ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Elisa Morgan

ဒူၣ်ဖိထၢဖိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်

ပတၢ်လဲၤဆူ ပဖါတံၢ် အတၢ်သံအမူးန့ၣ် ယဒ့မုၣ်, ယဝဲၢ်ပိာ်ခွါ, ဒီးယၤ ပအိၣ်ဒိးထီၣ် ကဘီယူၤလၢ ပအိၣ်ဆိးတၢ်အလီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးလၢကျဲန့ၣ် ပအိၣ်ကတီၢ်, နုာ်လီၤထံၣ် ပဖံလၢ အသးအိၣ်ခွံဆံလံန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ကလံၤ, ဒီးကတိၤတၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်, အစုထွဲတခီ မၤဟူးဝးဝဲန့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဆၢထၢၣ်အိၣ်ဝးတရံးအီၤန့ၣ်ဒီး အဝဲယူာ်ထီၣ်အစု, ဒီးဟံးပစုတဖၣ်ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲအသးနါပှၢ်လိၤဒီးဒဲဝဲကဖီလီဖိန့ၣ်လီၤ.ခီဖျိလၢအတၢ်ဟူးဂဲၤအံၤ
ပဖံစံးကတိၤတၢ် အိၣ်ဒီးအခီပညီလၢ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ပအိၣ်ယံၤ, အိၣ်လီၤဖးလိာ်သးတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲ ကဘၣ်အိၣ်ဝဲ, မ့ၢ်မးလၢ “ဒူၣ်ဖိထၢဖိန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်” အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤ, လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ပဒိၣ်ထီၣ်တဂၤတပူၤ သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ပကပျဲတၢ်သးဆါသးခၣ် လၢကမၤလီၤဖးပှၤတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၂:၁၆ န့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ်ကွဲးဘၣ်ထွဲ တၢ်သးဆါသးခၣ်အဂ့ၢ်လၢမၤလီၤဖး စီၤဧ့ရှီဒီး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်တၤပှၤလၢ ပကဟံးဃာ်လိာ်ပသးလၢ ယွၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤ ဒ်ဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်, ဒီးဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခွါအသိးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၄ န့ၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ “လူၤတၢ်မုာ်တၢ်ဖိးဒီးပှၤခဲလၢာ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤ တၢ်ကတိၤ…

အဲၣ်ကစၢ်ယွၤ ခီဖျိလၢတၢ်အဲၣ်ပှၤဂၤ

အဲၣ်ဘၣ် (Alba) ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲ တၢ်လၢအတညီနုၢ်မၤအသး ခီဖျိလၢဖိအတဃံာ် လီၤဂာ်လိာ်သးခံစူၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စီၤစုၤဒၣ် တဆံသၢလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ် ကသုးကျဲၤဖံးမၤ မိၢ်ပၢ်အမူအဒါတဖၣ်, ဒီးအနီၢ်ကစၢ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်လဲၣ်. အတံၤသကိးတဖၣ် ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်နုာ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ဆါခီအကတီၢ်န့ၣ် ခံခီယၢ်ဘးဖံဖုတဖၣ် ကွၢ်ထွဲစၢၤတဃံာ်ဖိ တခီတစူၣ် စုာ်စုာ်, ဒ်သိးမိၢ်ပၢ်ခံဂၤ ကမၤဘၣ်တၢ်ဒီးဟ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ စ့အုၣ်ကီၤ ကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီပနံၣ်တခါ ဟ့ၣ်မၤစၢၤ တၢ်ဘိၣ်ဘံဖိသၣ်ခံလၢ တနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ အနီၢ်ကစၢ် တၢ်မၤခွဲးလၢအိၣ်တမုာ်ဆိးက့ တဖၣ်ဆူ နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ တူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢ “မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ ပပှၤတဝၢတဖၣ်အဃိန့ၣ်, ပမၤတၢ်အံၤတမ့ၢ်ကန့ၢ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤသံကွၢ်သမံ သမိးတၢ်လၢ ကွဲၤထံၣ်ဟူ, ဒီးရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်တဘျီဃီအကတီၢ်, အပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ခိၣ်စၢၤတဂၤ ဘၣ်သုးကွံာ် တၢ်ကလုၢ်ဒၢ ဒီးဘၣ်ဃ့ၢ်လူၤပိာ် ဖိသၣ်ဟးသ့ထီၣ်သီဖိ လၢအဃ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်တဂၤအခံ, ဒီးပပှၤ တဝၢဖိအတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်မးသဲ ၂၅:၃၁-၄၆ အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိတမံၤ ဒ်သိးပကထံၣ်…

ကစၢ်ယွၤ, ဖဲကျဲဂာ်တဲာ်အလီၢ်

ယဝၤဆူးဆါတဘျုးသီ ဒီးအလိၤကိၢ်ဖးဒိၣ်အဃိ, ဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ် ဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်ကဟုကယာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဟံၣ် တူၢ်လိာ်အီၤတဘျီဃီ လၢကထီၣ်ကူစါယါဘျါအသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နံၤ လဲၤပူၤကွံာ်တသီဝံၤ အတၢ်ကိၢ်လီၤဘၣ်ဆၣ် ကဘၣ်စံၣ်လီၤတၢ်ဆါဟံၣ်အဂီၢ်တသ့ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအကီခံမံၤ- မ့ၢ်ယကဘၣ်အိၣ်ဒီးယဝၤ ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်ဧါ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ပကဘၣ်လဲၤမၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢအကါဒိၣ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤအါဂၤဧါန့ၣ်လီၤ. ယဝၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤယၤ ဒ်သိးယသုတကိၢ်တဂီၤလၢအဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် လၢယဝၤဒီးယတၢ်မၤအဘၢၣ်စၢၤ ယသးထုးဃၢယၤခံကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤတၢ်မၤစၢၤ ဖဲအတုၤကျဲဂာ်တဲာ် လၢကဘၣ်မၤသးသမူ အတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူပိာ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲအဂီၢ် ယံၤဝဲကီဝဲဒိၣ်မးအဃိ, ၅ မိၤ ၃၀:၁၉ အပူၤန့ၣ် စီၤမိၤရှ့ ဃ့ကညးပှၤဂီၢ်မုၢ် ဒ်သိး က “ဃုထၢတၢ်မူ” ခီဖျိ အိၣ်မူပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ် ဝံယံးရမံယၤ စံးကတိၤလီၤ ဒ်တၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ အတၢ်ကတိၤတဖၣ် ဆူယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအလဲၤကပာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ဒီးကွဲန့ၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ကပိာ်ယွၤအကျဲတဖၣ်- ဒီးစံးဝဲ “ဆၢထၢၣ်လၢကျဲပူၤ ဒီးကွၢ်တၢ်, ဒီးသံကွၢ် တၢ်လၢကျဲလီၢ်လံၤတဖၣ်အဂ့ၢ်,…

မ့ၢ်နဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တက့ၢ်

ဖဲ ကိဘ့း -၁၉ (covid-19) တၢ်ဆါသံသတြိာ်အကတီၢ်, ဒ့း (Dave) ဒီး ကါလၣ်(Carla) လူၤဃု တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘါသကိးတၢ်လၢဟံၣ်န့ၣ်, ယံာ်ဝဲတဘျုးလါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပိာ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်, လၢအထိၣ်ဃံး နီၢ်တဂၤဒီးတဂၤ ကထံၣ်လိာ်သးလၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်, မၤကီမၤခဲထီၣ်တၢ်အါန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိတဖုန့ၣ်လီၤ. ကါလၣ် ဆှၢလီၤ လီလံာ်ပရၢဆူ ယအိၣ်ဒီးစံးဝဲ “အခဲအံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်ကီခဲလၢ ပကဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ တၢ်ဆၢထံၣ်လိာ်က့ၤသးဒီး ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤဟဲအိၣ်ထီၣ်လၢ ယသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ယကွဲးဆၢက့ၤအီၤလၢ, “အအံၤမ့ၢ် အကတီၢ်ကီခဲလၢ ပက‘မ့ၢ်’တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကဲထီၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး လၢအနီၤဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ခိၣ်ဃၢၤ လီၢ်ကဝီၤအပူၤ, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢအီၣ်လဲ (On Line), ဒီးကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိကိးဂၤ ခီဖျိလၢကွဲၤဒီနၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, ဃ့ထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ယဝၤသးဘိ ဒီးယၤ ပမၤသကိးဘါသကိးတၢ်, ဒ်သိးပကမ့ၢ် “တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်” လၢဟီၣ်ခိၣ်…

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤ

ကရ့ကၠၢၣ်မဲးခွဲ (Grainger McKoy) မ့ၢ် ပှၤတ့ဆဲးလၤစိးပျၤတၢ်သ့တဂၤ လၢဃုသ့ၣ်ညါထိၣ်တဖၣ် အက့ၢ်ဂီၤဃံလၤ, အတၢ်ဂံၢ်စၢ်, ဒီးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါတဖၣ် ဒီးတ့စိးပျၤထီၣ် ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအက့ၢ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တ့စိးပျၤတၢ်တဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် ‘တၢ်ဟဲက့ၤဂ့ၤ(အိၣ်မုာ်)ထီၣ်က့ၤ’ (Recovery) န့ၣ်လီၤ. အဝဲစိးပျၤထိၣ်ဒ့ၣ်ထံတဘ့ၣ် ယူာ်ထီၣ်ထီအဒံးဆ့ဘျၢဘျၢလၢအထွဲတကပၤ, ဒီးလၢတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီလာ်, တၢ်ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ် “ထိၣ်တဘ့ၣ်အံၤယူၤဝဲအကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လၢအဂံၢ်စၢ်ကတၢၢ်, ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး အကတီၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢ တၢ်ကယူၤဝဲဆူညါအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကရ့ကၠၢၣ် တ့ၢ်နုာ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအဆၢ ၂ ကရံၣ် ၁၂:၉ လၢအမ့ၢ်, “ယဘျုးယဖှိၣ်အါလံလၢနဂီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယစိကမီၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် လၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဆူကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဒီး အနီၢ်ကစၢ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် လုၢ်ဘၢအီၤအကတီၢ်, စီၤပီလူးဃ့ကညး ကစၢ်ယွၤလၢကထုးကွံာ် “တၤဆှုၣ်အိၣ်လၢယဖံးယညၣ်အကျါ” တၢ်လၢ အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် စီၤပီလူး ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီး နီၢ်ခိအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ်…

တၢ်ပျဲလၢ ကအိၣ်ဘှံးအဂီၢ်

ယတံၤသကိးမုၣ် စူစံၢ်(Soozi)ဒီးယၤ ပဆ့ၣ်နီၤလၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ လၢၢ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဒီးကွၢ်ကီ ပီၣ်လဲၣ်ထံသဘှဲ ပြိထီၣ်, ကွီၤထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စူစံၢ် ကွၢ်ဝဲ လပီတဖျၢၣ် ဝံၤတဖျၢၣ် ဟဲနုာ်လီၤဒိတီၢ် လၢၢ်တဖၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယအဲၣ်ဘၣ် ပီၣ်လဲၣ်ဖးဒိၣ်လီၤ” အဝဲဟဲသုးအသးတဘိယူၢ်ဃီအဃိ တလိၣ်ယသုးယသးဘၣ်”.

ပဝဲတနီၤ ပသးကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်သိး ပလိၣ်ဘၣ် “တၢ်ပျဲ” လၢပဆိကတီၢ်တစိၢ် ဒီးအိၣ်ဘှံးလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်မးလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်လၢပယွၤလၢအဂ့ၤတဂၤ ဟ့ၣ်လၢ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. ဃုနံၤဃုသီ, ယွၤဒုးတရံးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးတ့လီၤတၢ်ကပီၤ, ခိ, တၢ်မဲတၢ်မါ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်, ဒီးပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. အန့ၣ်ဝံၤဒီး လၢမုၢ်နွံနံၤ တနံၤန့ၣ်, ယွၤအိၣ်ဘှံးဝဲလီၤ (၁ မိၤ ၁:၃၁-၂:၂). လၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအပူၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤ လၢအမၤလၤကပီၤအီၤအဂီၢ် ( ၂ မိၤ ၂၀:၃-၁၇), ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤလိာ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ် မုၣ်အိၣ်ဘှံးအနံၤ ဒ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအဂီၢ်အသိး (:၈-၁၁)န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အပူၤ, ပထံၣ်ဘၣ်…

ဆ့ကၤလၢၤလွဲၢ်ဂီၤစၢ်

ဖဲဘရဲဒၢ်(Brenda)ဟးထီၣ်လၢ ကျးဖးဒိၣ်အပဲတြီဒီး အမဲာ်ဘျးဘၣ်တၢ်အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိတခါ လၢယွၤခၣ်စိးတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတရံးဒီးဆၢထၢၣ်ကွၢ်ဝဲလၢ တၢ်သးစၢၢ်ဆၢစဲဘူးဒီးဆ့ကၤလၢၤ လၢတၢ်မၤအီၤလၢလုၣ်ဒီးအလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ. “အိ, ဟိလ့ၣ် ကအဲၣ်အီၤဒိၣ်မးလီၤ.” အတံၤသကိးလၢ မၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ် မိၢ်လၢအဝၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်တဂၤ အဝဲတပှ့ၤကူကၤတၢ် ဒ်သိးအံၤဘၣ်ဒီး ဘရဲဒၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အသကိးမုၣ် ကလိၣ်ဘၣ် ဆ့ကၤလၢၤအံၤဒိၣ်မးလီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤထီၣ် ဘရဲဒၢ်နံၤကမှံထီၣ်ဒီး ထုးထီၣ်အတိၢ်ထၢၣ်လီၤ. ပှ့ၤဝဲဝံၤဆှၢလီၤဝဲဆူ အတံၤသကိးအဟံၣ် ဒီးတပာ်ဖျါထီၣ် အဝဲအမံၤဘၣ်. ကွဲးဝဲလံာ်က့ဖိ, “နဘၣ်တၢ်အဲၣ်နၤ ဒိၣ်မးလီၤ”. လၢတၢ်သးခုအပူၤ ဘရဲဒၢ်စံၣ်ထီၣ်ဟးထီၣ်ဖှံဖှံဖိဆူ အသိလ့ၣ်အအိၣ်လီၤ.

တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤ လၢပပလၢၢ်ဘၣ် ဖဲပဟ့ၣ်တၢ်ဖဲယွၤသဆၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပကဟ့ၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ် ၉:၇ အပူၤ စီၤပီလူးသိၣ်လိနဲၣ်လိ ပှၤကရံၣ်သူးတဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ်စံးဝဲ “ပှၤတဂၤဒီးတဂၤ ဒ်အတိာ်ဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သးအုးဒီးတၢ်မၢဆူၣ်ဘၣ်ဒီး မ်အဟ့ၣ်တၢ်ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤဘၣ် အသးလၢ ပှၤလၢအဟ့ၣ် ညီတၢ်လီၤ”. အဆၢဖိ ၆ အပူၤ အဝဲကွဲးဖျါထီၣ် “ပှၤလၢအဖှံတၢ်အါန့ၣ်…

တၢ်အီၣ်ညီ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ

မၢ်ရံယၤ(Maria)စိာ်ဝဲအမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်, တၢ်အီၣ်ညီဆူ စီၢ်နီၤခိၣ်လၢအိၣ်ကလီတဖျၢၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအအီၣ် ကိၣ်ဘၢကၢၢ် (burger)အခါ အမဲာ်ချံလဲၤတုၤဆူ ပှၤသးစၢ်တဂၤ, လၢအအိၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ စီၢ်နီၤခိၣ်တဘျုးဖျၢၣ်အယံၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤ အကူအသိးတဖၣ် ဘၣ်အၢဒီးကပံာ်, အခိၣ်ဆူၣ်လီၤစဲၤအသး, ဒီးအဝဲအစု ဖီၣ်ဃာ် စးခိလီခီတဖျၢၣ်လၢ တၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢ ပှၤတဂၤအံၤ တၢ်သၣ်ဝံၤအသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲမၤစၢၤအီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ ကျိၣ်စ့န့ၣ် တမ့ၢ်ကကြၢးဘၣ်. မ့ၢ်ပှ့ၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဒီးဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်လီၤမဲာ်ဆှးလၢအဂီၢ်ဧါ.

ဖဲန့ၣ်အခါ မၢ်ရံယၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် နီၢ်ရူၤသးအပူ, ဖဲပှၤကဲဒိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကစၢ် စီၤဘိၤဧး ကွဲမုာ်ဝဲ မုၢ်ကမဲလၢအဖှီၣ် လၢအဟဲက့ၤနုာ်လီၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ ကီၢ်အဂၤ ဒ်သိးအကဟဲထၢဖှိၣ် ဘုစဲၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် လၢအစံာ်လီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၂:၁၅,၁၆ အပူၤ, အဝဲမၤလိာ်ပာ် အပှၤတဖၣ် ဒ်အံၤ, “ပျဲအကထၢထီၣ်တၢ်လီၤတဲာ်လၢဘုကဒိၣ် အကျါန့ၣ်ဒၣ်လဲာ်, ဒီးဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤတဂ့ၤ. ဒီးမၤပြံပြါ ဘုအစဲၤတနီၤနီၤလၢအဂီၢ်, ဒီးပာ်လီၤတဲာ် ဒ်သိးအကထၢထီၣ်ဝဲ, ဒီးတြီအီၤတဂ့ၤ”. လုၢ်လၢ်ထူသနူၤအိၣ်ဝဲလၢပိာ်မုၣ်တဖၣ် ဘၣ်သန့ၤအသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ လၢအတၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်အလိၤ,…

တၢ်အပူၤလၢတၢ်ဒူၣ်လိၤ

တၢ်တမံၤမံၤ အီၣ်ယဖီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ်အနံၤအခါ, ဖီတဖၣ် ကတြီဂ့ၤမး ယူာ်ထီၣ် အခိၣ်ဆူထးလီၤ. ခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်ဖီအမုၢ်လၢအခိၣ်တအိၣ်လံလီၤ. ယစီၤဟးတရံးကွၢ် ယကရၢၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤကနူၤချၢ ဒီးထံၣ်တၢ်အပူၤလၢ အတြီၢ်ပဒဲတဒုလၢ ယသ့ၣ်ဘၣ်ကရၢၢ်လိၤလီၤ. ပဒဲဖိတဖၣ် လီၤအဲၣ်ဒိၣ်မး, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အမၤကီမၤခဲတၢ်တဖၣ် ဒီးဟးဂီၤဖီတဖၣ်ဒီကရၢၢ်လၢမံးနံးအတီၢ်ပူၤလီၤ.

ယဆိကမိၣ်ထံကွၢ်, မ့ၢ်ပှၤဟုၣ်နုာ်လီၤတၢ်လၢ အမၤဟးဂီၤကွံာ် ယွၤအက့ၢ်ဂီၤလၢ ဘိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူပူၤ ကအိၣ်ဧါ. ကတိၤဒိ ၂၅:၂၈ စံးဝဲ “ပှၤလၢ အတပၢဘၣ်အသးဒၣ်ဝဲန့ၣ်, မၤသးဒ်ဝ့ၢ်လၢအလီၤပှီၢ်ဝဲ, အခိၣ်ဒူတအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ”. လၢပျၢၤမုၢ်နံၤမုၢ်သီအခါ, ဝ့ၢ်အတၢ်ဒူၣ်န့ၣ် ဒီသဒၢန့ၢ်တၢ်လၢ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟဲဂုာ်နုာ်ဆူၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အပူၤဆံးကိာ်ဖိလၢ တၢ်ဒူၣ်လိၤဒၣ်လဲာ်, အခီပညီထီၣ်လၢ ဝ့ၢ်ဒီဝ့ၢ်အိၣ်အိးထီၣ်ပာ်သး လၢတၢ်ကဟဲဒုးအီၤအဂီၢ်လီၤ.

လံာ်တၢ်ကတိၤဒိအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၢၤပသးလီၤ “နထံၣ်န့ၢ်ကနဲစီစ့ၢ်ကီးဧါ. အီၣ်ဖဲအကြၢးတက့ၢ်” ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ကွဲးဝဲ ဒ်န့ၣ်လီၤ(၂၅:၁၆). တၢ်ကီၤသူၣ်ပၢၤသးမ့ၢ် သးအတၤသၣ်တဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်ခိးပၢၤဃာ်ပှၤ, လၢအဒီဒၣ်န့ၢ် ပှၤလၢ မ်ပသုတသးစူၤတဂ့ၤ, တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ခၣ်, တၢ်သးကွံတၢ်ဒီး တၢ်ဖိဃၢ်လၢ အမၤဟးဂီၤတၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်, လၢအဆွံနုာ်ဆူၣ်အသးဒီး…

ညၣ်ထူဖိတဘ့ၣ်

လဲးစံၣ်စကီး(Lacey Scott)အိၣ်ဝဲလၢ အလီၢ်ကဝီၤကျးတဖၣ်လၢ အဆါ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢၦၤဘုၣ်လၢဟံၣ်, ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ညၣ်ဖိတဘ့ၣ်လၢ အသးတဖှံလၢအအိၣ်လၢ ထံဒၢအကနူၤန့ၣ်လီၤ. ညၣ်ဖိအံၤ အသဒံၣ်အလွဲၢ်ဆီတလဲသးဆူ တၢ်အလွဲၢ်အသူဒီး အဖံးဘၣ်ဒိဆါလၢ အဖျါထီၣ်လၢ အက့ၢ်အဂီၤအလိၤလီၤ. လဲးစံၣ် မၤပူၤဖျဲးညၣ်ဖိလၢ အသးအိၣ်အနံၣ်တဆံ, ယုၢ်န့ၢ်ဝဲအမံၤလၢ “လၢ်အၢ”( Monstro) လၢညၣ်တီသွ့ လၢတၢ်တဲမုၥ်နၤ “ပံၣ်နိၣ်ခၠံၣ်ယိၣ်” (Pinocchio)အပူၤ ဒီးတ့ၢ်နုၥ်အီၤဆူ “တၢ်ဆါဟံၣ်”( hospital) အထံဒၢတဖျၢၣ်အပူၤ, ဒီးဆီတလဲန့ၢ်အီၤ ထံအသီကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ကယီကယီ, လၢ်အၢဖိ ဟဲဂ့ၤထီၣ်, စးထီၣ်လိၥ်ကွဲၦီၢ်ထံဒီးအမိၢ်ၦၢ် ဟဲဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. အဝဲအသဒံၣ်လၢအသူဆီတလဲသးဆူ ထူဘီအလွဲၢ်လီၤ. ခီဖျိလဲးစံၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအဃိ, “လၢ်အၢ”ဖိကဲထီၣ် ကဒီးညၣ်ဖိလၢ အလီၤအဲၣ်တဘ့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံၥ်လူၤကၣ်အဆၢဒိၣ် ၁၀ အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဲဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ ၦၤလဲၤတၢ်တဂၤလၢ အဘၣ်တၢ်ဒိအီၤတီၢ်အီၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤ လၢတမျၥ် ဒီးပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်အီၤ ဘူးကသံဘၣ်အသးလီၤ. ၦၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤယ ၦၤလ့ၤဝံဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ လဲၤသဒၣ်ကွံၥ်အီၤ ဒီးတပၥ်သ့ၣ်ညါအသးလၢ ၦၤအံၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးနးကျံၤကျံၤ…