ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Adam R. Holz

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် တဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်အီၤလၢၤဘၣ်

ယတထံၣ် ထံလီၤသကၤ လၢကျဲခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် ယသ့ၣ်ညါလၢအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖုအသိလ့ၣ် လၢအမ့ၢ် သိလ့ၣ်ပ့းကး (pickup) လၢယနီၣ်အီၤ, အလီၢ်ခံ ဝံၣ်ဝးအသး ဒ်ညၣ်အမဲၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ယဃၣ်ဖုး တရံး သိလ့ၣ် တဘီ, ခံဘီ, သၢဘီ... ဝံၤဒီး ယဖျိးထီၣ်ဆူ ကလံၤကျါ, ယသိလ့ၣ်ယူၤလီၤဝဲလၢ ထံတမၢၣ် လၢအထီတဆံယဲၢ်ခီၣ်ယီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်, ယမ့ၢ်တသံဒု ကမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တစိၤဖိအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ယသိလံၣ်တလ့ၢ်လီၤတဲာ် လၢကစၢၢ်လီၤဘံဖးဒိၣ်ဝံၤ, တုၤဆူ ကစၢၢ်လာ်ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. ယစွါဟးထီၣ် လၢသိလ့ၣ်လီၤသဘှံး, ဟးဂီၤအပူၤ, လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဘၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၁၉၉၂ နံၣ်, လါဒံၢ်စ့ဘၢၣ်ဂီၤအနံၤအံၤန့ၣ် သိလ့ၣ်ဒီတခိၣ်ဟးဂီၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤပာ်မူယၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဖု တၢ်ကမၤအသးလၢအီၤဒ်လဲၣ်. အဝဲကတဲယၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ဘၣ်ထွဲဒီးသိလ့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤဖိတဖျၢၣ်ဒၣ်လဲာ်, တကတိၤဝဲဘၣ်. တဒူယၤ တအ့ၣ်လိာ်ယၤဘၣ်, သိၣ်လ့ၣ်အဂီၢ်ယကဘၣ်ဟ့ၣ်က့ၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်, တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ယတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအဃိ, အိၣ်ဒၣ်ယဖုအတၢ်နံၤကမှံန့ၣ်လီၤ.…

စရီအပူၤ တၢ်ဟဲအဆိကတၢၢ်

မုၢ်တဂီၤစးထီၣ်အသးန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်တၢ်ဃ့ၢ်ပြၢန့ၣ်လီၤ. ဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢလီၢ်မံခိၣ်ဝံၤ, စးထီၣ်မုၢ်တနံၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆှၢယဖိတဖၣ်ဆူကၠိ, ဝံၤလံ. ယလဲၤဆူတၢ်မၤ, ဝံၤလံ. တၢ်လၢ “ယကဘၣ်မၤအစရီ” လၢအဘၣ်ထွဲဒီးနီၢ်တဂၤအတၢ်မၤ, ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါ လၢယကဘၣ်မၤတဖၣ် ယကွဲးဖှိၣ်လီၤတပူၤဃီန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်မူခိၣ်ဖီကစၢၢ်လီၤပှီၢ်န့ၣ်လီၤ.

“တၢ်မၤနီၣ်ဂံၢ် ၁၃- တၢ်ဖးဘှီဘၣ်က့ၤဖှိၣ်ရၤတၢ်ကွဲး. ၁၄- မၤဆှဲမၤဆှီတၢ်မၤလီၢ်, ၁၅- တၢ်တိာ်လီၤ ကျဲၤလီၤကျဲကူၣ်နၢၤ, ၁၆- ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ပူၤ, ၁၇- မၤကဆှဲကဆှီ ဟံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လာ်ဒၢး, ၁၈ - ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယကွဲးလီၤတၢ်တုၤနီၣ်ဂံၢ် ၁၈ န့ၣ်ဒီး, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ယလိၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယဂုာ်ကျဲးစၢးဒုးအိၣ်ထီၣ်ယဂံၢ်အသဟီၣ် လၢယကစၢ်ဒၣ်ယဲ, ဒီးယလဲၤတၢ်မၤတၢ်ထဲဒၣ် ယၤတဂၤဧိၤလီၤန့ၣ် ယသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤယသးဖဲလၢအကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါ ပမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ် ကလီၤပှီၢ်ဟးဂီၤဝဲလၢ ပီၣ်လဲၣ်လၢအပှဲၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်, ဒီးအဆၢတတဲာ်နီတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, မး ၆:၃၃ န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤလိာ်ပှၤလၢ “ဃုဆိယွၤအဘီအမုၢ် ဒီးအတၢ်တီတၢ်လိၤတက့ၢ်.…

အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် ခီပနံၣ် တၢ်ပနီၣ် ခၢၣ်စးကလူးတဖၣ်

အ့ထၢၣ်နဲး စိၤဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢၤသတြီၤတၢ် ဒ်သိးတၢ်ကမၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်အါန့ၢ်ဂ့ၤန့ၢ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤန့ၣ်ဒိၣ်ဝဲနးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကထုးန့ၢ် ပှၤပှ့ၤတၢ်ဖိတဖၣ်အသးအဂီၢ် ခီပနံၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကျိၤကျဲလီၤဆီတဖၣ် အါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ် တၢ်အဒိလၢ “စူၤဘၤရူၤ” (Subaru) သိလ့ၣ်အခီပနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအပှ့ၤဒိး “စူၤဘၤရူၤ” သိလ့ၣ်တဖၣ်အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ အတၢ်သးတီဒီးသိလ့ၣ်အလိၤအဃိ, သိလ့ၣ်ခီပနံၣ် ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤပှ့ၤဒိး“စူၤဘၤရူၤလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်” လၢအကကဲထီၣ် “ခီပနံၣ်တၢ်ပနီၣ်ခၢၣ်စး ကလူးတဖၣ်” န့ၣ်လီၤ.

သိလ့ၣ်ခီပနံၣ် အပှာ်ဘျးစဲသန့လိၤန့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲ “စူၤဘၤရူၤကလူးတဖၣ်မ့ၢ် ပှၤမၤမုာ်သးမၤကလီတၢ် လၢအကဟ့ၣ်ရၤလီၤ စူၤဘၤရူၤသိလ့ၣ်အဂ့ၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤဒီး မၤစၢၤ, တၢ်တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၢ်ဂီၤလၢ စူၤဘၤရူၤတၢ်ပနီၣ်ခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” ခီပနံၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ တၢ်ပှ့ၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်စူၤဘၤရူၤသိလ့ၣ်စံးတၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲပှၤကညီတဖၣ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်အကျါတမံၤ- ဒီးတၢ်အံၤန့ၣ်ကဲထီၣ်တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်အဃိ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တရၤလီၤဘၣ်သိလ့ၣ်စူၤဘၤရူၤအဂ့ၢ်, အိၣ်ဝဲတသ့လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်၂ကရံၣ်သူး အဆၢဒိၣ် ၅အပူၤ စီၤပီလူး ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤ “ကလူး”အတၢ်မၤလၢအတဒ်သိးလိာ်သးဒီး သိလ့ၣ်ခီပနံၣ်ခၢၣ်စး ကလူးအတၢ်မၤဒီး တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်ကွဲမုာ်လၢပှၤကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ပှၤလၢ အဆၢဖိ ၁၁အပူၤ, “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပသ့ၣ်ညါတၢ်ပျံၤဘၣ်ဃးဒီးကစၢ်သတးဒီး, ပသဆၣ်ထီၣ်ပှၤကညီအခံ”…

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢ တၢ်ဒဲးဘး

ထွံၣ်ဖိ ဝ့စတၢၣ် (Winston) န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢ အတဘၣ်အ့ၣ်ဟးဂီၤ ခီၣ်ဖံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, အဝဲကူၣ်ဝဲ ကျဲလၢ ကလံၣ်ကလီတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ ပကိးအီၤလၢ တၢ်မၤခူသူၣ်တၢ် (slow-walking) (တၢ်ထုးယံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပမၤတၢ်တမံၤမံၤ ဖဲလၢ ပှၤတပာ်သူၣ်ပာ်သးအကတီၢ်)န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတပာ်သူၣ်ပာ်သးအဆၢကတီၢ် ဝ့စတၢၣ် မ့ၢ်ထံၣ်ဝဲ ခီၣ်ဖံးလၢ ပှၤစူးကွံာ်အီၤတခိၣ်ခိၣ်န့ၣ်, လဲၤဝဲဆူ ခီၣ်ဖံးအဝဲန့ၣ်ဒီး ကအ့ၣ်စိာ်လဲၤတၢ်ကယီကယီဖိန့ၣ်လီၤ. ပှၤမ့ၢ်တထံၣ်ထွဲဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်ဒီး ကလဲၤစိာ် ဟးထီၣ်တုၤဟံၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. "မိမိၢ်ဧၢ, ဝ့စတၢၣ် စိာ်ခူသူၣ် နခီၣ်ဖံးဆူ တြဲၤအချၢလံ".

ဒ်သိးကစၢ်ယွၤတထံၣ်သ့ၣ်ညါအဂီၢ် ဘၣ်တဘျီဘျီ ပဆိကမိၣ်လၢ ပမၤခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘး ကသ့ကန့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လ့ပစီ ကဟဲဝဲ ဒ်သိးပဆိကမိၣ် ကစၢ်ယွၤတမ့ၢ် ကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤကမၣ် တၢ်တမံၤဂ့ၤ တမံၤဂ့ၤ ပကဆိကမိၣ်လၢ တမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ဝ့စတၢၣ်အသိး, ပတၢ်ဃုထၢမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးတဖၣ်လီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါအါန့ၢ် တၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်စီၤအၤဒၣ် ဒီးနီၢ်အံၣ်အုလၢ တၤသၣ်လီၢ်အပူၤအသိး,…

တၢ်သးခုကစီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ ပှၤတဆိကမိၣ်အလီၢ်တဖၣ်

အပူၤကွံာ်, တၢ်တယံၢ်ဒံးဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ယလဲၤတုၤဆူ တၢ်လီၢ်တတီၤ, တၢ်လီၢ်အံၤ ယထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤ ဒီးကွဲၤထံၣ်ဟူပူၤန့ၣ် အဘျီလၢ ယဂံၢ်ထီၣ်ဒွးထီၣ် တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဟီလံဝူး (Hollywood) အိၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤ, ကဲၣ်လဖိနယၤ ကီၢ်စဲၣ်(California)န့ၣ်လီၤ. လၢလီးအဲကၠလံး (Los Angeles)ကစၢၢ်အဒ့ကပၤ အိၣ်ဒီး ဟီလံဝူး(Hollywood)လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဖးဒိၣ်အဝါတဖၣ် ဖျါကဟူကညီၣ်န့ၣ် ယထံၣ်စိဘၣ်လၢ သမှံၤဟံၣ်အတြၢၤ လၢယဟဲအိၣ်ဆိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံန့ၣ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ တၢ်အစ့ၣ်တကပၤတၢ်ဖီလာ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး ထူၣ်စုညါဖျိဖျိဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. ထူၣ်စုညါအံၤ လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤ ယတထံၣ်ဘၣ်နီတဘျီဘၣ်. ဖဲယအိၣ်ဟးထီၣ်လၢသမှံၤဟံၣ်ဒၢးအဆၢကတီၢ်, ကၠိဖိတနီၤလၢ လီၢ်ကဝီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်န့ၣ် စံးကတိၤဟ့ၣ်နီၤလီၤယၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ ပကဆိကမိၣ် ဟီလံဝူး မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအခိၣ်သ့ၣ်, ဘၣ်ထွဲဒၣ်ထဲ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အထီဒါလိာ်သးဒီး ကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် မၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ်ဖဲအံၤဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အိၣ်ဆိးဝဲဖဲ တၢ်လီၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ထုးန့ၢ်ယသးလၢ တၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤဖၤရံၤရှဲတဖၣ် ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဘျီလၢ်လၢ်ထီဘိ ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

ယွၤလၢအဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်

ဖဲ ၁၉၆၆ နံၣ်, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် (၄) သီန့ၣ်, ထံလုၢ်ဘၢဖးဒိၣ် လီၤဘၣ်ဖဲဝ့ၢ်ဖလီရဲး(စ)(Florence), ကီၢ်အံၤတလံၣ်(Italy), ဒီးလုၢ်ဘၢကွံာ် ကၠရီကၠံအိၣ် ဘဲၣ်စရံၣ် (Giorgio Vasari)အတၢ်ဂီၤခဲၣ် လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢအမ့ၢ် “ဟါတၢ်အီၣ်လၢခံကတၢၢ်-The Last Supper” လၢကပံာ်, ဒ်သိးထံဒီးသိကိၢ်တဖၣ်အဖီလာ်, ယံာ်ဝဲအါန့ၢ်တဆံခံနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤအကသံၣ်တဖၣ် လီၤကပုာ်ဒီး အသ့ၣ်တကွီၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဖးဒိၣ်, ဒီးပှၤအါဂၤ နာ်လၢတၢ်ဂီၤခဲၣ်အံၤ တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤအီၤတန့ၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့,တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤ လၢအဃၢဒိၣ်မးဒီး ယံာ်ဝဲအနံၣ်ယဲၢ်ဆံဝံ အလီၢ်ခံန့ၣ်, ပှၤစဲၣ်နီၤတဖၣ်ဒီး ပှၤဟ့ၣ်လီၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒၣ်အတၢ်တဖၣ် မၤနၢၤတၢ်ကီတၢ်ခဲတၢ်နိးတၢ်ဘျး လၢအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်ဒီး ဘှီဂ့ၤက့ၤ တၢ်ဂီၤခဲၣ်လၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤဘၤဘူၤလိၣ်ဖိတဖၣ် မၤနၢၤကီၢ်အံၣ်စရ့လးအခါ, ပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် အတၢ်မုၢ်လၢ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ, မ့ၢ်လၢ တၢ်သံဒီး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဒီးတၢ်လိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤတဖၣ် အိၣ်ဝးတရံးအီၤ အဃိန့ၣ်လီၤ (ကွၢ် လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ၁). အကတီၢ်ကီခဲအံၤအခါ, ယွၤကိးဝံယဃ့းစက့လးဆူ ကစၢၢ်ကဆူးအပူၤ ဒီးဟ့ၣ်အီၤတၢ်ထံၣ်လၢညါခီ ဖဲ အဘၣ်တၢ်ဝးတရံးဃာ်အီၤဒီး…

ခဲလၢာ်မ့ၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်

ဖဲ ကၠဲး (Jeff) အသးအိၣ် ၁၄ နံၣ်အခါ, အမိၢ်လဲၤကိးအီၤဆူ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဂၤ လၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါ သးဝံၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်အါဂၤ ဖဲအဝဲ အစိၤတဖၣ် အသိးန့ၣ်, ဘံၣ်. ကၠ့ၣ်. ထိမး (B. J. Thomas) ဘၣ်ထွဲဃါဃုာ်အသးဒီး တၢ်အိၣ်မူအကျဲလၢ အမၤဟးဂီၤလီၤက့ၤအသး, ဖဲအလဲၤဟးဝ့ၤဝီၤ သးဝံၣ်တၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံၤ မၤတ့ၢ်အသးတချုးဖဲအဝဲဒီးအမါ ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခါန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူလဲလိာ်ကွံာ်ဖးဒိၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ အမူးအနၤန့ၣ်, ပှၤသးဝံၣ်တၢ်တဂၤအံၤ စးထီၣ်သးဝံၣ်န့ၢ် ကမျၢၢ် လၢအသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဖၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသးဝံၣ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ် လၢအမံၤဟူတဖၣ်အကျါတနီၤ အဝံၤန့ၣ်, ပှၤတဂၤ လၢကမျၢၢ်အကျါ ကိးပသူထီၣ်ဝဲ “ဟ့, သးဝံၣ်န့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်တယုၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်တဘီ,” ဘံၣ်. ကၠ့ၣ် စံးဆၢက့ၤ တဘျီဃီ, “ခဲအံၤဧိၤ, ယသးဝံၣ်တ့ၢ် တၢ်သးဝံၣ်လွံၢ်ယုၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.”

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ်…

ယတၢ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်

“အၣ်လါ” တၢ်ကတိၤ ဟးထီၣ်လၢယထးခိၣ် ဖဲလၢ သိလ့ၣ် ထြး(truck)တခိၣ် ဟဲနုာ်လီၤ သတူၢ်ကလာ်လၢယမဲာ်ညါအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢသိလ့ၣ်လိၤ ယထံၣ်တၢ်ကွဲးအသး “ယနီၣ်သိလ့ၣ်န့ၣ် မၤသးဒ်လဲၣ်” ဒီးကွဲၤဒီနၢ်နီၢ်ဂံၢ်တခါလီၤ. ယဟံးထီၣ် ယကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ကိးနီၢ်ဂံၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်တဂၤစံးဆၢဝဲ ဒီးသံကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်ဒီး ယပာ်ဖျါထီၣ် ယတၢ်သးတံာ်တာ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်အံၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲသိလ့ၣ် ထြးနီၢ်ဂံၢ် ဒီးစံးဘၣ်ယၤလၢ တၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ “ခဲကနံၣ်အံၤ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လၢပှၤတဂၤဂၤ နီၣ်သိလ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤန့ၣ် နကိးတဲဖျါထီၣ်သ့ထီဘိန့ၣ်လီၤ”.

လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤအပူၤ စံးဆၢ တၢ်ဒီးယၤန့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်သးတမုာ်လၢ ယဂီၢ် လၢယတၢ်ပာ်တီပာ်လိၤ ယသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မဲာ်ဆှး လုာ်ဘၢကွံာ်ယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ် ယတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤ ယစံးကတိၤဘၣ် တၢ်ကတိၤအဆူၣ်အကိၤ လၢတၢ်သးဒိၣ်သးဖျိးအံၤန့ၣ် ကလဲၤဘၣ်ဒိ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤလၢ ဘၣ်မၤတၢ်မၤအကီအခဲတဂၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ ယတဆိကမိၣ်တၢ်လၢ အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖိအံၤ ယသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဒီး ယတၢ်အိၣ်မူဟူးဂဲၤ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်န့ၣ် တလီၤပလိာ်သးအဃိ လီၤသးဟးဂီၤဝဲ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤဟိလၢ…

တၢ်လူလီၤထံလၢ နီၣ်ဧိၤတပှီာ်ဧိၤအဂီၢ်

တၢ်ယီၤထီၣ်သီအဆၢကတီၢ်တဘျီအံၤ နီၣ်ဧိၤတပှီာ်ဧိၤအမုၢ်တဖၣ်(weeds) မဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပဟံၣ်လီၢ်ခံ တၢ်လီၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လီၤဟိအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအကျါတပှီာ်တမုၢ်န့ၣ် ဒိၣ်န့ၣ် တၢ်အဂၤအဃိ ယဂုာ်ကျဲးစၢးထုးထီၣ်အီၤ တုၤဒၣ်လဲၣ် ယဘၣ်ယိၣ်လၢ ကကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢယၤန့ၣ်လီၤ. တချူးယဃုန့ၣ်တပူာ်ဒီး ခူၣ်ထုးထီၣ်ကွံာ် အဆၢကတီၢ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ယဖိမုၣ်လူန့ၣ်အီၤထံန့ၣ်လီၤ. ယစံးယဖိမုၣ်လၢ “ဘၣ်မနုၤအဃိ နလူန့ၢ် တပှီာ်တမုၢ်အံၤန့ၣ်လဲၣ်” ဒီးအဝဲစံးဆၢက့ၤဝဲလၢ တၢ်နံၤကမှံၤ “ယအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်တမုၢ်အံၤ မ့ၢ်ကဒိၣ်ထီၣ်တုၤထဲလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ.

နီၣ်ဧိၤတပှီာ်ဧိၤတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ ပအဲၣ်ဒိး ဒုးမဲထီၣ်အီၤလၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဒ်ယဆိကမိၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်ဒီး, ယနၢ်ပၢၢ်ထီၣ်ဝဲလၢဘၣ် တဘျီဘျီလၢ ပနီၢ်သးပူၤ ပလူဘၣ်ထံလၢ နီၣ်ဧိၤတပှီာ်ဧိၤအဂီၢ်, ဒ်ပစံးတၢ်အသိး ပလူၤ ပိာ်ထွဲ နီၢ်ခိသွံၣ်ထံဖံးညၣ်အတၢ်သးကွံလၢ ကမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဂုၢ်ထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကလၤတံ ၅:၁၃-၂၆ စီၤပီလူးကွဲးပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဒီး ထိၣ်သတြီၤဝဲ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ လၢနီၢ်ခိဒီး တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ နီၢ်သးန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲ ထဲတၢ်လူၤပိာ်ထွဲအိၣ်မူ လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တမ့ၢ်တဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢအပူၤဖျဲးဒီးတပှီာ်တပှာ်,…

တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤအကီအခဲ

ပှၤကွဲးထါဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအလံာ်လဲၢ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ် ခရံးစတံနၣ် ရူၤစဲးထံၣ် (Christina Rossetti) တဂၤအံၤန့ၣ် လၢအတၢ်အိၣ်မူပူၤ ကမၤန့ၢ်တၢ်လၢအဘီၣ်အညီပူၤ တအိၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်အိၣ်မူပူၤ ဒီစိၤတူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သးအုး, တၢ်သးလီၤသဘှံး ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအကလုာ်ကလုာ်ဒီး တၢ်ပာ်အဲၣ်တီလၢအၢၣ်လီၤ လိာ်သး ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ် ဟးဂီၤကွံာ် သၢဘျီန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်ဘၣ်သံဝဲလၢ ခဲစၢၣ်အတၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် စးထီၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ စီၤဒၤဝံး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤနၢၤတၢ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤသိၣ်ဒူတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်အိၣ်မူဒီစိၤဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပၤစီၤဒၤဝံး ပၢတၢ်လၢခံအကတီၢ်န့ၣ် ၂ ရှမူၤ ၁၅:၁-၁၂ အပူၤ စံးဘၣ်ပှၤလၢ အဖိခွါဒၣ်ဝဲ ဒီးပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်လၢအနာ်န့ၢ်ဝဲ ဃုာ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိအါဂၤ ဆၢထၢၣ်ထီဒါအီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဆၢဖိ ၁၄,၂၄-၂၅ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဒၤဝံး ကိးန့ၢ်ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် စီၤအ့ဘယၤသၢ်, စီၤစၤဒိး ဒီးစိာ်ထီၣ်တလါစီဆှံ ဒီးဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤအ့ဘယၤသၣ် လုၢ်ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဆူယွၤအအိၣ်ဝံၤ ဒီးစီၤဒၤဝံးစံးဘၣ် ပှၤလုၢ်တၢ်တဖၣ်…