ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Elisa Morgan

အသၣ်ဂ့ၤအဃိဆါဘၣ်အမုၢ်

ပိၥ်မုၣ်တဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ဘုၣ်သ့ၣ်ဖိဝၣ်ဖိအလီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ကတဲၥ်ကတီၤအသး လၢအကဆါဘီနီၢ်ဆၢ အမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ကွၢ်ကျိၤကျဲအကလုၥ်ကလုၥ်လီၤ. မ့ၢ်အကဘၣ်ရဲၣ်လီၤဃၥ် တၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်, အိၣ်ဒီးအလၣ်အါအါ လၢ တၢ်ကံးညၥ်ထၢၣ်သွ့တဖၣ်အပူၤ ဒီးဒုးနဲၣ်ဃၥ်ဃံဃံလၤလၤဖိဧါ. မ့ၢ်အကြၢး မၤအိၣ်ထီၣ် လံၥ်နဲၣ်ရိလၢအလွဲၢ်အကလုၥ်ကလုၥ်, အိၣ်ဒီးဘီနီၢ်ဆၢအမုၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂီၤ လၢ အဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီ တဖၣ်အပူၤဧါ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါ ထီၣ်ဝဲ တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ၦၤသးလၢ အကပှ့ၤဘီနီၢ်ဆၢသၣ်တမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၤသၣ်လၢအသၣ်ထီၣ်ဝဲ, လၢအနၢမူဆၢ, လၢအလွဲၢ်ဂီၤဘီကပြုၢ်, အိၣ်ဒီးအဖံးလၢ အအိၣ်ဘၢအသးဒီးအဆူၣ်ဖုၣ်ကပုၥ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကဆါဘၣ် ဘီနီၢ်ဆၢတထူၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် နကဘၣ်ဘ့န့ၢ် အသၣ်မံတဖျၢၣ်, ကူးအီၤတုၤအထံယွၤလီၤလၢနစု ဒီးဟ့ၣ်ဃီၤနဲတၤသၣ်အပျ့တကဘျံး ဆူၦၤပှ့ၤတၢ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအဝဲသ့ၣ်အီၣ်ကွၢ်တၤသၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် ကအဲၣ်ဒိးတၢ်အမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢသးအတၤသၣ်အဘိၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, တၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤပသး, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး(ကလၤ ၅:၂၂-၂၃), လၢအအိၣ် လၢၦၤပိၥ်အခံတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါ…

ပ@ၤတဃံးလၢ တၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ

ဖဲယပုၢ်ဆံးဖိ ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွဲးကါအခါ ယသးကိၢ်ယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယမိၢ်စံး၀ဲလၢ ‘‘ပ@ၤတဃံး’’ အံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတခါလၢ အဟဲပာ်လၢ အ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်မၤစၢၤအီၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ၀ဲကအီၣ်တၢ်ဒီး ကကတိၤတၢ်အဂီၢ် တၢ်တံာ်တာ် အိၣ်၀ဲလီၤႉ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ‘‘ပ@ၤတဃံး’’ တၢ်ကတိၤအံၤ ပသူအီၤလၢပှၤလၢ ကတိၤတၢ် တသ့ (မ့) ပှၤလၢအမဲာ်ဆှးဒိၣ်မးလၢ ကကတိၤတၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တဘျီတခီၣ် ပပ@ၤတဃံးလၢ တၢ်ထုကဖၣ်အပူၤသ့၀ဲၣ်လီၤႉ ပပ@ၤတဃံး၀ဲလၢ ဘၣ်ဃးနီၢ်သးအလံာ်ကျိၤတဖၣ် တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပခးထီၣ်ပသးအပျၢ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးပဆၢသ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်အတုၤဆူ ယွၤအနၢ်ဧါန့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် က့ၣ်ကျူအသးန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ပရၠာစးၢဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢရၠာစးိမ့ၤလၢ နံၣ်ကယၤခံဆံတၢအပူၤန့ၣ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်လၢပကဘၣ်မၤ ဖဲပဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးလၢ ပကသ့ၣ်ညါလၢ ပကဘါထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲကွဲမုၢ်ပှၤလၢ ပကဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢသးစီဆှံ ကစၢ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးၣ်မၤစၢၤ ပဂံၢ်စၢ်ပဘါစၢ်တဖၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်လၢ ပဂ့ၤဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်သးန့ၣ် အကစၢ်ဒၣ်၀ဲၢ်ပဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါလၢ ပစံးဘၣ်တဲဘၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ’’ (ရၠာစးိမ့ၤ ၈း၂၆)…

မဲာ်ထံတဖၣ်လၢအလီၤလၢအတမ့ၢ်တၢ်သးအုး

ခါရၠာစးဲဃ့ကညးတၢ်လၢၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ၤ သံ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ဖဲပိာ်ခွါတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ မၤန့ၢ်တၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနွံကတၢၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကလဲၤဟးကသုၣ်လၢတၢ်လီၢ်တဘူးတယံၤ ဒ်သိးကမၤမုာ်အ၀ဲသ့ၣ်အသး ဒီးဟ့ၣ်အီၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်‚ ခါရၠာစးဲ စံးဘျုးတၢ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိၣ်လီၤႉ
ဘၣ်မနုၤလၢ ပ၀ဲအါဒံအါဂၤ ပဃ့ကညးတၢ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လဲၣ်ႉ စီၤ့ှှံမိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးသန့ၤလီၤသးလၢအအီၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်‚ ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအမူ တၢ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်ဒဲးဘးတဂၤ ဟဲစိာ်ထံနၢမူပလီလၢၢ်၀ါတဖျၢၣ်လီၤႉ ‘‘ႉႉႉ ဒီးဆၢထၢၣ် လၢအချၢဘူးဒီး အခီၣ်ဒီးဟီၣ်၀ဲ ဒီးသ့ကွာ်အခီၣ်လၢမဲာ်ထံ ဒီး့သူာ်ကွံာ်၀ဲလၢအခိၣ်သူ ဒီးနၢမူအခီၣ်ဒီးဖှူ၀ဲ‚ လၢတၢ်နၢမူလီၤ’’ (လူၤ ၇း၃၈) ႉ လၢမဲာ်ထံလၢ အဟဲလီၤလၢ တမ့ၢ် တၢ်သးအုး‚ ပိာ်မုၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ တၢ်သဘ@၀ံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးပူၤ ယွၤလီၤ၀ဲဒီး တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤဆၢက့ၤတၢ်အံၤဒ်လဲၣ်ႉ အ၀ဲပ့တၢၤဂံၢ်အသဟီၣ်လၢ အပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး ကိးသBတီထီၣ် ‘တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘး’ လၢပိာ်မုၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ (း၄၄-၄၈) ႉ
ပပၢဃးပသးဒီး ပမဲာ်ထံလီၤြပံာ်ြပံာ်ြပးြပးလၢ တၢ်စံးဘျုးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚…

ကစၢ်ယွၤအစုထွဲ

ယမၤစၢၤ ယထွံၣ်သးပှၢ်၀့လစၢၣ်လၢ ကလဲၤဆူတပံၢ်တမါအကျါ ဒီးလၢတၢ်မၤအသး တမံၤဘၣ်တမံၤ‚ ယပျၢ်ကွံာ်ပျံၤလၢယထွံၣ်သးစၢ်လၢ ယပျဲအီၤ တမံးနံးအတီၢ်ပူၤလီၤႉဖဲယသကူးလီၤယသးဆူ ယကထၢထီၣ်ပျံၤၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲဃ့ၢ် ဟးထီၣ်ကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ယလီၤဃံၤလၢတပံၢ်ဖီခိၣ် ဒီးကိးပသူလၢ တၢ်တူၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
ဖဲယဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢဂ့ၢ်ဂီၤအူတၢ်ကဟုကယာ်ဒီးသ့ၣ်ညါလၢ ယလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကကွဲးကါတၢ်‚ ယဃ့ကညးကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤယၤအဂီၢ်လီၤႉ ‘‘ယမ့ၢ် ပှၤကွဲးလံာ်တဂၤလီၤႉ မ့ၢ်ယကဒိက့ၤလံာ်ဒ်လဲၣ်ႉ ကိးနံၤတၢ်လၢယဘၣ်မၤအီၤတဖၣ် တခီ‚ ယကမၤဒ်လဲၣ်ႉ ဒ်တဘျီဘျီ ကစၢ်ယွၤမၤ၀ဲအသိးၣ်လီၤ ‘‘ယဲဒၣ်ယွၤ နကစၢ်အံၤ ယဟံးဃာ်နစုထွဲဒီးစံးဘၣ် နၤ‚ ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၢ်တၢ်အဒိတီတီလၢ အနဲၣ်ဖျါတၢ်လၢကစၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ ယူဒၤ‚ လၢအမ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ ၀ံယ့ှှါယၤဆဲးကျိးဘၣ်ထွဲဒီး အ၀ဲသ့ၣ်လၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကစီၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအၢၣ်လီၤ လၢကအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်‚ ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အ၀ဲအသးဒီးမၤစၢၤ အ၀ဲသ့ၣ် ခီဖျိအ၀ဲ အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအဆၢထၢၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤလၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ‚ ကစၢ်ယွၤအစုထွဲအံၤ ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤ လၢတၢ်မၤနၢၤလၢအပှဲၤဒီးတၢ်သးခုလၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်အဂီၢ် (စံး ၁၇း၇ၣ်လီၤႉ
ဖဲနွံတဖၣ်လၢယဘျါထီၣ်က့ၤ‚ ယလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလၢ ကစၢ်ယွၤၣ်လီၤႉ လၢကစၢ်ယွၤအစုထွဲ အတီအလိၤ ဒ်ပစုထွဲလၢ အကၢ်ကွံာ် ဒီးပလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ

တၢ်သးအုးအစရၠာစးီ

ဖဲ ဟူး (ဂ) ဒီး ဒံဒံ ဘၣ်ပျၢ်က့ၤအဖိထဲတဂၤဧိၤ ဆူမူခိၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ကျဲးစၢးလၢ မ့ၢ်ကဘၣ်ကိးလီၤက့ၤအသး ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်လီၤႉ လၢအဲးကလံးကျိာ်န့ၣ် တၢ်လၢ ပှၤကကိးမိၢ်ပၢ်လၢ အဖိတဂၤဘၣ်သံန့ၢ်အီၤအဂီၢ် တၢ်ကတိၤအလီၤတံၢ် တအိၣ်နီတဖျၢၣ်ဘၣ်ႉ မါတဂၤလၢ အ၀ၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲမုၣ်ကမဲလီၤႉ ၀ၤတဂၤလၢ အမါတအိၣ်လၢၤန့ၣ် မ့ၢ်ခွါကမဲတဂၤလီၤႉ ဖိသၣ်တဂၤလၢ မိၢ်ပၢ်တအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဖိၣ်ဃဲတဂၤလီၤႉ မိၢ်ပၢ်လၢ အဖိသံန့ၢ်အီၤန့ၣ် တၢ်ကပာ်ဖျါအမံၤအဂီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉ
တၢ်ဆံးစၢ်ဆိဖိ‚ ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ သံသတူၢ်ကလာ်‚ တၢ်မၤသံလီၤသး‚ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ‚ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးၣ် ဟုၣ်န့ၢ်ဖိသၣ်တဂၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒီး ဂုာ်န့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢ အအိၣ်မူတ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ပှၤကပာ်ဖျါအတၢ်မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်ဒ်နုၤ န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤအနီၢ်ကစၢ် နၢ်ပၢၢ်တၢ်သးအုးအဒိၣ်အမုၢ် ဒ်န့ၣ်သိးတဖၣ် မ့ၢ်လၢအဖိခွါထဲတဂၤၣ် ကိးထီၣ်အီၤဖဲ ဘူးကသံလၢ သ့ၣ်ဖျၢၣ်ထူၣ်လိၤ ‘‘ပၢ်ဧၢၣ် မ့ၢ်ပၢ် တချုးယ့ၣ့်ှှူးဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢ‚ ဒီးမ့ၢ်ဒံး၀ဲပၢ်ၣ် မ့ၢ်၀ဲပၢ်ၣ် မူ၀ဲတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ဒ်ဖိခွါလၢအဂဲၤထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤအပၢ်အသိး ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအဟဲစိာ်မိၢ်ပၢ်ကိးဂၤအဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ဖိတဂၤ…

ယွၤဒိကနၣ်နၤဧါ

ဖဲယမၤတၢ်လၢၣ်ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဘါထုကဖၣ်လၢ တၢ်ကွဲးလီၤ အီၤလၢစၢၢ်ဘိ လၢစးခိက့အဖီခိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ မုၢ်ဂၢ်တဖၣ် အတၢ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@အဂီၢ်‚ လၢပိာ်ခွါပိာ်မုၣ်ခံဂၤလၢ အအဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်အသးခံဂၤအဂီၢ်ၢ်ယွၤအဂီၢ်န့ၣ် ယဃ့ထုကဖၣ်ယဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ယတနါစိၤဒိးန့ၢ်ဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ် ယတၢ်ထုကဖၣ်အစၢဘၣ်ၣ် အါတက့ၢ် တၢ်တဒုး သ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤလီၤႉ အဃိ ကျဲတအိၣ်၀ဲနီတဘိလၢ ယကမၤကဒါက့ၤ ယွၤအတၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ယအၢၣ်လီၤလၢ ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယွၤကဒိကနၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ် န့ၣ် မ့ၢ်ယတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ မၤကဲထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယတၢ်ထုကဖၣ် အစၢန့ၣ်ဧါလီၤႉ
လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပ၀ဲအါဂၤ ပသံကွၢ် ‘‘မ့ၢ်ယွၤနၢ်ဟူပှၤဧါ’’ လီၤႉ ယသ့ၣ်နီၣ် ထီၣ်က့ၤၢ်ဘၣ် ဖိတဂၤ ဘၣ်ဆၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယဲ တၢ်စံးဆၢဘၣ်ႉ ဒီးတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်၀ဲအါမးလၢ ယပၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤႉ သနာ်က့ အ၀ဲဒၣ်သံ၀ဲၣ် နီတမံၤ ဘၣ်လီၤႉ
နသးနဲလၢ အနံၣ်အကထိမ့ၢ်၀ဲဒၣ် အဆၢကတီၢ်အါမး‚ လၢကစၢ်ယွၤ ကသကူးလီၤအသး ခီဖျိနၢ်ဟူ ဆူအံၣ်စရၠာစး့လးကဒုးကဒ့ၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ် (၂ မိၤ ၂း…

တၢ်အိၣ်ဘှံးအလၢအပှဲၤ

တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လံဂီၤ ၁း၅၅ နၣ်ရၠာစးံၣ်လံႉ တၢ်၀ံဃၢလၢ တၢ်ကတိၤသကိးတၢ် ခီဖျိ တၢ်ကွဲးလံာ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲးအဃိ‚ တၢ်မံတဟဲထီၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ယဆိကတီၢ်တၢ်သးကိၢ်ၢ်ခ@ခ@‚ ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အံၤအလီၢ် ယထံၣ်ဘၣ်ယဲတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ထဲလၢတၢ်လၢယတဘၣ်မၤယဲၣ်လီၤႉ တၢ်သမံသမိးတၢ်ဖးလံာ်လၢ ထဲးဘလဲးအပူၤအံၤၣ်လီၤႉ ဖဲတၢ်အကတီၢ်မ့ၢ်ဟဲလၢ တၢ်ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးဂ့ၤဂ့ၤၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤအပူၤၣ်လီၤႉ လၢလံာ်စီဆှံအသီတက့တူၢ်အပူၤ‚ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟ့ၣ်ထီၣ် ကျဲအသီတမံၤလီၤႉ လၢတၢ်ဆီၣ်သနံးလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢလၢ တၢ်ထုးထီၣ်အီၤတဖၣ်အလီၢ်ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသးဒီး ၀ံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ‚ ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်ႉ ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံး သုလီၤ’’ (မးသဲ ၁၁း၂၈) ႉ တချုးလၢ အတဲဖျါလံာ်စီဆှံအဆၢအံၤ‚ လၢအတိခိၣ်ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤစၢၤလၢ အဒိးန့ၢ်၀ဲလၢ ပၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပလဲၤခီဖျိ၀ဲသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ
လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိ ပတၢ်မံတၢ်ဂဲၤၢ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢအဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ ယဆိကတီၢ်ကွံာ် တၢ်ကွၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်‚ အါလၢ ယတၢ်၀ံတၢ်ယိးလၢအဃၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအခိၣ်သခၢၣ်လၢ အမ့ၢ်တၢ်ကွဲမုာ်လၢ‚ ‘‘ဟဲဆူယအိၣ်ႉႉႉ’’လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်သ့လၢပလိၣ်ဘၣ်

အဲၣ်လဲၣ် အိးထီၣ်၀ဲဒၣ် ပှၤထၢနုာ်လံာ်ပရၠာစးၢအတလါ ဒီးထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ် လံာ်ပရၠာစးၢကဖိလိဖိ တဖျၢၣ် အိၣ်ဃုာ်ဒီးအတံၤသကိးလၢ အဲၣ်ဘၣ်၀ဲအလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးအိၣ်ကွဲးအသးန့ၣ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်စှၤသီန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအိၣ်တစဲး လီၤႉ လၢတၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအပူၤ အိးထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်ဘိၣ်ဒီးထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ် ‘ဖဲ’တပျံၤအိၣ်ဒီး ‘ဖဲ’သၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အလွဲၢ်အိၣ်အါမးလၢ အဘၣ်တၢ်တုၢ်ဃာ်အီၤလၢ ဆှီၣ်လုၣ်ဖိ တဘိန့ၣ်လီၤႉ ‘ဖဲ’ ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢ ခးက့ဖိတဘ့ၣ်လၢ အအိၣ်ဒီး ခီပနံၣ် အလံာ်ကျိၤကူာ်လၢ အစံး၀ဲ ‘‘ဖးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်ခူသူၣ်’’ န့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်တၢ်ဆှၢတၢ်ကစီၣ် တမံၤ ခီဖျိတၢ်ပာ်ဖှိၣ်တၢ်သီၣ်ဖုၣ်ထီဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤအယဲၤဖိတဖၣ် ဒ်သိး ကပာ်ဖျါ လံာ်မိၢ်ပှၢ်အဖျၢၣ်ဒီး နီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢ အ၀ဲမၤနၢ်ပၢၢ် တၢ်ကစီၣ်ခူသူၣ်လၢ ‘ဖဲ’သၣ်ဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါန့ၣ် တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်၀ဲၣ်လီၤႉ
လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ မ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ် တၢ်ကတိၤကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကတိၤဒိ အါမးအံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ စီၤပၤ့ှှလိၤမိၤ လၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤ ဒ်ပှၤကူၣ်သ့ဒိၣ် ကတၢၢ်လၢ အစိၤအဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ်လီၤႉ လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ အဆၢဒိၣ်…

သီၣ်တယုၢ်ဃီဒီးသးစီဆှံ

ယကွၢ်ထီၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်လၢ ယနၢ်ဟူတၢ်သီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်အအိၣ်လီၤႉ ပဲBတီဖိအမဲာ်ထံကလၤ ဖီခိၣ် ဘၣ်အၢဒီးတၢ်တမံၤမံၤအဃိ ယကွၢ်စူၣ် ဆူသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်ဒီး ထံၣ်ဘၣ် ထိၣ်ဖိ တဘ့ၣ် တပျုာ်အဒံးလီၤႉ ယသးဘၣ်ဒိဒီး ယဆၢမၤစၢၤ ထိၣ်ဘၣ်ဒိဖိတဘ့ၣ်အံၤလီၤႉ
ဖဲလံာ်မးသဲအဆၢဒိၣ် (၁၀) န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ပာ်ဖျါထီၣ်အပၢ်အသးအိၣ် ကဟုကယာ်ထိၣ်ဖှံးဖိတဖၣ် ဖဲအ၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်အပျဲၢ်တဖၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အကဟဲ တဖၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံလီၤႉ အ၀ဲဟ့ၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲဆူ အပျဲၢ်တဖၣ်အအိၣ်ဒီး အ၀ဲၣ် ပှၤအါဂၤလၢအိၣ်ဃုာ်ဒီး ပဒိၣ်ပပှၢ်တဖၣ်ၣ် ယ့ၣ့်ှှူးတဲအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်တမံၤ လၢ်လၢ်န့ၣ် သုတပျံၤတၢ်တဂ့ၤႉ မ့ၢ်လၢပၢ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ကဟုကယာ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ် လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးတဲအ၀ဲသ့ၣ်ၣ်ဒီး ပျံၤတၢ်တဂ့ၤၢ် ထိၣ်ဖှံးအါဘ့ၣ်တက့ၢ်လီၤႉ’’
ယကွၢ်စုာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ် ဒီတနံၤညါဒီး ယထံၣ်ဒံးအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်အိၣ်၀ဲအသိး ဒီးလၢဟါလီၤကတီၢ်န့ၣ် ထိၣ်ဖိအံၤ က့ၤ၀ဲလီၤႉ ယထုကဖၣ်လၢ အ၀ဲကမူဒံး၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ယမ့ၢ် ပာ်သးဒီးကဟုကယာ်ထိၣ်ဖိတဖၣ် ထဲအံၤညါန့ၣ် ယွၤမၤ၀ဲ အါန့ၢ်အန့ၣ်သၢၣ်ၣ်တက့ၢ်ႉ

ဖဲအမၤသ့မၤ၀

မိၢ်တဂၤ ပာ်ထီၣ်အကိၣ်အဒၢတဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်ထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ‚ ဒီးဆှၢလီၤ တၢ်အံၤ ဆူ ပှၤတူၢ်လိာ်စ့အအိၣ်လီၤႉ ဒီး နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအကး (ဒ) ဃုာ်ဒီး ထၢၣ်အကလုာ်ကလုာ် တၢ်တ့ၢ်လီၤကိၣ်တဖၣ်လီၤႉ ခိၣ်သူဘိ လီၤတ့ှူလၢ အခိၣ်တိသၣ်လၢ အလီၤဘှံးအဖီခိၣ်လီၤႉ အဖိဆံးတခီ မၤသီၣ်အကလုၢ် ဒ်သိးအမိၢ်ကကွၢ်တၢ်ဆူအအိၣ် ဖဲပှၤဒွးတၢ်အပရၤ တဲဖျါထီၣ် စ့ခဲလၢာ်လီၤလၢ ထဲလဲၣ်ဒီး မိၢ်အံၤအမဲာ်လီၤသပှၢ်လီၤႉ ‘‘အိ‚ ယဆိကမိၣ်လၢ ယကဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤတနီၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ဖိမုၣ်ဆံးဖိအနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးအဂီၢ်လီၤ’’ႉ ပိာ်မုၣ်အံၤ သါသဖှိထီၣ် ဒီးကွၢ်တၢ်ဆူအဖိမုၣ်ဆံးဖိအအိၣ် လၢတၢ်သးအုးအပူၤလီၤႉ
လၢပှၤလၢအဆၢထၢၣ်လၢအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအနၢမုာ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်ကတိၤဆူ နီၢ်မၤရၠာစးံ လၢဘ့ၤသနံ‚ လၢအမ့ၢ် ‘‘ပိာ်မုၣ်အံၤ ဖဲအမၤသ့ ဒီးမၤလံ၀ဲလံႉ ဟဲလူလီၤပာ်သိနၢမူအံၤလၢယနီၢ်ခိ လၢယဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤကွံာ်အဂီၢ်လီၤ’’ (မၢ်ကူး ၁၄း၈) ႉ ဖဲအဖှူအီၤလၢ သိလုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ် တချုးဖဲအတၢ်သံဒီးတၢ်ခူၣ်လီၤၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးဘှီဘၣ်က့ၤ ပှၤလၢအပိာ်အခံတဖၣ်လၢ တၢ်လၢပိာ်မုၣ်အံၤ မၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ…