ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Adam R. Holz

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်

အပူၤကွံာ် တဘျုးနံၣ် ဆံဆဲၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤ, တၢ်ကတိၤအသီတဖျၢၣ်လၢ အမ့ၢ် “တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ-Reboot” န့ၣ်ဘၣ် တၢ်ထၢနုာ်အီၤဆူ တၢ်ဂီၤမူ အဝီၢ်သြဲပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူ ကျိာ်တၢ်ကတိၤတဖၣ်အပူၤ ရံၣ်ဘုး(Reboot) မ့ၢ် တၢ်ဟံးန့ၢ် တၢ်တဲပူလီၢ်လံၤတယုၢ် ဒိက့ၤတ့ဒုးအိၣ်က့ၤတၢ်ဂီၤမူအသီတထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂီၤမူတနီၤန့ၣ် ဒုးနဲၣ်က့ၤဝဲ တၢ်ဂီၤမူတဖၣ် လၢညီနုာ် ပှၤသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ, တၢ်ဂီၤမူဒ်သိး ပှၤဒူပှၤဃိၤ မ့တမ့ၢ် ပူမုာ်နၢ် တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် တၢ်ဂီၤမူတနီၤ လၢဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအီၤတဖၣ်န့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ပူလၢအမံၤတဟူကဲာ်ဆိးတဖၣ် ဒီးဒုးနဲၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ကျိၤကျဲအသီတမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂီၤမူတမံၤဂ့ၤတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဒိက့ၤ တ့ဒုးထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂီၤမူခံဘျီတဘျီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်စးထီၣ်ကဒီးအသီတဘျီ, မ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ထၢနုာ်တၢ်အိၣ်မူအသီဆူ တၢ်အိၣ်မူအလီၢ်လံၤပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပူအဂၤတယုၢ်လၢပကထံၣ်ဘၣ် “တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ” တၢ်မၤအသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပူတယုၢ်အံၤဖျါဖဲ ယိၤ ၁၀:၁၀ အပူၤ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကွဲမုာ်ပှၤလၢ အကဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ဒဲးဘး, ဃုာ်ဒီး…

ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီကွံာ် လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့

တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖဲပှၤသမှံၤတဖၣ် တချုးဟဲဆူ ပဟံၣ် ယမါဒီးယၤ ပမၤကဆှဲကဆှီ ပဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပၢ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ်လၢ တၢ်ဖီအီၣ် တၢ်လီၢ်လၢ်ဘ့ၣ် ဘၣ်အဒါလိၤ, တၢ်ဘၣ်အၢအဖီးသူသူဖိ လၢယကဘၣ်ချံးလီၤ ယခီၣ်ဒီးထူးစီကွးစီအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယထူးစီ, ကွးစီကွံာ် တၢ်ဘၣ်အၢအံၤန့ၣ် တယံာ်ဘၣ်အတီၢ်ပူၤ ယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ယထူးစီၤ, ကွးစီတၢ် ဒ်ယံာ်ထီၣ်တၢ်ဘၣ်အၢအဖီးသူဖိ ဖျါဒ်အါထီၣ် ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထူးစီ, ကွးစီ တၢ်အဖီးသူသူတခါစုာ်စုာ်ဝံၤ တၢ်ဘၣ်အၢအဂၤ အိၣ်ဟဲဖျါထီၣ်ဖျိဖျိဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢပဖၣ်ကပူၤ, လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အဒါ တၢ်ကမၤဆှီအီၤ တသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိဒီး ယတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ထူးစီ, ကွးစီကွံာ်တၢ်ဘၣ်အၢတ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ယသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်လၢ ယကမၤကဆှီကွံာ်လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ တသ့ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢအဒ်သိးလိာ်သးဒီး တၢ်မၤကဆှီလီၤက့ၤပသးအဂ့ၢ်တနီၤန့ၣ် လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါဝဲ ဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ပဂုာ်ကျဲးစၢး မၤကဆှီထီၣ် ပသးအဂ့ၤကတၢၢ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိန့ၣ် ပတၢ်လီၤတုာ်လီၤကာ် အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယရှါ ၆၄:၅ အပူၤ ပာ်ဖျါလၢ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်…

ခီဖံၣ် အစိ

အပူၤကွံာ်နံၣ်တဖၣ်အပူၤ မုၢ်တဂီၤ ဖဲယဆ့ၣ်နီၤလၢ ယလီၤဆ့ၣ်နီၤပူၤအခါ ယဖိအဆံးကတၢၢ်ဖိ ဟဲလီၤဆူ ဟံၣ်ဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. ဟဲလိၤလိၤဆူယအိၣ်ဒီး စံၣ်ထီၣ်ဆူ ယကံၣ်ဒိၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖီၣ်စံၢ်တံၢ်အီၤဒ် ပၢ်တဂၤအသိးဒီး နၢမူအီၤကဖီလီလၢ အခိၣ်လိၤ ဒီး အဝဲမၤသီၣ်အကလုၢ်လၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲမၤသွံးထီၣ်အခိၣ်တိသၣ်, မၤသွံးအနါစ့ၤ ဒီး ကွၢ်ဃီ ယခီဖံၣ်အခွးတဘျးလၢ တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. “ပါပၢ်”, အဝဲတဲဝဲလၢ တၢ်သူၣ်တဖှံအပူၤ, “ယအဲၣ်နၤ ဒီး ယဘၣ်ယသးဒီးနၤ ဘၣ်ဆၣ် နစိလၢအနၢန့ၣ်ဘၣ်ယၤတမုာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယဖိမုၣ်ဖိ တသ့ၣ်ညါဝဲနာ်သက့ အဝဲစံးကတိၤဝဲလၢ အသူးအသ့ၣ်ဂ့ၤ ဒီး တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ. အဝဲတအဲၣ်ဒိးမၤဘၣ်ဒိဆါယသးဘၣ်ဆၣ် အဝဲအသးဆူၣ်လၢ ကတဲယၤတၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ လၢပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးအပူၤ စ့ၢ်ကီး အလီၢ်အိၣ်လၢ ပကဘၣ်စံးကတိၤတၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ.

လၢ လံာ်အ့းဖ့းစူး ၄ အပူၤႇ စီၤပီလူး ပာ်လီၤတၢ်ပနီၣ်လၢ ပကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ် သကိးပသး ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် ဖဲပစံးကတိၤတဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အကီအခဲ တဖၣ်…

တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်အကျါ

ဖဲယမံဘၣ်ယသးတစိၤဖိအဆၢကတီၢ် ယနၢ်ဟူတၢ်သံကျံဆဲတိၢ် အဟဲသီၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢဒၢးဟီၣ်လာ်န့ၣ် ယဖိခွါဒ့တၢ်ထုးကွံာ်ပျံၤတဘိ လၢအလီမ့ၣ်ကထါလိၤအဃိလီၤ. တြဲၤတဖၣ် ဆှၢကဒါ တၢ်သီၣ်အကလုၢ်အဃိ တၢ်မုာ်ခုၣ်တအိၣ်, တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်တအိၣ်, တၢ်မံတယူာ်ဖိ တအိၣ်လၢၤဘၣ်. တၢ်တဘျးဖိန့ၣ်ဝံၤဒီး, တၢ်သးဝံၣ်အကလုၢ်မုာ်လၢ အသီၣ်သဃဲၤထီၣ်ဝဲ ဒီးယဖိခွါအတၢ်ဒ့န့ၣ် ဟဲနုာ်ဆူယနၢ်ပူၤ, မ့ၢ်ဝဲ ယဖိမုၣ်ဒ့တၢ်သးဝံၣ် “Amazing Grace-အမ့းစ့ကြ့း” လၢအတနၢ်ပှီၢ်စုန့ၣ်လီၤ.

နီၢ်နီၢ်တခီ, ယဘၣ်ယသးလၢယဖိခွါအကထါတၢ်ဒ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အကတီၢ်ဖဲန့ၣ် တၢ်မၤတမုာ်တလၤယၤဒီးမၤကိၢ်မၤဂီၤမၤအ့န့ယၤလီၤ. လၢတၢ်ချ့သဒံးအပူၤ, ကၠီနယူၣ်တၢၣ် (John Newton) ထါသးဝံၣ်အဖျၢၣ်တဖၣ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ယၤ လၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အကျါလီၤ. လၢတၢ်တပာ်သူၣ်တပာ်သးအပူၤ သးသမူအကလံၤမုၢ်လၢ အမၤကဒံကဒါတၢ်, အကလုၢ်သီၣ် ဒိၣ်သွါမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတအဲၣ်ဒိကနၢ်ဒၣ်ဝဲမ့ၢ်ဂ့ၤကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် အတၢ်သံကျံအသီၣ်န့ၣ် ရှဲပျီဒီးမ့ၢ်ဝဲတီဝဲ, မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ လၢယွၤအတၢ်အံးတၢ်ကွၢ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.

ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤလၢ ယွၤအကလုၢ်ကထါအပူၤလီၤ. ဖဲစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁ဝ၇:၂၃-၃၂အပူၤ, ပှၤကဘီဖိတဖၣ်ဂဲၤလိာ်ဆူၣ်ဆူၣ် တၢၢ်ဆၢက့ၤထံသဝံးဖးဒိၣ်လၢအအီၣ်ကွံာ်အီၤ ပြုၤပြုၤပြၤပြၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၆ ပာ်ဖျါဝဲ “အသးပှံၢ်လီၤဝဲလၢ အဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဃိလီၤ”.…

တၢ်ဃ့ၢ်ပြၢ

လၢ‘NFL’ ထံကီၢ်ဖျၢၣ်ထူကရၢအပူၤ ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ အဆၢကတီၢ်အါတက့ၢ် ဖုၣ်ဝဲလီၤ. ဒ်တၢ်ဃုထံတၢ်အကရၢ အတၢ်ကွဲးနီၣ် အိၣ်အသိး အါတက့ၢ် အတၢ်ထိၣ်ဃူ(average) အိၣ်ဝဲ ၃.၃ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲန့ၢ် ‘NFL’ အပှၤလိာ်ကွဲဖိထီဘရဲးဒံၢ်(Tom Brady), ပှၤလိာ်ကွဲလၢလီၢ်ခံတခီအိၣ်ဝဲလီၤ. ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် အဝဲနုာ်လီၤလိာ်ကွဲက့ၤ ဖျၢၣ်ထူ ဖဲအတၢ်လိာ်ကွဲနံၣ် အဝီ(၂၂)ဝီတဝီ ဖဲအသးအိၣ်(၄၄)နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိ လိာ်ကွဲဝဲကဲလဲၣ်. ကမ့ၢ်လၢ အဝဲကတီၤအသးလၢ အတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဖီခိၣ် ဒီးမၤဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂဲၤလိာ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် လၢဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤလိာ်ကွဲပြၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤ. ဘရဲးဒံၢ်မၤန့ၢ် Super Bowl ခိၣ်ဖး ၇ ဘျီအဃိ အဝဲဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ မံၤလၤကပီၤ (G.O.A.T- greatest of all time) ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိလၢအဂ့ၤကတၢၢ် လၢ‘NFL’ ကရၢအကျါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်သးစဲလၢ တၢ်သ့လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ ထဲတမံၤဧိၤအံၤ ဘှီအတၢ်အိၣ်မူခဲလၢာ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်လၢ အဝဲလူၤတၢ်လိာ်ကွဲတခါအံၤ လၢတၢ်သးစဲဘၣ်ဒီး မံၤလၤသၣ်ကပီၤ…

ဒုးကဲထီၣ်အီၤလၢ နတၢ်တက့ၢ်, တံၤသကိးဧၢ

ဖဲ ၂၀၀၂ နံၣ်, လါယူၤ ၁၁ သီန့ၣ်, တၢ်သးဝံၣ်ပြၢ အမဲရကၤအၣ်ဒီ(လ) (American Idol)စးထီၣ် အဆိကတၢၢ် တဘျီန့ၣ်လီၤ. ကိးနွံဒဲးန့ၣ်, ၦၤပြၢတၢ်ဖိလၢ အၦဲၤဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် သးဝံၣ် တၢ်သးဝံၣ်လၢ ၦၤအါဂၤဘၣ်အသးတဖၣ်, လၢအဝဲသ့ၣ်အကျဲတကလုၥ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးၦၤကမျၢၢ်လၢ အကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢ မတၤမတၤကဘၣ်ထီၣ်ဆူ တၢ်ပြၢ လၢခံတပတီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အၦၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်အကျါတဂၤအသိး ရဲဒံၣ်ကၠဲးကစၢၣ် (Randy Jackson) ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤ အတၢ်ထံၣ် လီၤလီၤဆီဆီလၢ အတၢ်ကတိၤထိးသး (remark) ဒ်အံၤ “နဒုးကဲထီၣ်တၢ်သးဝံၣ်အံၤလၢ နတၢ်ဒၣ်နဲလံ, တံၤသကိးဧၢ”. အဝဲပတြၢၤဝဲဒ်အံၤ ဖဲၦၤသးဝံၣ် တၢ်တဂၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်သးဝံၣ် ညီနုၢ်တယုၢ်, မၤလိန့ၢ်အီၤ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ခဲလၢၥ်ခဲဆ့, ဒီး ဒုးနဲၣ်က့ၤအီၤလၢကျိၤကျဲအသီ ဒီးကဲထီၣ်အနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဒၣ်ဝဲအခါန့ၣ်လီၤ. “တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲ” စံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ် “တၢ်ပၢအီၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤ ဒီးသ့သ့ဘၣ်ဘၣ်, ဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢလၢ ပျဲၢ်စီၤခိၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ

စီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး ကွဲမုၥ်ၦၤလၢ ပကမၤဒ်သိးအံၤလၢ…

ထဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤ

လၢတၢ်လဲၤထီၣ်လံၥ်ပသံးအဂီၢ် ယဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ ဒ်သိးယကမၤန့ၢ်ဘၣ် လၢၢ်တၢ်မျၢ်ဝါပသံးအမ့ၢ်အတီန့ၣ်လီၤ. ယသးပူၤ ယဆိကမိၣ် မ့ၢ်ယလဲၤကပၥ်ဘၣ် ပသံးအဂ့ၤကတၢၢ်တခါလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဘၣ်ဃးဒီးမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွၢ်သးပီညါ ဘၣ်ရံၣ်ၡဝး(Barry Schwartz) စံးဝဲဒၣ်ၦၤ ဒ်သိး ဂံၢ်ဘါစၢ်လၢ တၢ်ဆၢတဲၥ်တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအဃုဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်အံၤန့ၣ် ထီဒါလိၥ်သးဒီး “ၦၤမံသူၣ်မံသး” တဂၤန့ၣ်လီၤ. “ၦၤမံသူၣ်မံသး” တဂၤန့ၣ် ဆၢတဲၥ်ဃုထၢဝဲတၢ်လၢ မၤလၢၦဲၤအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လိၣ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤဒ်သိးကွၢ်ဃုတၢ် အဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ် ထီဘိအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ်ဃုထၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကဲထီၣ်တၢ်ဒဲးဘး သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဘၣ်ဃုထၢတၢ်အါမံၤအကျါ ပဃုထၢဆၢတဲၥ်တၢ် မ့ၢ်ကမၣ်ဒီး တၢ်ကဲထီၣ် တၢ်မနုၤတမံၤ ကသ့ဝဲဒၣ်လဲၣ်. တၢ်သးတမံၤ, တၢ်သးတစူၤ, တၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါဟဲအိၣ်ထီၣ် ဝဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤသးဒ်အံၤန့ၣ် ၦၤကူၣ်သ့ဘၣ်ထွဲဒီးရ့လိၥ်အိၣ်ဆိးပီညါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲ “တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ တၢ်ကလဲၤကပၥ်ဘၣ်တၢ်”န့ၣ်လီၤ.

လံၥ်စီဆှံအပူၤ “ၦၤအဲၣ်ဒိးမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်” မ့ၢ်ဂ့ၤ “ၦၤမံသူၣ်မံသး” တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပတထံၣ်ဘၣ်အီၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ်လၢ အဒ်သိးလိၥ်အသးန့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးတၤဝဲ စီၤတံၤမသ့း ဖျါဝဲဖဲ ၁…

ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လီၢ်တတီၤလၢပဂီၢ်

ပဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်လီၤသး ဒ်သိးကဘုၣ်ထွံၣ်ဖိတဒုအဃိၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ထံွၣ်ကဘၣ်အီၣ်တၢ်အီၣ်မနုၤ ဒီးတၢ်ကဘၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါထွံၣ်ဖိအံၤလၢ ပဟံၣ်အသီအံၤဒ်လဲၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီး ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤအဂၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲတဲဘၣ်ယၤလၢၣ် တၢ်အံၤ ကဒုးကဲထီၣ် ထွံၣ်ဖိတဖၣ်လၢ အနၢ်လိၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိ‚ ပကတဲာ်ကတီၤ ဒၢးဖိတဖျၢၣ်လၢ ထွံၣ်ဖိအံၤအဂီၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လီၤႉ တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ် ကဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒံး ဖဲပဘုၣ်ထွံၣ်အသီဖိအံၤ ဘၣ်ဆၣ်‚ ယဖိမုၣ် အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤလၢတၢ်သးခု‚ တမ့ၢ်တၢ်လၢ တလၢတပှဲၤဒံးဘၣ်လီၤႉ
တၢ်သးဆူၣ်အတၢ်မၤသကိးလၢ ယဖိမုၣ်အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်လၢ ထွံၣ်ဖိအံၤ‚ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤလၢ ကစၢ်ခရၠာစးံာ် သးအိၣ်နီၤဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်မူလၢ အတၢ် အၢၣ်လီၤအီလီၤၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲအတၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် ဘူးကတၢၢ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးစံးဘၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်လၢ ကစူၢ်အီၤနာ်အီၤၣ် (သု) ကအိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ’’ (း၃) ႉ
တယံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ
ယမၤစၢၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်‚ သးခုထွဲယဲလၢ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤ လီၤတံၢ် လီၤဆဲးလၢ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ယဖိမုၣ်ဖိၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ၣ်လီၤ (း၂) ႉ

တၢ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးဧါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဧါ

တၢ်ပူၤက၀ီၤကျီၤဖးဒိၣ်လၢ တၢ်အသ၀ံလၢအဟဲဃ့ၢ်ဟးထီၣ် ‘‘တၢ်ထူၣ်ဖျဲး’’ ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ် သ့ၣ်ညါအီၤလၢ ကျးဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤထုးန့ၢ်ယသးဒီး တခီ‚ ဒီးဟ့ၣ်ထီၣ် စ့ၢ်ကီးတၢ်ဆိကမိၣ်လၢယသးပူၤလီၤႉ ယမါဒီးယၤ ပကတိၤသကိးတၢ်လၢ ပကပရၤတၢ်ပူၤ က၀ီၤကျီၤဖးဒိၣ်အံၤၣ်လီၤႉ ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးတၢ်အိၣ်ဘှံးကသုၣ်လၢ ပဟံၣ်ကရၠာစးၢၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်လၢအလိၣ်လၢတၢ်ပူၤက၀ီၤ ကျီၤဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်ထဲဒၣ်တၢ်ကဘၣ် မၤကဆှီက့ၤအီၤ ဃုာ်ဒီးလီသဟီၣ်မ့ၣ်အူထဲဒၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးသတူာ်ကလာ်‚ တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်ကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲး ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်အံၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်အံၤၢ်ဒံးယသးဒိၣ်ဒိၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤ အၢၣ်လီၤတၢ်တမံၤမံၤ လၢယလိၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်သးခုလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဖဲတၢ်တမုာ်တလၤအိၣ်ကတီၢ်ႉ တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤတၢ် ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢထူၣ်ဖျဲးထီၣ် ဃ့ၢ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤလၢ ပလုၢ်လၢ်လ့ပစီဒီးလိာ်လ့ပှၤၣ်လီၤႉ တၢ်လၢအကမၣ်တအိၣ်နီတမံၤၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ မ့တမ့ၢ် ဟးထီၣ်ဒီးလဲၤဆူတၢ်လီၢ်ဃံလၤ လၢတတီၤတီၤန့ၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အိၣ်၀ဲတမံၤလၢ အလီၤဆီလိာ်သးၢ် ယွၤတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ်ၣ်လီၤႉ
လၢယိၤဟၣ် ၁၆ အပူၤ‚ ယ့ၣ့်ှှူးစံးဘၣ် အပျဲၢ်တဖၣ်လၢၣ်လီၤႉ ‘‘လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ သုကဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ’’ႉ ‘‘ပာ်သုသး ခူတလ့ၢ်တက့ၢ်ႉ ယမၤနၢၤလံဟီၣ်ခိၣ်လံ’’ (ယိၤ ၃၃) ႉ ယ့ၣ့်ှှူးတအဲၣ်ဒိးလၢ…

နံၤသီတနံၤ လၢအဘူးထီၣ်ဆူခရၠာစးံာ်စမၢး (စ)

ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ၀ံၤလံအံၤ‚ ယတနာ်ယဲဘၣ်‚အံ့ၣ်လီၤႉ
ယသ့ၣ်ညါအ၀ဲကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ၀ံၤအလီၢ်ခံ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ဃ့ၢ်စိာ်ဃ့ထီလီၤႉ တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်၀ံၤလံႉ သ့ၣ်ထူၣ်ဒီးတၢ်ကယၢကယဲတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်လံႉ ပတုၤဘၣ်လံလၢ လါယနူၤအါရၠာစးံၤ လၢဂံၢ်ဘါတအိၣ်ဒီး လၢပှၤအါဂၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်သူတချုးသါတချုး လၢအဟဲပိာ်ထွဲတၢ်အံၤအခံၣ်လီၤႉ
လၢပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်‚ ဖဲပပာ်ခရၠာစးံာ်စမၢး (စ) တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ် ယံၤယံၤ၀ံၤ‚ ယသ့ၣ်ညါလၢ ဖဲလၢလံာ်နံၣ်လံာ်လါ မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်နံၤသီဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ် အတွးတအိၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်တမံၤလၢယညီနုၢ် စံးတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ၢ်ဒံး ပတၢ်မၤခရၠာစးံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်တစိၢ်တလီၢ်အမူးအံၤ မ့ၢ်နီၢ်သးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအအိၣ်လၢတၢ်အံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်က့ၤ ခီၣ်က့ၤလၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟဲစိာ်ဆူပဟီၣ်ခိၣ် ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲအတၢ်ကဟဲက့ၤ ကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤႉ လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ် တဘျီ၀ံၤတဘျီလၢအိၣ်ခိးၣ်လီၤႉ အ၀ဲပာ်ဖျါတၢ်လီၤဆီတဖၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်မူ တၢ်ဂဲၤအကျဲ ဃုာ်ဒီးတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ဟီၣ်ခိၣ်’’ (း၁၉) ႉ တၢ်အိၣ်မူဟူးဂဲၤက့ၢ်ဂီၤတမံၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးကဟဲက့ၤကဒီးတဘျီ‚ ‘‘ပတၢ်၀့ၢ်ဖိအလီၢ်ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်ၣ် ပကွၢ်လၢ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအကျဲစ့ၢ်ကီးလီၤ’’ (း၂၀)
တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ‚ ‘ပမ့ၢ်၀့ၢ်ဖိအလီၢ်ဘၣ်ဃးဒီးမူခိၣ်’…