စ့တံၢ် (Cindy) မၤန့ၢ်ဝဲတၢ်မၤအသီ လၢခီပနံၣ်တဖျၢၣ်လၢ အတဃုတၢ်န့ၢ်ဘျုးန့ၢ်ဖှိၣ်ဘၣ်အဃိ အသူၣ်ပိၢ်အသးဝးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဖးဒိၣ်လၢ အကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ကဲဘျုးလီၤဆီ န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, စ့တံၢ် ထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ် တမံၤဃီ ဒ်သိးအီၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် တပးကဲ ခီပနံၣ်အမူဒါတၢ်မၤတဖၣ်, ဒီးကတိၤပူၤဖျဲးအသး လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤမူဒါ လၢမၤဝဲတထီၣ်ဘးတဖၣ်, ဒီးဃုန့ၢ်လီၢ်လၤ, အတၢ်န့ၢ်ဘျုးအါ လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ န့ၣ်လီၤ. စ့တံၢ် ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ မ့ၢ်တပတံထီၣ်ဘၣ်တၢ်မၤအံၤ နီတဘျီန့ၣ် ကဂ့ၢ်ဒိၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖျါဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ တၢ်အယံၤန့ၣ်, ဖဲအိၣ်ဘူးဒီးနၤအကတီၢ် ကဲထီၣ်တၢ်လီၤသးဟးဂီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအတၢ်ဂ့ၢ်ကီ ဘၣ်ထွဲဒီး ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်လၢ မုၢ်တနံၤအံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, ဖျါဖဲ မၢ်ကူး ၁၁:၁၃ န့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်လၢအဆိန့ၣ်, ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်အံၤ အလၣ် တဖၣ် ဟ့ၣ်ပနီၣ်ဝဲလၢ တၤသၣ်ဆိတဖၣ် ကအိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် တသၣ်ထီၣ်ဝဲဘၣ်. ချၢၣ်ဒၢ အလၣ်တဖၣ် ဟဲစိးထီၣ်လံဘၣ်ဆၣ်, တသၣ်ထီၣ်ဝဲဒံးဘၣ်. အဆၢဖိ ၁၄ န့ၣ် လၢတၢ်သးဟးဂီၤ အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဆိၣ်အၢ ချၢၣ်ဒၢတထံးအံၤ, “လီၤစိၤလီၤဃၣ် မ်ပှၤသုတအီၣ် ဘၣ်လၢၤနသၣ် နီတဂၤ တဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၀ စံးဘၣ်ပှၤ, “ဒီးတုၤ မုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ်…. အဝဲသ့ၣ်လဲၤတြုာ်ဝဲ အဖၢမုၢ်ဒီး, ထံၣ်လၢ ချၢၣ်ဒၢတထံးန့ၣ် ဃ့ထီကွံာ်လၢအဂံၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တဘျီန့ၣ် ကစၢ်ခရံာ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်အနံၤလွံၢ်ဆံအဃိ, တၢ်အီၣ်တအိၣ်စံးတၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိၣ်အၢ ချၢၣ်ဒၢအထူၣ်အံၤန့ၣ် တဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဆၢအီၣ်ဘၣ် အတၤသၣ် အဃိဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤလိ ခီဖျိတၢ်အဒိတမံၤန့ၣ်လီၤ. ချၢၣ်ဒၢတထူၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ် ပာ်ပနီၣ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်, လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအမ့ၢ်အတီဘၣ်ဆၣ် အဝဲသ့ၣ် တထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်အမိၢ်ပှၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ် ကမၤသံဝဲဒၣ် မ့းရှံအၤ, ကစၢ်ယွၤအဖိခွါ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲအတၤသူၣ်အတၤသၣ်တုၤ အကတီၢ်မတၤလဲၣ်.

ပဝဲနၤယၤစ့ၢ်ကီး ပအိၣ်ဖျါကဂ့ၤလၢ တၢ်အယံၤသ့ၣ်သ့ၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟဲလီၤ အိၣ်ဘူးဒီးပှၤ, ဒီးလၢတၢ်ဃုထံၣ် တၤသၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်ထဲသးစီဆှံဧိၤ ဒုးသၣ်ထီၣ်ဝဲသ့ဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတၤသၣ်န့ၣ် တလိၣ်လၢ ကဖျါဃံဖျါလၤ, အိၣ်ဒီးတၢ်ကဟုကညီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒ်ကလၤ ၅:၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ အသိး ပတၤသၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢ ဒိၣ်န့ၢ်ထီန့ၢ်န့ဆၢၣ်, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသးခု, ဒီးတၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢအကတီၢ်ကီခဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်, ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢသးစီဆှံအပူၤန့ၣ်ဒီး, ပဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.