လၢတၢ်ဂီၤမူ “ခရံာ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်” (The Passion of the Christ) အပူၤ, တချုးလၢ ကၠ့(မ) ကၣ်ပံစၢၣ် (Jim Caviezel) ဂဲၤဒိဝဲ ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်န့ၣ် ပှၤနဲၣ်တၢ် မဲ(လ) က့းပစၢၣ် (Mel Gibson) ဟ့ၣ်ပလီၢ်အီၤလၢ တၢ်ဂဲၤဒိအသနၢၣ်အံၤ ကကီခဲဒိၣ်မး, ဒီးဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တၢ်ဂဲၤဒိအတၢ်မၤလၢ ဟီလံဝူး (Hollywood) န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ကၣ်ပံစၢၣ် ဟံးထီၣ်ဂဲၤဒိဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ် ဒီးစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ကီခဲဒၣ်လဲာ် ယဆိကမိၣ်လၢ ပကဘၣ်မၤအီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤဒိတၢ်ဂီၤမူ အကတီၢ်န့ၣ်, လီဖျးဘၣ် ကၣ်ပံၤစၢၣ် ဒီးအနီၢ်ခိအတယၢၢ် စှၤလီၤ (၄၅) ပီၣ်, ဒီးဖဲပှၤဒိတၢ်ဂီၤမူ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တီၢ်ဖျ့အီၤလၢနီၣ်ဖျ့အကတီၢ်, လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤန့ၣ် ပှၤဖျ့ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ် လၢနီၣ်ဖျ့န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢခံန့ၣ် ကၣ်ပံၤစၢၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါက့ၤဝဲဒၣ်လၢ, “ယတဘၣ်သး ပှၤကွၢ်တၢ်ဂီၤမူတဖၣ် ကထံၣ်ယၤဘၣ်. ယအဲၣ်ဒိးထဲဒၣ်လၢ ပှၤကထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိယတၢ်မၤအံၤအဃိ သးသမူလဲလိာ်သးတဖၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ဂီၤမူအံၤ အဘျုးအိၣ်ဝဲဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်လၢ ကၣ်ပံစၢၣ် ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ် လၢအဒိတၢ်ဂီၤမူအံၤအဂီၢ်, ဒီးပှၤလၢ အကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ လၢအကကွဲၢ်တဖၣ် အသးသမူဆီတလဲသး ကအိၣ်ပှဲၤဂၤလဲၣ်န့ၣ် ထဲယွၤတဂၤဧိၤ ကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခရံာ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် တၢ်ဂီၤမူအံၤ ဒုးနဲၣ်ဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတူၢ်ဘၣ်တၢ် အနးကတၢၢ် အကတီၢ်, စးထီၣ်လၢ အတၢ်လဲၤနုာ်ဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်လၢတၢ်မၤနၢၤအပူၤ ဖဲထီလၣ်အမုၢ်နံၤ, ဃုာ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ဆါလီၤကွံာ်အီၤ, တၢ်နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲအီၤ, တၢ်ဖျ့အီၤ, ဒီးတၢ်ပျၤထီအီၤ လၢထူၣ်စုညါအလိၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ပကထံၣ်န့ၢ်အီၤလၢ လံာ်တၢ်သးခုကစီၣ် လွံၢ်ဘ့ၣ်လိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ယရှါယၤ ၅၃:၅ န့ၣ်, ခရံာ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်အစၢလၢကဟဲအိၣ်ထီၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စံးကတိၤဆိပာ်အီၤ, ဒ်အမ့ၢ် “ဒီးဘၣ်တၢ်ဆဲးဖျိအီၤလၢ ပတၢ်ကမၣ်အဃိ, ဒီးဘၣ်တၢ်မၤ သဘှံးအီၤလၢ ပတၢ်ဒဲးဘးအဃိလီၤ. တၢ်သိၣ်ဃီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ပတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢအဃိ, ဒီးပဘျါက့ၤလၢ အဘၣ်တီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.” အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “ပဝဲဒၣ်အံၤ, ဒ်သိအသိးန့ၣ် ပဟးဖျိးကျဲ ခဲလၢာ်လံ” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သံလၢထူၣ်လိၤ, ဒီးအတၢ် ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤအဃိ, ပဒိးန့ၢ်က့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးယွၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အံၤ အိးဟိထီၣ်ကျဲ, ဒ်သိးပကအိၣ်ဆိးဒီးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.