နံၣ်လၢအဆံတဖၣ်အပူၤ မဲး ဒီနၢၣ် (McDonald) တၢ်အီၣ်ခီပနံၣ် အကိၣ်ဘၢၣ်ကၣ်, အတယၢၢ် အဃၢအိၣ် လွံၢ်အီၣ်စး (Quarter Pounder burger) န့ၣ် ဒိၣ်စိလုာ်ဘၢတ့ၢ် လၢတၢ်အီၣ်ညီ တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၀ နံၣ်တဖၣ်အပူၤ, A&W ခီပနံၣ်တဖု လၢအပြၢလိာ်သးဒီး မဲးဒီနၢၣ်န့ၣ် ကူၣ်ထီၣ် ဖးလီၤတၢ်တမံၤလၢ ကသုးကွံာ် ခီပနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. A&W မၤဆါဝဲ ကိၣ်ဘၢၣ်ကၣ်, အတယၢၢ်အဃၢအိၣ် ယဲၢ်အီၣ်စးဘျဲၣ် (Third Pound Burger), လၢအဒိၣ်န့ၣ် McDonald အဘၢၣ်ကၣ်, ဒီးဆါဝဲ အပှ့ၤဒ်သိးသိးန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ်, A&W အဘၢၣ်ကၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်အီၣ်ကွၢ်ခီဖျိတၢ်တပာ်ဖျါ အမံၤအသၣ်တဖၣ်ဒီး မၤနၢၤတၢ်ပြၢ အါဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် A&W ဘၢၣ်ကၣ်အံၤ အတၢ်မၤတကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဘၣ်. ပှၤတပှ့ၤအီၣ်နီတဂၤဘၣ်. အကတၢၢ်န့ၣ်, ကိၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်အီၤလၢ တၢ်အီၣ်စရီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃိထံက့ၤ ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် ဆိကမိၣ်ကမၣ်ဝဲလၢ A&W ကိၣ်ဘၢၣ်ကၣ်န့ၣ် ဆံးန့ၢ် မဲးဒီနၢၣ် အဘၢၣ်ကၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤပှ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတဖၣ် တထီၣ်ဘးအဃိ, တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးဒိၣ်တမံၤအံၤ တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ် ညီဒိၣ်မး ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၂၂:၂၃-၂၈ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲအဝဲကဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤ အကတီၢ်အနွံန့ၣ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤခူသူၣ်ဝဲ ဒ်သိးကဒိးလီၤထု ဒီးမၤဘၣ်ဒိ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အသူးအသ့ၣ်အလၤကပီၤအဂီၢ်, အဝဲသ့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပူလီၤဆီတယုၢ်ဘၣ်ဃးဒီး ပိာ်မုၣ်လၢ အမ့ၢ်တ့ၢ်မုၢ်ကမဲ နွံဘျီတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ် တၢ်အံၤတမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်အကီ အခဲ လ့တက့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်ကီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, အဆၢဖိ ၂၉ အပူၤ, ပာ်ဖျါဝဲ မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါ, “တၢ်ကွဲးအသးမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယွၤအစိကမီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ” အဃိန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ် ကထါန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ပညိၣ်, တိာ်ပာ်ဆိအီၤလၢ တၢ်ကစံးဆၢ တၢ်အဂ့ၢ်အပီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ် လၢပကနၢ်ပၢၢ်အီၤကီတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် ဒ် ယိၤ ၅:၃၉ ပာ်ဖျါဝဲ “သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မူအထူအယိာ်လၢအပူၤ” အသိး ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ အတၢ်ကွၢ်စိအခီၣ်ထံးမ့ၢ်ဝဲ ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါ ဒီးအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအခိၣ်တဖၣ် တပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဝဲနၤယၤစ့ၢ်ကီး ပလဲၤကပာ်, ကွၢ်ကပာ် တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ်တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကွၢ်စိမိၢ်ပှၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ထံၣ်ရ့လိာ်သးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢအမူဝဲတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ် တချုးန့ၢ်တၢ်အံၤဘၣ်ဒီး, ကမ့ၢ်တၢ်လီၤသးဘၣ်ဒိလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.