အပူၤကွံာ် နံၣ်ဆံဆဲၣ်ဘျဲၣ်တဖၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, ယလဲၤဘၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိဖိ အတၢ်လဲၤဟးကသူၣ်တဘျီလၢ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ စံးကတိၤဘၣ်ထွဲဒီး အနီၢ်ကစၢ်ဃုထံမၤကွၢ်တၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိတဂၤစံးဝဲ, “ယမ့ၢ် ISTJ တဂၤ” ဒီးအဂၤတဂၤစံးဝဲ “ယမ့ၢ် ENFP တဂၤ” န့ၣ်လီၤ. ယသးဘၣ်တံာ်တာ်အဃိဒီး, လၢတၢ်မၤလီၤနံၤတၢ်အဂီၢ်ယစံးလီၤ ယသးလၢ “ယမ့ၢ် ABCXYZ တဂၤ” န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်ဖဲန့ၣ်, ယမၤလိန့ၢ်တၢ်, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဃုထံမၤကွၢ် နီၢ်ကစၢ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ် (the Myers-Briggs), ဒီးဂုၤဂၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် DISC တၢ်သမံသမိးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်မၤတဖၣ်အံၤမၤစၢၤပှၤ, ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်လီၤက့ၤပသး, ဒီးနၢ်ပၢၢ်ပှၤဂၤလၢ ကျိၤကျဲဖျိဖျိဖျါဖျါ, လၢအကဲဘျုး-လ့ကပီၤ ပတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်, ပတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်, ဒီးပတၢ်ဂံၢ်စၢ်တဖၣ်အဃိ ယထံၣ်လၢ တၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ထုးန့ၢ်ပှၤသးဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တစူးကါ, အါတလၢကွံာ်အီၤအဃိန့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ကကဲထီၣ်ပိးလီလၢ အကဲဘျုး, တၢ်လၢကစၢ်ယွၤကစူးကါဒီးမၤစၢၤပှၤ လၢပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲလီၤ.

ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ တဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်မၤနီၢ်ကစၢ် တၢ်သမံသမိးတဖၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် မၤဂၢၢ်ကျၢၤ နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ် အတၢ်လီၤဆီလိာ်သးလၢ ကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ (ကွၢ် စံး ၁၃၉:၁၄-၁၆, ယံး ၁:၅), ဒီးဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤ တ့လီၤပာ်လီၤပဝဲ ခဲလၢာ်လၢ ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤဆီ, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီ လၢအတဒ်သိးလိာ်သး တဖၣ်, ဒ်သိး ပကမၤတၢ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်, လၢကစၢ်ယွၤအဘီအမုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤ ၁၂:၆ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး စးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ, ဒီးစံးဝဲလၢ “ဒ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤအသိးန့ၣ်, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆီတဂၤတမံၤ, တဂၤတမံၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၅ န့ၣ် စီၤပီလူး ရှဲပၠးဝဲလၢ, တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲလၢပဂီၢ်ဒၣ်ဝဲဘၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကမၤယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ခရံာ်အနီၢ်ခိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, ဒီးအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, လၢအမၤတၢ်လၢပပူၤ, ဒီးခီဖျိလၢပှၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကွဲမုာ်ပဝဲ တဂၤစူၢ်စူၢ်, ဒ်သိးပကမ့ၢ်တၢ်ပိးတၢ်လီ လၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.