ဖဲ ကၠဲး (Jeff) အသးအိၣ် ၁၄ နံၣ်အခါ, အမိၢ်လဲၤကိးအီၤဆူ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဂၤ လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ သးဝံၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်အါဂၤ ဖဲအဝဲ အစိၤတဖၣ် အသိးန့ၣ်, ဘံၣ်. ကၠ့ၣ်. ထိမး (B. J. Thomas) ဘၣ်ထွဲဃါဃုာ်အသးဒီး တၢ်အိၣ်မူအကျဲလၢ အမၤဟးဂီၤလီၤက့ၤအသး, ဖဲအလဲၤဟးဝ့ၤဝီၤ သးဝံၣ်တၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤ မၤတ့ၢ်အသးတချုးဖဲအဝဲဒီးအမါ ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူလဲလိာ်ကွံာ်ဖးဒိၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ အမူးအနၤန့ၣ်, ပှၤသးဝံၣ်တၢ်တဂၤအံၤ စးထီၣ်သးဝံၣ်န့ၢ် ကမျၢၢ် လၢအသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသးဝံၣ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ် လၢအမံၤဟူတဖၣ်အကျါတနီၤ အဝံၤန့ၣ်, ပှၤတဂၤ လၢကမျၢၢ်အကျါ ကိးပသူထီၣ်ဝဲ “ဟ့, သးဝံၣ်န့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်တယုၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်တဘီ,” ဘံၣ်. ကၠ့ၣ် စံးဆၢက့ၤ တဘျီဃီ, “ခဲအံၤဧိၤ, ယသးဝံၣ်တ့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်လွံၢ်ယုၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.”

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်တ့ၢ်လံ, ဘၣ်ဆၣ် ကၠဲး သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဒံးဝဲ အကတီၢ် ဖဲအဝဲထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲလၢ ကယဲၢ်တၢ်လၢပမၤအီၤ, တၢ်တဖၣ်လၢ ပှၤကထံၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒ်အတဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ပဂ့ၤမၤအီၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တဘျီတခီၣ် ပဘၣ်တၢ်လ့ပစီပှၤလၢ ပကနီၤဖး တၢ်လၢပမၤ လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံ, တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ပတၢ်လဲၤခီဖျိ ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, တၢ်သးဝံၣ်ထါသးဝံၣ်တယုၢ်, တၢ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤစီဆှံ, မ့မ့ၢ်တၢ်ကူးတပံၢ်, တၢ်လဲၤဃ့ၢ်, တၢ်သးဝံၣ် “country တၢ်သးဝံၣ်” တယုၢ်, တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃး ဒီးအအံၤတဃၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကလီးစဲ ၃:၁၆ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢ ခရံာ်အတၢ်ကစီၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢပပူၤ ခီဖျိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဟူးဂဲၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သိၣ်လိတၢ်, တၢ်သးဝံၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါစံးဘျုးတၢ်န့ၣ်လီၤ.ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၁၇ လဲၤတၢ် ယံၤန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးသပှၢ်လၢ ဒ်ယွၤအဖိတဖၣ်အသိး, “ကယဲၢ်(ပ)မၤတၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ကတိၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢတၢ်မၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပမၤတၢ်ခဲလၢာ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမံၤ”န့ၣ်လီၤ.

ပမၤတၢ်ခဲလၢာ် လၢယွၤအဂီၢ်လီၤ.