣ်

ရး(Raj) မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် စးထီၣ်လၢ အသးစၢ်လံလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲဃၣ်က့ၤအသး လၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒီးလဲၤကပာ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ် ရးပာ်လီၤအသးလၢ ကမၤသီထီၣ်က့ၤ အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးကမၤသကိးတၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုာ်တဂၤန့ၣ် ကတိၤဆါအီၤ လၢတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤ မ့ၢ်လၢ ရး ဟါမၢ် အါနံၣ်အါလါအဃိလီၤ. တၢ်အ့ၣ်လိာ် ကတိၤဆါအီၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်မဲာ်ဆှး ဒီးတၢ်မၤကမၣ် တၢ်လၢ ရးအဂီၢ် လၢအတၢ်ဟးဖျိးကွံာ် နံၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရးဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤအသးလၢ “မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ် အိၣ်ယံၤဒီးယၤလံဧါ”န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ရးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး တူၢ်လိာ်ကဒါက့ၤ စီၤရှံမိၣ်ပ့းတရူးအဂ့ၢ် ဖျါဖဲ ယိၤ ၂၁:၁၆-၁၇ အပူၤ ဒီး လူၤ ၂၂:၃၄, ၆၀-၆၁ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, စီၤပ့းတရူး သမၢအီၤ သၢဘျီဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပ့းတရူးကမုၢ်လၢ်ဆၢဒိးန့ၢ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ကတိၤဆါအီၤ တမံၤမံၤ…

တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤစ့ၢ်ဧါ

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် ဖျါလၢဂ့ၤဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ, တၢ်လၢ ဖံထၢၣ်(Peter) လိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဝံၤ အလီၢ်ခံ, သးစၢ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢအဃုကျိၣ်ဃုစ့ လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိ, လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်, ဃ့ထုကဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်မၤအသီတခါ အဂီၢ်လီၤ. အတံၤသကိး တဲဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်အံၤ, မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ကစၢ်ယွၤစံးဆၢတၢ်လၢနဃ့ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢ အဖးဘၣ်ဝဲ လံာ်အုၣ်သးလၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ ကြၢးဒိးန့ၢ်ဝံၤန့ၣ်, ဖံထၢၣ်တဂၤ ကလၢာ်ဘၣ် တၢ်လၢ အတညီတဘှါန့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ် တ့ၢ်နုာ်လီၤ ကျိာ်စ့လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအဘၣ်တၢ်သးဒ့ဒီ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢတၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, လၢတၢ်သးတမုာ်အပူၤ ဖံထၢၣ်သမၢကွံာ် တၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ တဲဘၣ်ယၤလၢ “ယနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်လၢ ယကမၤတၢ်လၢ အလိၤဝဲဘၣ်ဝဲ”လီၤ. “အလီၢ်အိၣ်လၢ ထဲဒၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဝဲကမၤပှဲၤတၢ်လၢ ယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖံထၢၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး စီၤဒၤဝံးအတၢ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီး စီၤစီလူးလၢ…

လၢနၤတခီ, ဒီးလၢယွၤတခီ

ဖဲယသကိးမုၣ်ကၠဲနံး(Janice)နုၥ်လီၤမၤတၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်တခါ, စှၤနံၣ်စှၤလါ အလီၢ်ခံဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါ လၢအကကဲခိၣ်ကဲနၢ်သုးကျဲၤတၢ်အဃိ, အဝဲအသးဟူးဂဲၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲၥ် ဒီးအိၣ်တတုၤလီၤတီၤလီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးမူဒါတခါအံၤဒီး ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤ ဒ်သိးအဝဲကတူၢ်လိၥ်ဝဲတၢ်မၤအံၤ, ဘၣ်ဆၣ်အဝဲပျံၤဝဲဒၣ်လၢ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် မၤလၢပှဲၤအမူအဒါတဝးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသံကွၢ်ဝဲယွၤ လၢ ‘ယတၢ်လဲၤခီဖျိစှၤဝဲအဃိ ယကကဲခိၣ်ကဲနၢ် တၢ်ဒ်လဲၣ်’ , ‘ယဖံးတၢ်မၤတၢ် မ့ၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီး ဘၣ်မနုၤနပၥ်ယၤလၢတၢ်လီၢ်အံၤလဲၣ်’.

လၢခံ ဖဲကၠဲနံးဖးဘၣ်လံၥ်စီဆှံတတီၤ ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအတၢ်ကိးစီၤအၤဘြၣ် ဖဲ ၁ မိၤရှ့ ၁၂ န့ၣ်, သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ စီၤအၤဘြၣ်အမူအဒါမ့ၢ် အကဘၣ် “လဲၤဆူတၢ်လီၢ်လၢ...ယွၤကဒုးနဲၣ်အီၤ...ဒီးစီၤအၤဘြၣ်လဲၤဝဲလီၤ”(:၁-၄). ဒီးတၢ်လဲၤအဝဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်နီၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်, လၢစိၤဖဲန့ၣ်အခါန့ၣ် ပှၤကပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဒီးအီၤခဲလၢၥ်, ပၥ်တ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအအိၣ်ဆိးတ့ၢ်ဝဲ ဒီးကဟးထီၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်လၢအတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤမၢစီၤအၤဘြၣ်နၥ်အီၤ, ခီဖျိကပၥ်တ့ၢ်တၢ်လၢအသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲ ခဲလၢၥ်လၢလီၢ်ခံ, ဒီးယွၤကမၤတၢ်လၢစီၤအၤဘြၣ်အဂီၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. စီၤအၤဘြၣ် ‘အတၢ်မ့ၢ်တၢ်’ကမ့ၢ်ဝဲ, ‘တၢ်ကဲထီၣ်ဘၣ်ပှၤကလုၥ်ဖးဒိၣ်’ အတၢ်လိၣ်တဖၣ်ကဘၣ်‘တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤ’ ခီဖျိယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, ကအိၣ်ဒီး‘တၢ်မံၤဂ့ၤသၣ်ဂ့ၤ’, မံၤလၤကပီၤလၢအဒိၣ်. အဝဲကကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢၥ်အဂီၢ်’ မ့ၢ်ယွၤ‘တၢ်ကွၢ်စိ’န့ၣ်လီၤ. စီၤအၤဘြၣ်လၢအတၢ်လဲၤကျဲန့ၣ်မၤဘၣ်တၢ်ကမၣ်ဖးဒိၣ်တနီၤ,…

ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်

ၦၤယပၣ်ဖိအမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ဒီသဒၢလီၤသး အတၢ်လိၥ်ကွဲတကလုၥ်လၢအမ့ၢ် အၣ်ကံၢ်ဒိၣ်(aikido) အတၢ်မၤလိအဆိတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအအိးထီၣ်ပမဲၥ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. သရၣ်န့ၣ် တဲဘၣ်ၦၤလၢ စဲ(န)စံၣ်(sensei), အခီပညီမ့ၢ် တၢ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ် ဖဲပဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး ၦၤမၤဒၢၣ်မၤဆါတၢ်တဂၤအခါ, ဒီးကြၢးမ့ၢ်ပတၢ်မၤဆၢအဆိကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ် တသ့ဘၣ်အခါ, ဒုးတက့ၢ်.

ဘၣ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ်ဧါ. ယကမၢကမၣ်ဘၣ်ယသးဒိၣ်မးလီၤ. ဘၣ်မနုၤ အဃိ ၦၤနဲၣ်တၢ်စဲၣ်နီၤလၢ တၢ်ဒီဒၣ်လီၤက့ၤပသးဒၣ်ပဝဲတဂၤအံၤ တဲဘၣ်ၦၤလၢ ပကဘၣ်ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံၥ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်လိၥ်ဒုးလိၥ်တမံၤန့ၣ်လဲၣ်. တၢ်အံၤ ဖျါဝဲဒ် ပခီၣ်ဆၢက့ၤပသး အတၢ်သ့ၣ်ညါဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနၢ်ပၢၢ်ၦၤလၢ တၢ်ဒီသဒၢ လီၤက့ၤပသးအဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟးဆှဲး တၢ်အ့ၣ်လိၥ်ဆိးက့ၤလိၥ် လၢအဆိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလီၤ.

ဖဲၦၤတဘျုးဂၤ ဟဲဖီၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအခါ, စီၤပ့းတရူး မၤဆၢဝဲ ဒ်ပဝဲတနီၤ ကမၤဝဲအသိး, ခီဖျိတၢ်ထုးထီၣ်အနး ဒ်သိးကမၤဆါက့ၤ ၦၤတဖၣ်အကျါတဂၤန့ၣ်လီၤ. (မး ၂၆:၅၁, ကွၢ် ယိၤ ၁၈:၁၀). ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၢအပၥ်က့ၤအနး ဒီးစံးဘၣ်အီၤ “တၢ်မ့ၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်ကွဲးအသးလၢတၢ်ကဘၣ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ ကလၢထီၣ် ၦဲၤထီၣ် ဒ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်နၢ်ပၢၢ်ပဲၥ်ဖးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်…

တၢ်အ့ၣ်လိာ်သးဖဲပှၤပာ်သိလ့ၣ်လီၢ်

တၢ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအသး ဖဲတၢ်ပာ်သိလ့ၣ်လီၢ် ကလီၤနံၤသ့ၣ်သ့ၣ် မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤသးအုးဖးဒိၣ်ဘၣ်လီၤႉ ပှၤခံဂၤ ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်သးလၢ အကလုၢ်ဖးဒိၣ် မ့ၢ်လၢ တဂၤပာ်ကတီၢ်အသိလ့ၣ် အိၣ်နိးဃာ်တဂၤအသိလ့ၣ်အမဲာ်ညါလီၤႉ တၢ်ကတိၤလိာ် သးတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤယၢ်ခီယၢ်ခီလီၤႉ
တၢ်တမံၤမ့ၢ် တၢ်လီၤသးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ် မ့ၢ်လၢ အိၣ်၀ဲဖဲသရၠာစးိာ်အတၢ်ပာ်သိလ့ၣ် လီၢ်လီၤႉ ပှၤခံဂၤအံၤ နၢ်ဟူတ့ၢ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အဲၣ်‚ တၢ်၀ံသးစူၤ‚ တၢ်ပျၢ် တၢ်ကမၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဆၢကတီၢ်ဖိအံၤ လီၤမၢ်ကွံာ်၀ဲလီၤႉ
ယလဲၤခီဂာ်ဘၣ်ဒီး ယဂံၢ်ဂုၤယခိၣ်ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ အါဘျီ ယဖးလံာ်စီဆှံ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပမၤဘၣ် တၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဘၣ်ၢ်ပှၤအသိးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဃ့ပကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤပှၤန့ၣ် အ၀ဲကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပကဒိကနၣ်အကလုၢ်ဒီး မၤမုာ်အသးခီဖျိလၢပတၢ်မၤတဖၣ်လီၤႉ

တၢ်စးထီၣ်အသီသံၣ်ဘှဲတခါ

‘‘တ့ှူးနံၣ်ထီၣ်သီ’’ လၢ ပှၤတ့ှူးဖိဒူၣ်ထၢလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်မၤ၀ဲန့ၣ်ၣ် တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထံၣ်လိာ်က့ၤဆၢကတီၢ်အံၤ အိၣ်ဒီး တၢ်လီၤစၢၤထူသနူအါမး - အိၣ်ဒီးတၢ်မံၤဟူသၣ် ဖျါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်လီၤႉ တၢ်ပရၤတၢ်ဒီး တၢ်ကူကၤတၢ်အသီ‚ မၤကဆှီပဟံၣ်ဃီတဖၣ်ဂ့ၤဂ့ၤၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ပပာ်တ့ၢ်ကွံာ် တၢ်ပူၤကွံာ်တဖၣ်လၢလီၢ်ခံဒီး စးထီၣ်နံၣ်သီ အိၣ်ဒီးတၢ်ပတီၢ်အကဆှီတမံၤလီၤႉ
လုၢ်လၢ်ထူသနူအံၤ မၤသ့ၣ်နီၣ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအသီလၢ ခရၠာစးံာ်ပူၤ လီၤႉ ပကမ့ၢ်တၢ်မနုၤမနုၤ‚ ပမၤတၢ်မနုၤမနုၤအတွးတအိၣ်ဘၣ်ၢ်လံၣ် ပတၢ်ကမၣ်ဘၣ်တၢ်ပျၢ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့အဃိလီၤႉ ဒီးပစးထီၣ်အသီ သ့၀ဲ မ့ၢ်ပသ့ၣ်ညါလၢ ပသန့ၤသးလၢ သးစီဆှံကစၢ်လၢ အဆီတလဲပှၤဆူတၢ်လီၤဂာ်ဒီး ယ့ၣ့်ှှူး လၢကိးနံၤဒဲးအပူၤ တၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တနံၤဘၣ်တနံၤ အတၢ်ဆီတလဲပှၤဆူ တၢ်လီၤဂာ်ဒီးယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်ၤသးလၢ သးစီဆှံကစၢ်သ့၀ဲန့ၣ် ပစးထီၣ်လၢ အခီၣ်ထံးတဘျီကဒီးသ့၀ဲလီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပီလူးမၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ‘‘တၢ်လီၢ်လံၤတဖၣ်ပူၤကွံာ်ဒီး တၢ်ခဲလၢာ်ကဲလၢအသီလံ’’ (၂ကရၠာစးံၣ် ၅း၁၇) လီၤႉ ပ၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပစံးဒ်န့ၣ်သ့၀ဲ မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢယိယိဖိဘၣ်ဆၣ် တၢ်အိၣ်စိအိၣ်ကမီၤအဃိ ကစၢ်ယွၤမၤဃူမၤဖိးက့ၤပှၤဒီးအီၤ ခီဖျိခရၠာစးံာ်အဃိဒီး ယွၤ တပာ် တၢ်ကမၣ်လၢပလိၤလၢၤဘၣ် (း၁၉) ႉ
ပှၤဂုၤဂၤလၢ…

တၢ်ကၢပရၤကၤကလံၤတမံၤလၢတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်လၢယွၤ

တၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်အပှဲၤဒီးသးအတၢ်ဆီၣ်သနံး‚ ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ် အါနၣ်ရၠာစးံၣ်ဒီး ပှၤကဲဒိၣ်လၢအပံာ်ကီ (မ) ဆၢမုၢ်လၢ်လၢကဟးထီၣ်ဘၣ်လၢတၢ်မၤ အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ အ၀ဲအိၣ်ဒီး ဒ့ၣ်ကမၢ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်လၢအပရၤအိၣ်၀ဲ‚ မါတဂၤ ဒီးဖိဆံးတဂၤလၢကဘၣ်လုၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်အဃိ‚ အ၀ဲဟးထီၣ်လၢတၢ်မၤအံၤ တသ့၀ဲဘၣ်လီၤႉ လၢကျဲတဘိဘိ‚ အ၀ဲဘၣ်တၢ်လ့ပစီအီၤဆူ ကဟးထီၣ်လၢတၢ်မၤ‚ ဘၣ်ဆၣ် အမါဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ‘‘မၤဒံးတၢ်မၤအံၤဒီးထံၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤ ကမၤ တၢ်လၢပဂီၢ်’’တက့ၢ်ႉ
ပူၤကွံာ် လါအါဘ့ၣ်အလီၢ်ခံ (မ) ထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤအသီတခါလၢ အ၀ဲသးခုမၤဘၣ်၀ဲ ဒီးဟ့ၣ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကစူးကါဘၣ်၀ဲဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲစံးဘၣ်ယၤလၢ‚ ‘‘တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ယဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်မ့ၢ်ယံာ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ လၢတၢ်သးခုၣ်လီၤ
တၢ်အိၣ်ခိးမုၢ်လၢ် ယွၤအတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအသးကံၢ်ပူၤအံၤ မ့ၢ် တၢ်လၢအနးၢ်ကျဲလၢ ပကစၢ်ဒၣ်၀ဲ လၢအဆိန့ၣ်လီၤႉ ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် မၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အံၤ ဖဲအဘၣ် တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး အ၀ဲသ့ၣ်လၢဒုၣ်ဒါတဖၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ဃုထံၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ အဲၤကူပတူး လၢတၢ်ကဃၣ် တရၠာစးံးသးဆူကစၢ်ယွၤၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ‚ ဖဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤသးဒီး ပာ်ထီၣ်တၢ်နာ် လၢအ၀ဲအပူၤၢ်တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်ဒီး တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ (း၁၅) လီၤႉ…

ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်ဒီး န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိးၢ်ဘၣ် အပၢ် အတၢ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးတူၢ်လိာ်အီၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တန့ၢ်ဘၣ်၀ဲနီတဘျီဘၣ်ႉ လီၤဂာ်လၢ အမၤတၢ်တမံၤဂ့ၤတမံၤ‚ လၢကၠိမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ လၢဟံၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ‚ ပှၤတထံၣ်တၢ်အဂ့ၤ နီတမံၤ ဘၣ်ႉ ဖဲအထီၣ်ဘးလံ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလံဒၣ်လဲာ် အသးတမံလီၤအသးဘၣ်ႉ အ၀ဲ ဆိကမိၣ်ဒၣ်၀ဲတဘိယူၢ်ဃီၣ်လီၤႉ
ဖဲလၢ ထဲနံၣ် တူၢ်လိာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးခရၠာစးံာ်မးဒီး မၤန့ၢ်၀ဲတၢ်သူၣ်ဂၢၢ် သးကျၢၤၢ်ဘၣ်၀ဲ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်၀ဲလၢ ကစၢ်ယွၤတ့လီၤအီၤ‚ အဲၣ်အီၤၣ် တစုဒီး ထဲနံၣ်အိၣ်မူ၀ဲလၢ တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤၣ်လီၤႉ
လၢ၀ံယ့ှှါယၤ ၄၃း၁-၄ ကစၢ်ယွၤစံးဘၣ် အပှၤဃုထၢဖိတဖၣ်လၢ အတ့လီၤ၀ဲသတးဒီး ကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လၢအစိကမီၤ ဒီးအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤစံး၀ဲ‚ နမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ်လၢယမဲာ်ညါ‚ ဒီးနဘၣ်တၢ်လၤကပီၤလီၤႉ ကစၢ်ယွၤ ကမၤတၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အခၢၣ်စးၣ်လီၤ (ယ့ှှါ ၄၃း၄) ႉ
ကစၢ်ယွၤအတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤ ပှၤလၢအအဲၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢပမၤတၢ် အမံၤမံၤ အဃိဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီး အတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါ အစိကမီၤလၢ အအဲၣ်ဒိးဃုထၢပှၤ ဒ်အတၢ်ဒၣ်၀ဲအဃိလီၤႉ
၀ံယ့ှှါယၤ ၄၃ အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ…