လုၢ်လၢ်ထူသနုၤတမံၤ လၢအစးထီၣ်အိၣ်အဆိကတၢၢ် ဖဲနံၣ်ကယၤတဆံသၢအပူၤန့ၣ်, ကီၢ်အဲကလံး အစီၤလိၣ်စီၤပၤအပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်ဆူ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ဖဲမုၢ်လ့ၤဧိၤ အနံၤ (Maundy Thursday), တချုးဖဲပှၤပျၤထီ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢမုၢ်ဖီဖးအနံၤ (Good Friday) န့ၣ်လီၤ. လုၢ်လၢ်အံၤ အဂံၢ်အိၣ်ဟဲလီၤစဲၤသးလၢ တၢ်ကတိၤအခီပညီ ‘မီဒ့ၣ်’ (maundy), ဒီးအိၣ်ဟဲဝဲလၢ လဲးတ့ၣ်ကျိာ် မဲ(န)ဒၤတၤ(မ) (mandatum), အခီပညီ မ့ၢ်ဝဲ ‘တၢ်မၤလိာ်’ န့ၣ်လီၤ. ယိၤဟၣ် ၁၃:၃၄ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤလိာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်တၢ်မၤလိာ် အသီတထံၣ်, ဖဲမုၢ်နၤလၢတချုးသံန့ၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲအတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးစံးဝဲ “အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ် သုသးသကိးသကိး, ဒ်ယအဲၣ်သုအသိး, ဒ်သိးသုကအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သုသးသကိးသကိးလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၅ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မ့ၢ်ခိၣ်နၢ်တဂၤလၢ အဟံးထီၣ် တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအလီၢ်အလၤ, ဖဲသ့စီဝဲအတံၤသကိးတဖၣ်အခီၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၅ န့ၣ် မၤလိာ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤတၢ်တမံၤဃီ ဒ်အမၤဝဲဒီးစံးဝဲ “ဒ်သိးသုကမၤတၢ်ဒ်ယမၤသုအသိးဒီး, ယဟ့ၣ်နဲၣ်သုလၢအဒိအတဲာ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒီးလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအါန့ၢ်အလီၢ်န့ၣ်, ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူ, ဒီးသံဝဲလၢထူၣ်စုညါအလိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ယိၤ ၁၉:၃၀ အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်အပူၤ, ဟ့ၣ်လီၤအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဒ်သိးပကမုာ်လၤသးခုဘၣ် တၢ်အိၣ်မူအလၢအပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ထူသနူလၢ အဲကလံး အစီၤလိၣ်စီၤပၤအပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ဆူပှၤလိၣ်ဘၣ်တၢ် တဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဆူညါထီဘိ ဒ်တၢ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဒိဖးဒိၣ်တမံၤ အတၢ်ပနီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဘၣ် ဖဲတၢ်လီၢ်လၢအအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လီၤဆီဘၣ်ဆၣ် ဖဲလၢပပာ်လီၤတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤန့ၣ်ဒီး, ပမ့ၢ်အဟံၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပအိၣ်မူ ပိာ်ထွဲ အတၢ်မၤလိာ်အသီတထံၣ်အံၤန့ၣ်ဒီး, ပဒုးနဲၣ်ပတၢ်အဲၣ်သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်သန့ၤလီၤသး လၢယွၤအသးစီဆှံကဆီတလဲ ပသူၣ်ကံၢ်သးလဲန့ၣ်ဒီး, လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်, လၢတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, ဒီးလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤ ပယူာ်ဃီၤဆူပှၤဂၤအအိၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.