ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Amy Boucher Pye

တၢ်လိၣ်တမံၤ

ဖဲလါမၢ်ရှး မုၢ်ဘူၣ်တနံၤန့ၣ်, ယတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤနီၣ်သးတၢ်မၤလိ, ဒီးယသိၣ်လိ တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ဘၣ်ဃး နီၢ်မၤရံဒီးနီၢ်မၢ်သၤ, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ခံဂၤလၢဘ့ၤသနံ ပှၤလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဲၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဃုာ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါ စီၤလါစရူးအဂ့ၢ်ဖဲလၢ ယိၤ ၁၁:၅ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်လၢ ကီၢ်အဲကလံးပီၢ်လဲၣ်နံၤ, တၢ်လီၢ်ဖးယံၤတတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်ဆိအပူၤ မူခိၣ်ဖီ ဟဲလီၤဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ, ဒီးပှၤအါဂၤလၢ အဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်စံးဝဲ ပအိၣ်အါထီၣ်ဘၣ်ဆူညါတသီလၢ တၢ်မၤလိအမုၢ်နံၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိး နီၢ်မၤရံဆ့ၣ်နီၤလၢကစၢ်ခရံာ်အခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလိန့ၢ်ဝဲ “တၢ်လၢပှၤကြၢးန့ၣ်ဘၣ်ဝဲ,”တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဖျါလၢ လူၤ ၁၀:၄၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဆူနီၢ်မၢ်သၤလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ တၢ်လၢကဟံးဃာ်ပၢၤဃာ်ဝဲ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢသုးဘူးအသး, ဒီးမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဟးအိၣ်သကိး နီၢ်မၢ်သၤ, နီၢ်မၤရံ ဒီးစီၤလါစရူး လၢအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်န့ၣ် နီၢ်မၢ်သၤတသ့ၣ်ညါဆိလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကဟဲအဃိ, ဒီးလၢ တၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နီၢ်မၤရံ တမၤစၢၤအီၤအဃိ, နီၢ်မၢ်သၤ အသးဟးဂီၤဝဲလၢ နီၢ်မၤရံအလိၤန့ၣ် ပနၢ်ပၢၢ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်မၢ်သၤတထံၣ်န့ၢ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်နီၢ်နီၢ်, ဒ်အမ့ၢ်…

တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အယွၤ

ခဝ့ရှၢၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးဘျီၣ်ရိဖှိၣ် လီတၢ်ကပီၤဘၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤ, ဒီးပဝဲဖၠၣ်စိမိၤကၠိဖိလၢအကထိတဖၣ် ဆုးလီၤပခိၣ် ဖဲၦၤဆှၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဆှၢၦၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤသး အတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအသးကလၢၢ်ဘၣ်ဒ်သိး ကဘၣ်လဲၤမၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမံးၡၢၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အဝဲကွဲမုာ်လၢ ကဘၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ယတံၤသကိးမုၣ် လ့(န)နဲး (Lynette) ဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီး ယသ့ၣ်ညါ အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကလဲၤအိၣ်ဆိး ဒီးမၤတၢ်လၢ ကီၢ်ဖံလပ့ (Philippines) န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ ယတအဲၣ်ဒိးဂဲၤဆၢထၢၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢယထံၣ် တၢ်လိၣ်တဖၣ်အါမးလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤအဃိ, ယသးအိၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဖဲဒၣ် ထံကီၢ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အနံၣ်တဆံပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ယက့ၤအိၣ်ဆိးလၢ ကီၢ်ဘြံၢ်တ့ၣ် (Britain), ဒီးဃုထံၣ်ၦၤတဖၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်ယၤ ဒ်သိးအကကဲထီၣ် ၦၤလၢယဃၢၤတဖၣ် လၢယကမၤယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ, ကစၢ်ယွၤကွဲမုာ်ယၤ ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤ, လၢအလီၤဆီလိာ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢယမၤတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယတၢ်ပာ်သးဘၣ်ထွဲဒီး ယကအိၣ်မူ တၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်ဆီတလဲကွံာ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ် လၢအလီၤကမၢကမၣ် လၢၦၤလၢအထံၣ်လိာ်သးဒီးအီၤတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်လၢ ၦၤဖီၣ်ညၣ်တဖၣ် လၢအကိးဝဲ ဒ်သိးပှၤကပိာ်အခံအဂီၢ် အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ထူၣ်ဖျဲးလၢ ကုၢ်အတၢ်မၤ

ကၠမံၣ်လၣ်(Jamila) စံးကတိၤ ပာ်ဖျါဝဲလၢ "သုမ့ၢ် ပှၤဒ်သိး စီၤမိၤရှ့ လၢအမၤထူၣ်ဖျဲး ပှၤလၢကုၢ်အလီၢ်"န့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်ပၣ်က့းစတၣ်(Pakistan)အပူၤန့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤမၤအူးခဲ ဒီးအဒ့ၣ်ကမၢ် အိၣ်အါမးလၢ တၢ်မၤအကစၢ်အအိၣ်အဃိ အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ကျိၣ်စ့လၢ အမၤန့ၢ်တၢ်အါတက့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်လိးက့ၤ ထဲဒၣ် စ့အအ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကရၢကရိ လၢအတကွၢ်တၢ် အဘျုးန့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် ပူၤဖျဲးဝဲဒၣ် လၢအဒ့ၣ်ကမၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ပူၤဖျဲးဝဲ လၢအဒ့ၣ်ကမၢ်အဃိ စံးဘျုးစံးဖှိၣ် တၢ်ကရၢကရိ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီးဒ်အမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဂၤအသိး, ကၠမံၣ်လၣ် ဟ့ၣ်ဝဲအဒိလၢ ကစၢ်ယွၤ မၤထူၣ်ဖျဲး စီၤမိၤရှ့ ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ကဲကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤသီ အဝဲသ့ၣ် လၢပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ်အဃိ ဘၣ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ လၢအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂:၂၃ အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ်…

အိၣ်လၢပှဲၤဒီး သး

ပှၤကွဲးလံာ် စကီးမ့းနဲး (Scot McKnight) ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်လၢအကိးဝဲ “တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ အပှဲၤဒီးသးစီဆှံ” ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တီၤထီကၠိအခါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢသးစၢ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတခါန့ၣ်, ပှၤကတိၤလီၤတၢ်တဂၤ တၤအီၤလၢ အကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤခရံာ် လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ ဆူသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်, အဝဲဆ့ၣ်နီၤလၢ သ့ၣ်တထူၣ်အဖီလာ် ဒီးဘါထုကဖၣ်ဝဲ, “ပၢ်ဧၢ, ပျၢ်လၢ်ဘၣ် ယတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်တက့ၢ်. ဒီးသးစီဆှံဧၢ, ဟဲနုာ်ဒီး မၤပှဲၤယၤတက့ၢ်”. အဝဲစံးဝဲ တၢ်အသဟီၣ်ဆူၣ်ဒိၣ်မးတမံၤ မၤအသးန့ၣ်လီၤ. “စးထီၣ်အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, ယတၢ်အိၣ်မူ လီၤဆီထီၣ် လၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လီၤ. တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢအပှဲၤဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် လီၤဆီဝဲလီၤ”. သတူၢ်ကလာ်အသးဆၢဖး လံာ်စီဆှံ, ဘါထုကဖၣ်တၢ်, ဆၢထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်, ဒီးမၤယွၤအတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝံၤ တချုးလဲၤထီၣ်ဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ် န့ၣ်, ကစၢ်တဲဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ်ဒ်အံၤ, “ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ် အိၣ်ခိးသုဝဲ တုၤသုန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤ လၢယစံးဘၣ်တ့ၢ်သုလၢ ယပၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢအကဟ့ၣ်ဝဲန့ၣ်တက့ၢ်” (မၤတၢ်…

တၢ်နာ် ဟဲလၢတၢ်ဒိကနၣ်

ဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘီး (Bob) တူၢ်ဘၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢ အမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အကလုၢ်အခါ, အဝဲဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီး တၢ်သးဟးဂီၤ တဆံယဲၤနံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤလၢ ကတိၤတၢ်တန့ၢ်န့ၣ် ကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်သံကွၢ်အံၤဒီး လူလီၤဂာ်လီၤ အတၢ်သးအုးဒီး တၢ်သးဒ့ဒီလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ကဒါက့ၤဝဲလၢ, “ယသ့ၣ်ညါထဲဒၣ်တၢ်တခါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ် တၢ်လူၤပိာ်ထွဲယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ.” ဒ်အဝဲမၤလၢာ်အတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဖးလံာ်စီဆှံန့ၣ်, အတၢ်အဲၣ်ယွၤဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ, “ယဟ့ၣ်လီၤယသး ဒ်သိး ယကဟံးန့ၢ် ဒီးဘျၢလီၤယသးဆူ ကစၢ်ကလုၢ်ကထါအပူၤ မ့ၢ်လၢ တၢ်နာ်ဟဲလၢတၢ်ဒိကနၣ် ဒီးတၢ်ဒိကနၣ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ န့ၣ်လီၤ.”

လၢတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးအလံာ်ဆူ ရိမ့ၤအပူၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကတိၤ တၢ်နာ်ဟဲလၢ တၢ်ဒိကနၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူး ဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီဝဲလၢ အၦၤယူဒၤဖိတဖၣ် ကစူၢ်နာ်ခရံာ် ဒီးကဘၣ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကစူၢ်နာ်ဒ်လဲၣ်. ခီဖျိတၢ်နာ်လၢ “အဟဲလၢ တၢ်နၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်...ခီဖျိ ယွၤအကလုၢ်ကထါ ဘၣ်ဃးခရံာ်န့ၣ်လီၤ.” (:၁၇).

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဘီး ဃုဝဲလၢ ကတူၢ်လိာ်ဒီး…

ဂံၢ်ဘါဆူၣ်ထီၣ်လၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အဃိ

ဖဲယကွၢ်က့ၤလံာ်ပရၢတဖၣ်ဒီး ယထံၣ်ဘၣ် လံာ်က့စဲ လၢအဘၣ်တၢ်ကွဲးပာ်စၢၤ “ယလဲၤမၤကွၢ်ယမဲာ်ချံ ဝံၤလံ” န့ၣ်, ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ယဘၣ်လဲၤခီဖျိတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်မှံက့ၤယဖိခွါ ဖဲအသးအိၣ်လွံၢ်နံၣ်အခါ သိးထီၣ် လံာ်က့စဲတခါအံၤ လၢတၢ်ပာ်ကဖၢလၢသးအပူၤ ဖဲအတူၢ်ဘၣ်မဲာ်ချံ အတၢ်ဆါဝံၤ (ဖဲၦၤဒၢနုာ်န့ၢ်အီၤ မဲာ်ချံကသံၣ်ထံ) ဝံၤအခါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မဲာ်ချံညၣ်ထူၣ်တဖၣ် ဂံၢ်ဘါစၢ်ဝဲအဃိ မဲာ်ချံလၢအဂ့ၤတဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘၢဃာ်အီၤ တဘျုးနၣ်ရံၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ဒ်သိးမဲာ်ချံလၢအဂံၢ်စၢ်တခီ ကဂ့ၤထီၣ်က့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ကွဲးစ့ၢ်ကီးအမဲာ်ချံလီၤ. အဝဲလဲၤခီဖျိတ့ၢ် တၢ်တၤတဖၣ်အံၤ တခါဘၣ်တခါ ဒီးကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူပအိၣ် ဒ်အမိၢ်အပၢ်အသိး ဒ်သိး ကမၤမုာ်က့ၤအီၤ ဒီးသန့ၤထီၣ်အသးလၢယွၤ ဒ်ဖိသၣ်အတၢ်နာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဝဲ ခီဖျိတၢ်တၤ, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ် ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်န့ၣ် အါဘျီဘၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤလၢ တၢ်လဲၤခီဖျိအံၤအဃိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ၦၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး စံးအါထီၣ်ဝဲ, “ပကဘၣ်သးခုလၢ ပတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ”, မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဝံသးစူၤအဃိလီၤ. တၢ်ဝံသးစူၤန့ၣ်မၤအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အိၣ်အသး ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အိၣ်အသးန့ၣ်, ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ (ရိမ့ၤ ၅:၃-၄). စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါ သၦၢ်ကတၢၢ်…

တၢ်သးအုးဒီး တၢ်သးခု

အဲၣ်ကၠလၣ် (Angela) ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်အိၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖးဒိၣ်အပူၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါ သၢဂၤ လဲၤပူၤကွံာ် ဟီၣ်ခိၣ်လၢ လွံၢ်နွံအတီၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် အဖိဒိၣ်ခွါ စူးကွံာ်သးသတူၢ်ကလာ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး အဲကၠလၣ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၢ်ခံဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးလၢ ဖၣ်ကပူၤလီၢ်, စီၢ်နီၤခိၣ်အဃၢၤသၢသီ, ဟးထီၣ်တၢ်ချၢတဲဒၣ် ကလဲၤပှၤ သပၢၤလၢ ကထၢနုာ် ပှၤသံအချါ, ကလဲၤဟံးန့ၢ် တၢ်အီၣ်လၢကျးဒီးဟဲက့ၤစိာ်ဝဲအဂီၢ် ဒီးအကလဲၤဆူ တၢ်ခူၣ်လီၤ ပှၤသံအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဟီၣ်ယၢၤဝဲဒၣ်လၢ အဖိဒိၣ်ခွါ အတၢ်သံအဂီၢ်, တကတီၢ်ဃီ အဝဲသ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်လၢ ခီဖျိထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “တၢ်ဒိကွၢ်နီၢ်ခိ အက့ၢ်ဂီၤဒွဲ -ultrasound” အဂီၤတဖၣ် လၢ အပာ်ဖျါ သးသမူအသီဖိလၢ အပုၢ်ပိာ်မုၣ်သဒါ အဒၢလီၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤဝဲအသိးန့ၣ်, အဲကၠလၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤ ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ လံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤတကတြုၢ်, လံာ်ဧ့စြၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၁ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤဘၤဘူလိၣ်ဖိတဖၣ် မၤဟးဂီၤ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် ဒီးက့ၤစိာ်မၢကဲကုၢ် ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်…

တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ အဒိၣ်အယိာ်

ပှၤခရံာ်ဖိတဖၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တချုးမၤတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ ဒီးတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမုၢ်နံၤတဖၣ် လၢနွံစီဆှံအပူၤ အဆၢကတီၢ်, ပှၤတခီတၢၤလၢ အဃုမၤတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတဖၣ် နုာ်လီၤ ခးတဖြဲးကျိ ဒီးပှၤသံခံဂၤ ဖဲကီၢ်ဖရၣ်စ့ၢ်မုၢ်နုာ်ကလံၤထံးတကပၤ(southwest France), လၢပှၤဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်စံးကတိၤသကိး အၢၣ်လီၤအီလီၤသကိးတၢ်ဝံၤ ပှၤမၤဆူၣ်မၤစိးတၢ်တဖၣ် ပျၢ်လီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ် ကိးတ့ၢ်ဝဲတဂၤ ဒ်သိးကမၤဝဲ ပှၤကညီအကတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်ပၢၤကီၢ်(Police) ပှၤအခိၣ်တဂၤ, လၢအမ့ၢ်အၣ်နိဘဲးထါ (Arnaud Beltrame)န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ်သနၢ်က့လၢ ပှၤတဆိကမိၣ်ဘၣ်တၢ်အပူၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ပာ်လီၤအသးဒၣ်ဝဲ ဟံးန့ၢ်အိၣ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် လၢပိာ်မုၣ်လၢပှၤကိးတ့ၢ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ် ပျၢ်လီၤကွံာ်ဝဲပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဝံၤ လၢတၢ်ခးလိာ်သးကျိ ယၢ်ခီယၢ်ခီအဘၢၣ်စၢၤ ပှၤပၢၤကီၢ်ဂၤအံၤ ဘၣ်ဒိလၢ ကျိချံဒီးလၢခံန့ၣ် သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်နၢ်ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဂၤလၢ အသ့ၣ်ညါ ပၢၤကီၢ်ပှၤအခိၣ်လၢအမၤပှၤဒူပှၤဃိၤအတၢ်မၤ ဒီးတူၢ်သံအသးအဃိ မၤလၤကပီၤကတိၤဒိၣ်အီၤ ခီဖျိ ယိၤ ၁၅:၁၃,“ပှၤမ့ၢ်ပာ်လီၤကွံာ် အသးသမူလၢအတံၤအသကိးအဂီၢ် ဒီးပှၤတအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒိၣ်န့ၢ် အဝဲန့ၣ် နီတဂၤဘၣ်.” ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအနာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် စံးကတိၤဝဲဆူ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်အအိၣ် ဖဲတၢ်အီၣ်သကိး ဟါတၢ်အီၣ်လၢခံကတၢၢ်ဝံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

‘အိၣ်အ့စ့း’လၢ အမၤပှဲၤထီၣ်က့ၤဂံၢ်ဘါတခါ

ဖဲအဲၣ်ဒြူ(Andrew)ဒီး အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် လဲၤဟးလၢကီၢ်က့ၣ်ညၣ်(Kenya) အ “safari -ဆၣ်ဖၣ်ရံၣ်” (တၢ်လဲၤကွၢ်ကီ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအကရၢၢ်)န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်သးခုခိးကွၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအကလုၥ်ကလုၥ် လဲၤဆူ ကမါဆံးဖိတခါ ခဲအံၤခဲအံၤ လၢအအိၣ်ဖဲ ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ကသ့ၣ်ထီကိၥ်(Giraffes), မဲၥ်တဲးလဲးမံၤ(တၤဖး)လၢအအိၣ်လၢကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အၤဖြံၤကၤ(wildebeests), တၤဒိၣ်ထံ (hippopotamuses) ဒီးထိၣ်ဒ့ၣ်ထံ(waterfowl) တဖၣ်ခဲလၢၥ် လဲၤဆူထံလၢအမူအခီၣ်ထံးဂံၢ်ထံးအံၤ အအိၣ်လီၤ. ဖဲအဲၣ်ဒြူအိၣ်ခိးကွၢ်ဆၣ် ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လဲၤအတၢ်ဟဲက့ၤန့ၣ် အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ “လံၥ်စီဆှံန့ၣ်လီၤဂၥ်ဒီး တၢ်ထီကတၢၢ်တဂၤအနိၣ် လၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလဲၤအီထံ” - တမ့ၢ်ထဲတၢ်အံးကွၢ်ဒီး တၢ်ကူၣ်သ့အဂံၢ်ထံးဘၣ်. မ့မ့ၢ် မဲးပျီထံထီၣ်ပၢၢ်လီၢ် (အိၣ်အ့စ့း)လၢ အမၤပှဲၤထီၣ်က့ၤဂံၢ်ဘါ, တၢ်လီၢ်ဖဲသးသမူအတၢ်လဲၤခဲလၢၥ် အပှၤကညီတဖၣ် မၤပှဲၤက့ၤအတၢ်သူ သးလၢထံန့ၣ်လီၤ.

အဲၣ်ဒြူအတၢ်ကွၢ်နီၣ်ဒီး အတၢ်ထံၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါကဒါက့ၤ ဘၣ်ဃးပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤလၢ အကိးပှၤကညီလၢ အအဲၣ်ဖးတိၢ်ဖံးဃာ်န့ၢ် ယွၤကလုၢ်ကထါတဖၣ် လၢ “ပှၤလၢဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” မံၤတၢ်ကိးတခါလၢ လံၥ်စီဆှံလီၢ်လံၤတကတြူၢ် စူးကါပၥ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိဒီး အတၢ်မၤလိၥ်တဖၣ်လီၤ. စံး ၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤလၢအဆိကမိၣ်ထံ ယွၤကလုၢ်ကထါထီဘိတဖၣ်…

ထံမူ

အဲၣ်ဒရံယၣ်(Andrea)အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ တအိၣ်ဝဲဒၣ်အဃိ ဖဲအသးအိၣ် ၁၄ နံၣ်န့ၣ်, အဝဲအိၣ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်, ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးအိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ အတံၤသကိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်လၢ နီၢ်သးအဂီၢ်အဃိ လၢခံန့ၣ် လဲၤအိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်ဒီးပိာ်ခွါတဂၤ လၢအဒုးသ့ၣ်ညါ အဲၣ်ဒရံယၣ် လၢတၢ်စူးကါကသံၣ်မူၤဘှိးတဖၣ် ဒ်သိး ကအီထွဲဃုာ်ဒီး သံးလၢအညီနုာ်အီတ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ကသံၣ်မူၤဘှိး ဒီးသံးဧိၤဂာ်ဧိၤ လၢအသူစူးကါဝဲတဖၣ်န့ၣ် တမၤမံသူၣ်မုာ်သးအီၤ လၢ အတၢ်ဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. အဝဲလူၤဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်လၢကမၤမံသူၣ်မုာ်သးအီၤအဂီၢ် အါနံၣ်အါလါ လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ အလီၢ်ခံန့ၣ် အဝဲထံၣ်လိာ်အသးဒီး ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် လၢဟဲဆူအအိၣ်ဒီး မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိး ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဲၣ်ဒရံယၢၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျုးလါလဲၤပူၤကွံာ် ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, လၢအကဒုးဘျဲးအီၣ်ဘျဲးအီအီၤ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢအသးသူ, ဆၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ရှၤမရံမုၣ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဃ့အီၤထံလၢ ယၤကိာ်ထံပူၤတဂၤစ့ၢ်ကီး ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ…