အဲၣ်ဘၣ် (Alba) ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်လၢအတညီနုၢ်မၤအသး ခီဖျိလၢဖိအတဃံာ် လီၤဂာ်လိာ်သးခံစူၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စီၤစုၤဒၣ် တဆံသၢလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် ကသုးကျဲၤဖံးမၤ မိၢ်ပၢ်အမူအဒါတဖၣ်, ဒီးအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်. အတံၤသကိးတဖၣ် ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်နုာ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ဆါခီအကတီၢ်န့ၣ် ခံခီယၢ်ဘးဖံဖုတဖၣ် ကွၢ်ထွဲစၢၤတဃံာ်ဖိ တခီတစူၣ် စုာ်စုာ်, ဒ်သိးမိၢ်ပၢ်ခံဂၤ ကမၤဘၣ်တၢ်ဒီးဟ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ စ့အုၣ်ကီၤ ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီပနံၣ်တခါ ဟ့ၣ်မၤစၢၤ တၢ်ဘိၣ်ဘံဖိသၣ်ခံလၢ တနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ အနီၢ်ကစၢ် တၢ်မၤခွဲးလၢအိၣ်တမုာ်ဆိးက့ တဖၣ်ဆူ နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ တူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ “မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ပပှၤတဝၢတဖၣ်အဃိန့ၣ်, ပမၤတၢ်အံၤတမ့ၢ်ကန့ၢ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤသံကွၢ်သမံ သမိးတၢ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ, ဒီးရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်တဘျီဃီအကတီၢ်, အပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ခိၣ်စၢၤတဂၤ ဘၣ်သုးကွံာ် တၢ်ကလုၢ်ဒၢ ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်လူၤပိာ် ဖိသၣ်ဟးသ့ထီၣ်သီဖိ လၢအဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တဂၤအခံ, ဒီးပပှၤ တဝၢဖိအတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်မးသဲ ၂၅:၃၁-၄၆ အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိတမံၤ ဒ်သိးပကထံၣ် တၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တထံၣ်လၢအမ့ၢ်, ဖဲပမၤပှၤဂၤအတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ပမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃၅-၃၆ အပူၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ယၢၤထီၣ်ဝဲတၢ်မၤစၢၤပှၤဂၤအဂ့ၢ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီဆူ ပှၤသၣ်ဝံၤလီၤဒိတဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ထံအီဆူ ပှၤသူအသးလၢထံ, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်လီၢ် တၢ်ကျဲဆူ ပှၤဟံၣ်တအိၣ်ဃီတအိၣ်, တၢ်ဒုးကူဒုးသိးပှၤဆ့ကၤတအိၣ်, ဒီးတၢ်မၤဘျါက့ၤ ပှၤဆူးပှၤဆါ, ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဖဲအဆၢဖိ ၄၀ န့ၣ် မၤကတၢၢ်ဝဲလၢ “ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီအံၤ, မ့ၢ်သုမၤပှၤအဆံးကတၢၢ်တဂၤလၢ ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အကျါအံၤဒီး, မ့ၢ်သုမၤယၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအဒိးန့ၢ် ပတၢ်သးအိၣ်သးကညီၤတၢ်တဂၤ အသိးန့ၣ်ဒီး, ကကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပှၤနီၢ်နီၢ် ဖဲပမၤတၢ်လၢ ပှၤလၢပခိၣ်ပဃၢၤတဖၣ်, ပဟံၣ်ဖိ ဃီဖိ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢကစၢ်ယွၤထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤပသး ဒ်သိး ပကဟ့ၣ်လီၤသး, ဖံးတၢ်မၤတၢ် လၢပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ပမၤကစၢ်ယွၤအတၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအဲၣ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ပအဲၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ.