မုၢ်ဂီၤခီ ယခိးကွၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဂုာ်လဲၤနုာ်လီၤဒိးလ့ၣ်မ့ၣ်အူန့ၣ်လီၤ. ယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ မုၢ်ဆၣ်အနံၤလၢလီၤသးဟးဂီၤ(Monday blues) စးထီၣ်ဝဲလံန့ၣ်လီၤ. လ့ၣ်မ့ၣ်အူ လၢပှဲၤကတံာ်သးအပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပှၤဒိးတၢ်တဖၣ် ဖျါမံစူၣ်မံခ့ဒီး အမဲာ်တမုာ်တလၤတဖၣ်န့ၣ် ယစံးသ့လၢ အဝဲသ့ၣ်တဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတနီၤ ဆီၣ်ဆူၣ် ပှၤဂၤလၢ ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ် ဒီးဖဲတနီၤ ဂုာ်ဆွံနုာ်လီၤအသးအါထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ကွၢ်ဟ့ကွၢ်ကျိာ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “မုၢ်နံၤညီနုာ်အသီတနံၤ လၢတၢ်မၤလီၢ်စးထီၣ်ကဒီးလံ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲန့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအပူၤကွံာ်တနံၣ်န့ၣ်, ခီဖျိလၢ ကိၣ်ဘ့း-၁၉ တၢ်ဆါအၢအဃိ တၢ်ပၢၤဃံးဃာ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတဖၣ် ဒီးလ့ၣ်မ့ၣ်အူတဖၣ် ပှၤဒိးတအိၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ညီနုာ်ပမၤအီၤတဖၣ် လဲၤကဒံကဒါဒီး ကဲထီၣ် တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကဟးထီၣ်, အီၣ်အီတၢ်လၢ ပှၤဆါတၢ်အီၣ်ကျးဒၣ်လဲာ်တသ့ဒီး ပှၤတနီၤ ဆၢလဲၤဆူ တၢ်မၤလီၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ ဒ်အလီၢ်လီၢ်ဒၣ်ဝဲ ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃာ်လံ, ဒီးဒ်ညီနုာ် တၢ်မၤအသးအသိး ပှၤအါဂၤ လဲၤထီၣ်မၤက့ၤတၢ်မၤတဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်သ့ၣ်ညါထီၣ်ယဲလၢ, “တၢ်ညီနုာ်မၤတၢ်မၤတဖၣ်”န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢအဂ့ၤဒီး “တၢ်လီၤကၢၣ်” (boring)န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤန့ၣ်လီၤ.

စံၣ်တဲၤတဲ ၂:၁၇-၂၃ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤပၤ ရှလိၤမိၤ, အကတၢၢ်န့ၣ် နၢ်ပၢၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ် ဒ်သိးအံၤတမံၤဃီ, ဖဲအဆိကမိၣ်ကွၢ်ထံက့ၤ တနံၤဘၣ်တနံၤအတၢ်ထုးဂံၢ်ထုးဘါ, ဖံးတၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢ “အခီပညီတအိၣ်ဘၣ်” အဃိန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၁ စံးဘၣ်ပှၤ တၢ်မၤအသးအါဘျီန့ၣ် ဖျါလၢ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, တၢ်အခီပညီတအိၣ်, ဒီးတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၂၄ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤလၢ စီၤရှလိၤမိၤ ထံၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤဝဲလၢ ပအီၣ်ပအီဒီးပဖံးတၢ်မၤတၢ်လၢ ကိးနံၤဒဲးအပူၤ န့ၣ်ဝဲသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ဟဲလၢယွၤန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်မၤညီနုာ်တၢ်တမံၤမံၤန့ၣ် တၢ်မၤဖိတဖၣ်အံၤဒၣ်လဲၣ် ပကသ့ထံၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မုာ်လၤသးမံတၢ်လၢအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. မ်ပကစံးဘျုးသကိး ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ် စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁၃ စံးဘၣ်ပှၤအသိး “လၢပှၤကညီကိးဂၤဒဲး ကအီၣ်တၢ်, ဒီးအီတၢ်, ဒီးမုာ်လၤတၢ် ဂ့ၤလၢ အတၢ်မၤခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်”အဃိန့ၣ်လီၤ.