ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Leslie Koh

လၢယွၤအစုတီၤလိၤ

ကဟၣ်နီၣ်ပျံာ် အကလုၢ်သီၣ်တၢ်န့ၣ် မၤပျံၤမၤဖုး စၤရါ (Sarah) လၢအသးအိၣ် ယဲၢ်နံၣ် ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံၣ်လီၤဃ့ၢ်လၢ ကသံၣ်သရၣ်ကွၢ်ပှၤမဲအလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီးဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကဘၣ်ဆ့ၣ်နီၤကဒါက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. မဲကသံၣ်သရၣ်တဂၤ နၢ်ပၢၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်အသးအဃိ ဖျးလီၤအခိၣ် ဒီးတဲဘၣ် စၣ်ရၣ်အပၢ်လၢ, “ဖိမုၣ်ဖိပၢ်ဧၢ, ဟဲဆ့ၣ်နီၤလၢ လီၤဆ့ၣ်နီၤအလိၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကၠ့စဲၣ် (Jason) ဆိကမိၣ်လၢ ကသံၣ်သရၣ်အဲၣ်ဒိးဒုးသ့ၣ်ညါ အဖိမုၣ်လၢတၢ်ပျံၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲအဝဲဆ့ၣ်နီၤဝံၤအလီၢ်ခံ ကသံၣ်သရၣ် ကွၢ်တရံး ဖိသၣ်မုၣ်ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ခဲအံၤ, ထီၣ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ နပါပၢ်အလိၤ” န့ၣ်လီၤ. စၤရါဖိ ဘၣ်တၢ်မၤမုာ်မၤခုၣ်အသးလၢအပၢ်အစုတီၤလိၤဒီး, အတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဟါမၢ်ကွံာ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဒီးကသံၣ်သရၣ်အံၤ မၤဝံၤဝဲတၢ်လၢအကဘၣ်မၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲမုၢ်နံၤအအံၤန့ၣ်, ကၠဲးစၢၣ် မၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဖးဒိၣ်တမံၤ, လၢအမ့ၢ် ပၢ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်လၢမူခိၣ် အတၢ်အိၣ်ဆိးဒီးပှၤအဃိ တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်သးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠ့စဲၣ် စံးဝဲဒၣ်, “ဘၣ်တဘျီဘျီ, တၢ်လၢပကဘၣ်လဲၤခီဖျိပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ ဃုထၢလၢ ကပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကစၢ်ယွၤဒုးနဲၣ်ယၤလၢ, “ယကအိၣ်ဒီးနၤဖဲန့ၣ်” န့ၣ်လီၤ.…

မၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်

ဖဲကီၢ်အဲကလံး အနီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံးစဘဲး(England’s Queen Elizabeth) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်, ၂၀၂၂ နံၣ် ပှၤသုးဖိ လၢအကထိတဖၣ်အကထိ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢ အကလဲၤမၤလၤကပီၤ တၢ်ပာ်လီၤ နီၢ်ပၤမုၣ်အဒဲဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အလီၢ်အလၤတဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢပှၤသုးဖိဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအကျါဘၣ်ဆၣ်, ပှၤသုးဖိအါဂၤ ပာ်ကဖၢလၢအသး လၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သုးဖိတဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤတမံၤလၢ တၢ်ကမၤလၢပှဲၤ ပမူဒါလၢခံကတၢၢ် လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အံၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. (သုဖိအံၤ)လၢအဂီၢ် တၢ်မၤလၢအမၤဝဲန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဘၣ်, တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤဝဲမတၤတဂၤ အတၢ်မၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒဲစီဆှံအပီးအလီတဖၣ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်တိာ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၄ မိၤ ၃:၂၅-၂၆, ၂၈,၃၁,၃၆-၃၇, ပာ်ဖျါလၢ စီၤက့ရရှိၣ်, စီၤကဃးဒီး စီၤမရၤရံအဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မူဒါလၢ, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီ ဒဲစီဆှံ အတၢ်ကျၢၢ်ဘၢ, ယၣ်နီၣ်ကျၢၢ်, မ့ၣ်အူဒၢ, နီၣ်တိ ဒီးအဆူၣ်, တၢ်ဂၢၤဝးတရံး…

တၢ်အဲၣ်ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်

လၢနံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ကၠီ(န) (John) ကဲတ့ၢ်ဝဲတၢ်သးတံၢ်တာ်ဒိၣ်မးတမံၤ လၢပှၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ အသူၣ်အၢသးသီ, လိၣ်ဘၣ်တၢ်အါမး, ဒီးတလီၢ်လီၢ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အရၢၢ်အစၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအ့စူၢ်အ့န့ ဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤတဟ့ၣ်ဒုးအီၣ်ဒုးအီအီၤဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, ဒီးစံးကတိၤ ဒုၣ်ဒွဲၣ်ဝဲ ပှၤလၢအမၤ မုၢ်သးမၤကလီၤတၢ်တဖၣ်, ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် တမၤလၢပှဲၤမူဒါဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဘၣ်စံးကတိၤတီတီန့ၣ်, အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ပကဘၣ်အဲၣ်အီၤအဂီၢ် ကီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲယနၢ်ဟူ အဝဲတူၢ်ဘၣ် ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါ (cancer)န့ၣ်ဒီး, ယကဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ် လၢအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤတမုာ်တလၤတဖၣ် ဒီးအသကဲးပဝာ် တဆဲးတလၤတဖၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ကိးပှၤ လၢပကဘၣ်အဲၣ်တၢ်အဃိ, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်ကဆှီဒီဖိ လၢ ကၠီ(န) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤမုၢ်သီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဘၣ်ထွဲဒီး ကၠီ(န) အကံၢ်အစီတဖၣ် လၢအတဘၣ်သူၣ် ဘၣ်သးယၤ လၢယထံၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်အဝဲကတူၢ်ဘၣ်တၢ် နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲကဆိကမိၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤမၢ်နီၢ်နီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.…

တီဝဲဘၣ်ဆၣ် တဘၣ်တၢ်သးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်

ၡီ(န) (Sean) ဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်သ့ၣ်ညါဟံၣ်ဖိဃီဖိအခီပညီ မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤ လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်သံတ့ၢ်လံ, ဒီးအပၢ်န့ၣ် တအိၣ်လၢဟံၣ်ကဲာ်ဆိးဘၣ်. အါစုအါဘျီ အသးပူၤ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်ပှၤလၢအတံၤသကိးတအိၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်စူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤ အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢအဟံၣ်အဃၢၤန့ၣ် မၤစၢၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်က့ၤကိး ၡီ(န) ဆူ အဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်, ဒီးဒုးကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အဖိတဖၣ်လၢ ၡီ(န) “အဝဲၢ်ခွါ” ဒီး “အဝဲၢ်မုၢ်,” ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ၡီ(န)လၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်လဲၤကိး အီၤဆူ တၢ်ဘါယွၤသရိာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ ၡီ(န) မ့ၢ် ပှၤသးစၢ်လၢ အနာ်န့ၢ်လီၤအသးတဂၤ, ဒီးကဲထီၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုအံၤန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ဒီမိၤဝၤခံဂၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤအကါဒိၣ်တဖၣ် လၢအနဲၣ်ဆှၢလိၤက့ၤ သးစၢ်တဂၤအတၢ်အိၣ်မူ ဘၣ်ဆၣ်, ၡီ(န) အဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်န့ၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပှၤအါဂၤတသ့ၣ်ညါထွဲဝဲဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲဒီး, ခီဖျိအဝဲသ့ၣ် အိၣ်တီအိၣ်လိၤဒီး အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိ, ယနာ်လၢ မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤအဝဲသ့ၣ်, ဒ်ပှၤတဖၣ်လၢ…

တၢ်လဲၤကျဲလၢ ပတသ့ၣ်ညါ

ယတကြၢးတူၢ်လိာ်တၢ်ကလဲၤဟးဃ့ၢ်လိာ်သကိးဒီး ဘရၢယၢၣ် (Brian) န့ၣ်ဘၣ်. ခဲကနံၣ်အံၤ, ယအိၣ်လၢထံဂၤကီၢ်ဂၤအဃိ ယကဘၣ် လဲၤတၢ်ဖဲလဲၣ်, ပတၢ်လဲၤဃ့ၢ်တၢ်ကယံၤထဲလဲၣ်, ဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲထံသးကီၢ်သးတဖၣ်အိၣ်ဒ်လဲၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢဃ့ၢ်တၢ်ချ့ ဒီးဖဲယလူၤဃ့ၢ်ပိာ်အခံန့ၣ် မ့ၢ်ယခီၣ်ကလီၤတလံာ်ဒီးကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးယခီၣ်ဒ့အဆၢဧါန့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ဘရၢယၢၣ် သ့ၣ်ညါကျဲအဃိ အိၣ်ဒၣ်ထဲယကဘၣ်နာ်အီၤတမံၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပစးထီၣ်ဃ့ၢ် အဆၢကတီၢ် ယသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤအါထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ပှၢ်ပူၤ ကျဲလၢပဃ့ၢ်န့ၣ်ကီခဲဝဲ ဒီးတဂ့ၤတဘျ့, တလိၤတဘျၢဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘရၢယၢၣ်ဃ့ၢ်ဝဲလၢတၢ်မဲာ်ညါဒီး ကွၢ်တရံးယၤတဘျီတဘျီ ဒီးဟ့ၣ်ပလီၢ်ယၤ တၢ်လဲၤကျဲအကီအခဲ လၢအကဟဲလၢတၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်အဃိ ယဘၣ်စံးဘျုးအီၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံအပူၤ- စီၤအၤဘြၤဟၣ်အတၢ်လဲၤဆူကီၢ်ကနၤဧၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် အတၢ်လဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အသးကတူၢ်ဘၣ်, ဖဲလၢအတုၤ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢတသ့ၣ်ညါဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါဒၣ်ထဲ တၢ်လဲၤတထံၣ်အံၤန့ၣ် ကနး, ကကီခဲ, ဒီးတၢ်အဂုၤအဂၤ မနုၤကအိၣ်လဲၣ်, တသ့ၣ်ညါတၢ်နီၤတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး ပှၤလၢအသ့ၣ်ညါကျဲ ဒီးဆူညါတၢ်ကမၤအသးတဖၣ်, ပှၤလၢကနဲၣ်ဆှၢ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်နာ်ဝဲလၢ…

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ တၢ်သးအုးအပူၤ

လူဝံး(စ) ဖိ(Louise)မ့ၢ် ပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်တဂၤလၢ အပ့ၢ်ဆှါ, လိာ်ကွဲဆူၣ်အဃိ ကယဲၢ် ပှၤလၢအထံၣ်လိာ်သးဒီးအီၤ တဂၤလၢ်လၢ်အဂီၢ် ဟဲစိာ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်နံၤကမှံန့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်ဆါလၢအတညီနုာ်မၤအသးတမံၤအဃိ အသးသမူလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤသးအုးလၢ ပှၤအါဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သတူၢ်ကလာ်အပူၤ အတၢ်လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ကဲထီၣ် တၢ်ဖုးသံပျီၢ်သံလၢ အမိၢ်အပၢ်ခံဂၤလၢအမ့ၢ် ဒ့ဒ့ (Day Day)ဒီး ဖံထၢၣ်(Peter) ဃုာ်ဒီးပဝဲလၢအမၤသကိးတၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသူၣ်အုးသးအုးဃုာ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ အပူၤဒၣ်လဲာ် ဒ့ဒ့ဒီးဖံထၢၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ဂံၢ်ဘါလၢ ကလဲၤတၢ်ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသံကွၢ်ဒ့ဒ့လၢ တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် လဲၤခီဖျိဝဲ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး အဝဲစံးဆၢလၢ "အဝဲသ့ၣ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ခီဖျိဆိကမိၣ်ပညိၣ်ဒၣ်ထဲလၢ လူဝံး(စ)ဖိ ကအိၣ်တၢ်အလီၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ"န့ၣ်လီၤ. ဒ့ဒ့စံးဝဲဒၣ် "ပဖိမုၣ်ဖိတဂၤအံၤ အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဝဲဒီး လဲၤတုၤဆူ တၢ်မူအထူအယိာ်အဃိ ပသးခုလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ဒီးအဂံၢ်အဘါအဃိ ပလဲၤခီဖျိန့ၢ်ဘၣ် ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒီး တၢ်မၤလၢကစၢ်ယွၤနာ်လီၤန့ၢ်ပှၤတဖၣ် ပကမၤဒံးဆူညါ"န့ၣ်လီၤ.

ဒ့ဒ့ဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ခီဖျိလၢ…

ညီနုာ်ပမၤဘၣ်တၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ

မုၢ်ဂီၤခီ ယခိးကွၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဂုာ်လဲၤနုာ်လီၤဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ. ယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ဆၣ်အနံၤလၢလီၤသးဟးဂီၤ(Monday blues) စးထီၣ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. လ့ၣ်မ့ၣ်အူ လၢပှဲၤကတံာ်သးအပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပှၤဒိးတၢ်တဖၣ် ဖျါမံစူၣ်မံခ့ဒီး အမဲာ်တမုာ်တလၤတဖၣ်န့ၣ် ယစံးသ့လၢ အဝဲသ့ၣ်တဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတနီၤ ဆီၣ်ဆူၣ် ပှၤဂၤလၢ ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ် ဒီးဖဲတနီၤ ဂုာ်ဆွံနုာ်လီၤအသးအါထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ကွၢ်ဟ့ကွၢ်ကျိာ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “မုၢ်နံၤညီနုာ်အသီတနံၤ လၢတၢ်မၤလီၢ်စးထီၣ်ကဒီးလံ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ်, ခီဖျိလၢ ကိၣ်ဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအၢအဃိ တၢ်ပၢၤဃံးဃာ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ် ဒီးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဖၣ် ပှၤဒိးတအိၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ညီနုာ်ပမၤအီၤတဖၣ် လဲၤကဒံကဒါဒီး ကဲထီၣ် တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကဟးထီၣ်, အီၣ်အီတၢ်လၢ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်ကျးဒၣ်လဲာ်တသ့ဒီး ပှၤတနီၤ ဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ ဒ်အလီၢ်လီၢ်ဒၣ်ဝဲ ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃာ်လံ, ဒီးဒ်ညီနုာ် တၢ်မၤအသးအသိး ပှၤအါဂၤ လဲၤထီၣ်မၤက့ၤတၢ်မၤတဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်သ့ၣ်ညါထီၣ်ယဲလၢ, “တၢ်ညီနုာ်မၤတၢ်မၤတဖၣ်”န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤဒီး “တၢ်လီၤကၢၣ်”…

တၢ်ဃ့ၢ်သဘျိၣ်တၢ်တထံၣ်ဃီဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအအိၣ်

ဖဲယဃ့ၢ်ဝဲလၢ သ့ၣ်ပှၢ်အပူၤအဆၢကတီၢ် ယလူၤကွၢ်ဃုဃ့ၢ်ဘၣ်ကျဲဖုၣ်ဒီး ဖျါဒ်ယကျဲကမၣ် ကျဲလၢယတညီနုာ် လဲၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢယသးပူၤ မ့ၢ်ယကျဲကမၣ်လံဧါအဃိ, ယသံကွၢ်ပှၤဃ့ၢ်တၢ်ဖိတဂၤ လၢအအိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မဲာ်ညါ, မ့ၢ်ယပိာ်ကျဲ ဘၣ်ကစီဒီဧၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢ“မ့ၢ်” လၢတၢ်လီၤတံာ်အပူၤ ဒီးထံၣ်ဝဲယတၢ်သးဒ့ဒီ အဃိ, စံးကဒီးဝဲ “တဘၣ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ, ယဃ့ၢ်ကျဲလၢ အကမၣ်ခဲလၢာ်ဝံၤလၢာ်လံ. ဘၣ်ဆၣ် တဘၣ်မနုၤမးဘၣ်. ကျဲခဲလၢာ် ပှၤဃ့ၢ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်မၤအသးလၢထးအံၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ယနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်သး အကြၢးကတၢၢ် န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်လ့ပစီတဖၣ်အပူၤ, မ့ၢ်ယသးစဲဘူးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ထူးတၢ်တီၤအဃိ မ့ၢ်ယလဲၤကပာ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤ အဘျီဆံးအါလံလဲၣ်. ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါပာ်စၢၤလၢ ယကမၤကမၣ်ကဒီးအီၤဘၣ်ဆၣ် အဝဲပျၢ်ယတၢ်ကမၣ် ကိးဘျီဒီး မၤစၢၤယၤလၢ ယကလဲၤတၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. လၢပသးသမူအတၢ်လဲၤကျဲအပူၤ အကတီၢ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပကလဲၤကမၣ်တၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ် အၢၣ်လီၤ ပတၢ်ကမၣ်ဒီး ပျဲသးစီဆှံဆီတလဲ မၤဂ့ၤထီၣ်ပှၤန့ၣ်ဒီး ထီဘိန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤအသး လၢကပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါတ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလၢ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤကျဲအပူၤ…

ပတအိၣ်ယံၤဒီးယွၤ နီတဘျီဘၣ်

ရး(Raj) မ့ၢ် ပှၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် စးထီၣ်လၢ အသးစၢ်လံလံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် အဝဲဃၣ်က့ၤအသး လၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒီးလဲၤကပာ်ကွံာ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနံၤန့ၣ် ရးပာ်လီၤအသးလၢ ကမၤသီထီၣ်က့ၤ အတၢ်ရ့လိာ်သးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးကမၤသကိးတၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုာ်တဂၤန့ၣ် ကတိၤဆါအီၤ လၢတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤ မ့ၢ်လၢ ရး ဟါမၢ် အါနံၣ်အါလါအဃိလီၤ. တၢ်အ့ၣ်လိာ် ကတိၤဆါအီၤအံၤ ကဲထီၣ် တၢ်မဲာ်ဆှး ဒီးတၢ်မၤကမၣ် တၢ်လၢ ရးအဂီၢ် လၢအတၢ်ဟးဖျိးကွံာ် နံၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရးဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤအသးလၢ “မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ် အိၣ်ယံၤဒီးယၤလံဧါ”န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ရးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး တူၢ်လိာ်ကဒါက့ၤ စီၤရှံမိၣ်ပ့းတရူးအဂ့ၢ် ဖျါဖဲ ယိၤ ၂၁:၁၆-၁၇ အပူၤ ဒီး လူၤ ၂၂:၃၄, ၆၀-၆၁ စံးဘၣ်ပှၤအသိး, စီၤပ့းတရူး သမၢအီၤ သၢဘျီဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပ့းတရူးကမုၢ်လၢ်ဆၢဒိးန့ၢ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ကတိၤဆါအီၤ တမံၤမံၤ…

တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်တမံၤစ့ၢ်ဧါ

တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် ဖျါလၢဂ့ၤဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ, တၢ်လၢ ဖံထၢၣ်(Peter) လိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဝံၤ အလီၢ်ခံ, သးစၢ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢအဃုကျိၣ်ဃုစ့ လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိ, လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်, ဃ့ထုကဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်မၤအသီတခါ အဂီၢ်လီၤ. အတံၤသကိး တဲဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်အံၤ, မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ကစၢ်ယွၤစံးဆၢတၢ်လၢနဃ့ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢ အဖးဘၣ်ဝဲ လံာ်အုၣ်သးလၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ ကြၢးဒိးန့ၢ်ဝံၤန့ၣ်, ဖံထၢၣ်တဂၤ ကလၢာ်ဘၣ် တၢ်လၢ အတညီတဘှါန့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ် တ့ၢ်နုာ်လီၤ ကျိာ်စ့လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအဘၣ်တၢ်သးဒ့ဒီ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢတၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, လၢတၢ်သးတမုာ်အပူၤ ဖံထၢၣ်သမၢကွံာ် တၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ တဲဘၣ်ယၤလၢ “ယနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်လၢ ယကမၤတၢ်လၢ အလိၤဝဲဘၣ်ဝဲ”လီၤ. “အလီၢ်အိၣ်လၢ ထဲဒၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဝဲကမၤပှဲၤတၢ်လၢ ယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖံထၢၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး စီၤဒၤဝံးအတၢ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီး စီၤစီလူးလၢ…