ခရံာ်ဖိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တမ့ၢ်ယဂီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်လီၤကၢၣ်လီၤကျုတမံၤန့ၣ်လီၤ. ယပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ဒီးဟံးဃာ်တၢ်တမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်လၢယကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. သးစၢ်မုၣ်ဖိတဂၤ စံးကတိၤဒုးသ့ၣ်ညါယၤဒ်သိးအံၤ န့ၣ်လီၤ. ယသးအုးယဲဒၣ်လၢ သးစၢ်မုၣ်အံၤတမၤလိန့ၢ် တၢ်သးခုသးမုာ်, ဒီးတၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် အိၣ်ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်ပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ – တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတဒံးသိးလိာ်သးဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ ယနီၤဟ့ၣ်အီၤ ကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤစံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝး အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဟဲခီဖျိလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါ, တၢ်လဲၤတၢ်ဒီး ယွၤအဖိခွါကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် ထဲလၢထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤတဖၣ်ဧိၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢ အလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်အ့းဖ့းစူး ၁ အပူၤ, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်စှၤဘီ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး အစိကမီၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပတၢ်အိၣ်မူလၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃ အပူၤ စံးဝဲ ကစၢ်ယွၤ “ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤလၢကယဲၢ်သးအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢမူခိၣ်တဖၣ်,” ဒီးအဆၢဖိ ၄ န့ၣ် “ဒ်သိးပကစီဆှံ, ဒီးတသံၣ်သူမီၢ်ကျာ်ဘၣ်လၢ ယွၤအမဲာ်ညါ,” ဒီးအဆၢဖိ ၅ န့ၣ် “အဝဲဒၣ်ပာ်ပှၤလၢဖိအလီၢ်လၢခရံာ် အဃိ ဒ်စီၤလိၣ်စီၤပၤအဒူၣ်ဖိထၢဖိ,” ဒီးအဆၢဖိ (၇-၈) န့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲ “လၢအဝဲဒၣ်အပူၤ, ပအိၣ်ဒီးတၢ်ပှ့ၤက့ၤ ပှၤလၢအသွံၣ်, တၢ်ပျၢ်ပတၢ်ကမၣ်, ဒ်အဘျုးထူးအဖှိၣ်တီၤအသိး” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ န့ၣ်စံးဝဲ “ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ အသးဒၣ်ဝဲ အတၢ်ခူသူၣ်ဒ်တၢ်ဘၣ်အသး လၢအတိာ်ပာ်လၢအပူၤဒၣ်ဝဲအသိး,” ဒီးအဆၢဖိ ၁၂ န့ၣ် ဒ်သိးပကကဲထီၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်အသီ လၢ “တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ အလၤကပီၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲ “သုဘၣ်တၢ်ဃံၤဃာ်သုလၢသးစီဆှံ” ဒ်သိး ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ, ဒီးနဲၣ်ဆှၢပှၤအဂီၢ်, ဒီးအဆၢဖိ ၁၄ အပူၤစံးဘၣ်ပှၤ “အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကီၤ” လၢ တၢ်ကအိၣ်ဆိးဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါ လီၤထူလီၤယိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟဲနုာ်လီၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်ဒီး, ခီဖျိလၢ ပသ့ၣ်ညါအါထီၣ်အီၤ, ဒီးပိာ်အခံ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ နီၢ်နီၢ်အဂီၢ် ခဲကနံၣ်အံၤ ဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်အီၤ ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ်တက့ၢ်.