ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Elisa Morgan

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢ ကစၢ်ယွၤအပူၤ

ကရ့ကၠၢၣ်မဲးခွဲ (Grainger McKoy) မ့ၢ် ပှၤတ့ဆဲးလၤစိးပျၤတၢ်သ့တဂၤ လၢဃုသ့ၣ်ညါထိၣ်တဖၣ် အက့ၢ်ဂီၤဃံလၤ, အတၢ်ဂံၢ်စၢ်, ဒီးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါတဖၣ် ဒီးတ့စိးပျၤထီၣ် ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအက့ၢ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တ့စိးပျၤတၢ်တဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် ‘တၢ်ဟဲက့ၤဂ့ၤ(အိၣ်မုာ်)ထီၣ်က့ၤ’ (Recovery) န့ၣ်လီၤ. အဝဲစိးပျၤထိၣ်ဒ့ၣ်ထံတဘ့ၣ် ယူာ်ထီၣ်ထီအဒံးဆ့ဘျၢဘျၢလၢအထွဲတကပၤ, ဒီးလၢတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီလာ်, တၢ်ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ် “ထိၣ်တဘ့ၣ်အံၤယူၤဝဲအကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လၢအဂံၢ်စၢ်ကတၢၢ်, ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး အကတီၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢ တၢ်ကယူၤဝဲဆူညါအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကရ့ကၠၢၣ် တ့ၢ်နုာ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအဆၢ ၂ ကရံၣ် ၁၂:၉ လၢအမ့ၢ်, “ယဘျုးယဖှိၣ်အါလံလၢနဂီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယစိကမီၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် လၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဆူကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဒီး အနီၢ်ကစၢ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် လုၢ်ဘၢအီၤအကတီၢ်, စီၤပီလူးဃ့ကညး ကစၢ်ယွၤလၢကထုးကွံာ် “တၤဆှုၣ်အိၣ်လၢယဖံးယညၣ်အကျါ” တၢ်လၢ အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် စီၤပီလူး ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီး နီၢ်ခိအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ်…

တၢ်ပျဲလၢ ကအိၣ်ဘှံးအဂီၢ်

ယတံၤသကိးမုၣ် စူစံၢ်(Soozi)ဒီးယၤ ပဆ့ၣ်နီၤလၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ လၢၢ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်အလိၤ, ဒီးကွၢ်ကီ ပီၣ်လဲၣ်ထံသဘှဲ ပြိထီၣ်, ကွီၤထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စူစံၢ် ကွၢ်ဝဲ လပီတဖျၢၣ် ဝံၤတဖျၢၣ် ဟဲနုာ်လီၤဒိတီၢ် လၢၢ်တဖၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ် “ယအဲၣ်ဘၣ် ပီၣ်လဲၣ်ဖးဒိၣ်လီၤ” အဝဲဟဲသုးအသးတဘိယူၢ်ဃီအဃိ တလိၣ်ယသုးယသးဘၣ်”.

ပဝဲတနီၤ ပသးကလၢၢ်ဘၣ် ဒ်သိး ပလိၣ်ဘၣ် “တၢ်ပျဲ” လၢပဆိကတီၢ်တစိၢ် ဒီးအိၣ်ဘှံးလၢ ပတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်မးလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ် တၢ်လၢပယွၤလၢအဂ့ၤတဂၤ ဟ့ၣ်လၢ်ပှၤန့ၣ်လီၤ. ဃုနံၤဃုသီ, ယွၤဒုးတရံးဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးတ့လီၤတၢ်ကပီၤ, ခိ, တၢ်မဲတၢ်မါ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်, ဒီးပှၤကညီန့ၣ်လီၤ. အန့ၣ်ဝံၤဒီး လၢမုၢ်နွံနံၤ တနံၤန့ၣ်, ယွၤအိၣ်ဘှံးဝဲလီၤ (၁ မိၤ ၁:၃၁-၂:၂). လၢတၢ်မၤလိာ်အထံၣ်တဆံအပူၤ, ယွၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤ လၢအမၤလၤကပီၤအီၤအဂီၢ် ( ၂ မိၤ ၂၀:၃-၁၇), ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤလိာ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ် မုၣ်အိၣ်ဘှံးအနံၤ ဒ်မုၢ်နံၤလၢတၢ်အိၣ်ဘှံးအဂီၢ်အသိး (:၈-၁၁)န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်စီဆှံအသီတကတြူၢ်အပူၤ, ပထံၣ်ဘၣ်…

ဆ့ကၤလၢၤလွဲၢ်ဂီၤစၢ်

ဖဲဘရဲဒၢ်(Brenda)ဟးထီၣ်လၢ ကျးဖးဒိၣ်အပဲတြီဒီး အမဲာ်ဘျးဘၣ်တၢ်အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိတခါ လၢယွၤခၣ်စိးတၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲတရံးဒီးဆၢထၢၣ်ကွၢ်ဝဲလၢ တၢ်သးစၢၢ်ဆၢစဲဘူးဒီးဆ့ကၤလၢၤ လၢတၢ်မၤအီၤလၢလုၣ်ဒီးအလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိန့ၣ်လီၤ. “အိ, ဟိလ့ၣ် ကအဲၣ်အီၤဒိၣ်မးလီၤ.” အတံၤသကိးလၢ မၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ် မ့ၢ် မိၢ်လၢအဝၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်တဂၤ အဝဲတပှ့ၤကူကၤတၢ် ဒ်သိးအံၤဘၣ်ဒီး ဘရဲဒၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အသကိးမုၣ် ကလိၣ်ဘၣ် ဆ့ကၤလၢၤအံၤဒိၣ်မးလီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤထီၣ် ဘရဲဒၢ်နံၤကမှံထီၣ်ဒီး ထုးထီၣ်အတိၢ်ထၢၣ်လီၤ. ပှ့ၤဝဲဝံၤဆှၢလီၤဝဲဆူ အတံၤသကိးအဟံၣ် ဒီးတပာ်ဖျါထီၣ် အဝဲအမံၤဘၣ်. ကွဲးဝဲလံာ်က့ဖိ, “နဘၣ်တၢ်အဲၣ်နၤ ဒိၣ်မးလီၤ”. လၢတၢ်သးခုအပူၤ ဘရဲဒၢ်စံၣ်ထီၣ်ဟးထီၣ်ဖှံဖှံဖိဆူ အသိလ့ၣ်အအိၣ်လီၤ.

တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တမံၤ လၢပပလၢၢ်ဘၣ် ဖဲပဟ့ၣ်တၢ်ဖဲယွၤသဆၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပကဟ့ၣ်တၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ် ၉:၇ အပူၤ စီၤပီလူးသိၣ်လိနဲၣ်လိ ပှၤကရံၣ်သူးတဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ်စံးဝဲ “ပှၤတဂၤဒီးတဂၤ ဒ်အတိာ်ဝဲလၢအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်သးအုးဒီးတၢ်မၢဆူၣ်ဘၣ်ဒီး မ်အဟ့ၣ်တၢ်ကိးဂၤဒဲးတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤဘၣ် အသးလၢ ပှၤလၢအဟ့ၣ် ညီတၢ်လီၤ”. အဆၢဖိ ၆ အပူၤ အဝဲကွဲးဖျါထီၣ် “ပှၤလၢအဖှံတၢ်အါန့ၣ်…

တၢ်အီၣ်ညီ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ

မၢ်ရံယၤ(Maria)စိာ်ဝဲအမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်, တၢ်အီၣ်ညီဆူ စီၢ်နီၤခိၣ်လၢအိၣ်ကလီတဖျၢၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအအီၣ် ကိၣ်ဘၢကၢၢ် (burger)အခါ အမဲာ်ချံလဲၤတုၤဆူ ပှၤသးစၢ်တဂၤ, လၢအအိၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလၢ စီၢ်နီၤခိၣ်တဘျုးဖျၢၣ်အယံၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤအံၤ အကူအသိးတဖၣ် ဘၣ်အၢဒီးကပံာ်, အခိၣ်ဆူၣ်လီၤစဲၤအသး, ဒီးအဝဲအစု ဖီၣ်ဃာ် စးခိလီခီတဖျၢၣ်လၢ တၢ်တအိၣ်နီတမံၤလၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢ ပှၤတဂၤအံၤ တၢ်သၣ်ဝံၤအသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲမၤစၢၤအီၤ ကသ့ဒ်လဲၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ ကျိၣ်စ့န့ၣ် တမ့ၢ်ကကြၢးဘၣ်. မ့ၢ်ပှ့ၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်ဒီးဟ့ၣ်အီၤန့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်လီၤမဲာ်ဆှးလၢအဂီၢ်ဧါ.

ဖဲန့ၣ်အခါ မၢ်ရံယၤ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် နီၢ်ရူၤသးအပူ, ဖဲပှၤကဲဒိၣ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ်ကစၢ် စီၤဘိၤဧး ကွဲမုာ်ဝဲ မုၢ်ကမဲလၢအဖှီၣ် လၢအဟဲက့ၤနုာ်လီၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ ကီၢ်အဂၤ ဒ်သိးအကဟဲထၢဖှိၣ် ဘုစဲၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် လၢအစံာ်လီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ရူၤသး ၂:၁၅,၁၆ အပူၤ, အဝဲမၤလိာ်ပာ် အပှၤတဖၣ် ဒ်အံၤ, “ပျဲအကထၢထီၣ်တၢ်လီၤတဲာ်လၢဘုကဒိၣ် အကျါန့ၣ်ဒၣ်လဲာ်, ဒီးဒုၣ်ဒွဲၣ်အီၤတဂ့ၤ. ဒီးမၤပြံပြါ ဘုအစဲၤတနီၤနီၤလၢအဂီၢ်, ဒီးပာ်လီၤတဲာ် ဒ်သိးအကထၢထီၣ်ဝဲ, ဒီးတြီအီၤတဂ့ၤ”. လုၢ်လၢ်ထူသနူၤအိၣ်ဝဲလၢပိာ်မုၣ်တဖၣ် ဘၣ်သန့ၤအသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ လၢအတၢ်ဘၣ်ထွဲ ဒီးပိာ်ခွါတဖၣ်အလိၤ,…

တၢ်အပူၤလၢတၢ်ဒူၣ်လိၤ

တၢ်တမံၤမံၤ အီၣ်ယဖီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤကွံာ်အနံၤအခါ, ဖီတဖၣ် ကတြီဂ့ၤမး ယူာ်ထီၣ် အခိၣ်ဆူထးလီၤ. ခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်ဖီအမုၢ်လၢအခိၣ်တအိၣ်လံလီၤ. ယစီၤဟးတရံးကွၢ် ယကရၢၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကဝီၤကနူၤချၢ ဒီးထံၣ်တၢ်အပူၤလၢ အတြီၢ်ပဒဲတဒုလၢ ယသ့ၣ်ဘၣ်ကရၢၢ်လိၤလီၤ. ပဒဲဖိတဖၣ် လီၤအဲၣ်ဒိၣ်မး, ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အမၤကီမၤခဲတၢ်တဖၣ် ဒီးဟးဂီၤဖီတဖၣ်ဒီကရၢၢ်လၢမံးနံးအတီၢ်ပူၤလီၤ.

ယဆိကမိၣ်ထံကွၢ်, မ့ၢ်ပှၤဟုၣ်နုာ်လီၤတၢ်လၢ အမၤဟးဂီၤကွံာ် ယွၤအက့ၢ်ဂီၤလၢ ဘိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူပူၤ ကအိၣ်ဧါ. ကတိၤဒိ ၂၅:၂၈ စံးဝဲ “ပှၤလၢ အတပၢဘၣ်အသးဒၣ်ဝဲန့ၣ်, မၤသးဒ်ဝ့ၢ်လၢအလီၤပှီၢ်ဝဲ, အခိၣ်ဒူတအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ”. လၢပျၢၤမုၢ်နံၤမုၢ်သီအခါ, ဝ့ၢ်အတၢ်ဒူၣ်န့ၣ် ဒီသဒၢန့ၢ်တၢ်လၢ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဟဲဂုာ်နုာ်ဆူၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အပူၤဆံးကိာ်ဖိလၢ တၢ်ဒူၣ်လိၤဒၣ်လဲာ်, အခီပညီထီၣ်လၢ ဝ့ၢ်ဒီဝ့ၢ်အိၣ်အိးထီၣ်ပာ်သး လၢတၢ်ကဟဲဒုးအီၤအဂီၢ်လီၤ.

လံာ်တၢ်ကတိၤဒိအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ပၢၤပသးလီၤ “နထံၣ်န့ၢ်ကနဲစီစ့ၢ်ကီးဧါ. အီၣ်ဖဲအကြၢးတက့ၢ်” ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ကွဲးဝဲ ဒ်န့ၣ်လီၤ(၂၅:၁၆). တၢ်ကီၤသူၣ်ပၢၤသးမ့ၢ် သးအတၤသၣ်တဖျၢၣ်လၢ အအိၣ်ခိးပၢၤဃာ်ပှၤ, လၢအဒီဒၣ်န့ၢ် ပှၤလၢ မ်ပသုတသးစူၤတဂ့ၤ, တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ခၣ်, တၢ်သးကွံတၢ်ဒီး တၢ်ဖိဃၢ်လၢ အမၤဟးဂီၤတၢ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်, လၢအဆွံနုာ်ဆူၣ်အသးဒီး…

ညၣ်ထူဖိတဘ့ၣ်

လဲးစံၣ်စကီး(Lacey Scott)အိၣ်ဝဲလၢ အလီၢ်ကဝီၤကျးတဖၣ်လၢ အဆါ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢၦၤဘုၣ်လၢဟံၣ်, ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ ညၣ်ဖိတဘ့ၣ်လၢ အသးတဖှံလၢအအိၣ်လၢ ထံဒၢအကနူၤန့ၣ်လီၤ. ညၣ်ဖိအံၤ အသဒံၣ်အလွဲၢ်ဆီတလဲသးဆူ တၢ်အလွဲၢ်အသူဒီး အဖံးဘၣ်ဒိဆါလၢ အဖျါထီၣ်လၢ အက့ၢ်အဂီၤအလိၤလီၤ. လဲးစံၣ် မၤပူၤဖျဲးညၣ်ဖိလၢ အသးအိၣ်အနံၣ်တဆံ, ယုၢ်န့ၢ်ဝဲအမံၤလၢ “လၢ်အၢ”( Monstro) လၢညၣ်တီသွ့ လၢတၢ်တဲမုၥ်နၤ “ပံၣ်နိၣ်ခၠံၣ်ယိၣ်” (Pinocchio)အပူၤ ဒီးတ့ၢ်နုၥ်အီၤဆူ “တၢ်ဆါဟံၣ်”( hospital) အထံဒၢတဖျၢၣ်အပူၤ, ဒီးဆီတလဲန့ၢ်အီၤ ထံအသီကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ကယီကယီ, လၢ်အၢဖိ ဟဲဂ့ၤထီၣ်, စးထီၣ်လိၥ်ကွဲၦီၢ်ထံဒီးအမိၢ်ၦၢ် ဟဲဒိၣ်ထီၣ်လီၤ. အဝဲအသဒံၣ်လၢအသူဆီတလဲသးဆူ ထူဘီအလွဲၢ်လီၤ. ခီဖျိလဲးစံၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးအဃိ, “လၢ်အၢ”ဖိကဲထီၣ် ကဒီးညၣ်ဖိလၢ အလီၤအဲၣ်တဘ့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံၥ်လူၤကၣ်အဆၢဒိၣ် ၁၀ အပူၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဲဖျါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တမံၤလၢ ၦၤလဲၤတၢ်တဂၤလၢ အဘၣ်တၢ်ဒိအီၤတီၢ်အီၤ ဟံးန့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအီၤ လၢတမျၥ် ဒီးပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်အီၤ ဘူးကသံဘၣ်အသးလီၤ. ၦၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤယ ၦၤလ့ၤဝံဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ လဲၤသဒၣ်ကွံၥ်အီၤ ဒီးတပၥ်သ့ၣ်ညါအသးလၢ ၦၤအံၤ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်နးနးကျံၤကျံၤ…

တၢ်အီၣ်လၢအစံး “ယအဲၣ်နၤ”

ယလဲၤဒူၣ်ဖိထၢဖိတဒူၣ် အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢတၢ်ပၥ်ဖှိၣ် ထံၣ်လိၥ်သးတခါ ဖဲဟံၣ်ကစၢ်ပၥ်ဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်ဘၣ်ဃး “တၢ်လၢအဘၣ်ပသးတဖၣ်” ဆူတၢ်ကယၢကယဲ, တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်ဒီး လၢအကျါတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်အီၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ နံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢကစၢ်ပိၥ်မုၣ်ဖိန့ၣ် ဘၣ်အသးလၢ ကျီၣ်ညၣ်ဒီး တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်ခွ့ၣ်ခွၣ်အဃိ – ဒီးခၠီးကလဲး ရဲး(စ)ဘဲၢ်ရံၣ်ကိၣ် (chocolate raspberry Bundt cake)အဃိ, ဟံၣ်ကစၢ်ကၣ်ကျီၢ်ညၣ်, မၤတၢ်ဒိးစံၢ်ဃါ ဒီးမၤလိၥ် ကိၣ်ခၠီးကလဲးလၢကျးလီၤ. တၢ်အီၣ်တဖၣ်စံး “ယအဲၣ်နၤ”လီၤ.

လံၥ်စီဆှံအပူၤ, လံၥ်တၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အီၣ်စီၢ်နီၤခိၣ်, တၢ်အီၣ်အမူး, ဒီးမူးပွဲတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်နီၢ်ခိအတၢ်ဟူးဂဲၤဘၣ်ဃး တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ပၥ်ဖျါ ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤလီၤ. တၢ်အီၣ်အမူးတဖၣ် မ့ၢ်ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်လုၢ်တၢ်ပၥ်ကျိၤကျဲတမံၤ စ့ၢ်ကီး (ကွၢ် ၄ မိၤ ၂၈:၁၁-၃၁), ဃုၥ်ဒီးဘူၣ်လဲၤကပၥ်, နွံတဖၣ်အတၢ်အီၣ်မူးဒီး လါထီၣ်သီအမူးလၢ ၦၤမၤကိးအလါဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၅ အပူၤ ကစၢ်ယွၤကတဲၥ်ကတီၤ စီၢ်နီၤခိၣ်တဖျၢၣ်ဒီး တၢ်အီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် ဒီးထံအီ ပုၥ်ထီၣ်ယွၤလီၤ ဒီးတၢ်သးကညီၤတၢ်အဲၣ်တဖၣ်လီၤ. တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်မၤတၢ်အီၣ် ဒီးစပံးထံအဒိၣ်ကတၢၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်ပၥ်ဖျါန့ၣ်…

အသၣ်ဂ့ၤအဃိဆါဘၣ်အမုၢ်

ပိၥ်မုၣ်တဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်ဘုၣ်သ့ၣ်ဖိဝၣ်ဖိအလီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ကတဲၥ်ကတီၤအသး လၢအကဆါဘီနီၢ်ဆၢ အမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ကွၢ်ကျိၤကျဲအကလုၥ်ကလုၥ်လီၤ. မ့ၢ်အကဘၣ်ရဲၣ်လီၤဃၥ် တၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်, အိၣ်ဒီးအလၣ်အါအါ လၢ တၢ်ကံးညၥ်ထၢၣ်သွ့တဖၣ်အပူၤ ဒီးဒုးနဲၣ်ဃၥ်ဃံဃံလၤလၤဖိဧါ. မ့ၢ်အကြၢး မၤအိၣ်ထီၣ် လံၥ်နဲၣ်ရိလၢအလွဲၢ်အကလုၥ်ကလုၥ်, အိၣ်ဒီးဘီနီၢ်ဆၢအမုၢ်တဖၣ်အတၢ်ဂီၤ လၢ အဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်အကတီၢ်လီၤဆီ တဖၣ်အပူၤဧါ. လၢခံကတၢၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါ ထီၣ်ဝဲ တၢ်လၢအထုးန့ၢ်ၦၤသးလၢ အကပှ့ၤဘီနီၢ်ဆၢသၣ်တမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၤသၣ်လၢအသၣ်ထီၣ်ဝဲ, လၢအနၢမူဆၢ, လၢအလွဲၢ်ဂီၤဘီကပြုၢ်, အိၣ်ဒီးအဖံးလၢ အအိၣ်ဘၢအသးဒီးအဆူၣ်ဖုၣ်ကပုၥ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ကဆါဘၣ် ဘီနီၢ်ဆၢတထူၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် နကဘၣ်ဘ့န့ၢ် အသၣ်မံတဖျၢၣ်, ကူးအီၤတုၤအထံယွၤလီၤလၢနစု ဒီးဟ့ၣ်ဃီၤနဲတၤသၣ်အပျ့တကဘျံး ဆူၦၤပှ့ၤတၢ်ဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤအဝဲသ့ၣ်အီၣ်ကွၢ်တၤသၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် ကအဲၣ်ဒိးတၢ်အမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ယွၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢသးအတၤသၣ်အဘိၣ်, တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသးခု, တၢ်ဃူတၢ်ဖိး, တၢ်ဝံသးစူၤ, တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, တၢ်မၤဂ့ၤတၢ်, တၢ်စူၢ်တၢ်နၥ်, တၢ်ဆီၣ်လီၤပသး, တၢ်ကီၤသူၣ်ကီၤသး(ကလၤ ၅:၂၂-၂၃), လၢအအိၣ် လၢၦၤပိၥ်အခံတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲၦၤစူၢ်က့ၤနၥ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါ…

ပ@ၤတဃံးလၢ တၢ်ထုကဖၣ်အပူၤ

ဖဲယပုၢ်ဆံးဖိ ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွဲးကါအခါ ယသးကိၢ်ယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယမိၢ်စံး၀ဲလၢ ‘‘ပ@ၤတဃံး’’ အံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတခါလၢ အဟဲပာ်လၢ အ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်မၤစၢၤအီၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဒီးအ၀ဲကအီၣ်တၢ်ဒီး ကကတိၤတၢ်အဂီၢ် တၢ်တံာ်တာ် အိၣ်၀ဲလီၤႉ မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ‘‘ပ@ၤတဃံး’’ တၢ်ကတိၤအံၤ ပသူအီၤလၢပှၤလၢ ကတိၤတၢ် တသ့ (မ့) ပှၤလၢအမဲာ်ဆှးဒိၣ်မးလၢ ကကတိၤတၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တဘျီတခီၣ် ပပ@ၤတဃံးလၢ တၢ်ထုကဖၣ်အပူၤသ့၀ဲၣ်လီၤႉ ပပ@ၤတဃံး၀ဲလၢ ဘၣ်ဃးနီၢ်သးအလံာ်ကျိၤတဖၣ် တလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ပခးထီၣ်ပသးအပျၢ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးပဆၢသ့ၣ်ညါလၢ မ့ၢ်အတုၤဆူ ယွၤအနၢ်ဧါန့ၣ်လီၤႉ ပတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် က့ၣ်ကျူအသးန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်ပရၠာစးၢဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢရၠာစးိမ့ၤလၢ နံၣ်ကယၤခံဆံတၢအပူၤန့ၣ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်လၢပကဘၣ်မၤ ဖဲပဂဲၤပျုၢ်ဂဲၤဆှးလၢ ပကသ့ၣ်ညါလၢ ပကဘါထုကဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အ၀ဲကွဲမုၢ်ပှၤလၢ ပကဃုထံၣ်န့ၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢသးစီဆှံ ကစၢ်အိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးၣ်မၤစၢၤ ပဂံၢ်စၢ်ပဘါစၢ်တဖၣ်လီၤႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ တၢ်လၢ ပဂ့ၤဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ်သးန့ၣ် အကစၢ်ဒၣ်၀ဲၢ်ပဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါလၢ ပစံးဘၣ်တဲဘၣ်တသ့ဘၣ်လီၤ’’ (ရၠာစးိမ့ၤ ၈း၂၆)…

မဲာ်ထံတဖၣ်လၢအလီၤလၢအတမ့ၢ်တၢ်သးအုး

ခါရၠာစးဲဃ့ကညးတၢ်လၢၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ၤ သံ၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ဖဲပိာ်ခွါတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ မၤန့ၢ်တၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနွံကတၢၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ် ကလဲၤဟးကသုၣ်လၢတၢ်လီၢ်တဘူးတယံၤ ဒ်သိးကမၤမုာ်အ၀ဲသ့ၣ်အသး ဒီးဟ့ၣ်အီၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးတစိၢ်တလီၢ်‚ ခါရၠာစးဲ စံးဘျုးတၢ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိၣ်လီၤႉ
ဘၣ်မနုၤလၢ ပ၀ဲအါဒံအါဂၤ ပဃ့ကညးတၢ်ဒီး မဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်လဲၣ်ႉ စီၤ့ှှံမိၣ်ၣ်လီၤႉ ဖဲကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးသန့ၤလီၤသးလၢအအီၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်‚ ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအမူ တၢ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်ဒဲးဘးတဂၤ ဟဲစိာ်ထံနၢမူပလီလၢၢ်၀ါတဖျၢၣ်လီၤႉ ‘‘ႉႉႉ ဒီးဆၢထၢၣ် လၢအချၢဘူးဒီး အခီၣ်ဒီးဟီၣ်၀ဲ ဒီးသ့ကွာ်အခီၣ်လၢမဲာ်ထံ ဒီး့သူာ်ကွံာ်၀ဲလၢအခိၣ်သူ ဒီးနၢမူအခီၣ်ဒီးဖှူ၀ဲ‚ လၢတၢ်နၢမူလီၤ’’ (လူၤ ၇း၃၈) ႉ လၢမဲာ်ထံလၢ အဟဲလီၤလၢ တမ့ၢ် တၢ်သးအုး‚ ပိာ်မုၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလၢ တၢ်သဘ@၀ံၤၣ်လီၤႉ အ၀ဲအသးပူၤ ယွၤလီၤ၀ဲဒီး တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူးအဂီၢ်ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မၤဆၢက့ၤတၢ်အံၤဒ်လဲၣ်ႉ အ၀ဲပ့တၢၤဂံၢ်အသဟီၣ်လၢ အပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒီး ကိးသBတီထီၣ် ‘တၢ်ပျၢ်တၢ်ဒဲးဘး’ လၢပိာ်မုၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ (း၄၄-၄၈) ႉ
ပပၢဃးပသးဒီး ပမဲာ်ထံလီၤြပံာ်ြပံာ်ြပးြပးလၢ တၢ်စံးဘျုးၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚…