ကရ့ကၠၢၣ်မဲးခွဲ (Grainger McKoy) မ့ၢ် ပှၤတ့ဆဲးလၤစိးပျၤတၢ်သ့တဂၤ လၢဃုသ့ၣ်ညါထိၣ်တဖၣ် အက့ၢ်ဂီၤဃံလၤ, အတၢ်ဂံၢ်စၢ်, ဒီးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါတဖၣ် ဒီးတ့စိးပျၤထီၣ် ထိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအက့ၢ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တ့စိးပျၤတၢ်တဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် ‘တၢ်ဟဲက့ၤဂ့ၤ(အိၣ်မုာ်)ထီၣ်က့ၤ’ (Recovery) န့ၣ်လီၤ. အဝဲစိးပျၤထိၣ်ဒ့ၣ်ထံတဘ့ၣ် ယူာ်ထီၣ်ထီအဒံးဆ့ဘျၢဘျၢလၢအထွဲတကပၤ, ဒီးလၢတၢ်ဂီၤစိးပျၤအဖီလာ်, တၢ်ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ် “ထိၣ်တဘ့ၣ်အံၤယူၤဝဲအကတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အကတီၢ်လၢအဂံၢ်စၢ်ကတၢၢ်, ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး အကတီၢ်လၢ တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဂံၢ်ဘါလၢ တၢ်ကယူၤဝဲဆူညါအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကရ့ကၠၢၣ် တ့ၢ်နုာ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအဆၢ ၂ ကရံၣ် ၁၂:၉ လၢအမ့ၢ်, “ယဘျုးယဖှိၣ်အါလံလၢနဂီၢ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤယစိကမီၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် လၢတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဆူကရံၣ်သူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဒီး အနီၢ်ကစၢ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် လုၢ်ဘၢအီၤအကတီၢ်, စီၤပီလူးဃ့ကညး ကစၢ်ယွၤလၢကထုးကွံာ် “တၤဆှုၣ်အိၣ်လၢယဖံးယညၣ်အကျါ” တၢ်လၢ အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် စီၤပီလူး ကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဝဲဒီး နီၢ်ခိအတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအီၤလၢနီၢ်သးတကပၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲက့ၤသစ့ၤမနၤ တၤသၣ်လီၢ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်လၢ လူၤကၣ် ၂၂:၃၉-၄၄ အပူၤ တချုးလၢ အဘၣ်တၢ်ပျၤထီအီၤအနၤ ဖဲက့ၤသစ့ၤမနၤ တၤသၣ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဝံၤတဘျီ စီၤပီလူးဃ့ကညးကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကထုးကွံာ် အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ် ၁၂ :၁၀ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ် သးမုၢ်စီဆှံ စံးဆၢ, မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤအီၤလၢ အဝဲကဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤအဂံၢ်အဘါ လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, စီၤပီလူး မၤလိန့ၢ်ဝဲ “တုၤယဂံၢ်စၢ်ယဘါစၢ် ဒီးယအိၣ်ဒီးယစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

“အိ, လၢပသးသမူအပူၤ တၤဆှုၣ်တၤမဲလၢ ပလဲၤခီဖျိဘၣ်အီၤန့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်ထိၣ်တဘ့ၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အဂံၢ်အဘါ, လၢကယူၤဝဲဆူညါအဂီၢ်အသိး, တၢ်လၢ ပကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အဂီၢ် ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအဂံၢ်အဘါအပူၤ, ပကဃုထံၣ်န့ၢ် ပတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢပကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.”