ပှၤတဂၤအံၤမၤဝံၤ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကလုာ်ကလုာ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲတမံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကိးဂၤထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အမူဒါအါတက့ၢ်န့ၣ် မၤလၢပှဲၤဝဲ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်အဃိ, အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအမ့ၢ် တၢ်သးပှံၢ်ထီၣ်ညီအဂ့ၢ်အံၤ တဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစ့ၢ်ကီး တဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်ဂ့ၢ်အံၤနီၢ်နီၢ်နီတစုဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢနံၣ်တဖၣ်အပူၤ ပှၤအါဂၤ ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး လၢနီၢ်ခိ,ဃုာ်ဒီး နီၢ်သးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အစၢလၢအလီၢ်သးအုးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်အိၣ်အါထီၣ်လၢ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢခရံာ်အပူၤ တဂၤအံၤအဂီၢ်သ့ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, အကတၢၢ်န့ၣ်, အတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဟးဂီၤလီၤမၢ် ကွံာ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၤယတၢ်ဆိကမိၣ်အိၣ်ထီၣ် တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်, ယမ့ၢ်ဃုထၢကျဲ လၢတၢ်အဲၣ် တၢ်ကွံအပူၤ ယမ့ၢ်လဲၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အီၤန့ၣ်ဒီး တၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်အဂ့ၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ် ၁ မိၤရှ့ ၄ အပူၤ ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် က့ၢ်ဂီၤဒိအလၢအပှဲၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လဲၤကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ပှၤလၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးတဂၤ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်အခီပညီမနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤကၤယံၣ် အသးထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤသူၣ်တၢ်ဖျးတၢ်ဖိတဂၤအဃိ, အဆၢဖိ ၃ ပာ်ဖျါဝဲ “ဟဲစိာ် တၢ်မၤဘူၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အတၤသၣ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်လၢအဝဲဟဲစိာ်မၤဘူၣ်ယွၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် ဆှဲဆှဲဖိန့ၣ်လီၤ. စီၤကၤယံၣ် ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢယွၤတတူၢ်လိာ်အဃိ အဆၢဖိ ၅ ပာ်ဖျါဝဲ “အသးထီၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်,ဒီးအမဲာ်လီၤသပှၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဆၢဖိ ၆ န့ၣ် ကစၢ်ယွၤလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးစီၤကၤယံၣ်မဲာ်သကိးမဲာ်, စံးဘၣ်အီၤ “ဘၣ်မနုနသးထီၣ်လဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယွၤစံးဘၣ် စီၤကၤယံၣ်လၢ ကဟးဆှဲး တၢ်ဒဲးဘး, ဒီးကလူၤပိာ် ကျဲလၢအဂ့ၤ, ဒီးတီဝဲလိၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤသးအုးန့ၣ်, အဆၢဖိ ၈ ပာ်ဖျါထီၣ် စီၤကၤယံၣ် လဲၤကပာ်ဝဲကစၢ်ယွၤအကလုၢ်, ဒီးမၤဝဲတၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးတမံၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် ကစူးကွံာ်ညိကွံာ် လုၢ်လၢ်လၢအမၤတၢ်ဒဲးဘးအဂီၢ် ပမၤဆူၣ်မၤကိၢ်တသ့ ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ, ပမ့ၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးမဲာ်သကိးမဲာ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. “ပစံးကတိၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ” သ့ဝဲအဃိ, အ့ ၄:၁၅ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ပဝဲကိးဂၤ “ပကဒိၣ်ထီၣ် အါထီၣ်…(လၢ)ခရံာ်အပူၤ” န့ၣ်လီၤ. ဒီးဒ်ကစၢ်ယွၤတ့လီၤပှၤန့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီးနၢ်ဖိလၢ ကဒိကနၣ်တၢ်အဂီၢ် အဃိ, ပဒိးန့ၢ် တၢ်ကတိၤ အမ့ၢ်အတီအဆူၣ်တဖၣ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအအိၣ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.