ပှၤသးစၢ်လၢအကဲဒိၣ် ဒီးအသးအိၣ် အနံၣ်ခံဆံတဂၤန့ၣ် နီၣ်ပြၢသိလ့ၣ်ဒီးအတံၤသကိးတဖၣ် အကတီၢ်, လဲၤဘျၢၣ်ဘၣ် ပှၤလဲၤတၢ်လၢကျဲတဂၤဒီး ပှၤတဂၤအံၤ သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးစၢ်အံၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤလၢ ကဘၣ်လီၤဃိာ်သၢနံၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤတနီၤနီၤ နာ်ဝဲလၢ ပှၤဟဲပာ်ဖျါထီၣ်အသး လၢကွီၢ်ဘျီၣ်အပူၤ (ဒီးလၢခံ လဲၤနုာ်လီၤဆူဃိာ်ပူၤ ဒ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အသိး) န့ၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ် တၢ်ငါန့ၢ်အီၤ, လၢပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်သးစၢ် လၢအမၤကမၣ်တၢ်တဂၤအခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးလဲပှၤအဂၤ တဂၤအလီၢ်, ဒ်သိးကဟးဆှဲး အတၢ်ကမၣ်အဘူးအလဲအဂီၢ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် မၤတ့ၢ်အသးလၢထံကီၢ် တဘျုးဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤအသးတမံၤလၢ တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤတသ့ ဒီးတၢ်မၤတရီတပါတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢအပူၤကွံာ် အါန့ၢ်အနံၣ်ခံကထိအဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကဲထီၣ်ပှၤနုာ်လီၤလၢပလီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ၁ ပ့း ၃:၁၈ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒိးစ့ၢ်ကီးတဘျီလၢ တၢ်ဒဲးဘးအဃိ, ပှၤတီပှၤလိၤ လၢပှၤတတီတလိၤ အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၁၀ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ကယဲၢ်ပှၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်အဂီၢ် ကစၢ်ခရံာ်တူၢ်ခီၣ်ဝဲဒီးသံဝဲ, ထဲတဘျီဧိၤအဝံၤ, ဒ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်လုၢ်မူစီဆှံလၢ အတအိၣ်ဒီး တၢ်ဒဲးဘးအသိးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်အဂီၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟံးထီၣ် ပတၢ်စံၣ်ညီၣ်ဃၣ် လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ်လီၤ. ထူၣ်စုညါအလိၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တူၢ်သံအသး လၢပလီၢ်န့ၣ် တဒ်သိးလိာ်အသးဒီး ပှၤလၢအဃုထၢကဲထီၣ် ပှၤနုာ်လီၤလၢ ပှၤမၤကမၣ်တၢ်တဂၤ အလီၢ်, ဒ်သိးအကဒိးန့ၢ်ကျိာ်စ့အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ခရံာ်အတၢ်သံလၢထူၣ်စုညါအလိၤ လၢပဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဟ့ၣ်ထီၣ် “တၢ်မုၢ်လၢ်” လၢပဂီၢ်, ဒ် ၁ ပ့း ၃:၁၅-၁၈, ဒီးယိၤဟၣ် ၁၀:၁၅ ပာ်ဖျါဝဲ အသိး, ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ လၢတၢ်သးသဘျ့ ဒီးတၢ်သးအိၣ်အပူၤ လၢပဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး ကမၤ ဘၣ်ထွဲလိာ်က့ၤတၢ်လီၤဖး လၢပဝဲနၤယၤဒီးယွၤအဘၢၣ်စၢၤအဂီၢ်, ခရံာ်မၤဝဲတၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

မ်ပကသူၣ်ခုသးခု, ဒီးဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤသးလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အဒိၣ်အယိာ်တမံၤအံၤအပူၤ, ခီဖျိထဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သံလၢပလီၢ်- ပဝဲဒၣ်လၢအမ့ၢ် ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိတဖၣ် အတၢ်လိၣ်- ဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်က့ၤ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤ, ဒီးခွဲးယၢ်လၢ ပကလဲၤနုာ်လီၤဘၣ်ဆူ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်ပှၤတဂၤအအိၣ် လၢသူၣ်လၢသး အတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤအပူၤ ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.