တချုးလၢ ခၠါ(လ) စံၣ်မယီၤ (Charles Simeon) ထီၣ်ဝဲ ဖၠၣ်စိမိၤ ဖဲခဲကဘရ့(ချ) (Cambridge), ကီၢ်အဲကလံးန့ၣ်, အဝဲအဲၣ် ကသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ကူတၢ်သိးတဖၣ်, ဒီးကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် အကူအသိး အဂီၢ် စူးကါဝဲကျိၣ်စ့အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢအခီလ့ၣ်ကၠိ အိၣ်ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ ကဘၣ်ထီၣ် ဘူၣ်စီဆှံ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ကိးကတီၢ်ဒဲးအဃိ, အဝဲစးထီၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ အစူၢ်ဝဲနာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲဖးလံာ်တဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ခရံာ်တဖၣ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ, ဖဲခရံာ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အမုၢ်နံၤန့ၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ နီၢ်သးအတၢ်ဆီတလဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၇၇၉ နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် (၉) သီ အဂီၤန့ၣ်, အဝဲပၢၢ်ထီၣ်ဆိဆိ ဒီးကိးပသူထီၣ်ဝဲ “တနံၤအံၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလံ. ဟါလ့လူယၤ, ဟါလ့လူယၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒ်အတၢ်စူၢ် တၢ်နာ်လၢကစၢ်ယွၤအပူၤ ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်, အဝဲဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ, တၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးတၢ်ထီၣ်ဘူၣ်ထူဘါယွၤ ဖဲကၠိသရိာ်န့ၣ်လီၤ.

ခရံာ်ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအမုၢ်နံၤ အဆိကတၢၢ်တနံၤန့ၣ်, ပိာ်မုၣ်ခံဂၤ လၢအဟဲတုၤဆူကစၢ် ယ့ၣ်ရှူး အသွၣ်ခိၣ်န့ၣ် အတၢ်အိၣ်မူ ဆီတလဲကွံာ်အသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲမူခိၣ်ကလူး တလ့ၣ်ကွံာ်လၢၢ် အဆၢကတီၢ်, တၢ်လီၢ်အံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးဝးဆူၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢအမဲာ်ချံန့ၣ်လီၤ. ဖဲမးသဲ ၂၈:၅-၆ န့ၣ်, မူခိၣ်ကလူး စံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသ့ၣ်ညါလၢ သုဃုယ့ၣ်ရှူး လၢပှၤပျၤထီတ့ၢ်အီၤ လၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ်လီၤ. တအိၣ်ဘၣ်ဖဲအံၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒ်အစံးပာ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.” လၢတၢ်သးခုဖးဒိၣ်အပူၤ, အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ် ကစၢ် ယ့ၣ်ရှူး ဒီးက့ၤဃ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိးအကတဲဘၣ် တၢ်သးခုအကစီၣ်ဆူ အတံၤသကိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် မဲာ်သကိးမဲာ်ဒီးခရံာ်အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်တၢ်ပာ်ကီၤဃာ်အီၤလၢ စိၤဆၢကတီၢ်လၢပျၢၤအဂီၢ်ဘၣ်. ခရံာ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကထံၣ်လိာ် အသးဒီးပှၤ ဖဲအံၤဒီးစိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. ပကလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢ အလီၤကမၢ ကမၣ်ဒိၣ်မး ဒ်ပိာ်မုၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်သွၣ်ခိၣ်, မ့တမ့ၢ် ဒ် ခၠါ(လ) စံၣ်မယီၤ အသိးသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတလဲၤခီဖျိဘၣ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိးကအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးဆူပအိၣ် လၢကျိၤကျဲတမံၤဂ့ၤတမံၤဂ့ၤ, ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်လၢ အဝဲအဲၣ်ပှၤန့ၣ်လီၤ.