လၢပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကတီၢ်, တၢ်အုၣ်သး မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဆၢကတီၢ် ဆူပှၤဟဲထီၣ်ဘါယွၤ တဖၣ်နီၤဟ့ၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. အါထ့ၣ်(Auntie)- မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤပှၤသ့ၣ်ညါအီၤလၢ ဖံဝါ လဲန်ဖီးဒ် (Sister Langford) န့ၣ် လၢအတၢ်အုၣ်သးတဖၣ်အကျါ အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤအါမးန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢအနီၤဟ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆီတလဲသးအဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး အဝဲကဟံးန့ၢ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအဆၢကတီၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါဆိပာ်လံန့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ လၢအဆီတလဲအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤလၢအသးပူၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်လူလီၤဂၢ်လီၤအထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး လၢပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၆ အသးပူၤန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ယွၤ, ဒီးဖဲအုၣ်အသး ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤ မၤတ့ၢ်တၢ်လၢအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ဖျါလၢ အဆၢဖိ ၅ အပူၤ “ဟဲ, ကွၢ် ယွၤအမၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. အမၤတၢ်အိၣ်ဝဲဒီး တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအလီၢ် လၢပှၤကညီဖိအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤပူၤဖျဲး လၢအလီၤလိာ်လီၤလးတဖၣ်. အဆၢဖိ ၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ယွၤကွၢ်ထွဲပၢၤဃာ်တၢ်ဒီး, အဆၢဖိ ၁၀-၁၂ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ခီဖျိလၢ ကစၢ်ယွၤ မၤကွၢ်တၢ်, ဒီးသိၣ်ဃီၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ် ဒ်သိးကနဲၣ်ဆှဲပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ဆူတၢ်လီၢ်လၢအဂ့ၤတတီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်အကျါ ပအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ် လီၤဂာ်လိာ်သး ဘၣ်ဆၣ် နီၢ်တဂၤစုၢ်စုၢ်အတၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် တၢ်အိၣ်အသးမၤအသး လၢအလီၤဆီတဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဒုးသ့ၣ်ညါလီၤအသး လီၤလီၤဆီဆီ, လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်တဘျီဘျီဧါ. ပှၤဂုၤပှၤဂၤတဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်နၢ်ဟူ, ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လၢ နတၢ်အိၣ်မူအပူၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ကြၢးလၢတၢ်နီၤဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ် ဒ်အဆၢဖိ ၁၆ စံးဘၣ်ပှၤအသိး “ဟဲကနၣ်တက့ၢ်, ပှၤလၢအပျံၤယွၤခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ဒီးယကစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ အမၤဝဲလၢယသး အဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ.