ကၠဝဲ (Joy) ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ အဘူးအတံၢ် စဲဒံၣ် (Sandy) အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ စဲဒံၣ်ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးအါနံၣ်အါလါ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်သးစဲထီအီသံး, ဒီးသးအတၢ်ဆါအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ကၠဝဲ လဲၤဆူ စဲဒံၣ် အိၣ်ဆိးလီၢ်ဒၢးန့ၣ်, ဟံၣ်တြဲၤတဖၣ် ကးတံာ်ဃာ်သး, ဒီးဖျါလၢ ပှၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ကၠဝဲ ဒီးပှၤအဂုၤအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကဃုထံၣ် စဲဒံၣ်အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒၣ် အဆၢကတီၢ်, ကၠဝဲ ဃ့ထုကဖၣ် “ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢ ယတထံၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.” ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဟးထီၣ်န့ၣ်, ကၠဝဲ ကွၢ်ကဒါ စဲဒံၣ် အဒၢး ဒီးထံၣ်ယၣ်ဘျးသဒၢတတီၤန့ၣ် ဟူးဝးအသးဆံးဆံးဖိန့ၣ်လီၤ. ကၠဝဲ သ့ၣ်ညါဝဲတဘျီဃီလၢ စဲဒံၣ် အိၣ်မူဒံးဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးပှၤကလဲၤတုၤဆူ စဲဒံၣ် အအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်မၤစၢၤ တကီၢ်ခါဘၣ်ဆၣ်, ကၠဝဲ သူၣ်ခုသးခုဝဲလၢ အတၢ်ထုကဖၣ် ဘၣ်တၢ်စံးဆၢအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဝံအလံၤရှါသ့ၣ်ညါ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အစိကမီၤ, ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကဒုးလီၣ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢ ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲစူၤရံအသုးမုၢ်ကဝီၤဃာ် အဝဲသ့ၣ် အဝ့ၢ်အခါ, ဝံအလံၤရှါ အကုၢ်န့ၣ် ပျံၤတၢ်ကနိးကစုာ်န့ၣ်လီၤ. တမ့ၢ်ယွၤအပှၤကညီဘၣ်ဆၣ်, ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်, တၢ်လၢပှၤတထံၣ်န့ၣ် ကုၢ်တဂၤအံၤထံၣ်ဖျဲးဝဲတဘျးဖိန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးအကုၢ်တဂၤအံၤစ့ၢ်ကီး ကထံၣ်ဝဲအဂီၢ်, ၂ စီၤပၤ ၆:၁၇ န့ၣ် ဝံအလံၤရှါ ထုကဖၣ်ဝဲ “ယွၤအိးထီၣ် ကုၢ်န့ၣ် အမဲာ်ချံ” ဒ်သိးကထံၣ် “ကစၢၢ်ကလိန့ၣ် ပှဲၤဝဲဒီးကသ့ၣ်မ့ၣ်အူ, ဒီးလ့ၣ်ကဟၣ်မ့ၣ်အူ” တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အိးထီၣ် နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢလၢ ဒီတဒၢ နီၢ်သးဒီးနီၢ်ခိအဟီၣ်ကဝီၤအဘၢၣ်စၢၤ လၢဝံအလံၤရှါဒီးအကုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကၠဝဲ နာ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤအီၤ, ဒ်သိးကထံၣ်ဝဲယၣ်ဘျးသဒၢ ဟူးဝးအသးတစဲးဖိ, လၢအဟ့ၣ်အီၤ တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဝဲစ့ၢ်ကီး ကစၢ်ယွၤကဟ့ၣ်ပှၤနီၢ်သးအတၢ်ထံၣ်, ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ် တၢ်အိၣ်အသးလၢ ပခိၣ်ပဃၢၤဝးဝး, ပှၤလၢ ပအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, (မ့တမ့ၢ်) ပပှၤတဝၢတဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤပဃ့အီၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးပကမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤခၢၣ်စးတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်, အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးအတၢ်သးကညီၤအဂီၢ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.