တၢ်မၤအသးလီၤဂာ်ဒ် နအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢတၢ်မံမီၢ်, လၢနဖုသံနီၣ်က့ၤ တန့ၢ်ဘၣ်တမံၤ အပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤနီၢ်နီၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တမံၤဘၣ် (derealization) မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ပနီၣ်သးန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတအိၣ်ဝဲဒီးပနီၣ်ခိ (depersonalization)အံၤန့ၣ် ပှၤလၢအဘၣ်ဂဲၤလိာ်သးဒီး တၢ်မၤအသးတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢ အခိၣ်အဃၢၤဝးဝးဒီး တၢ်မၤအသးတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတူၢ်ဘၣ် တၢ်အါနံၣ်အါလါ ဒ်သိးအံၤတဖၣ်အဂီၢ် ပစံးအီၤသ့လၢ သးအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤ သ့ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤအသးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ညီနုၢ်ဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဒီး နီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, လီလီဆီဆီ ဖဲသးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ဟဲလီၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤအသးအံၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ခဲလၢာ်ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဝဲဒၣ်လဲာ် တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် သးအတၢ်ဆါအံၤ အိၣ်ဒံးဒၣ်အဖၢမုၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲနီၢ်နီၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အသးပူၤ ကနာ်ဝဲအဂီၢ် ကီခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲ ဒ်သိးအံၤလၢ အကလဲၤခီဖျိ ပလၢၢ်ဘၣ်ယွၤအစိကမီၤ ဒီးအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီး တမ့ၢ် တၢ်မံမီၣ်န့ၣ်ဘၣ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤ. လံာ်မၤတၢ် ၁၂:၂-၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဖဲစီၤပ့းတရူး ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤ အကတိၢ် မူခိၣ်ကလူးတဂၤ မၤပူၤဖျဲးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉-၁၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤတၢ်မၢဖိဆိကမိၣ်ဝဲ တၢ်မၤအသးအံၤ ကမ့ၢ် တၢ်ထံၣ်လၢညါခီ ဒီးတမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ စံးဘၣ်ပှၤ အကတၢၢ်န့ၣ် စီၤပ့းတရူး “သ့ၣ်ညါထီၣ်က့ၤအသး” ဖဲမူခိၣ်ကလူး ပာ်တ့ၢ်အီၤလၢ ဃိာ်အချၢအဆၢကတီၢ် ဒီးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲ ကယဲၢ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

အကတီၢ်လၢ အနးအအၢ ဒီးအကတီၢ်လၢအဂ့ၤအဝါခံမံၤလိာ်အပူၤ ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ပကနာ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပကတူၢ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပအိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အဆၢကတီၢ်, ပနာ်သ့လၢ အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အစိကမီၤန့ၣ် တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ကကဲထီၣ်နီၢ်နီၢ် လၢတၢ်လီၤလိာ်လီၤလးအပူၤ ကမၤအသးသပှၢ်တၢၢ်လီၤန့ၣ် ပသမၢအီၤ အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အ့ဖ့း ၅:၁၄ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကပီၤန့ၣ် ကဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ်ပှၤလၢ ပတၢ်မံဆူ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤနီၢ်နီၢ် ဃုာ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ.